Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Na osnovu člana 278. Zakona o Vojsci Jugoslavije („Službeni list SRJ”, br. 43/94, 28/96, 22/99, 44/99, 74/99, 3/02, 37/02 i „Službeni list SCG”, br. 7/05 i 44/05) a uvezi sa članom 197. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS” br. 116/07, 88/09 i 101/10 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 ( ispravka, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12(US i 72/12)

Vlada donosi

U R E D B U

o izmeni i dopuni Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu

poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Član 1.

U Uredbi o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS” br. 102/11, 37/12 i 107/12) član 18. menja se i glasi:

„Član 18.

Obavljanje stručnih, administrativnih, finansijskih i drugih poslova za potrebe Fonda obezbeđuje Ministarstvo odbrane, na teret sredstava Fonda.

Ministar odbrane može odrediti da određene stručne poslove iz oblasti socijalnog osiguranja vojnih osiguranika obavljaju jedinice i ustanove Vojske Srbije.”

Član 2.

U članu 24. posle reči: „osiguranja” dodaju se zapeta i reči: „rashodi za obavljanje poslova iz člana 18. ove uredbe”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11308/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar