Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka i 108/13),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

Član 1.

U Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05 i 25/13), u članu 1. reči: „93/12 i 114/12-US” zamenjuju se rečima: „93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka i 108/13”.

Član 2.

U članu 2. stav 1. reč: „odeljenjuˮ zamenjuje se rečima: „organizacionoj jediniciˮ.

U stavu 2. tačka 3) reči: „opremljenost radnje;” i reči: „i angažovanih članova porodice” brišu se.

Član 3.

U članu 3. stav 1. tačka 1) posle reči: „papudžije,” dodaje se reč: „bombondžije,”.

U tački 2) posle reči: „frizeriˮ dodaje se reč: „isključivoˮ, a reči: „proizvodnja loznovoćnih i drugih sadnica i kalemova,” brišu se.

U tački 3) reči: „automehaničari, autolimari, autoelektričari, vulkanizeri i slično (autograna),” i reči: „usluge reklame i propagande,” brišu se, a posle reči: „frizeri za žene,ˮ dodaju se reči: „frizeri za žene i muškarce,ˮ.

U tački 4) zapeta i reči: „auto perioniceˮ brišu se.

U tački 5) posle reči: „zubni tehničariˮ dodaju se zapeta i reč: „advokatiˮ.

Tačka 6) briše se.

Član 4.

U članu 5. tačka 4) procenat: „150%ˮ zamenjuje se procentom: „140%ˮ.

U tački 5) procenat: „105%ˮ zamenjuje se procentom: „120%ˮ.

Tačka 6) briše se.

Član 5.

U članu 6. stav 1. tačka 1) podtačka (1) posle reči: „gradsko” dodaju se zapeta i reči: „odnosno opštinsko”.

U podtački (2) stav 2. reči: „naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljištaˮ zamenjuju se rečima: „poreza na imovinuˮ.

U podtački (3) procenat: „20%ˮ zamenjuje se procentom: „40%ˮ.

Tačka 2) briše se.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) Broj zaposlenih radnika – plus 10% po jednom zaposlenom radniku, s tim da uvećanje ne može biti manje od 10% prosečne mesečne zarade iz člana 4. stav 1. ove uredbe.”

U tački 7) alineja četvrta tačka i zapeta na kraju brišu se.

Dodaje se alineja peta, koja glasi:

„- duže odsustvo preduzetnika zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, koje utiče na efekte poslovanja – do minus 15%;”.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

05 Broj:

U Beogradu, decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar