Uredba o prestanku važenja Uredbe o upravljanju otpadnim uljima

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 48. stav 8. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAžENJA UREDBE O UPRAVLJANJU OTPADNIM ULJIMA

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o upravljanju otpadnim uljima („Službeni glasnik RS”, br. 60/08 i 8/10).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 2010. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK,

Ostavite komentar