Uredba o utvrđivanju najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 i 7/13-US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU NAJNIŽE SUME OSIGURANJA NA KOJU MOŽE BITI UGOVORENO OSIGURANJE VLASNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA

Član 1.

Najniža suma osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, u smislu člana 22. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 i 7/13-US), iznosi, u dinarskoj protivvrednosti:

1) za štetu na licima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica – 1.000.000 evra;

2) za štetu na stvarima, po jednom štetnom, događaju, bez obzira na broj oštećenih lica – 200.000 evra.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu 13. oktobra 2014. godine.

05 Broj:

U Beogradu, oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar