Uredba o sadržini obrasca za odustanak od ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene

Na osnovu člana 112. stav 10. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 62/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O SADRŽINI OBRASCA ZA ODUSTANAK OD UGOVORA O

VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI, O

TRAJNIM OLAKŠICAMA ZA ODMOR, O POMOĆI PRILIKOM

PREPRODAJE I O OMOGUĆAVANJU RAZMENE

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se sadržina obrasca za odustanak od: ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti; ugovora o trajnim olakšicama za odmor; ugovora o pomoći prilikom preprodaje i ugovora o omogućavanju razmene vremenski podeljenog korišćenja nepokretnosti.

Član 2.

Prilikom zaključivanja ugovora, trgovac je dužan da potrošaču preda obrazac za odustanak od ugovora u pisanoj formi, na papiru ili na drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču.

Obrazac iz stava 1. ovog člana je sastavni deo ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, ugovora o trajnim olakšicama za odmor, ugovora o pomoći prilikom preprodaje, odnosno ugovora o omogućavanju razmene vremenski podeljenog korišćenja nepokretnosti.

Obrazac mora da bude overen pečatom trgovca i da sadrži datum zaključenja ugovora.

Član 3.

Obrazac sadrži:

1) naziv i adresu trgovca (popunjava trgovac);

2) izjavu potrošača o odustanku od ugovora kojom na jasan i razumljiv način obaveštava trgovca da odustaje od ugovora;

3) predmet ugovora, broj i datum zaključenja ugovora (popunjava trgovac);

4) ime potrošača;

5) adresu potrošača;

6) svojeručni potpis potrošača (ako je obrazac predat u pisanoj formi);

7) datum podnošenja obrasca trgovcu.

Član 4.

Potrošač može izjavu o odustanku od ugovora da dostavi trgovcu na obrascu za odustanak od ugovora u pisanoj formi, na papiru ili na drugom trajnom nosaču zapisa ili da je samostalno sastavi.

Podatke iz člana 3. ove uredbe potrošač popunjava čitko, štampanim slovima i tako popunjeni obrazac vraća trgovcu ukoliko želi da odustane od ugovora, bez navođenja razloga za odustanak.

Izjava iz stava 1. ovog člana smatra se blagovremenom ako je poslata pre isteka roka za odustanak od ugovora.

Član 5.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o sadržini obrasca za jednostrani raskid ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene („Službeni glasnik RS”, broj 55/11).

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar