Uredba o izmenama Uredbe o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno utvrđivanja određenih vrsta robe

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

o izmenama Uredbe o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanja određenih vrsta robe

Član 1.

U Uredbi o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanja određenih vrsta robe („Službeni glasnik RS”, br. 18/11 i 23/11),u članu 1a stav 2. reči: „jedinstvene carinske isprave za stavljanje robe u slobodan promet” zamenjuju se rečju: „deklaracije”.

Član 2.

Član 1b menja se i glasi:

„Član 1b

Podnosilac deklaracije nadležnom organu prilaže fotokopiju ugovora sa stranim partnerom o izvozu brašna, zaključenog do 16. marta 2011.godine.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 5. aprila 2011. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar