Uredba o osnivanju Avio-službe Vlade

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05–ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O OSNIVANjU AVIO-SLUŽBE VLADE

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Avio-služba Vlade i propisuje njeno uređenje i delokrug.

Avio-služba Vlade je služba Vlade.

Delokrug Avio-službe Vlade

Član 2.

Avio-služba Vlade obavlja poslove koji se odnose na pružanje usluga prevoza vazduhoplovima za službene potrebe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade.

Avio-služba Vlade pruža usluge prevoza vazduhoplovom i za potrebe trećih lica, uz naknadu i po tržišnim uslovima.

Rukovođenje Avio-službom Vlade

Član 3.

Avio-službom Vlade rukovodi direktor Avio-službe Vlade, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog Generalnog sekretara Vlade.

Direktor Avio-službe Vlade odgovoran je Vladi i Generalnom sekretaru Vlade.

Direktor Avio-službe Vlade je državni službenik na položaju.

Pomoćnici direktora Avio-službe Vlade

Član 4.

Direktor Avio-službe Vlade ima pomoćnike, koje postavlja Vlada na pet godina, na njegov predlog.

Pomoćnici direktora Avio-službe Vlade su državni službenici na položaju.

Rok za postavljenje direktora Avio-službe Vlade. Rok za donošenje pravilnika

Član 5.

Vlada postavlja direktora Avio-službe Vlade u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Avio-službi Vlade doneće Generalni sekretar Vlade, na predlog direktora Avio-službe Vlade, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Preuzimanje

Član 6.

Avio-služba Vlade osnovana ovom uredbom preuzima od Avio-službe Vlade zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu i registraturski materijal kome nije istekao rok čuvanja koji su joj potrebni za obavljanje poslova iz njenog delokruga.

Položaj direktora Avio-službe Vlade i pomoćnika direktora do postavljenja državnih službenika

Član 7.

Dok se direktor Avio-službe Vlade i pomoćnici direktora ne počnu postavljati kao državni službenici, direktor Avio-službe Vlade i pomoćnici direktora radiće prema propisima koji budu važili na dan kada su postavljeni, uključujući i pravila za slučaj prestanka dužnosti.

Završna odredba

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar