Uredba o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE U 2009. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se raspored i korišćenje sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini.

Član 2.

Raspored i korišćenje sredstava vrši se prema Programu o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1294/2009-1

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

4100209.005.doc/35 PROGRAM

O RASPOREDU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE U 2009. GODINI

I. UVOD

Sredstva za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini koje realizuje Ministarstvo omladine i sporta – Sektor za omladinu (u daljem tekstu: Ministarstvo), obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08), u okviru razdela 22 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, i to na:

– aproprijaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, deo sredstava u visini od 200.000.000 dinara namenjen je za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja građana iz oblasti omladinske politike u skladu sa prioritetnim ciljevima datim u Nacionalnoj strategiji za mlade (u daljem tekstu: Strategija) i aktivnostima navedenim u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade (u daljem tekstu: Akcioni plan);

– aproprijaciji 424 – Specijalizovane usluge, deo sredstava u visini od 34.766.500 dinara namenjen je za finansiranje usluga, projekata i programa pravnih lica koji se odnose na: sprovođenje ciljeva Strategije i aktivnosti iz Akcionog plana; sprovođenje istraživanja iz oblasti omladinske politike; izradu analiza i studija u cilju praćenja i vrednovanja ostvarivanja Akcionog plana, kao i obeležavanje Međunarodnog dana mladih i Međunarodnog dana volontera;

– aproprijaciji 423 – Usluge po ugovoru, deo sredstava u visini od 20.000.000 dinara namenjen je za finansiranje usluga pravnih i fizičkih lica koje se odnose na: usluge pripreme i realizacije obuke i konferencija iz oblasti omladinske politike; usluge informisanja, štampanja i promocije Akcionog plana; izrade baza podataka; angažovanje komisija,radnih grupa i eksperata za potrebe sprovođenja Strategije i pripreme zakonske reglative u oblasti omladinske politike, usluge sprovođenja programa u oblasti politike za mlade i druge poslove za koje je neophodno angažovati eksperte ili organizovati komisije;

– aproprijaciji 422 – Troškovi putovanja, deo sredstava u visini od 2.050.000 dinara namenjen je za finansiranje putnih troškova u funkciji podsticanja i ostvarivanja međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu; realizacije radnih poseta u inostranstvu u cilju uspostavljanja bilateralne i multiratelarne saradnje, podizanja profesionalnih kapciteta zaposlenih i razmene iskustava sa evropskim kancelarijama za mlade i srodnim institucijama;

– aproprijaciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, sredstva u visini od 5.000.000 dinara namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava kojima se ostvaruju ciljevi Strategije i aktivnosti iz Akcionog plana; stvaraju uslovi za razvoj omladinskog aktivizma i podstiče rad kancelarija za mlade na lokalnom nivou.

Ako se aproprijacije utvrđene ovim programom u toku godine izmene uz saglasnost Ministarstva finansija, u skladu sa zakonom, raspoloživa sredstva u okviru tako izmenjenih aproprijacija biće upotrebljena za namene za koje su te aproprijacije i utvrđene ovim programom.

Sredstva utvrđena ovim programom koristiće se na sledeći način:

1) u skladu sa raspisanim konkursom, odnosno javnim pozivom; 2) u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Postupak dodele sredstava u skladu sa raspisanim konkursom, odnosno javnim pozivom sprovodi komisija koju rešenjem obrazuje ministar. Odluku o visini sredstava po projektima i dodeli tih sredstava donosi ministar, na predlog komisije. Svi korisnici kojima se odobri korišćenje sredstava, na ovaj način, biće u obavezi da potpišu ugovor sa Ministarstvom kojim će se precizno odrediti prava i obaveze ugovornih strana, način realizacije programa i način izveštavanja o utrošenim sredstvima.

II. NAMENA, USLOVI I NAČIN KORIŠĆENjA SREDSTAVA

1. Sredstva sa aproprijacije 481 dodeljivaće se na osnovu raspisanog konkursa, i to za programe i projekte kojima se obezbeđuje:

uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Strategije kroz realizaciju projekata usmerenih ka realizaciji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom

podizanje kapaciteta omladinskih udruženja, kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata;

realizacija međunarodne saradnje i programa i projekata omladinskih udruženja

administrativno-stručna podrška u sprovođenju ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom;

administrativno-tehnička podrška u realizaciji konkursa za programe i projekte usmerene ka realizaciji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom.

Pravo konkurisanja za dodelu sredstva iz stava 1. ove tačke imaju registrovana udruženja građana (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).

Prioritet će imati projekti udruženja građana koja dokumentuju da:

– za konkurs iz podtačke 1) ove tačke – mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference; mogu da obezbede kroz realizaciju projektnih ili programskih aktivnosti jasno merljive rezultate u odnosu na predložene troškove koji će biti definisani u Smernicama konkursa; da imaju iskustva u sprovođenju projekata iz oblasti omladinske politike; pokažu spremnost da grade partnerske odnose sa javnim i nevladinim sektorom; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva;

– za konkurs iz podtačke 2) ove tačke – do sada nisu realizovali projekte ili nemaju dovoljno kapaciteta za samostalno sprovođenje projekata, (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina);

– za konkurs iz podtačke 3) ove tačke – učestvuju u međunarodnoj saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama na osnovu originalnog pozivnog pisma i programa sa detaljno definisanim aktivnostima; imaju jasno obrazložen kvalitet i značaj predloženog omladinskog projekta ili programa; mogu da demonstriraju kapacitete za učešće u pomenutoj saradnji ili za vođenje pomenutih projekata ili programa; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva;

– za konkurs iz podtačke 4) ove tačke – mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference; imaju odgovarajuće kapacitete za koordinaciju aktivnosti između javnog, profitnog i nevladinog sektora; imaju iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i nevladinim sektorom; da poznaju probleme i potrebe mladih i imaju iskustvo u radu sa mladima; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva;

– za konkurs iz podtačke 5) ove tačke – mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference, odnosno iskustvo u pripremi konkursne dokumentacije za pripremanje projekata i iskustvo u praćenju realizacije projekata iz oblasti omladinske politike; imaju odgovarajuće kapacitete za organizaciju, pripremu i realizaciju konkursa i edukacija; imaju iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i nevladinim sektorom; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti, ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva; obezbede projektni tim koji će sprovoditi projektne aktivnosti u prostorijama koje će za tu namenu biti definisane od strane Ministarstva.

2. Sredstva na aproprijaciji 424 – u visini od 20.000.000 dinara, mogu koristiti na osnovu raspisanog konkursa, i to:

1) udruženja građana i pravna lica – za projekate ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom;

2) udruženja građana i pravna lica – za projekte ili programe koji su usmereni ka podizanju kapaciteta koordinatora lokalnih kancelarija za mlade i obuci mladih za vršnjačku edukaciju u cilju promocije zdravih stilova življenja;

3) udruženja građana i pravna lica – za projekte koji su usmereni na obuku mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe EU i evropske integracije.

Pravo konkurisanja za dodelu sredstava iz podtačke 1) i 2) ove tačke imaju udruženja građana, agencije, fondovi i pravna lica, koja na osnovu konkursa i prijave za konkurisanje na zadatom obrascu od strane Ministarstva, u propisanom roku, dostave Ministarstvu predloge projekata ili programa. Prednost će imati udruženja građana, agencije, fondovi i pravna lica, koja imaju iskustva u realizaciji projekata iz oblasti omladinske politike.

Pravo konkurisanja za dodelu sredstava iz podtačke 3) ove tačke imaju udruženja građana, agencije, fondovi i pravna lica, koji na osnovu konkursa i prijave za konkurisanje na zadatom obrascu od strane Ministarstva, u propisanom roku, dostave Ministarstvu predloge projekata i ispunjavaju sledeće kriterijume, i to:

– da mogu da demonstriraju kapacitete propisane konkursom za vođenje projekata uz adekvatne reference; da imaju iskustvo i odgovarajuće kapacitete za izvođenje i organizaciju seminara, radionica, okruglih stolova i edukacija iz oblasti pisanja, monitoringa i evaluacije projekata u skladu sa standardima za pristup programima Evropske unije, koje mogu dokazati kroz primere uspešno sprovedenih aktivnosti iz ove grupe; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva.

3. Sredstva na aproprijaciji 462 – Kontribucije za učešće u radu evropskih tela i organa, u iznosu od 800.000 dinara namenjena su za kontribuciju Republike Srbije za učešće u Parcijalnom sporazumu Centar Sever-Jug Saveta Evrope, kao i za učešće u radu drugih evropskih tela i organa.

4. Deo sredstava na aproprijaciji 423 – Usluge po ugovoru, u iznosu od 2.000.000 dinara predviđen je za učešće Ministarstva u projektima koje realizuje sa međunarodnim partnerima.

Ostala sredstva na aproprijacijama 422, 423, 424, 462 i 512 realizovaće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Planom izvršenja budžeta i Planom javnih nabavki Ministarstva za 2009. godinu.

4100209.005.doc/36

Ostavite komentar