Uredba o utvrđivanju Programa o rasporedu korišćenja sredstava za programe i projekte udruženja građana u oblasti omladinske politike u 2007. godini

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE UDRUŽENjA GRAĐANA U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE U 2007. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se raspored i korišćenje sredstava za programe i projekte udruženja građana u oblasti omladinske politike u 2007. godini.

Član 2.

Raspored i korišćenje sredstava vrši se prema Programu o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte udruženja građana u oblasti omladinske politike u 2007. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4773/2007

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

VLADA

POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić

PROGRAM O

RASPOREDU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE UDRUŽENjA GRAĐANA U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE U 2007. GODINI

I. UVOD

Sredstva za projekte po ovom programu obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije za 2007. godinu, u okviru razdela 25 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, pri čemu je deo sredstava u iznosu od 150.000.000 dinara namenjen Sektoru za omladinu, za programe i projekte udruženja građana iz oblasti omladinske politike.

II. RASPORED KORIŠĆENjA SREDSTAVA

Registrovana udruženja građana mogu koristiti sredstva za programe i projekte iz oblasti omladinske politike ako se njima obezbeđuje:

1. Uključivanje udruženja građana u proces izrade Nacionalne strategije za mlade (u daljem tekstu: Strategija) kroz aktivnosti koje za cilj imaju: informisanje javnosti o procesu razvoja Strategije: promotivne aktivnosti u vezi sa izradom Strategije; organizovanje javnih rasprava i prikupljanje podataka sa lokalnih i regionalnih nivoa neophodnih za proces izrade Strategije; učešće u upravljanju procesom izrade Strategije; učešće u procesu monitoringa, evaluacije i edukacije na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou.

2. Usmerenost ciljeva projekata ka programima podsticanja mladih na udruživanje i podizanje kapaciteta udruženja mladih; podsticanje kampanja za omladinski aktivizam i volonterizam i veće učešće mladih u svim sferama društvenog života; neformalno obrazovanje mladih; organizovanje međunarodnih skupova i manifestacija; učešće na međunarodnim skupovima i manifestacijama.

III. USLOVI I NAČIN KORIŠĆENjA SREDSTAVA

Sredstva za tačku 1. ovog programa dodeljivaće se na osnovu javnog poziva, a sredstva za tačku 2. ovog programa na osnovu raspisanog konkursa.

Postupak dodele sredstava sprovodi komisija koju rešenjem obrazuje ministar.

Odluku o dodeli sredstava donosi ministar na predlog komisije.

Pravo konkurisanja za dodelu sredstava iz tačke 1. ovog programa imaju registrovana udruženja građana na teritoriji Republike Srbije koja svoj program dostave Ministarstvu omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) na osnovu javnog poziva i koja ispunjavaju sledeće kriterijume, i to:

1) da mogu da demonstriraju adekvatne kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference;

2) da imaju odgovarajuće kapacitete za organizaciju javnih kampanja, seminara, radionica, okruglih stolova i edukacija, koje mogu dokazati kroz primere uspešno sprovedenih aktivnosti iz ove grupe;

3) da imaju iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i nevladinim sektorom.

Pravo konkurisanja za dodelu sredstva iz tačke 2. ovog programa imaju registrovana udruženja građana koja se bave problematikom mladih na teritoriji Republike Srbije, koji na osnovu objavljenog konkursa i zadatog obrasca za konkurisanje od strane Ministarstva, u propisanom roku, dostave Ministarstvu predloge projekata, a vezano za teme iz tačke 2 ovog programa.

Prioritet u korišćenju sredstava iz tačke 2. ovog programa imaju projekti udruženja građana koja dokumentuju da:

1) imaju obezbeđeno sufinansiranje;

2) koji su urađeni u partnerstvu sa javnim ili nevladinim sektorom;

3) koji uključuju veći broj korisnika.

U postupku prijave za dodelu sredstava iz tač. 1. i 2. ovog programa, udruženja građana treba da prilože: statut, akt o registraciji, bilans stanja i bilans uspeha za 2006. godinu, preporuku donatora sa kojim su sarađivali, odluku Upravnog odbora za učešće na javnom pozivu, odnosno konkursu.

IV. PRAĆENjE REALIZACIJE PROGRAMA

Svi korisnici sredstava kojima se odobri korišćenje sredstava, nakon predloga konkursne komisije i odluke ministra o dodeli sredstava, biće u obavezi da potpišu ugovor sa Ministarstvom kojim će se precizno odrediti prava i obaveze ugovornih strana, način realizacije programa i način izveštavanja o utrošenim sredstvima.

OBRAZLOŽENjE

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu («Službeni glasnik RS», broj 58/07) kojim su predviđena finansijska sredstva za dotacije nevladinim organizacijama (član 5) i propisano da će se raspored i korišćenje tih sredstava u 2007. godini vršiti po posebnom aktu koji donosi Vlada na predlog nadležnog ministarstva (član 21), kao i u odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka) kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu predviđena su finansijska sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, funkcija 810, pri čemu je deo sredstva u iznosu od 150.000.000 dinara namenjen Sektoru za omladinu, za programe i projekte nevladinih organizacija u oblasti omladinske politike(udruženja građana).

Da bi se u skladu za članom 19. Zakona o ministarstvima i Zaključkom Vlade 05 broj: 66-3239/2007 od 14. juna 2007. godine, kojim je prihvaćena informacija o Nacionalnoj strategiji za mlade, realizovala planirana sredstva neophodno je doneti podzakonski akt, kojim se precizira namena i način trošenja sredstava za projekte i programe iz oblasti omladinske politike, utvrđivanje prava na korišćenje tih sredstava, kriterijumi, kao i način podnošenja zahteva i neophodni uslovi koje korisnici moraju da ispune kako bi mogli da koriste predviđena sredstva.

Upravo svojom odlukom da ovlasti Ministartstvo omladine i sporta da pristupi izradi Nacionalne strategije za mlade, Vlada je pokazala da je briga o mladima jedan od prioriteta njenog rada.

Mladi predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju stanovništva i nosioce budućeg razvoja i promena u procesu evropskih integracija naše zemlje i stoga je potrebno posvetiti značajnu pažnju njihovim potrebama, stavovima i željama. Sistemska briga o mladima treba da bude integralni deo strategije svake zemlje, a mlade ljude treba posmatrati kao neophodne učesnike u procesima donošenja odluka. Republika Srbija još uvek nije artikulisala nacionalnu strategiju za mlade – sveobuhvatnu, međuresorsku strategiju za unapređenje kvaliteta života mladih ljudi. Stoga kao prvi korak u ostvarenju zacrtanih ciljeva, Ministarstvo omladine i sporta vidi kreiranje strategije za mlade koja treba da bude izrađena u partnerskom odnosu između Ministarstva omladine i sporta, drugih ministarstava i vladinih institucija, predstavnika civilnog društva, poslovnog sektora, lokalne samouprave, stručne javnosti, NVO i samih mladih.

U toku ovog procesa neophodno je da Vlada i Ministarstvo obezbede uslove za uspostavljanje pune saradnje sa mladima i udruženjima mladih kao i mogućnost za njihovo aktivno i ravnopravno učešće u celom procesu izrade i implementacije Strategije.

OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENIH REŠENjA

Članom 1. ove uredbe uređen je predmet regulisanja.

Članom 2. ove uredbe opredeljen je raspored i korišćenje sredstava koji se vrši prema Programu o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte udruženja građana iz oblasti omladinske politike u 2007. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Programom o raspodeli i korišćenju sredstava za programe i projekte udruženja građana iz oblasti omladinske politike u 2007. godini, bliže su precizirani programi i projekti iz oblasti omladinske politike za koje će se koristiti sredstva obezbeđena za ovu namenu u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu. Takođe je određen postupak dodele sredstava, kao i elementi i prioriteti koji se uzimaju u obzir prilikom dodele sredstava. Ustanovljena je obaveza korisnika sredstava da potpiše ugovor sa ministarstvom o korišćenju sredstava u kojem će se bliže odrediti i načini izveštavanja o korišćenju sredstava.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 58/07) predviđena su finansijska sredstva za dotacije nevladinim organizacijama u okviru razdela 25 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, pri čemu je deo sredstava u iznosu od 150.000.000 dinara namenjen za finansiranje programa i projekata iz oblasti omladinske politike.

V. STUPANjE NA SNAGU

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar