Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada u stočarstvu u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

ZA PODRŠKU NABAVKE OSNOVNOG STADA U STOČARSTVU

U 2008. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada u stočarstvu u 2008. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Podsticajna sredstva koriste se za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, i to: junica, dviski, ovnova, jarčeva, nazimica i roditeljskog jata živine.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: korisnici sredstava) pod uslovom da su:

1) upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08 – u daljem tekstu: Uredba);

2) vlasnici grla za koja podnose zahtev za podsticajna sredstva.

Član 3.

Korisnik sredstava ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je kvalitetno priplodno grlo kupljeno u Republici Srbiji ili drugoj državi i služi za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu u naredne četiri godine (junice, dviske, ovnovi i jarčevi), tri godine (nazimice i nerastovi), a za roditeljska jata živine ako su kupljena u drugoj državi i služe za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu u narednoj godini.

Član 4.

Podsticajna sredstva dodeljuju se u procentu od ukupne vrednosti kupljenih kvalitetnih priplodnih grla umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, kao bespovratna.

Iznos podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od 350.000 dinara po korisniku sredstava.

Član 5.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđuje se u zavisnosti od toga da li korisnik sredstava ima prebivalište na marginalnom području ili ostalom području.

Marginalno područje, u smislu ove uredbe, smatra se područje opštine na čijoj teritoriji postoje prirodna (velika nadmorska visina, loš kvalitet zemljišta, veliki nagibi terena, plavljenje i sve vrste erozije) i zakonska (zaštita prirode, zaštita izvorišta vode) ograničenja za razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje na velikim površinama.

Marginalna područja iz stava 2. ovog člana jesu sledeće opštine: Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Beočin, Irig, Alibunar, Kovin, Kladovo, Kučevo, Majdanpek, Žagubica, Bor, Boljevac, Soko Banja, Knjaževac, Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad, Crna Trava, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Preševo, Kačanik, Štrpce, Prizren, Opolje, Gora, Dečani, Peć, Istok, Zubin Potok, Zvečan, Leposavić, Kuršumlija, Tutin, Novi Pazar, Raška, Sjenica, Prijepolje, Nova Varoš, Ivanjica, Priboj, Čajetina, Užice i Bajina Bašta.

Član 6.

Podsticajna sredstva za namene iz člana 3. ove uredbe utvrđuju se u iznosu od ukupne vrednosti kupljenih kvalitetnih priplodnih grla, i to za:

Vrsta kvalitetnih priplodnih grla Procentuali iznos podsticajnih sredstava od ukupne vrednosti kupljenih kvalitetnih priplodnih grla za ostala područja Procentuali iznos podsticajnih sredstava od ukupne vrednosti kupljenih kvalitetnih priplodnih grla za marginalna područja 1. Kvalitetne priplodne junice 25% 30% 2. Kvalitetne priplodne dviske i ovnovi 25% 30% 3. Kvalitetne priplodne dviske i jarčevi 25% 30% 4. Kvalitetne priplodne nazimice i nerastovi 20% 20% 5. Roditeljska jata živine 10% 10%

Član 7.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) na Obrascu broj 1 – Zahtev za podsticajna sredstva za podršku nabavke osnovnog stada u stočarstvu u 2008. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana korisnik sredstava podnosi:

1) fotokopiju legitimacije poljoprivrednog gazdinstva;

2) račun i otpremnicu za kupljeno kvalitetno priplodno grlo, a za uveženo grlo i jedinstvenu carinsku ispravu;

3) uverenje o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodne stoke (pedigre), a za uvežena jata živine odgovarajući dokument o poreklu izdat od nadležnog organa zemlje izvoznice i potvrdu o kontroli jata u odgoju izdatu od strane ovlašćene ustanove za selekciju i reprodukciju stoke.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 90 dana od dana izdavanja računa, a najkasnije do 31. oktobra 2008. godine.

Član 8.

Podsticajna sredstva isplaćivaće Ministarstvo korisnicima sredstava na namenski račun otvoren kod poslovne banke.

Član 9.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – korisnik sredstava ako ostvari pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Član 10.

U slučaju dostavljanja netačnih podataka prilikom podnošenja zahteva iz člana 7. ove uredbe korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Uredbom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 11.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.076.doc/1 Obrazac broj 1

Z A H T E V

ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA PODRŠKU

NABAVKE OSNOVNOG STADA U STOČARSTVU U 2008. GODINI

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima i dostaviti ga lično ili putem pošte Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Adresa (Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

II Obračun podsticaja za popunu osnovnog stada

Red.br. Vrsta i kategorija grla Broj grla Iznos po grlu Ukupan iznos 1 2 3 4 5

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da za priplodna grla za koje se podnosi zahtev za podsticajna sredstva za nabavku osnovnog stada za 2008. godinu nije do sada ostvarivano pravo na podsticaj, i da će se koristiti za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu u naredne četiri godine (u govedarstvu i ovčarstvu) odnosno tri godine u svinjarstvu, odnosno u narednoj godini u živinarstvu.

Datum i mesto Nosilac poljoprivrednog gazdinstva __________________ _________________________________

Prilozi uz zahtev:

1) kopiju legitimacije poljoprivrednog gazdinstva;

2) račun i otpremnicu za kupljenu stoku, a za uveženu stoku i jedinstvenu carinsku ispravu.

3) uverenje o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodne stoke (pedigre), a za uvežena jata živine odgovarajući dokument o poreklu izdat od nadležnog organa zemlje izvoznice i potvrdu o kontroli jata u odgoju izdatu od strane ovlašćene ustanove za selekciju i reprodukciju stoke.

4427008.076.doc/2

Ostavite komentar