Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 96. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni  glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10- US i 24/11),

Vlada  donosi  

   

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OTUĐENJA ILI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO AUTONOMNE POKRAJINE

 

  

Član 1.

U Uredbi o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS”, br. 67/11, 85/11 i 23/12),  u članu 11. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„U slučaju jednokratne isplate cene za otuđenje, odnosno zakupnine za građevinsko zemljište, ostvaruje se popust od 30% od utvrđene cene, odnosno zakupnine.

Popust iz stava 2. ovog člana mogu ostvariti lica kojima se zemljište otuđuje ili daje u zakup u slučajevima predviđenim članom 96. stav 10. tač. 2. 3. i 4. Zakona.”

U stavu 3. reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 4.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 24. maja 2012.godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O b r a  z l o ž e nj e

 

I Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 98/2006) kojim je propisano da Vlada donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona. Članom 96.  Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US i 24/11),  predviđeno je da Vlada bliže  propisuje uslove, način i postupak pod kojima Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina može otuđiti ili dati u zakup građevinsko zemljište uz naknadu, odnosno po ceni, odnosno zakupnini koja je manja od tržišne cene, odnosno zakupnine ili otuđiti ili dati u zakup građevinsko zemljište bez naknade.

 

II Razlozi za donošenje uredbe

Otuđenje ili davanje u zakup radi izgradnje građevinskog zemljišta u javnoj svojini, prema Zakonu o planiranju i izgradnji,  moguće je samo putem  javnog nadmetanja ili prikupljanjem ponuda javnim oglasom, po tržišnim uslovima (član 96). Do stupanja na pravnu snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, otuđenje ili davanje u zakup je bilo predviđeno samo za jedinicu lokalne samouprave, a ne i za ostale vlasnike građevinskog zemljišta u javnoj svojini – Republiku Srbiju i autonomnu pokrajinu. Izmenama i dopunama Zakona, izjednačeni su svi vlasnici građevinskog zemljišta u javnoj svojini u pravu da građevinsko zemljište, u skladu sa Zakonom mogu otuđiti, odnosno dati u zakup po opštim uslovima, ali i uz predviđene izuzetke kada vlasnik može građevinsko zemljište otuđiti ili dati u zakup po ceni odnosno zakupnini koja je manja od tržišne cene odnosno zakupnine ili otuđiti ili dati u zakup građevinsko zemljište bez naknade.

Građevinsko zemljište u javnoj svojini se otuđuje ili daje u zakup licu koje ponudi najveću cenu ili najviši iznos zakupnine za to zemljište, koja se naknadno ne može umanjivati. Izuzetno od ove odredbe,  Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina može otuđiti ili dati po ceni odnosno zakupnini koja je manja od tržišne cene odnosno zakupnine ili otuđiti ili dati u zakup građevinsko zemljište bez naknade, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade kada se radi o ispunjavanju ugovornih obaveza nastalih do dana stupanja na snagu  Zakona o planiranju i izgradnji po osnovu ugovora u kome je Republika Srbija  jedna od ugovornih strana ili kada se radi o međusobnom raspolaganju između vlasnika građevinskog zemljišta u javnoj svojini, ili kada se zemljište otuđuje ili daje u zakup vlasniku  bespravno izgrađenog objekta u postupku legalizacije.

U cilju pravilne primene navedenih odredbi, u Zakonu o planiranju i izgradnji je predviđeno  da Vlada bliže propiše uslove, način i postupak za otuđenje, odnosno davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine.

III Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U članu 1. Predloga uredbe propisan je način isplate cene, odnosno zakupnine za lica koja su u skladu sa Zakonom podnela zahtev za legalizaciju, ispravku granica susednih parcela ili za formiranje građevinske parcele. Ova mogućnost je propisana kako bi se stimulisali podnosioci zahteva da u što većem broju okončaju započete postupke, što je opšteprihvaćeni cilj. Predloženi način umanjenja cene, odnosno zakupnine u slučaju jednokratne uplate je već predviđen za lica koja vrše konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, što je predviđeno članom 29. Uredbe o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, a ovakvo pravo sadržano je i u aktima većine jedinica lokalne samouprave, te ova norma doprinosi i ujednačavanju u pravima istih kategorija lica, koja ne mogu biti u neravnopravnom položaju, samo iz razloga što je titular prava svojine na zemljištu Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina.

Članom 2. utvrđen je dan stupanja na snagu ove uredbe, a to je osmi dan od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

IV Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna posebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

 

V Analiza efekata propisa

Osnovni cilj donošenja ove uredbe jeste da sva lica, podnosioci zahteva za legalizaciju, ispravku granica susednih parcela i za formiranje građevinske parcele, budu dovedena u jednaki položaj, kada je način isplate u pitanju, bez obzira ko je titular prava javne svojine na građevinskom zemljištu.

PREGLAD ODREDABA VAŽEĆE UREDBE KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 11.

Početni iznos cene za otuđenje, odnosno početni iznos zakupnine za davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, utvrđuje se u visini tržišne vrednosti po metru kvadratnom građevinskog zemljišta, koja se utvrđuje na osnovu procene Ministarstva finansija – Poreska uprava.

U SLUČAJU JEDNOKRATNE ISPLATE CENE ZA OTUĐENJE, ODNOSNO ZAKUPNINE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, OSTVARUJE SE POPUST OD 30% OD UTVRĐENE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE.

POPUST IZ STAVA 2. OVOG ČLANA MOGU OSTVARITI LICA KOJIMA SE ZEMLJIŠTE OTUĐUJE ILI DAJE U ZAKUP U SLUČAJEVIMA PREDVIĐENIM ČLANOM 96. STAV 10. TAČ. 2. 3. I 4. ZAKONA.

U slučaju ponovljenog nadmetanja ili prikupljanja ponuda, kao i kada se na oglas niko ne prijavi, početni  iznos iz stava 1. ovog člana umanjuje se za 30%, a u slučaju sledećeg nadmetanja umanjuje se za 50 %, bez obaveze ponovnog upućivanja predloga Vladi.

Odredba stava 2. STAVA 4.ovog člana ne odnosi se na postupak davanja građevinskog zemljišta u zakup.

Ostavite komentar