Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU OPŠTEG REČNIKA NABAVKE

Član 1.

Ovom yredbom utvrđuje se opšti rečnik nabavke, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 15. maja 2014.godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar