Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci

Na osnovu člana 51. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13) i člana 23. stav 7. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 36/11 i 88/11),

Vlada donosi

UREDBU

O POSTUPANJU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH SUPSTANCI

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se: postupno smanjivanje potrošnje supstanci koje oštećuju ozonski omotač; uslovi i način izdavanja dozvola za uvoz i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i proizvoda i/ili opreme koji ih sadrže ili se oslanjaju na njih; postupanje sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i proizvodima i/ili opremom koji ih sadrže ili se oslanjaju na njih; postupanje sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač nakon prestanka upotrebe proizvoda i/ili opreme koji ih sadrže ili se oslanjaju na njih; način njihovog sakupljanja, obnavljanja, obrade ili termičkog tretmana, upotrebe i trajnog odlaganja, stavljanja u promet, način obračuna troškova njihove ponovne upotrebe; način označavanja proizvoda i/ili opreme koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač; uslovi koje moraju da ispune pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost proizvodnje, instalacije, održavanja ili servisiranja, sakupljanja, obnavljanja i obrade, kontrolu upotrebe, stavljanja u promet, trajnog odlaganja i isključivanja iz upotrebe proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na supstance koje oštećuju ozonski omotač; procedure za proveru ispuštanja iz stacionarne rashladne i klimatizacione opreme, toplotnih pumpi i sistema za zaštitu od požara koji sadrže tri ili više kilograma supstanci koje oštećuju ozonski omotač; postupanje sa klimatizacionim sistemima u određenim motornim vozilima koji sadrže te supstance; kao i način izveštavanja o tim supstancama.

Kontrolisane supstance, smeše i nove supstance

Član 2.

Kontrolisane supstance koje oštećuju ozonski omotač, čiste ili u smeši, (u daljem tekstu: „kontrolisane supstance”), sa odgovarajućom hemijskom formulom, potencijalom oštećenja ozonskog omotača i tarifnom oznakom date su u Prilogu 1. – Lista kontrolisanih supstanci, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Najčešće korišćene smeše koje sadrže kontrolisane supstance date su u Prilogu 2. – Najčešće korišćene smeše koje sadrže kontrolisane supstance, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Nove supstance koje oštećuju ozonski omotač, (u daljem tekstu: „nove supstance”) su supstance navedene u Prilogu 4. – Nove supstance, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Značenje izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

protokol je Montrealski protokol iz 1987. godine o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, sa poslednjim amandmanima i izmenama;

strana je svaka članica Protokola;

zemlja koja nije strana Protokola je svaka zemlja ili regionalna ekonomska organizacija, koja se nije složila da bude obavezana odredbama Protokola za određenu kontrolisanu supstancu;

kontrolisane supstance su supstance koje oštećuju ozonski omotač i to: potpuno halogenovani hlorofluorougljovodonici, ostali potpuno halogenovani hlorofluorougljovodonici, haloni, ugljen-tetrahlorid, 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform), metil bromid, bromofluorougljovodonici i hlorofluorougljovodonici, bilo da su čiste ili u smeši, bez obzira da li se prvi put koriste ili su sakupljene, obnovljene ili obrađene. Ovaj izraz ne obuhvata one kontrolisane supstance koje se nalaze u gotovom proizvodu ili opremi, osim cilindara koji se koriste za transport i skladištenje te kontrolisane supstance, ili zanemarljive količine kontrolisanih supstanci koje su nastale kao rezultat nenamerne, nesmotrene ili slučajne proizvodnje u toku proizvodnog procesa, iz neizreagovale sirovine ili iz njihove upotrebe kao procesnog sredstva, koje su prisutne u hemijskim supstancama u obliku nečistoća u tragovima, ili koje se emituju u toku proizvodnje proizvoda ili rukovanja njime;

potpuno halogenovanihlorofluorougljovodonici (CFC) su kontrolisane supstance navedene u Prilogu 1. grupi A/I ove uredbe, uključujući i njihove izomere;

haloni su kontrolisane supstance navedene u Prilogu 1. grupi A/II ove uredbe, uključujući i njihove izomere;

ostali potpuno halogenovani hlorofluorougljovodonici (CFC) su kontrolisane supstance navedene u Prilogu 1. grupi B/I ove uredbe, uključujući i njihove izomere;

ugljen-tetrahlorid je kontrolisana supstanca navedena u Prilogu 1. grupi B/II ove uredbe;

1,1,1-trihloroetan je kontrolisana supstanca navedena u Prilogu 1. grupi B/III ove uredbe;

hlorofluorougljovodonici (HCFC) su kontrolisane supstance navedene u Prilogu 1. grupi C/I ove uredbe, uključujući i njihove izomere;

bromofluorougljovodonici (HBFC) su kontrolisane supstance navedene u Prilogu 1. grupi C/II ove uredbe, uključujući i njihove izomere;

bromohlorometan je kontrolisana supstanca navedena u Prilogu 1. grupi C/III ove uredbe;

metil bromid je kontrolisana supstanca navedena u Prilogu 1. grupi E/I ove uredbe;

nove supstance su supstance navedene u Prilogu 4. ove uredbe, bilo da su čiste ili u smeši, bez obzira da li se prvi put koriste ili su sakupljene, obnovljene ili obrađene. Ovaj izraz ne obuhvata supstance koje se nalaze u gotovom proizvodu ili opremi, osim cilindara koji se koriste za transport i skladištenje te supstance, ili male količine svake nove supstance koja nastaje nenamerno ili slučajno u procesu proizvodnje ili iz neizreagovale sirovine;

sirovina je bilo koja kontrolisana ili nova supstanca koja podleže hemijskoj transformaciji u procesu, pri čemu supstanca potpuno prelazi u drugu supstancu koja je hemijski različita od polazne, a njene emisije su zanemarljive;

procesno sredstvo je kontrolisana supstanca koja se koristi kao komponenta u hemijskim procesima u slučajevima u skladu sa ovom uredbom;

proizvodnja je količina proizvedene kontrolisane ili nove supstance, uključujući količinu proizvedenu namerno ili nenamerno kao sporedni proizvod (nusproizvod), osim ako je taj sporedni proizvod uništen kao deo proizvodnog procesa ili praćenjem dokumentovane procedure u skladu sa odredbama ove uredbe. Pod „proizvodnjom” se ne podrazumeva količina koja je sakupljena, obnovljena ili obrađena ili svaka zanemarljiva količina koja je neminovno ugrađena u proizvode u tragovima ili je emitovana tokom proizvodnje;

termički tretman (uništavanje) je proces koji, kada se primenjuje na kontrolisanu supstancu, u skladu sa ovom uredbom, dovodi do stalne transformacije ili razgradnje celokupne supstance ili njenih značajnih delova;

potencijal oštećenja ozonskog omotača je brojna vrednost kojom se označava potencijalni uticaj kontrolisane ili nove supstance na oštećenje ozonskog omotača (navedena u četvrtoj koloni Priloga 1. i u trećoj koloni Priloga 4.);

obračunski nivo proizvodnje, uvoza odnosno izvoza kontrolisanih supstanci je vrednost dobijena množenjem godišnjih proizvedenih, uvezenih odnosno izvezenih količina svake kontrolisane supstance sa njenim potencijalom oštećenja ozonskog omotača i sabiranjem tako dobijenih vrednosti posebno za svaku grupu kontrolisanih supstanci navedenih u Prilogu 1, i smeša navedenih u Prilogu 2. ove uredbe;

uvozrobe je unošenje, dopremanje, odnosno isporuka robe sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa ovom uredbom i carinskim propisima Republike Srbije;

izvoz robe je iznošenje, slanje, odnosno isporuka robe sa teritorije Republike Srbije na teritoriju druge države ili carinske teritorije, u skladu sa ovom uredbom i carinskim propisima Republike Srbije;

tranzitrobe je prelazak robe preko carinske teritorije Republike Srbije, u skladu sa ovom uredbom i carinskim propisima Republike Srbije;

stavljanje u promet je snabdevanje ili stavljanje kontrolisanih i novih supstanci ili proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na ove supstance na raspolaganje trećim licima, bilo uz naknadu ili bez naknade, uključujući carinski postupak stavljanja robe u slobodan promet. U pogledu proizvoda i opreme koji čine deo nepokretne imovine ili prevoznog sredstva, ova odredba se odnosi samo na snabdevanje ili stavljanje na raspolaganje po prvi put;

upotreba je korišćenje kontrolisane ili nove supstance u proizvodnji, održavanju ili servisiranju, uključujući ponovno punjenje proizvoda ili opreme, ili u drugim procesima;

toplotna pumpa je uređaj ili postrojenje koje pri niskim temperaturama izvlači toplotu iz vazduha, vode ili zemlje i tu toplotu isporučuje;

sakupljanje je prikupljanje i skladištenje kontrolisanih supstanci iz proizvoda i opreme ili cilindara prilikom održavanja ili servisiranja ili pre njihovog odlaganja;

obnavljanje je ponovna upotreba sakupljenih kontrolisanih supstanci nakon osnovnog postupka prečišćavanja;

obrada je ponovna prerada sakupljene kontrolisane supstance do karakteristika utvrđenih za prvi put korišćene supstance, uzimajući u obzir njenu predviđenu namenu;

proizvodi i oprema koji se oslanjaju na kontrolisane supstance su proizvodi i oprema koji ne mogu da funkcionišu bez kontrolisanih supstanci, i ne uključuju one proizvode i opremu koji se koriste za proizvodnju, preradu, sakupljanje, obnavljanje, obradu ili termički tretman kontrolisanih supstanci;

prvi put korišćene supstance su supstance koje ranije nisu korišćene;

proizvodi i oprema su svi proizvodi i oprema, osim cilindara korišćenih za transport ili skladištenje, uključujući sisteme za zaštitu od požara i aparate za gašenje požara;

potrošnja je količina kontrolisanih supstanci dobijena sabiranjem obračunskih nivoa proizvodnje i uvoza kontrolisanih supstanci i umanjena za obračunske nivoe izvoza kontrolisanih supstanci, u skladu sa Montrealskim protokolom. Ako je obračunski nivo proizvodnje nula, potrošnja je razlika između obračunskih nivoa uvoza i izvoza;

hermetički zatvoren sistem je sistem u kojem su svi delovi rashladnog uređaja čvrsto spojeni zavarivanjem, lemljenjem ili sličnim trajnim povezivanjem, koji može sadržati ventile sa zaštitnim poklopcima ili zaštićene servisne otvore koji omogućavaju odgovarajuću popravku ili odlaganje i čija je stopa ispuštanja manja od 3 grama godišnje pod pritiskom od najmanje jedne četvrtine maksimalno dozvoljenog pritiska;

održavanje ili servisiranje (u odnosu na rashladnu i klimatizacionu opremu i toplotne pumpe koje sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance) su sve delatnosti koje podrazumevaju snabdevanje sistema kontrolisanim supstancama, uklanjanje jednog ili više delova rashladnog kruga ili opreme, ponovno sklapanje dva ili više delova kruga ili opreme, kao i popravke ispuštanja, ne uzimajući u obzir postupke sakupljanja i provere ispuštanja koji zahtevaju prekid rada rashladnog kruga koje sadrži ili je projektovano da sadrži kontrolisane supstance;

održavanje ili servisiranje (u odnosu na sisteme za zaštitu od požara koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance) su sve delatnosti koje zahtevaju rad na cilindrima koji sadrže ili su projektovani da sadrže kontrolisanu supstancu kao sredstvo za gašenje požara, ili na pratećim komponentama koje ne utiču na zadržavanje sredstva za gašenje požara pre njegovog ispuštanja u svrhe zaštite od požara;

sistem za detekciju ispuštanja je kalibrisan mehanički, električni ili elektronski uređaj za detekciju ispuštanja kontrolisanih supstanci, koji po detekciji ispuštanja alarmira operatera;

provera ispuštanja je postupak provere ispuštanja kontrolisanih supstanci korišćenjem direktnih ili indirektnih metoda merenja navedenih u Prilogu 11. ove uredbe za rashladnu i klimatizacionu opremu, toplotne pumpe i sisteme za zaštitu od požara, sa fokusom na one delove opreme koji su najskloniji ispuštanjima;

cilindar za jednokratnu upotrebu je cilindar koji nije namenjen ponovnom punjenju;

instalacija (u odnosu na rashladnu i klimatizacionu opremu i toplotne pumpe koje sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance) je spajanje dva ili više delova opreme i cevovoda koji sadrže ili su namenjeni da sadrže kontrolisanu supstancu kao rashladno sredstvo, sa ciljem postavljanja sistema na lokaciji rada, uključujući aktivnosti u kojima se cevovodi rashladnog sistema povezuju radi zatvaranja rashladnog kruga, nezavisno od potrebe sistema za punjenjem nakon postavljanja. Postavljanje opreme na proizvodnoj lokaciji proizvođača nije instalacija u smislu ove uredbe;

instalacija (u odnosu na sisteme za zaštitu od požara koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance) je povezivanje, po prvi put na lokaciji rada opreme, jednog ili više cilindara koji sadrže ili su namenjeni da sadrže kontrolisanu supstancu kao sredstvo za gašenje požara, sa pratećim komponentama, isključujući one delove koji ne utiču na zadržavanje sredstva za gašenje požara pre njegovog ispuštanja u svrhe zaštite od požara. Postavljanje sistema za zaštitu od požara na proizvodnoj lokaciji proizvođača nije instalacija u smislu ove uredbe;

operater opreme ili sistema (u daljem tekstu: „operater”) je svako pravno lice ili preduzetnik koji radi na tehničkom funkcionisanju opreme ili sistema u skladu sa ovom uredbom. Ako nije moguće identifikovati operatera opreme ili sistema, za obaveze operatera definisane ovom uredbom odgovoran je vlasnik opreme ili sistema;

stacionarna oprema je svaka odgovarajuća oprema koja pri radu nije u pokretu;

količina kontrolisane supstance sadržane u:

rashladnoj i klimatizacionoj opremi i toplotnim pumpama je maksimalno dozvoljeno punjenje po jednom rashladnom kolu, prema određenoj tehničkoj specifikaciji proizvođača odgovarajuće opreme,

sistemu za zaštitu od požara je maksimalno punjenje svih elemenata odgovarajućeg sistema za zaštitu od požara,

aparatu za gašenje požara je maksimalno dozvoljeno punjenje prema određenoj tehničkoj specifikaciji proizvođača odgovarajućeg aparata za gašenje požara,

opremi koja sadrži kontrolisane supstance kao rastvarače je maksimalno dozvoljeno punjenje za ceo rezervoar opreme, prema određenoj tehničkoj specifikaciji proizvođača odgovarajuće opreme;

određeno motorno vozilo je motorno vozilo klase M1 ili N1 u skladu sa propisom kojim se uređuje podela motornih i priključnih vozila i tehnički uslovi za vozila u saobraćaju na putevima;

fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte (F-gasovi) su: fluorougljovodonici (HFCs), perfluorougljenici (PFCs), sumporheksafluorid (SF6) i smeše koje sadrže ove supstance, izuzimajući kontrolisane supstance.

II. POSTUPNO SMANJIVANJE POTROŠNJE

KONTROLISANIH SUPSTANCI – KONTROLNE MERE

Postupno smanjivanje potrošnje kontrolisanih supstanci

Član 4.

Postupno smanjivanje potrošnje kontrolisanih supstanci podrazumeva njihovo postupno smanjivanje do potpunog isključivanja iz upotrebe prema rasporedu koji je propisan ovom uredbom.

Cilindri za jednokratnu upotrebu

koji se koriste za skladištenje ili transport kontrolisanih supstanci

Član 5.

Cilindri za jednokratnu upotrebu koji se koriste za skladištenje ili transport kontrolisanih supstanci mogu se uvoziti i/ili izvoziti, stavljati u promet i koristiti do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Cilindri za jednokratnu upotrebu koji se koriste za skladištenje ili transport kontrolisanih supstanci za laboratorijske ili analitičke primene mogu se uvoziti i/ili izvoziti, stavljati u promet i koristiti prema uslovima propisanim članom 14. ove uredbe i Prilogom 6. – Uslovi za stavljanje u promet i dalju distribuciju kontrolisanih supstanci za esencijalne laboratorijske i analitičke primene, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Potpuno halogenovani hlorofluorougljovodonici i haloni

Član 6.

Potrošnja iznosi nula za sledeće kontrolisane supstance:

1) potpuno halogenovane hlorofluorougljenike date u Prilogu 1. grupa A/I;

2) halone date u Prilogu 1. grupa A/II.

Ostali potpuno halogeni hlorofluorougljovodonici,

ugljen-tetrahlorid i 1,1,1-trihloroetan

Član 7.

Potrošnja iznosi nula za sledeće kontrolisane supstance:

1) ostale potpuno halogenovane hlorofluorougljenike date u Prilogu 1. grupa B/I;

2) ugljen-tetrahlorid dat u Prilogu 1. grupa B/II;

3) 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform) dat u Prilogu 1. grupa B/III.

Hlorofluorougljovodonici, bromofluorougljovodonici i bromohlorometan

Član 8.

Postupno smanjivanje potrošnje kontrolisanih supstanci iz Priloga 1. grupa C/I: hlorofluorougljovodonici vrši se prema planu smanjenja potrošnje kontrolisanih supstanci kojim se utvrđuju godišnje kvote, po sledećoj dinamici:

1) bazna potrošnja se utvrđuje kao prosečna godišnja potrošnja u 2009. i 2010. godini i iznosi 8,4 ODP tona;

2) godišnja potrošnja u periodu od 1. januara 2013. godine do 31. decembra 2014. godine ne sme biti veća od bazne potrošnje utvrđene u tački 1) ovog stava;

3) godišnja potrošnja u periodu od 1. januara 2015. godine do 31. decembra 2019. godine ne sme biti veća od 90% bazne potrošnje utvrđene u tački 1) ovog stava, odnosno ne sme biti veća od 7,56 ODP tona;

4) godišnja potrošnja u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2024. godine ne sme biti veća od 65% bazne potrošnje utvrđene u tački 1) ovog stava, odnosno ne sme biti veća od 5,46 ODP tona;

5) godišnja potrošnja, u periodu od 1. januara 2025. godine do 31. decembra 2029. godine ne sme biti veća od 32,5% bazne potrošnje utvrđene u tački 1) ovog stava, odnosno ne sme biti veća od 2,73 ODP tone;

6) godišnja potrošnja u periodu od 1. januara 2030. godine do 1. januara 2040. godine ne sme biti veća od 2,5% bazne potrošnje utvrđene u tački 1) ovog stava, odnosno ne sme biti veća od 0,21 ODP tone.

Za kontrolisane supstance date u Prilogu 1. grupa C/I: hlorofluorougljovodonike potrošnja iznosi nula od 1. januara 2040. godine.

Za kontrolisane supstance date u Prilogu 1. grupe C/II: bromofluorougljovodonike i C/III: bromohlorometan potrošnja iznosi nula.

Metil bromid

Član 9.

Za kontrolisanu supstancu datu u Prilogu 1. grupa E/I: metil bromid potrošnja iznosi nula.

Potrošnja novih supstanci

Član 10.

Dozvoljena je potrošnja novih supstanci, bez ograničenja količina, do pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Upotreba sakupljenih, obnovljenih i obrađenih kontrolisanih supstanci

Član 11.

Kontrolisane supstance iz Priloga 1. koje su sakupljene, obnovljene i obrađene mogu se upotrebljavati pri instalaciji i održavanju ili servisiranju rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi, sistema za zaštitu od požara i aparata za gašenje požara kada se njihova fizičko-hemijska svojstva podudaraju sa svojstvima prvi put korišćene supstance, uzimajući u obzir njenu predviđenu namenu, ako ovom uredbom nije drugačije propisano.

Sakupljene kontrolisane supstance mogu se privremeno ili trajno izvoziti u cilju obrade ako njihova obrada nije moguća u Republici Srbiji.

III. IZUZECI OD KONTROLNIH MERA

Upotreba kontrolisanih supstanci kao sirovine

Član 12.

Dozvoljeno je stavljanje u promet i upotreba kontrolisanih supstanci iz Priloga 1. kao sirovina.

Pravno lice i/ili preduzetnik koji uvozi supstance iz stava 1. ovog člana može uvoziti ove supstance samo u cilindrima koji su obeleženi napomenom da se ove supstance mogu koristiti isključivo kao sirovina.

Korisnici koji kontrolisane supstance koriste kao sirovine evidentiraju se u ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: „Ministarstvo”), navodeći naziv supstance i naziv procesa u kom se supstanca koristi.

Ministarstvo na svojoj internet stranici objavljuje listu pravnih lica i/ili preduzetnika koji su evidentirani kao korisnici kontrolisanih supstanci kao sirovine.

Uvoz ili izvoz kontrolisanih supstanci iz stava 1. ovog člana, koje se koriste kao sirovina, ne računa se u ukupnu potrošnju kontrolisanih supstanci.

Upotreba kontrolisanih supstanci kao procesnih sredstava

Član 13.

Dozvoljeno je stavljanje u promet i upotreba kontrolisanih supstanci iz Priloga 1. za korišćenje u tehnološkim procesima kao procesnih sredstava u slučajevima datim u Prilogu 5. – Procesi u kojima se kontrolisane supstance koriste kao procesna sredstva, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Pravno lice i/ili preduzetnik koji uvozi supstance iz stava 1. ovog člana može uvoziti ove supstance samo u cilindrima koji su obeleženi napomenom da se ove supstance mogu koristiti isključivo kao procesna sredstva.

Korisnici koji kontrolisane supstance koriste kao procesna sredstva evidentiraju se u Ministarstvu, navodeći naziv supstance i naziv procesa u kom se supstanca koristi.

Ministarstvo na svojoj internet stranici objavljuje listu pravnih lica i/ili preduzetnika koji su evidentirani kao korisnici kontrolisanih supstanci kao procesnih sredstava.

Ministarstvo utvrđuje maksimalne godišnje količine za dopunjavanje i emisije za svakog korisnika kontrolisanih supstanci kao procesnih sredstava.

Uvoz i/ili izvoz kontrolisanih supstanci iz stava 1. ovog člana, koje se koriste kao procesna sredstva, ne računa se u ukupnu potrošnju kontrolisanih supstanci.

Upotreba kontrolisanih supstanci

za esencijalnu laboratorijsku i analitičku primenu

Član 14.

Dozvoljeno je stavljanje u promet i upotreba kontrolisanih supstanci iz Priloga 1. za esencijalne laboratorijske i analitičke primene, samo u te svrhe i pod uslovima datim u Prilogu 6. ove uredbe.

Pravno lice i/ili preduzetnik koji uvozi supstance iz stava 1. ovog člana može uvoziti ove supstance samo u cilindrima koji su obeleženi napomenom da se ove supstance mogu koristiti isključivo u svrhe esencijalne laboratorijske i analitičke primene.

Korisnici koji kontrolisane supstance koriste za esencijalnu laboratorijsku i analitičku primenu evidentiraju se u Ministarstvu navodeći upotrebljene supstance, njihove krajnje namene, procenjene potrebne godišnje količine i naznačene distributere tih supstanci, uz dodatne informacije o mogućim i nastalim promenama.

Ministarstvo na svojoj internet stranici objavljuje listu pravnih lica i/ili preduzetnika koji su evidentirani kao korisnici kontrolisanih supstanci za esencijalnu laboratorijsku i analitičku primenu.

Brste esencijalnih laboratorijskih i analitičkih primena za koje se dozvoljava uvoz kontrolisanih supstanci, osim hlorofluorougljovodonika, utvrđene su Prilogom 6. ove uredbe.

Ministarstvo utvrđuje period za koji se dozvoljava uvoz i spisak pravnih lica i preduzetnika koji koriste prednosti dozvoljene esencijalne laboratorijske i analitičke primene kontrolisanih supstanci.

Kritične upotrebe halona

Član 15.

Dozvoljen je uvoz, izvoz, stavljanje u promet i upotreba sakupljenih, obnovljenih ili obrađenih halona iz člana 6. tačka 2) ove uredbe pod uslovom da se koriste za kritične upotrebe u skladu sa Prilogom 7. – Kritična upotreba halona, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, i da su nabavljeni iz Centara za sakupljanje, obnavljanje i obradu kontrolisanih supstanci i fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte (u daljem tekstu: „centar”) u Republici Srbiji ili drugoj zemlji članici Protokola.

Pre stavljanja u promet, cilindri sa sakupljenim, obnovljenim ili obrađenim halonima obeležavaju se napomenom da se mogu koristiti isključivo za kritične upotrebe, kao i nazivom i adresom odgovarajućeg centra iz kojeg su haloni nabavljeni.

Vlasnici sistema za zaštitu od požara i aparata za gašenje požara koji sadrže halone vode evidenciju o količinama instaliranih, upotrebljenih, uskladištenih i emitovanih halona, izveštavaju Ministarstvo krajem februara tekuće godine za prethodnu godinu o tipu opreme u kojoj su instalirani haloni, o količinama instaliranih, upotrebljenih, uskladištenih i emitovanih halona i aktivnostima preduzetim za izbegavanje emisija i za zamenu halona, na Obrazcu br. 12 iz Priloga 9. – Obrasci za prijavu, zahteve, evidenciju i izveštavanje, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Vlasnici sistema za zaštitu od požara i uređaja za gašenje požara koji sadrže halone koji nisu namenjeni za kritične upotrebe prema Prilogu 7. ove uredbe, u obavezi su da izvrše njihovo povlačenje iz upotrebe do 31. decembra 2020. godine ili do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, u zavisnosti koji datum bude ranije.

Vanredni slučajevi u kojima je dozvoljen uvoz kontrolisanih supstanci i proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance

Član 16.

Pored slučajeva navedenih u čl. 12, 13, 14. i 15. ove uredbe, izuzetno se u vanrednim slučajevima radi očuvanja zdravlja ljudi, odbrane i sigurnosti države, bezbednosti saobraćaja i zaštite od požara može odobriti poznatom krajnjem korisniku uvoz određene količine kontrolisanih supstanci iz Priloga 1. grupe A/I i A/II, grupe B/I, B/II i B/III, grupe C/II i C/III, kao i proizvoda i/ili opreme koji sadrže ove kontrolisane supstance ili se oslanjaju na njih, kada nije moguće koristiti druge supstance, proizvode i opremu prihvatljive sa aspekta zaštite životne sredine.

IV. PROIZVODI I OPREMA KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE – KONTROLNE MERE

Proizvodi i oprema koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance

Član 17.

Nije dozvoljen uvoz i stavljanje u promet na domaće tržište novih i korišćenih proizvoda i opreme datih u Prilogu 3. – Lista proizvoda i/ili opreme, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, a koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance iz Priloga 1. ove uredbe, i to: grupe A/I i A/II, grupe B/I, B/II i B/III, grupe C/II i C/III i grupe E/I, kao i korišćenih proizvoda datih u Prilogu 3, a koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance iz Priloga 1. grupe C/I, osim za:

proizvode i opremu koji se uvoze kao lični predmeti;

za aparate za gašenje požara koji sadrže kontrolisane supstance iz Priloga 1. grupe A/II ove uredbe, uvezene i namenjene za civilne vazduhoplove;

aerosol proizvode namenjene za medicinsku upotrebu, koji sadrže kontrolisane supstance iz Priloga 1, grupe A/I ili grupe B/I ove uredbe;

proizvode i opremu koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance iz Priloga 1. grupe A/II ove uredbe, uvezene ili stavljene u promet za kritične upotrebe, kao što je navedeno u Prilogu 7. ove uredbe;

proizvode i opremu uvezenu ili stavljenu u promet za laboratorijsku i analitičku primenu, prema uslovima navedenim u Prilogu 6. ove uredbe, i

proizvode i opremu uvezenu u vanrednim slučajevima navedenim u članu 16. ove uredbe.

V. UVOZ I/ILI IZVOZ KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI

I PROIZVODA I OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE

Uvoz i/ili izvoz kontrolisanih i novih supstanci

i njihovo stavljanje u promet na domaće tržište

Uvozne kvote

Član 18.

Za kontrolisane supstance i smeše za koje se utvrđuje godišnja kvota po količini u ODP tonama, Ministarstvo utvrđenu kvotu dodeljuje pravnim licima i/ili preduzetnicima upisanim u evidenciju Ministarstva za obavljanje poslova uvoza i izvoza kontrolisanih supstanci (u daljem tekstu: „pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci”), na osnovu njihovog zahteva i udela u ukupnoj količini uvezenih kontrolisanih supstanci, u periodu 2009 – 2012. godine.

Ministarstvo dodeljuje deo ukupne utvrđene godišnje kvote pravnim licima i/ili preduzetnicima evidentiranim za uvoz i izvoz proizvoda i/ili opreme, kojima ranije nisu dodeljivane kvote.

Pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci podnosi Ministarstvu prijavu za utvrđivanje kvote za narednu godinu do 31. oktobra tekuće godine, na Obrascu br. 1 iz Priloga 9. ove uredbe.

Iznos kvote dodeljen pravnom licu i/ili preduzetniku evidentiranom za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci utvrđuje se rešenjem o dodeljivanju kvote, koje izdaje Ministarstvo, najkasnije do 1. decembra kalendarske godine koja prethodi godini uvoza.

Pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci koje odustane od utvrđene kvote ili nije u mogućnosti da je u potpunosti realizuje, svoju kvotu ne može preneti drugom pravnom licu i/ili preduzetniku i dužno je da o tome obavesti Ministarstvo odmah, a najkasnije do 15. juna tekuće godine.

Ministarstvo vrši preraspodelu vraćene kvote iz stava 5. ovog člana drugim zainteresovanim pravnim licima i/ili preduzetnicima evidentiranim za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci, na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, do 1. jula tekuće godine.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, pravnom licu i/ili preduzetniku evidentiranom za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci kvota za narednu godinu ne umanjuje se za procenat u kojem je neiskorišćena, odnosno vraćena količina učestvovala u ukupnoj kvoti tog pravnog lica i/ili preduzetnika, u godini u kojoj je prenos izvršen.

Ako pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci, u slučaju iz stava 5. ovog člana, ne obavesti Ministarstvo do 15. juna tekuće godine i ne realizuje kvotu u tekućoj godini, kvota za narednu godinu umanjuje se u istom procentu u kojem je neiskorišćena količina učestvovala u ukupnoj kvoti tog pravnog lica i/ili preduzetnika u tekućoj godini.

Ukoliko pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci tri puta za redom vrati kvotu, kvota će se odrediti u odnosu na prosek realizovanog uvoza u prethodne tri godine.

Ukoliko pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci istovremeno vrši i izvoz kontrolisanih supstanci, dodeljena uvozna kvota se neće umanjivati za one količine za koje se podnese dokaz da su izvezene.

Dozvola za uvoz i/ili izvoz kontrolisanih i novih supstanci

Član 19.

Ministarstvo izdaje dozvolu za uvoz i/ili izvoz kontrolisanih i novih supstanci na osnovu zahteva za izdavanje dozvole za uvoz i/ili izvoz kontrolisanih i novih supstanci.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja kompletnog zahteva.

Za kontrolisane supstance i smeše za koje se utvrđuje godišnja kvota po količini, dozvola se izdaje u slučaju da pravno lice evidentirano za uvoz ima raspoloživu kvotu u iznosu koji je veći ili jednak količini traženoj u zahtevu.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se za svaku isporuku posebno i važi do kraja kvartala u kojem je izdata.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se samo u slučaju da je zemlja uvoza ili zemlja izvoza članica Protokola u odnosu na kontrolisanu supstancu koja se uvozi ili izvozi, osim ako postoji odluka zemalja članica Protokola kojom se izuzima relevantna zemlja iz navedenog zahteva.

Dozvola za uvoz i/ili izvoz kontrolisanih i novih supstanci iz stava 1. ovog člana izdaje se u sledećim slučajevima:

za uvoz kontrolisanih supstanci navedenih u Prilogu 1. grupe C/I ove uredbe, bez obzira na upotrebu pod uslovom da podnosilac zahteva ima dodeljenu uvoznu kvotu za godinu uvoza, kao što je propisano članom 18. ove uredbe;

za izvoz kontrolisanih supstanci, navedenih u Prilogu 1. grupe C/I ove uredbe;

za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci navedenih u Prilogu 1. grupe A/I, grupa B/I, B/II i B/III, grupa C/II i C/III i grupe E/I ove uredbe, samo za upotrebe i uslove propisane čl. 12, 13, 14, 15. i 16. ove uredbe;

za uvoz i izvoz novih supstanci.

Tranzit

Član 20.

Dozvoljen je tranzit kontrolisanih i novih supstanci bez dozvole.

Podatke o tranzitu kontrolisanih i novih supstanci iz stava 1. ovog člana Uprava carina dostavlja Ministarstvu početkom svakog kvartala za prethodni kvartal.

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz i/ili izvoz kontrolisanih i novih supstanci

Član 21.

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz i/ili izvoz kontrolisanih i novih supstanci podnosi se na Obrascu br. 3, odnosno Obrascu br. 4 iz Priloga 9. ove uredbe.

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz kontrolisanih supstanci uvezenih u vanrednim slučajevima u skladu sa članom 16. i uslovima propisanim ovom uredbom podnosi se Ministarstvu na Obrascu br. 5 iz Priloga 9. ove uredbe.

Ministarstvo može zahtevati od podnosioca zahteva detaljan opis namene i razloge podnošenja zahteva za uvoz u vanrednim slučajevima.

Uz zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosilac zahteva prilaže: dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi; profakturu firme isporučioca robe; sertifikat i/ili izjavu o poreklu, vrsti, količini, sastavu supstance ili smeše koja se uvozi i/ili izvozi; podatak o svrsi uvoza, a na zahtev Ministarstva i kopiju dozvole izdate od strane zemlje u koju se uvozi ili iz koje se izvozi i drugu potrebnu dokumentaciju.

Svaki uvoznik i izvoznik dužan je da obavesti Ministarstvo o mogućim promenama prethodno priloženih podataka tokom perioda važenja dozvole.

Obaveze i prava pravnih lica i preduzetnika evidentiranih za poslove uvoza i/ili izvoza kontrolisanih i novih supstanci

Član 22.

Pravna lica i/ili preduzetnici evidentirani za poslove uvoza i/ili izvoza kontrolisanih i novih supstanci dužni su da:

1) dostave Ministarstvu dokaz o uvezenim, odnosno izvezenim količinama kontrolisanih i novih supstanci, tj. jedinstvenu carinsku ispravu po realizovanom uvozu, odnosno izvozu za svaku izdatu dozvolu odmah, a najkasnije do isteka kvartala za koji je dozvola izdata, kao i kopiju fakture isporučioca robe;

2) vode evidenciju o uvozu kontrolisanih i novih supstanci i krajnjim korisnicima tih supstanci i to o uvezenim količinama za svaku kontrolisanu ili novu supstancu posebno, količinama stavljenim u promet na domaće tržište, po supstanci i njenoj krajnjoj nameni, kao i postojećim zalihama;

3) vode evidenciju o izvozu kontrolisanih i novih supstanci i to o izvezenim količinama kontrolisanih i novih supstanci, posebno utvrđujući količine izvezene u svaku zemlju pojedinačno, svim količinama sakupljenih kontrolisanih supstanci izvezenim u cilju obnavljanja, obrade i/ili termičkog tretmana, kao i postojećim zalihama;

4) dostave Ministarstvu izveštaje iz člana 45. ove uredbe;

5) pre stavljanja u promet obeleže cilindre sa uvezenim kontrolisanim supstancama oznakom koja sadrži sledeći tekst: „OPASNOST. Sadrži supstancu opasnu po ozonski omotač. Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu. Nakon prestanka upotrebe odlagati supstancu kao opasan otpad.” Oznaka treba da sadrži navedeni tekst na srpskom jeziku. Oznaka treba da sadrži hemijski naziv, hemijsku formulu, i ako su dostupni, trgovački naziv i skraćenu oznaku, UN i CAS broj supstance. U slučajevima navedenim u čl. 12, 13, 14. i 15. ove uredbe oznaka treba da sadrži dodatne informacije propisane ovim članovima. Na oznaci i/ili na cilindru treba da stoji naziv i adresa proizvođača i serijski broj supstance.

2. Proizvodnja, uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju

na kontrolisane supstance

Uvozne kvote za određene tipove proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju

na kontrolisane supstance

Član 23.

Za određene tipove proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance iz Priloga 1. grupe C/I ove uredbe, navedenih u grupi II Dela I Priloga 3. ove uredbe, Ministarstvo utvrđuje godišnju kvotu za određeni broj jedinica i dodeljuje je pravnim licima i/ili preduzetnicima upisanim u evidenciju Ministarstva za obavljanje poslova uvoza i izvoza proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance (u daljem tekstu: „pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz proizvoda i/ili opreme”), na osnovu njihovog zahteva i udela u ukupnoj količini uvezenih jedinica u Republiku Srbiju u periodu od dve godine koje prethode godini izdavanja uvoznih kvota.

Ministarstvo godišnju kvotu iz stava 1. ovog člana utvrđuje počev od 1. januara 2016. godine.

Ministarstvo dodeljuje deo ukupne utvrđene godišnje kvote pravnim licima i/ili preduzetnicima evidentiranim za uvoz i izvoz proizvoda i/ili opreme, kojima ranije nisu dodeljivane kvote.

Pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz proizvoda i/ili opreme podnosi Ministarstvu prijavu za utvrđivanje kvote za narednu godinu do 31. oktobra godine koja prethodi godini izdavanja uvoznih kvota, na Obrascu br. 2 iz Priloga 9. ove uredbe.

Iznos kvote dodeljen pravnom licu i/ili preduzetniku evidentiranom za uvoz i izvoz proizvoda i/ili opreme utvrđuje se rešenjem o dodeljivanju kvote, koje izdaje Ministarstvo, najkasnije do 1. decembra kalendarske godine koja prethodi godini uvoza.

Pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz proizvoda i/ili opreme koje odustane od utvrđene kvote ili nije u mogućnosti da je u potpunosti realizuje, svoju kvotu ne može preneti drugom pravnom licu i/ili preduzetniku i dužno je da o tome obavesti Ministarstvo odmah, a najkasnije do 15. juna tekuće godine.

Ministarstvo vrši preraspodelu vraćene kvote iz stava 6. ovog člana drugim zainteresovanim pravnim licima i/ili preduzetnicima evidentiranim za uvoz i izvoz proizvoda i/ili opreme, na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, do 1. jula tekuće godine.

U slučaju iz stava 6. ovog člana, pravnom licu i/ili preduzetniku evidentiranom za uvoz i izvoz proizvoda i/ili opreme kvota za narednu godinu ne umanjuje se za procenat u kojem je neiskorišćena, odnosno vraćena količina učestvovala u ukupnoj kvoti tog pravnog lica i/ili preduzetnika, u godini u kojoj je prenos izvršen.

Ako pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz proizvoda i/ili opreme, u slučaju iz stava 6. ovog člana, ne obavesti Ministarstvo do 15. juna tekuće godine i ne realizuje kvotu u tekućoj godini, kvota za narednu godinu umanjuje se u istom procentu u kojem je neiskorišćena količina učestvovala u ukupnoj kvoti tog pravnog lica i/ili preduzetnika u tekućoj godini.

Ukoliko pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz proizvoda i/ili opreme tri puta za redom vrati kvotu, kvota će se odrediti u odnosu na prosek realizovanog uvoza u prethodne tri godine.

Ukoliko pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz i izvoz proizvoda i/ili opreme istovremeno vrši i izvoz opreme, dodeljena uvozna kvota se neće umanjivati za one količine za koje se podnese dokaz da su izvezene.

Dozvole za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance

Član 24.

Ministarstvo izdaje dozvolu za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance na osnovu podnetog zahteva za izdavanje dozvole za uvoz odnosno izvoz tih proizvoda i/ili opreme u sledećim slučajevima:

za uvoz i izvoz aparata za gašenje požara koji sadrže halone, a koji su namenjeni za civilne vazduhoplove, navedenih u grupi I, Deo I Priloga 3. ove uredbe;

za uvoz i izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance iz Priloga 1. grupe C/I, navedenih u grupi II, Deo I Priloga 3. ove uredbe;

za uvoz proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance navedene u Prilogu 1. grupe A/I i A/II, grupe B/I, B/II i B/III, grupe C/II i C/III ove uredbe, samo za vanredne slučajeve i uslove propisane članom 16. ove uredbe.

Dozvola iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se u skladu sa članom 23. ove uredbe.

Dozvola iz stava 1. tač. 1) i 2) izdaje se za više isporuka, na period od godinu dana i važi od 1. januara do 31. decembra godine za koju je izdata.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja kompletnog zahteva.

Za proizvode i/ili opremu koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance za koje se utvrđuje godišnja kvota, dozvola iz stava 1. tačka 2) izdaje se u slučaju da pravno lice i/ili preduzetnik evidentirano za uvoz proizvoda i/ili opreme ima raspoloživu godišnju kvotu u iznosu koji je veći ili jednak količini traženoj u zahtevu.

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance

Član 25.

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance, za slučajeve navedene u članu 24. stav 1. tač. 1) i 2), podnosi se na Obrascu br. 6, odnosno Obrascu br. 7 iz Priloga 9. ove uredbe.

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance, za slučajeve navedene u članu 24. stav 1. tačka 3), podnosi se Ministarstvu na Obrascu br. 5 iz Priloga 9. ove uredbe.

Ministarstvo može zahtevati od podnosioca zahteva detaljan opis namene i razloge podnošenja zahteva za uvoz u vanrednim slučajevima.

Uz zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosilac zahteva prilaže dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi, profakturu firme isporučioca robe, sertifikat i/ili izjavu o poreklu, tipu i nameni proizvoda i/ili opreme, sastavu supstance koju oprema sadrži ili na koju se oslanja, a na zahtev Ministarstva i kopiju dozvole izdate od strane zemlje u koju se proizvod i/ili oprema uvozi ili iz koje se izvozi i drugu potrebnu dokumentaciju.

Svaki uvoznik i izvoznik dužan je da obavesti Ministarstvo o mogućim promenama prethodno priloženih podataka tokom perioda važenja dozvole.

Obaveze i prava pravnih lica i preduzetnika evidentiranih za poslove uvoza i/ili izvoza proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance

Član 26.

Pravna lica i/ili preduzetnici evidentirani za poslove uvoza i/ili izvoza proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance u skladu sa članom 17. ove uredbe dužni su da vode evidenciju o realizovanom uvozu i/ili izvozu tih proizvoda i opreme i dostave Ministarstvu godišnji izveštaj o realizovanom uvozu i/ili izvozu iz člana 45. stav 3. ove uredbe.

Pravna lica i/ili preduzetnici evidentirani za poslove uvoza i/ili izvoza proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance za koje se izdaje dozvola u skladu sa ovom uredbom dužni su da, pored ispunjavanja obaveza iz stava 1. ovog člana, Ministarstvu dostave i dokaz o realizovanom uvozu, odnosno izvozu proizvoda i opreme koji sadrže kontrolisane supstance ili se na njih oslanjaju, tj. jedinstvene carinske isprave odmah, a najkasnije do 31. decembra godine za koju je dozvola izdata, zajedno sa kopijom faktura isporučilaca robe.

Zahtevi za obeležavanje

Član 27.

Proizvođači i uvoznici proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance dužni su da ih obeleže pre prvog stavljanja u promet. Oznaka treba da sadrži:

tekst: „OPASNOST. Sadrži supstancu opasnu po ozonski omotač. Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu. Nakon prestanka upotrebe odlagati supstancu kao opasan otpad.” Oznaka treba da sadrži navedeni tekst na srpskom jeziku;

skraćene nazive za kontrolisane supstance sadržane ili koje su namenjene da budu sadržane u proizvodima ili opremi, korišćenjem važećih ANSI/ASHRAE standarda 34-2010;

količinu kontrolisanih supstanci izraženu u kilogramima;

tekst „hermetički zatvoreno”, gde je primenljivo.

Dodatno zahtevima iz stava 1. ovog člana, rashladnu i klimatizacionu opremu i toplotne pumpe izolovane penom koja je ekspandirana korišćenjem kontrolisanih supstanci, pre stavljanja u promet treba obeležiti oznakom koja sadrži sledeći tekst: „Pena ekspandirana supstancama koje oštećuju ozonski omotač.” Kada se kontrolisane supstance mogu dodati izvan lokacije proizvodnje i kada proizvođač nije odredio ukupnu količinu, oznaka treba da sadrži količinu napunjenu u proizvodnom pogonu i prazan prostor za unos količine koja će se dodati van lokacije proizvodnje, kao i ukupnu količinu kontrolisanih supstanci.

Informacije iz st. 1. i 2. ovog člana treba da su jasno izdvojene od pozadine oznake, i da budu u veličini slova i sa razmakom koji su jasno vidljivi.

Kada se informacije, propisane ovom uredbom, dodaju na oznaku koja se već nalazi na proizvodu ili opremi, veličina slova ne sme biti manja od minimalne veličine ostalih informacija na oznaci.

Celokupna oznaka i njen sadržaj treba da su dizajnirani tako da ostaju na proizvodu ili opremi u toku celog perioda tokom kojeg proizvod ili oprema sadrži kontrolisanu supstancu i da su vidljivi pod normalnim radnim uslovima.

Oznaka treba da bude postavljena na proizvodu ili opremi uz servisna mesta za punjenje ili sakupljanje kontrolisane supstance ili na delu proizvoda ili opreme koji sadrži kontrolisanu supstancu.

Dodatno, oznaka može biti postavljena i na ili pored postojeće pločice sa nazivom proizvoda ili oznake sa informacijom o proizvodu ili pored pristupnih mesta za servisiranje.

Za klimatizacionu opremu, kao i za toplotne pumpe sa odvojenom isparivačkom i kondenzatorskom jedinicom, koje su međusobno povezane cevovodom rashladnog sredstva, oznaka treba da je postavljena na deo opreme koji se inicijalno puni rashladnim sredstvom.

Proizvođač ili uvoznik proizvoda ili opreme dužan je da obezbedi da informacije, u kojima se navodi da proizvodi ili oprema sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance koje su opasne po ozonski omotač, budu u uputstvu za upotrebu tih proizvoda i opreme, zajedno sa informacijama o vrednostima potencijala oštećenja ozonskog omotača za navedene kontrolisane supstance.

3. Kontrola praćenja uvoza i izvoza i postupanja sa kontrolisanim supstancama

Član 28.

Ministarstvo može da preduzme dodatne mere (ograničenje količina, ograničenje upotrebe, izveštavanje, ovlašćenje i druge mere) za praćenje kontrolisanih supstanci, novih supstanci i proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance u privremenom smeštaju, kojima je odobren tranzit, odnosno koji su smešteni u carinskim skladištima, kao i onih koji su smešteni u slobodnim zonama, ili se unose ili iznose iz zone, na osnovu procene potencijalnih rizika ilegalne trgovine u tim uslovima, uzimajući u obzir aspekte životne sredine i socijalno-ekonomske aspekte ovih mera.

VI. POSTUPANJE SA KONTROLISANIM SUPSTANCAMA I PROIZVODIMA I/ILI OPREMOM KOJI IH SADRŽE

Postupanje sa kontrolisanim supstancama i proizvodima

i/ili opremom koji ih sadrže

Član 29.

Postupanje sa kontrolisanim supstancama, postupanje sa proizvodima i/ili opremom koji sadrže ove supstance, kao i postupanje sa kontrolisanim supstancama nakon prestanka upotrebe proizvoda i/ili opreme koji ih sadrže, mora se vršiti tako da se spreče emisije kontrolisanih supstanci u vazduh.

Kontrola emisija

Član 30.

Operateri su dužni da obezbede da se kontrolisane supstance iz opreme sakupe tokom održavanja ili servisiranja ili prilikom isključivanja iz upotrebe stacionarnih proizvoda i opreme, i to: rashladne i klimatizacione opreme; toplotnih pumpi; opreme koja sadrži rastvarače; sistema za zaštitu od požara i aparata za gašenje požara.

Lice koje koristi cilindar za transport ili skladištenje kontrolisane supstance, nakon isteka radnog veka cilindra, odgovorno je za sakupljanje mogućih ostataka supstanci u cilju njihovog obnavljanja, obrade ili termičkog tretiranja.

Sakupljene količine kontrolisanih supstanci moraju se, u slučaju da je to tehnički i ekonomski opravdano, obnoviti i/ili obraditi i ponovo koristiti. Kontrolisane supstance koje se ne mogu obnoviti i/ili obraditi moraju se odložiti ili termički tretirati, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Kontrolisane supstance i proizvodi i/ili oprema koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance mogu se termički tretirati isključivo tehnologijama navedenim u Prilogu 8. – Tehnologije za termički tretman, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo i u skladu sa propisima kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu i propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, koje je vlasnik ili korisnik proizvoda ili opreme koja sadrži ili se oslanja na kontrolisane supstance, dužan je da te proizvode ili opremu odloži u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Kontrolisane supstance iz proizvoda i opreme, koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana, sakupljaju se u slučaju da je to tehnički i ekonomski opravdano i sa njima se postupa na način iz stava 3. ovog člana.

Vlasnik i/ili korisnik deponije dužan je da za sakupljanje kontrolisanih supstanci, po potrebi, angažuje pravno lice i/ili preduzetnika koji ima dozvolu Ministarstva za održavanje ili servisiranje i konačno odlaganje proizvoda i opreme koji sadrže kontrolisane supstance iz člana 32. ove uredbe, kao i da vodi evidenciju u koju unosi podatke o količinama prikupljenih kontrolisanih supstanci.

Postupanje sa otpadnim uljima

Član 31.

Prilikom održavanja ili servisiranja ili prilikom isključivanja iz upotrebe proizvoda i opreme koji sadrže kontrolisane supstance, a najkasnije u postupku odlaganja otpada na deponiji, moraju se iz proizvoda i opreme sakupiti otpadna ulja.

Sa otpadnim uljima, uljnim filterima i kompresorima koji se nalaze u proizvodima i opremi iz stava 1. ovoga člana postupa se u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Instalacija, održavanje ili servisiranje i isključivanje iz upotrebe proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance

Član 32.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost instalacije, održavanja ili servisiranja i provere ispuštanja stacionarne rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi ili sistema za zaštitu od požara koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance, sakupljanja kontrolisanih supstanci iz te opreme i sistema i opreme koja sadrži rastvarače, kao i iz cilindara i aparata za gašenje požara i isključivanja iz upotrebe rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi ili sistema za zaštitu od požara i aparata za gašenje požara i opreme koja sadrži rastvarače, koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance (u daljem tekstu: „servis”), pribavljaju dozvolu Ministarstva.

Dozvola se izdaje na osnovu zahteva, uz koji se podnose sledeća dokumenta:

1) kopija uverenja o podacima upisanim u Registar privrednih subjekata;

2) kopije odgovarajućih sertifikata za zaposlene koji obavljaju delatnosti iz stava 1. ovog člana;

3) dokaz o posedovanju tehničkih alata za obavljanje delatnosti predviđenih dozvolom, iz Priloga 10. – Minimalni zahtevi za tehničke alate koje su pravna lica i/ili preduzetnici u obavezi da poseduju u cilju dobijanja dozvole iz člana 32. ove uredbe, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ministarstvo može zahtevati dodatne podatke, informacije ili dokumentaciju za izdavanje dozvole.

Ako servisi iz stava 1. ovog člana obavljaju delatnost obnavljanja kontrolisanih supstanci, uz zahtev iz stava 2. ovoga člana moraju priložiti dokaz o posedovanju uređaja za obnavljanje kontrolisanih supstanci.

Dozvola se izdaje na rok od tri godine i može se produžiti za naredne tri godine.

Zahtev za produženje dozvole podnosi se najranije četiri meseca, a najkasnije dva meseca pre isteka roka iz stava 5. ovoga člana.

Servisu se može oduzeti, odnosno ne može se produžiti važenje dozvole ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je prestao da ispunjava uslove propisane uredbom, odnosno ako u roku određenom u rešenju o inspekcijskom nadzoru ne sprovede naložene mere.

Ministarstvo objavljuje spisak servisa kojima je izdata dozvola iz stava 1. ovoga člana na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo će na spisku iz stava 8. ovog člana identifikovati delatnosti predviđene dozvolom koja je izdata svakom servisu.

Servis iz stava 1. ovog člana vodi evidenciju o vrstama i količinama sakupljenih i upotrebljenih kontrolisanih supstanci i ako je primenljivo, o količinama obnovljenih i/ili obrađenih kontrolisanih supstanci. Servis ove podatke dostavlja Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu na Obrascu br. 10 iz Priloga 9. ove uredbe.

Postupanje sa stacionarnom opremom koja

sadrži kontrolisane supstance

Član 33.

Operater stacionarne rashladne i klimatizacione opreme, toplotnih pumpi i sistema za zaštitu od požara koji sadrže kontrolisane supstance, dužan je da spreči svako ispuštanje kontrolisanih supstanci iz te opreme i sistema.

Provera ispuštanja kontrolisanih supstanci (u daljem tekstu: „provera ispuštanja”) sprovodi se za stacionarnu rashladnu i klimatizacionu opremu, toplotne pumpe i sisteme za zaštitu od požara koji sadrže:

1) tri ili više kilograma kontrolisanih supstanci, najmanje jednom u 12 meseci, sa izuzetkom hermetički zatvorenih sistema koji sadrže kontrolisane supstance koje se koriste kao rashladna sredstva, koji su kao takvi obeleženi i koji sadrže manje od šest kilograma kontrolisanih supstanci;

2) 30 ili više kilograma kontrolisanih supstanci, najmanje jednom u šest meseci;

3) 300 ili više kilograma kontrolisanih supstanci, najmanje jednom u tri meseca.

Izuzetno od stava 2. tačka 3) ovog člana, ukoliko je instaliran fiksni identifikator curenja sa tačnošću od najmanje pet grama na godišnjem nivou, provera ispuštanja sprovodi se jednom u šest meseci. Tačnost identifikatora proverava se najmanje jednom u 12 meseci.

Ispuštanja utvrđena proverama iz st. 2. i 3. ovog člana, saniraju se odmah, a najkasnije u roku od 14 dana.

Ponovna provera saniranih ispuštanja iz stava 4. ovog člana sprovodi se u roku od 30 dana nakon sanacije.

Operater iz stava 1. ovog člana obezbeđuje da proveru ispuštanja sprovodi kvalifikovano lice koje poseduje odgovarajući sertifikat, a zaposleno je kod operatera ili kod pravnog lica ili preduzetnika koji poseduje dozvolu Ministarstva iz člana 32. ove uredbe i da se provera sprovodi u skladu sa procedurama datim u Prilogu 11. ove uredbe – Procedure koje je potrebno pratiti pri proveri ispuštanja rashladne i klimatizacione opreme, toplotnih pumpi i sistema za zaštitu o požara koji sadrže tri kilograma ili više kontrolisanih supstanci.

Prilikom obavljanja aktivnosti iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, kao i prilikom instalacije, održavanja ili servisiranja rashladne i klimatizacione opreme, toplotnih pumpi i sistema za zaštitu od požara koji sadrže tri ili više kilograma kontrolisanih supstanci, operater vodi evidenciju o količinama i vrsti dodatih kontrolisanih supstanci, količinama sakupljenih kontrolisanih supstanci tokom održavanja ili servisiranja i krajnjeg odlaganja opreme.

Operater vodi evidenciju o navedenim podacima tokom celog radnog veka opreme i podnosi je Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu na Obrascu br. 14 iz Priloga 9. ove uredbe, a na zahtev Ministarstva i u elektronskom formatu.

Postupanje sa klimatizacionim sistemima u određenim motornim vozilima,

koji sadrže kontrolisane supstance

Član 34.

Pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju delatnost punjenja klimatizacionih sistema u određenim motornim vozilima kontrolisanim supstancama dužni su da obezbede da kontrolisane supstance sadržane u klimatizacionom sistemu budu sakupljene i svako ispuštanje sanirano pre punjenja klimatizacionog sistema kontrolisanom supstancom.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost sakupljanja kontrolisanih supstanci iz klimatizacionih sistema određenih motornih vozila moraju biti evidentirani u Ministarstvu za obavljanje date delatnosti.

Preuzimanje isporuke kontrolisanih supstanci

Član 35.

Uvoznici, distributeri ili centri iz člana 38. ove uredbe mogu da isporučuju kontrolisane supstance samo pravnim licima ili preduzetnicima koji ispunjavaju uslove i obavljaju delatnosti u skladu sa čl. 32. i 34. ove uredbe.

Pravna lica ili preduzetnici iz stava 1. ovog člana mogu da preuzmu kontrolisane supstance jedino uz pismenu potvrdu da će kontrolisane supstance koristiti za obavljanje onih delatnosti za koje poseduju dozvolu iz člana 32. ili dokaz o upisu u evidenciju u skladu sa članom 36. ove uredbe.

Evidencija

Član 36.

Ministarstvo vodi evidenciju pravnih lica i preduzetnika koji se bave delatnošću uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put kontrolisanih i novih supstanci, uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance, navedenih u Prilogu 3. ove uredbe, instalacije, održavanja ili servisiranja opreme koja sadrži ili se oslanja na kontrolisane supstance, sakupljanja, obnavljanja, obrade ili termičkog tretiranja kontrolisanih supstanci, upotrebom kontrolisanih i novih supstanci, kao i delatnošću sakupljanja kontrolisanih supstanci iz klimatizacionih sistema određenih motornih vozila (u daljem tekstu: „evidencija”).

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana moraju imati dokaz o upisu u evidenciju.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovoga člana podnose zahtev za upis u evidenciju na Obrascu br. 15, odnosno Obrascu br. 16 iz Priloga 9. ove uredbe i uz zahtev prilažu uverenje o upisu u Registar privrednih subjekata, a svake naredne godine izvod iz Registra privrednih subjekata.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost sakupljanja kontrolisanih supstanci iz klimatizacionih sistema određenih motornih vozila uz dokumenta iz stava 3. ovog člana prilažu i kopije odgovarajućih sertifikata za zaposlene koji obavljaju navedenu delatnost.

Ministarstvo može zahtevati dodatne podatke, informacije ili dokumentaciju za upis u evidenciju.

Pravnom licu ili preduzetniku odbija se zahtev za upis u evidenciju ukoliko ne ispunjava uslove propisane ovom uredbom.

Pravno lice ili preduzetnik iz stava 1. ovog člana briše se iz evidencije ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je prestao da ispunjava uslove propisane uredbom, odnosno ako u roku određenom u rešenju o inspekcijskom nadzoru ne sprovede naložene mere.

Evidencija se vodi i u elektronskom obliku.

Ministarstvo objavljuje spisak pravnih lica i preduzetnika iz stava 1. ovoga člana na internet stranici Ministarstva.

Evidencioni broj i dokaz o upisu u evidenciju

Član 37.

Servisi kojima je izdata dozvola iz člana 32. stav 1. ove uredbe upisuju se u evidenciju u skladu sa članom 36. ove uredbe.

Upisom u evidenciju pravnim licima i preduzetnicima dodeljuje se evidencioni broj.

Na zahtev pravnih lica i preduzetnika koji su upisani u evidenciju, Ministarstvo izdaje dokaz o upisu u evidenciju sa dodeljenim evidencionim brojem.

VII. CENTRI ZA SAKUPLJANJE, OBNAVLJANJE I OBRADU

KONTROLISANIH SUPSTANCI I FLUOROVANIH GASOVA

SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE

Centri za sakupljanje, obnavljanje i obradu kontrolisanih supstanci i

fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte

Član 38.

Operateri obezbeđuju da se one kontrolisane supstance koje su sakupljene u procesima održavanja ili servisiranja proizvoda ili opreme ili na kraju radnog veka proizvoda ili opreme, a koje ne mogu biti obnovljene na samoj lokaciji, dostavljaju pravnim licima i preduzetnicima koji u okviru svoje registrovane delatnosti imaju obrazovanu specijalizovanu jedinicu – centar.

Servis ili operater zapošljava lice kvalifikovano za sakupljanje kontrolisanih supstanci koje se dostavljaju centru.

Dozvola za rad centra

Član 39.

Centar koji obavlja delatnost sakupljanja, obnavljanja, obrade i stavljanja u promet obnovljenih i obrađenih kontrolisanih supstanci i fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte mora imati dozvolu Ministarstva.

Dozvola se izdaje pravnim licima i/ili preduzetnicima koji su registrovani za obavljanje delatnosti iz stava 1. ovog člana, koji raspolažu odgovarajućim prostorom za držanje uređaja potrebnih za procese obnavljanja i obrade kontrolisanih supstanci, koji poseduju opremu potrebnu za sakupljanje, obnavljanje, obradu i fizičko-hemijsku analizu upotrebljenih kontrolisanih supstanci, koji raspolažu odgovarajućim prostorom za skladištenje preuzetih, sakupljenih i prerađenih kontrolisanih supstanci, kao i otpadnih kontrolisanih supstanci koje se po fizičko-hemijskim svojstvima ne mogu ponovo upotrebiti i koji imaju zaposleno lice sa visokom stručnom spremom tehničkog smera i odgovorno kvalifikovano lice koje poseduje odgovarajući sertifikat i koje vrši nadzor postupaka obnavljanja i obrade, sa najmanje dve godine radnog iskustva u struci.

Uz zahtev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana pravno lice ili preduzetnik prilaže dokaze o ispunjavanju uslova iz stava 2. ovog člana.

Izdata dozvola oduzima se ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je pravno lice ili preduzetnik prestalo da ispunjava propisane uslove, odnosno ako u roku određenom u rešenju o inspekcijskom nadzoru ne sprovede propisane mere.

Obaveze centra u pogledu kontrolisanih supstanci

Član 40.

Centar je dužan da preuzme sakupljene kontrolisane supstance koje se dopremaju u cilindrima sa oznakom vrste i nazivom kontrolisane supstance koja se u njima nalazi, bez obzira da li supstanca može ili ne može biti obnovljena ili obrađena, i da ih skladišti u za tu svrhu određeni prostor.

Centar sakuplja kontrolisane supstance iz proizvoda ili opreme kojima je istekao radni vek ili iz klimatizacionih sistema u određenim motornim vozilima koji su dostavljeni u centar, pod uslovom da date delatnosti obavlja kvalifikovano lice koje poseduje odgovarajući sertifikat i da se sa otpadom od električnih i elektronskih proizvoda postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Centar je dužan da plati operateru ili servisu za dostavljenu kontrolisanu supstancu najmanje 50% tržišne cene obrađene supstance, samo ako rezultat analize supstance, koja je urađena u centru, potvrdi da može biti obnovljena ili obrađena. Centar izdaje potpisanu kopiju rezultata izvršene analize operateru ili servisu koji je dostavio supstancu.

Centar izdaje operateru ili servisu potvrdu o preuzetim količinama kontrolisanih supstanci.

Centar stavlja u promet na domaće tržište obnovljene ili obrađene kontrolisane supstance u svrhu dalje upotrebe.

Obrađena kontrolisana supstanca mora imati iste karakteristike kao i prvi put korišćena supstanca, uzimajući u obzir njenu predviđenu namenu.

Centar izdaje uverenje o kvalitetu kontrolisanih supstanci za svaki cilindar kontrolisane supstance koji se stavlja u promet, bilo da je supstanca obnovljena ili obrađena, sa oznakom naziva supstance i značajnim fizičko-hemijskim svojstvima, kao što su: čistoća u wt%, sadržaj vode u wt% i sadržaj kiselina u wt%, kao i nazivom i adresom centra gde je obavljena delatnost obnavljanja ili obrade.

Uverenje iz stava 8. ovog člana centar čuva dve godine.

Centar vodi evidenciju o primljenim, sakupljenim i prerađenim kontrolisanim supstancama, koja sadrži podatke o:

pravnim licima i preduzetnicima od kojih su preuzete upotrebljene kontrolisane supstance;

vrsti i količini sakupljenih kontrolisanih supstanci;

količini obnovljenih kontrolisanih supstanci;

količini obrađenih kontrolisanih supstanci na skladištu;

izdatim potvrdama za promet na domaćem tržištu;

pravnim licima i preduzetnicima koji su preuzeli obnovljene ili obrađene kontrolisane supstance radi njihovog stavljanja u promet;

količini otpadnih kontrolisanih supstanci koje se ne mogu preraditi ili ne ispunjavaju fizičko-hemijska svojstva potrebna za krajnju upotrebu;

pravnim licima i preduzetnicima koji su preuzeli otpadne kontrolisane supstance u cilju trajnog odlaganja.

Centar je dužan da dostavi Ministarstvu izveštaj sa podacima iz stava 10. ovog člana na Obrascu br. 13 iz Priloga 9. ove uredbe, do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Postupanje sa otpadnim kontrolisanim supstancama u okviru centra

Član 41.

Otpadne kontrolisane supstance koje se ne mogu obnoviti i/ili obraditi ili koje ne ispunjavaju fizičko-hemijska svojstva potrebna za krajnju upotrebu nakon postupka obnavljanja i/ili obrade, moraju se odlagati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Obaveze operatera i servisa prema centru

u pogledu kontrolisanih supstanci

Član 42.

Operater ili servis je dužan da obezbedi transport kontrolisanih supstanci sakupljenih prilikom održavanja ili servisiranja proizvoda ili opreme do centra u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Servis troškove transporta obračunava unutar obavljene usluge servisiranja, a snosi ih vlasnik i/ili korisnik proizvoda ili opreme.

Ukoliko centar obavlja transport sakupljenih kontrolisanih supstanci za operatera ili servis, ima pravo na naknadu za obezbeđen transport koju mu isplaćuje operater ili servis.

Troškovi otkupa, obnavljanja i obrade

prikupljenih kontrolisanih supstanci

Član 43.

Troškove otkupa, obnavljanja i obrade prikupljenih kontrolisanih supstanci, fizičko-hemijskih analiza sakupljenih i prerađenih supstanci centar nadoknađuje kroz prodajnu cenu te supstance koja ispunjava fizičko-hemijska svojstva prvi put korišćene supstance i koju stavlja kao takvu u promet na domaće tržište.

Operateri ili servisi mogu za isporučene količine kontrolisanih supstanci, umesto novčane nadoknade, preuzeti prerađene kontrolisane supstance u najmanjoj količini od 50 % isporučene količine.

Postupanje sa prikupljenim kontrolisanim supstancama

do formiranja centara

Član 44.

Do obrazovanja centara iz člana 38. ove uredbe operater ili servis je dužan da, kad god je to moguće, sakupi i obnovi kontrolisane supstance na licu mesta.

U slučaju da obnavljanje sakupljene kontrolisane supstance nije moguće na licu mesta, servis je dužan da prikupljenu kontrolisanu supstancu propisno privremeno uskladišti.

Spisak privremenih skladišta otpadnih kontrolisanih supstanci i fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

VIII. IZVEŠTAVANJE O REALIZOVANOM UVOZU I/ILI IZVOZU, UPOTREBI, PRERADI I TERMIČKOM TRETMANU KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI, I O REALIZOVANOM UVOZU I/ILI IZVOZU PROIZVODA I OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE

Član 45.

Pravna lica i preduzetnici koji se bave uvozom i/ili izvozom kontrolisanih i novih supstanci podnose godišnji izveštaj o realizovanom uvozu i/ili izvozu za svaku kontrolisanu i novu supstancu na Obrascu br. 8 iz Priloga 9. ove uredbe, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Izveštaj o realizovanom uvozu i/ili izvozu iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke: količine kontrolisanih supstanci koje su uvezene i/ili izvezene kao sirovina ili procesna sredstva, a u skladu sa čl. 12. i 13. ove uredbe; količine kontrolisanih supstanci koje su uvezene i/ili izvezene za esencijalnu laboratorijsku i analitičku primenu u skladu sa članom 14. ove uredbe; količine kontrolisanih supstanci koje su uvezene i/ili izvezene u cilju termičkog tretiranja; količine halona uvezene i/ili izvezene za kritične upotrebe u skladu sa članom 15. ove uredbe; količine kontrolisanih supstanci uvezene u vanrednim slučajevima propisanim u članu 16. ove uredbe; uvezene i/ili izvezene količine novih supstanci; uvezene i/ili izvezene količine sa detaljnim podacima o realizovanim uvozima i/ili izvozima i krajnjoj nameni; postojeće zalihe i podatke o zemlji uvoza/izvoza.

Pravna lica i preduzetnici koji se bave uvozom i/ili izvozom proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance podnose godišnji izveštaj o realizovanom uvozu i/ili izvozu za svaku vrstu opreme ili proizvoda na Obrascu br. 9 iz Priloga 9. ove uredbe, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Operateri rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi, kao i sistema za zaštitu od požara, koji sadrže tri kilograma ili više kontrolisanih supstanci, dostavljaju izveštaj Ministarstvu u skladu sa članom 33. ove uredbe.

Servisi iz člana 32. ove uredbe i centri iz člana 38. ove uredbe dostavljaju izveštaj Ministarstvu u skladu sa čl. 32. i 40. ove uredbe.

Korisnici kontrolisanih supstanci, izuzev servisa, dostavljaju izveštaj Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu, o količinama kontrolisanih supstanci korišćenim u prethodnoj godini na Obrascu br. 11 iz Priloga 9. ove uredbe.

Preduzeća koja imaju odobrenje da upotrebljavaju kontrolisane supstance kao procesna sredstva ili sirovine, obaveštavaju Ministarstvo o proceni emisija do kojih je došlo u toku upotrebe, najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu, koristeći Obrazac br. 11 iz Priloga 9. ove uredbe.

Korisnici opreme koja sadrži halone dužni su da dostave izveštaj Ministarstvu u skladu sa članom 15. ove uredbe.

Za svaki termički tretman kontrolisanih supstanci, pravno lice ili preduzetnik koji je obavio delatnost termičkog tretiranja dužan je da podnese izveštaj Ministarstvu o sledećim podacima: svim količinama termički tretiranih supstanci, uključujući količine sadržane u proizvodima ili opremi; svim zalihama supstanci koje su planirane za termički tretman, uključujući količine sadržane u proizvodima ili opremi; tehnologiji koja se koristi za termički tretman.

Ministarstvo može da traži dopunu dostavljenih izveštaja iz st. 1.- 9. ovog člana.

Član 46.

Naknada koju plaćaju pravna lica i preduzetnici koji uvoze kontrolisane supstance u cilju stavljanja u promet na domaće tržište ili za svoje potrebe, obračunava se prema propisima kojima se uređuje visina naknade za zagađivanje životne sredine, a na osnovu izdatih uvoznih dozvola i primljenih jedinstvenih carinskih isprava.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 22/10).

Član 48.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine, osim odredaba čl. 32, 33, 36, 38, 39. i 40. ove uredbe koje se odnose na kvalifikaciju lica i posedovanje odgovarajućih sertifikata, a koje se primenjuju najkasnije od 1. januara 2016. godine.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK PRILOG 1.

LISTA KONTROLISANIH SUPSTANCI

Supstance koje oštećuju ozonski omotač na koje se primenjuju odredbe ove uredbe su: potpuno halogenovani hlorofluorougljovodonici, ostali potpuno halogenovani hlorofluorougljovodonici, haloni, hlorofluorougljovodnici, ugljen-tetrahlorid, 1,1,1-trihloroetan, metil bromid, bromofluorougljovodonici i bromohlorometan, u skladu sa odredbama Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i sa svim amandmanima, bilo da su same ili u smeši, prvi put korišćene, sakupljene, obnovljene ili obrađene.

NAZIV KONTROLISANE SUPSTANCE HEMIJSKA FORMULA OZNAKA POTENCIJAL OŠTEĆENJA OZONSKOG OMOTAČA TARIFNA OZNAKA ANEKS A, grupa I: potpuno halogenovani hlorofluorougljovodonici (CFC) trihlorofluorometan CFCl3 CFC-11 1,0 2903 77 10 00 dihlorodifluorometan CF2Cl2 CFC-12 1,0 2903 77 20 00 trihlorotrifluoroetani C2F3Cl3 CFC-113 0,8 2903 77 30 00 dihlorotetrafluoroetani C2F4Cl2 CFC-114 1,0 2903 77 40 00 hloropentafluoroetan C2F5Cl CFC-115 0,6 2903 77 50 00 ANEKS A, grupa II: haloni bromohlorodifluorometan CF2BrCl halon-1211(R-12V1) 3,0 2903 76 10 00 bromotrifluorometan CF3Br halon-1301(R-13V1) 10,0 2903 76 20 00 dibromotetrafluoroetani C2F4Br2 halon-2402(R-114V2) 6,0 2903 76 90 00 ANEKS B, grupa I: ostali potpuno halogenovani hlorofluorougljovodonici (CFC) hlorotrifluorometan CF3Cl CFC-13 1,0 2903 77 90 00 pentahlorofluoroetan C2FCl5 CFC-111 1,0 2903 77 90 00 tetrahlorodifluoroetani C2F2Cl4 CFC-112 1,0 2903 77 90 00 heptahlorofluoropropani C3FCl7 CFC-211 1,0 2903 77 90 00 heksahlorodifluoropropani C3F2Cl6 CFC-212 1,0 2903 77 90 00 pentahlorotrifluoropropani C3F3Cl5 CFC-213 1,0 2903 77 90 00 tetrahlorotetrafluoropropani C3F4Cl4 CFC-214 1,0 2903 77 90 00 trihloropentafluoropropani C3F5Cl3 CFC-215 1,0 2903 77 90 00 dihloroheksafluoropropani C3F6Cl2 CFC-216 1,0 2903 77 90 00 hloroheptafluoropropani C3F7Cl CFC-217 1,0 2903 77 90 00 ANEKS B, grupa II: ugljen-tetrahlorid ugljen-tetrahlorid CCl4 ugljentetrahlorid (R-10, tetrahlorometan) 1,1 2903 14 00 00 ANEKS B, grupa III: 1,1,1-trihloroetan 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform) C2H3Cl3 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform, R-140) 0,1 2903 19 10 00 NAZIV KONTROLISANE SUPSTANCE HEMIJSKA FORMULA OZNAKA POTENCIJAL OŠTEĆENJA OZONSKOG OMOTAČA TARIFNA OZNAKA ANEKS C, grupa I: nepotpuno halogenovani hlorofluorougljovodonici (NCFC) dihlorofluorometan CHFCl2 NCFC-21 0,04 2903 79 11 00 hlorodifluorometan CHF2Cl NCFC-224 0,055 2903 71 00 00 hlorofluorometan CH2FCl NCFC-31 0,02 2903 79 11 00 tetrahlorofluoroetan C2HFCl4 NCFC-121 0,04 2903 79 11 00 trihlorodifluoroetan C2HF2Cl3 NCFC-122 0,08 2903 79 11 00 dihlorotrifluoroetan C2HF3Cl2 NCFC-1234 0,02 2903 72 00 00 hlorotetrafluoroetan C2HF4Cl NCFC-1244 0,022 2903 79 11 00 trihlorofluoroetan C2H2FCl3 NCFC-131 0,05 2903 79 11 00 dihlorodifluoroetan C2H2F2Cl2 NCFC-132 0,05 2903 79 11 00 trifluorohloroetan C2H2F3Cl NCFC-133 0,06 2903 79 11 00 1,2-dihloro-1-fluoroetan C2H3FCl2 NCFC-141 0,07 2903 73 00 00 1,1-dihloro-1-fluoroetan CH3CFCl2 NCFC-141b4 0,11 2903 73 00 00 hlorodifluoroetan C2H3F2Cl NCFC-142 0,07 2903 74 00 00 1-hloro-1,1-difluoroetan CH3CF2Cl NCFC-142b4 0,065 2903 74 00 00 hlorofluoroetan C2H4FCl NCFC-151 0,005 2903 79 11 00 heksahlorofluoropropan C3HFCl6 NCFC-221 0,07 2903 79 11 00 pentahlorodifluoropropan C3HF2Cl5 NCFC-222 0,09 2903 79 11 00 tetrahlorotrifluoropropan C3HF3Cl4 NCFC-223 0,08 2903 79 11 00 trihlorotetrafluoropropan C3HF4Cl3 NCFC-224 0,09 2903 79 11 00 dihloropentafluoropropan C3HF5Cl2 NCFC-225 0,07 2903 75 00 00 3,3-dihloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropan CF3CF2CHCl2 NCFC-225sa4 0,025 2903 75 00 00 1,3-dihloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropan CF2ClCF2CHClF NCFC-225sb4 0,033 2903 75 00 00 heksafluorohloropropan C3HF6Cl NCFC-226 0,10 2903 79 11 00 pentahlorofluoropropan C3H2FCl5 NCFC-231 0,09 2903 79 11 00 tetrahlorodifluoropropan C3H2F2Cl4 NCFC-232 0,10 2903 79 11 00 trihlorotrifluoropropan C3H2F3Cl3 NCFC-233 0,23 2903 79 11 00 dihlorotetrafluoropropan C3H2F4Cl2 NCFC-234 0,28 2903 79 11 00 pentafluorohloropropan C3H2F5Cl NCFC-235 0,52 2903 79 11 00 tetrahlorofluoropropan C3H3FCl4 NCFC-241 0,09 2903 79 11 00 trihlorodifluoropropan C3H3F2Cl3 NCFC-242 0.13 2903 79 11 00 dihlorotrifluoropropan C3H3F3Cl2 NCFC-243 0,12 2903 79 11 00 tetrafluorohloropropan C3H3F4Cl NCFC-244 0,14 2903 79 11 00 trihlorofluoropropan C3H4FCl3 NCFC-251 0,01 2903 79 11 00 dihlorodifluoropropan C3H4F2Cl2 NCFC-252 0,04 2903 79 11 00 trifluorohloropropan C3H4F3Cl NCFC-253 0,03 2903 79 11 00 dihlorofluoropropan C3H5FCl2 NCFC-261 0,02 2903 79 11 00 difluorohloropropan C3H5F2Cl NCFC-262 0,02 2903 79 11 00 hlorofluoropropan C3H6FCl NCFC-271 0,03 2903 79 11 00 NAZIV KONTROLISANE SUPSTANCE HEMIJSKA FORMULA OZNAKA POTENCIJAL OŠTEĆENJA OZONSKOG OMOTAČA TARIFNA OZNAKA ANEKS C, grupa II: bromofluorougljovodonici (NVFC) dibromofluorometan CHFBr2 1,00 2903 79 21 00 bromodifluorometan CHF2Br NVFC-22V1 0,74 2903 79 21 00 bromofluorometan CH2FBr 0,73 2903 79 21 00 tetrabromofluoroetan C2HFBr4 0,8 2903 79 21 00 tribromodifluoroetan C2HF2Br3 1,8 2903 79 21 00 dibromotrifluoroetan C2HF3Br2 1,6 2903 79 21 00 bromotetrafluoroetan C2HF4Br 1,2 2903 79 21 00 tribromofluoroetan C2H2FBr3 1,1 2903 79 21 00 dibromodifluoroetan C2H2F2Br2 1,5 2903 79 21 00 bromotrifluoroetan C2H2F3Br 1,6 2903 79 21 00 dibromofluoroetan C2H3FBr2 1,7 2903 79 21 00 bromodifluoroetan C2H3F2Br 1,1 2903 79 21 00 bromofluoroetan C2H4FBr 0,1 2903 79 21 00 heksabromofluoropropan C3HFBr6 1,5 2903 79 21 00 pentabromodifluoropropan C3HF2Br5 1,9 2903 79 21 00 tetrabromotrifluoropropan C3HF3Br4 1,8 2903 79 21 00 tribromotetrafluoropropan C3HF4Br3 2,2 2903 79 21 00 dibromopentafluoropropan C3HF5Br2 2,0 2903 79 21 00 bromoheksafluoropropan C3HF6Br 3,3 2903 79 21 00 pentabromofluoropropan C3H2FBr5 1,9 2903 79 21 00 tetrabromodifluoropropan C3H2F2Br4 2,1 2903 79 21 00 tribromotrifluoropropan C3H2F3Br3 5,6 2903 79 21 00 dibromotetrafluoropropan C3H2F4Br2 7,5 2903 79 21 00 bromopentafluoropropan C3H2F5Br 1,4 2903 79 21 00 tetrabromofluoropropan C3H3FBr4 1,9 2903 79 21 00 tribromodifluoropropan C3H3F2Br3 3,1 2903 79 21 00 dibromotrifluoropropan C3H3F3Br2 2,5 2903 79 21 00 bromotetrafluoropropan C3H3F4Br 4,4 2903 79 21 00 tribromofluoropropan C3H4FBr3 0,3 2903 79 21 00 dibromodifluoropropan C3H4F2Br2 1,0 2903 79 21 00 bromotrifluoropropan C3H4F3Br 0,8 2903 79 21 00 dibromofluoropropan C3H5FBr2 0,4 2903 79 21 00 bromodifluoropropan C3H5F2Br 0,8 2903 79 21 00 bromofluoropropan C3H6FBr 0,7 2903 79 21 00 ANEKS C, grupa III: bromohlorometan bromohlorometan CH2BrCl VSM je naziv koji se češće koristi 0,12 2903 79 90 00 ANEKS E, grupa I: metil bromid bromometan (metil bromid) CH3Br metil bromid 0,6 2903 39 11 00

PRILOG 2.

NAJČEŠĆE KORIŠĆENE SMEŠE KOJE SADRŽE KONTROLISANE SUPSTANCE

OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI(u %) TARIFNA OZNAKA SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % Smeše koje sadrže hlorofluorougljenike (CFC), bez obzira da li sadrže ili ne sadrže hlorofluorougljovodonike (HCFC), perfluorougljenike (PFC) ili fluorougljovodonike (HFC)   R-500 CFC-12 74 NFC-152a 26         3824 71 00 00 R-501 NCFC-22 75 CFC-12 25         3824 71 00 00 R-502 NCFC-22 49 CFC-115 51         3824 71 00 00 R-503 NFC-23 40 CFC-13 60         3824 71 00 00 R-504 NFC-32 48 CFC-115 52         3824 71 00 00 R-505 CFC-12 78 NCFC-31 22         3824 71 00 00 R-506 NCFC-31 55 CFC-114 45         3824 71 00 00 Smeše koje sadrže bromohlorodifluorometan, bromotrifluorometan ili dibromotetrafluoroetane 3824 72 00 00 Smeše koje sadrže bromofluorougljovodonike (NVFC) 3824 73 00 00 Smeše koje sadrže hlorofluorougljovodonike (HCFC), bez obzira da li sadrže ili ne sadrže perfluorougljenike (PFC) ili fluorougljovodonike (HFC), ali ne sadrže hlorofluorougljenike (CFC)   R-401A (MP39) NCFC-22 53 NFC-152a 13 NCFC-124 34     3824 74 00 00 R-401V (MP66) NCFC-22 61 NFC-152a 11 NCFC-124 28     3824 74 00 00 R-401S (MP52) NCFC-22 33 NFC-152a 15 NCFC-124 52     3824 74 00 00 R-402A (HP80) NFC-125 60 NC-290 2 NCFC-22 38     3824 74 00 00 R-402V (HP81) NFC-125 38 NC-290 2 NCFC-22 60     3824 74 00 00 R-403A (69S) NC-290 5 NCFC-22 75 FC-218 20     3824 74 00 00 R-403V (69L) NC-290 5 NCFC-22 56 FC-218 39     3824 74 00 00 R-405A (G2015) NCFC-22 45 NFC-152a 7 NCFC-142b 6 S-318 43 3824 74 00 00 R-406A(GHG-12) NCFC-22 55 NC-600a 4 NCFC-142b 41     3824 74 00 00 R-408A (FX10) NFC-125 7 NFC-143a 46 NCFC-22 47     3824 74 00 00 OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI(u %) TARIFNA OZNAKA SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % R-409A (FX56) NCFC-22 60 HCFC-124 25 NCFC-142b 15     3824 74 00 00 R-409V (FX57) NCFC-22 65 HCFC-124 25 NCFC-142b 10     3824 74 00 00 R-411A (G2018A) NC-1270 2 NCFC-22 88 NFC-152a 11     3824 74 00 00 R-411V (G2018B) NC-1270 3 NCFC-22 94 NFC-152a 3     3824 74 00 00 R-412A (TP5R) NCFC-22 70 FC-218 5 NCFC-142b 25     3824 74 00 00 R414V (Hotshot) NCFC-22 50 HCFC-124 39 NCFC-142b 9,5 HC-600a 1,5 3824 74 00 00 R-415B NCFC-22 25 NFC-152a 75 3824 74 00 00 R-418A NC-290 1,5 NCFC-22 96 NFC-152a 2,5 3824 74 00 00 R-509 (TR5R2) NCFC-22 46 FC-218 54         3824 74 00 00 FX-20 NFC-125 45 NCFC-22 55         3824 74 00 00 FX-10 NCFC-22 60 NCFC-142b 40         3824 74 00 00 Di-36 NCFC-22 50 HCFC-124 47 HC-600a 3     3824 74 00 00 Daikin Blend NFC-23 2 NFC-32 28 HCFC-124 70     3824 74 00 00 FRIGC HCFC-124 39 NFC-134a 59 HC-600a 2     3824 74 00 00 Free Zone NCFC-142b 19 NFC-134a 79 Lubricant 2     3824 74 00 00 GHG-HP NCFC-22 65 NCFC-142b 31 HC-600a 4     3824 74 00 00 GHG-X5 NCFC-22 41 NCFC-142b 15 NFC-227ca 40 HC-600a 4 3824 74 00 00 NARM-502 NCFC-22 90 NFC-152a 5 NFC-23 5     3824 74 00 00 NAF-S-III NCFC-22 82 NCFC-123 4,75 NCFC-124 9,5 C10H16 3,75 3824 74 00 00 NAF-P-III NFC-134a 10 NCFC-123 55 NCFC-124 31 HC 4 3824 74 00 00 Smeše koje sadrže ugljen-tetrahlorid 3824 75 00 00 Smeše koje sadrže 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform) 3824 76 00 00 Smeše koje sadrže bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan   metil bromid sa hloropikrinom metil bromid 67 hloropikrin 33 3824 77 00 00 metil bromid sa hloropikrinom metil bromid 98 hloropikrin 2 3824 77 00 00 PRILOG 3.

LISTA PROIZVODA I/ILI OPREME

Deo I: Proizvodi i oprema koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance za koje se izdaje dozvola za uvoz radi stavljanja u slobodan promet i/ili izvoz u skladu sa članom 24. ove uredbe

Grupa I: Proizvodi i oprema koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance iz Priloga 1. grupe A/II

a) aparati za gašenje požara koji sadrže halone a namenjeni su za civilne vazduhoplove, tarifne oznake: 8424 10 00 10;

Grupa II: Proizvodi i oprema koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance iz Priloga 1. grupe C/I

a) prozorski ili zidni samostalni (kompaktni) uređaji za klimatizaciju, tarifne oznake: 8415 10 10 00;

b) prozorski ili zidni klimatizacioni split-sistemi, tarifne oznake: 8415 10 90 00;

v) uređaji za klimatizaciju koji se upotrebljavaju u motornim vozilima, tarifne oznake: 8415 20 00 00;

g) reverzibilne toplotne pumpe sa ventilatorom na motorni pogon i elementima za menjanje temperature i vlažnosti, tarifne oznake: 8415 81 00;

d) ostali uređaji sa ugrađenom rashladnom jedinicom, tarifne oznake:8415 82 00;

đ) ostala oprema za čuvanje i izlaganje, sa ugrađenim uređajima za hlađenje ili zamrzavanje, tarifne oznake: 8418 50;

e) ostale toplotne pumpe (osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415), tarifne oznake: 8418 61 00 99.

Deo II: Proizvodi i oprema koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance kojima je dozvoljen uvoz i stavljanje u promet u skladu sa članom 17. ove uredbe, izuzev proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance iz Dela I ovog priloga

Grupa I: Rashladna i klimatizaciona oprema, toplotne pumpe i njihovi delovi

a) Stacionarna rashladna i klimatizaciona oprema i toplotne pumpe

– frižideri, zamrzivači, ledomati, rashladna postrojenja i uređaji;

– uređaji za smanjenje vlage (dehumidifikatori);

– hladnjaci vode;

– toplotne pumpe;

– klimatizacioni uređaji;

b) Pokretni rashladni i klimatizacioni uređaji i njihovi delovi

– hladnjače;

– klimatizacioni uređaji u motornim i drugim tipovima vozila, vagonima, avionima, brodovima i čamcima, bilo da su ugrađeni ili u delovima.

Grupa II: Proizvodi u obliku aerosola (spreja)

namenjeni za medicinske svrhe;

namenjeni za ostale svrhe.

Grupa III: Proizvodi koji sadrže rastvarače

Grupa IV: Sistemi za zaštitu od požara, aparati za gašenje požara i njihovi delovi

a) preparati, punjenja aparata za gašenje požara ili granate za gašenje požara;

b) aparati za gašenje požara (punjeni sredstvom za gašenje);

c) fiksni sistemi za zaštitu od požara.

Grupa V: Polimerni materijali

a) Polimerni materijali u primarnom obliku i proizvodi;

b) Penasti polimerni materijali i proizvodi

PRILOG 4.

NOVE SUPSTANCE

Hemijska formula Supstanca Potencijal oštećenja ozonskog omotača Tarifna oznaka CBr2 F2 dibromodifluorometan (halon-1202) 1,25 2903 78 00 00 C3H7Br 1-bromopropan (n-propil bromid) 0,02 – 0,10 2903 39 19 00 C2H5Br bromoetan (etil bromid) 0,1 – 0,2 2903 39 19 00 CF3I trifluorojodometan (trifluorometil jodid) 0,01 – 0,02 2903 78 00 00 CH3Cl hlorometan (metil hlorid) 0,02 2903 11 00 00

PRILOG 5.

PROCESI U KOJIMA SE KONTROLISANE SUPSTANCE KORISTE KAO PROCESNA SREDSTVA

Upotreba ugljen-tetrahlorida za zamenu azot-trihlorida u proizvodnji hlora i kaustične sode;

Upotreba ugljen-tetrahlorida za ponovnu upotrebu hlora u otpadnom gasu iz procesa proizvodnje hlora;

Upotreba ugljen-tetrahlorida u proizvodnji hlorovane gume;

Upotreba ugljen-tetrahlorida u proizvodnji polifenilen-tereftalamida;

Upotreba CFC-12 u fotohemijskoj sintezi perfluoropolietarpoliperoksidnih prekursora Z-perfluoropolietara i bifunkcionalnih derivata;

Upotreba CFC-113 u pripremi perfluoropolietarskih diola sa visokom funkcionalnošću;

Upotreba ugljen-tetrahlorida u proizvodnji ciklodima;

Upotreba hlorofluorougljovodonika u procesima navedenim pod tačkama od 1) do 7) kada se koriste kao zamena za CFC ili ugljen-tetrahlorid.

PRILOG 6.

USLOVI ZA STAVLJANJE U PROMET I DALJU DISTRIBUCIJU KONTROLISANIH SUPSTANCI ZA ESENCIJALNE

LABORATORIJSKE I ANALITIČKE PRIMENE

Kontrolisane supstance za esencijalne laboratorijske i analitičke primene mogu da sadrže samo kontrolisane supstance proizvedene sa sledećim čistoćama:

Supstanca % Ugljen-tetrahlorid 99.5 1,1,1-trihloroetan 99.0 CFC-11 99.5 CFC-12 99.5 CFC-13 99.5 CFC-113 99.5 CFC-114 99.5 Druge kontrolisane supstance sa tačkom ključanja većom od 20°C 99.5 Druge kontrolisane supstance sa tačkom ključanja manjom od 20°C 99.0

Dozvoljeno je naknadno mešanje čistih kontrolisanih supstanci iz tabele ovog priloga sa drugim kontrolisanim supstancama pri uobičajenoj laboratorijskoj i analitičkoj primeni.

Obavezno je isporučivanje ovih kontrolisanih supstanci velike čistoće i smeša koje sadrže kontrolisane supstance isključivo u kontejnerima koji se mogu ponovo zatvoriti ili cilindrima visokog pritiska zapremine manje od tri litra ili u staklenim ampulama od 10 mililitara ili manjim, koje su jasno označene kao supstance koje oštećuju ozonski omotač, ograničene na laboratorijsku upotrebu i u analitičke svrhe, sa navodom da bi upotrebljene supstance ili višak supstanci trebalo sakupiti i obnoviti ili obraditi, ako je izvodljivo. Ukoliko nije moguće obnavljanje ili obrada materijala, obavezno je termičko tretiranje.

Sledeće upotrebe kontrolisanih supstanci, osim hlorofluorougljovodonika, smatraju se kao esencijalna laboratorijska i analitička upotreba:

Upotreba kontrolisanih supstanci kao referentne norme ili standarda:

– za kalibraciju opreme koja koristi kontrolisane supstance,

– za praćenje emisija kontrolisanih supstanci,

– za određivanje ostataka kontrolisanih supstanci u robi, biljkama i proizvodima;

Upotreba kontrolisanih supstanci u laboratorijskim toksikološkim studijama;

Laboratorijska upotreba u kojoj se kontrolisana supstanca transformiše u hemijskoj reakciji, kao u slučaju upotrebe kontrolisane supstance kao sirovine;

Upotreba metil bromida u laboratorijama u cilju upoređivanja efikasnosti metil bromida i njegovih alternativa;

Upotreba ugljen-tetrahlorida kao rastvarača za reakcije brominacije koje uključuju N-bromosukcinimid;

Upotreba ugljen-tetrahlorida kao lančanog prenosnog agensa u reakcijama polimerizacije sa slobodnim radikalama;

Sve ostale laboratorijske i analitičke upotrebe za koje ne postoje tehnički i ekonomski dostupne alternative.

Sledeće upotrebe svih kontrolisanih supstanci, osim hlorofluorougljovodonika, ne smatraju se kao esencijalna laboratorijska i analitička upotreba:

Rashladna i klimatizaciona oprema koja se koristi u laboratorijama, uključujući rashladno-laboratorijsku opremu, kao što su ultracentrifuge;

Čišćenje, prerada, popravka ili rekonstrukcija elektronskih komponenti ili sklopova;

Zaštita publikacija i arhiva;

Sterilizacija materijala u laboratoriji;

Sve primene u osnovnom i srednjem obrazovanju;

Kao komponente u eksperimentalnim hemijskim kompletima dostupnim široj javnosti, koji nisu namenjeni za upotrebu u visokom obrazovanju;

Za namene čišćenja ili sušenja, uključujući uklanjanje masnoća sa staklarije i ostale opreme;

Za određivanje ugljovodonika, ulja i masti u vodi, zemljištu, vazduhu ili otpadu;

Testiranje katrana u materijalima za pokrivanje puteva;

Uzimanje otisaka u forenzici;

Testiranje organskih materija u uglju;

Kao rastvarač u postupcima određivanja cijanokobalamina (vitamin V12) i indeksa broma;

U metodama u kojima se koristi selektivna rastvorljivost u kontrolisanoj supstanci, uključujući određivanje kaskarozida, tiroidnih ekstrakata i stvaranje pikrata;

Za prekoncentrisanje analita kod hromatografskih metoda (npr. tečne hromatografije visoke performanse (HPLC), gasne hromatografije (GC), adsorpcione hromatografije, atomsko apsorpcione spektroskopije (AAS), spektroskopije sa iduktivno spregnutom plazmom (ICP), rendgenske fluoroscentne analize;

Za određivanje indeksa joda u mastima i uljima;

Sve ostale laboratorijske i analitičke upotrebe za koje postoje tehnički i ekonomski dostupne alternative.

PRILOG 7.

KRITIČNA UPOTREBA HALONA

Napomena:

„Inertizacija” znači sprečavanje početka sagorevanja u zapaljivoj ili eksplozivnoj atmosferi dodavanjem inhibitora ili sredstva za razređivanje.

„Teretni brod” znači brod koji nije putnički brod, koji ima ukupnu težinu preko 500 tona i namenjen je za međunarodnu plovidbu, u skladu sa definicijom tih termina prema međunarodnoj Konvenciji o sigurnosti života na moru (SOLAS), koja definiše „putnički brod” kao „brod sa više od 12 putnika” i „međunarodnu plovidbu” kao „plovidbu iz zemlje u kojoj se primenjuje pomenuta konvencija do luke izvan te zemlje, ili obrnuto”.

„Prostor u kojem obično borave lica” znači zaštićen prostor u kojem je neophodno prisustvo lica veći deo vremena ili stalno, radi efikasnog funkcionisanja postrojenja ili opreme. Za vojne primene, status zaštićenog prostora u kojem borave lica je onaj koji bi se primenjivao u borbenim situacijama.

„Prostor u kojem obično ne borave lica” znači zaštićen prostor u kojem lica borave tokom ograničenog vremenskog perioda, naročito prilikom održavanja, i u kojem stalno prisustvo lica nije potrebno za efikasno funkcionisanje opreme ili postrojenja.

PRIMENA KATEGORIJE OPREME ILI POSTROJENJA SVRHA TIP APARATA ZA GAŠENJE POŽARA TIP HALONA 1. Na vojnim terenskim vozilima 1.1 Za zaštitu odeljaka za motor Fiksni sistem 130112112402 1.2 Za zaštitu odeljaka za posadu Fiksni sistem 13012402 1.3 Za zaštitu odeljaka za posadu Prenosivi aparat 13011211 2. Na vojnim površinskim brodovima 2.1 Za zaštitu prostora u kojem obično borave lica u mašinskim prostorijama Fiksni sistem 13012402 2.2 Za zaštitu prostora u kojem obično ne borave lica u mašinskim prostorijama Fiksni sistem 130112112402 2.3 Za zaštitu prostora u kojem obično ne borave lica u elektro ormanima Fiksni sistem 13011211 2.4 Za zaštitu komandnih centara Fiksni sistem 1301 2.5 Za zaštitu prostorija za pumpe za gorivo Fiksni sistem 1301 2.6 Za zaštitu ormana za skladištenje zapaljivih tečnosti Fiksni sistem 130112112402 2.7 Za zaštitu aviona u hangarima i prostorima za održavanje Prenosivi aparat 13011211 3. Na vojnim podmornicama 3.1 Za zaštitu mašinskih prostorija Fiksni sistem 1301 3.2 Za zaštitu komandnih centara Fiksni sistem 1301 3.3 Za zaštitu prostorija sa dizel generatorima Fiksni sistem 1301 3.4 Za zaštitu elektro ormana Fiksni sistem 1301 4. Na avionima 4.1 Za zaštitu prostora u kojem obično ne borave lica u tovarnim odeljcima Fiksni sistem 130112112402 4.2 Za zaštitu kabina i odeljaka za posadu Prenosivi aparat 12112402 4.3 Za zaštitu kućišta motora i pomoćnih agregata Fiksni sistem 130112112402 4.4 Za inertizaciju rezervoara za gorivo Fiksni sistem 13012402 4.5 Za zaštitu kontejnera za otpad u toaletima Fiksni sistem 130112112402 4.6 Za zaštitu praznih protivpožarnih komora Fiksni sistem 130112112402 5. U naftnim i petrohemijskim postrojenjima 5.1 Za zaštitu prostora gde je moguće oslobađanje zapaljivih tečnosti ili gasova Fiksni sistem 13012402 6. Na trgovačkim teretnim brodovima 6.1 Za inertizaciju prostora u kojem obično borave lica u prostorijama gde je moguće oslobađanje zapaljivih tečnosti ili gasova Fiksni sistem 13012402 7. U kopnenim komandnim i komunikacijskim centrima koji su od izuzetnog značaja za nacionalnu bezbednost 7.1 Za zaštitu prostora u kojem obično borave lica Fiksni sistem 13012402 7.2 Za zaštitu prostora u kojem obično borave lica Prenosivi aparat 1211 7.3 Za zaštitu prostora u kojem obično ne borave lica Fiksni sistem 13012402 8. Na pistama i aerodromima 8.1 Za spasilačka vozila Prenosivi aparat 1211 8.2 Za zaštitu aviona u hangarima i prostorima za održavanje Prenosivi aparat 1211 9. U postrojenjima za proizvodnju i istraživanje nuklearne energije 9.1 Za zaštitu prostora gde je neophodno smanjiti rizik od disperzije radioaktivnih materija Fiksni sistem 1301 10. Ostalo 10.1 Za početno gašenje požara od strane vatrogasnih brigada, gde je to presudno za sigurnost ljudi Prenosivi aparat 1211 10.2 Za primenu na licima od strane vojske i policije Prenosivi aparat 1211

PRILOG 8.

TEHNOLOGIJE ZA TERMIČKI TRETMAN

Primenljivost Tehnologija Kontrolisane supstance (1) (2) Razređeni izvori (3) Kontrolisane supstance osim halona, metil bromida i bromofluorougljovodonika Haloni Pena termički tretman i efikasnost uklanjanja (DRE) (4) 99.99% 99.99% 95% Cementne peći Odobreno (5) Nije odobreno Nije primenljivo Insineracija tečnim ubrizgavanjem Odobreno Odobreno Nije primenljivo Gasnaoksidacija Odobreno Odobreno Nije primenljivo Insineracija čvrstog komunalnog otpada Nije primenljivo Nije primenljivo Odobreno Kreking reaktor Odobreno Nije odobreno Nije primenljivo Rotaciona peć za insineraciju Odobreno Odobreno Odobreno Plazma luk sa argonom Odobreno Odobreno Nije primenljivo Induktivno vezana radiofrekventna plazma Odobreno Odobreno Nije primenljivo Mikrotalasna dijagnostika plazme Odobreno Nije odobreno Nije primenljivo Plazma luk sa azotom Odobreno Nije odobreno Nije primenljivo Katalitička dehalogenacija gasne faze Odobreno Nije odobreno Nije primenljivo Reaktor sa pregrejanom parom Odobreno Nije odobreno Nije primenljivo

Napomene:

(1) Kontrolisane supstance koje nisu navedene obavezno je termički tretirati najprihvatljivijom tehnologijom za termički tretman.

(2) Koncentrisani izvori odnose se na prvi put korišćene, sakupljene, obnovljene ili obrađene supstance koje oštećuju ozonski omotač.

(3) Razređeni izvori odnose se na supstance koje oštećuju ozonski omotač sadržane u čvrstom kalupu, na primer peni.

(4) Kriterijum termičkog tretmana i efikasnost uklanjanja (DRE) predstavljaju tehnološku sposobnost na osnovu koje se zasniva odobrenje tehnologije. To ne odražava uvek dnevne učinke koji se postižu, koji će sami po sebi biti kontrolisani minimalnim nacionalnim standardima.

(5) Odobrile su zemlje članice Protokola.

PRILOG 9.

OBRASCI ZA PRIJAVU, ZAHTEVE, EVIDENCIJU I IZVEŠTAVANJE

REPUBLIKA SRBIJAObrazac br. 1 PRIJAVA ZA PLANIRANI UVOZ PRVI PUT KORIŠĆENIH KONTROLISANIH SUPSTANCI IZ PRILOGA 1. GRUPE C/I (HLOROFLUOROUGLJOVODONICI) ZA 20….. godinu Naziv uvoznika (preduzeća): Matični broj uvoznika (preduzeća): Evidencioni broj: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Naziv kontrolisane supstance ili naziv smeše: Hemijska formula kontrolisane supstance ili sastav smeše: Oznaka: Tarifna oznaka kontrolisane supstance ili smeše: Odobrena kvota u prethodnoj godini: Realizovana kvota u prethodnoj godini: Ukupna količina planirana u godini uvoza (kg): Količina planirana za uvoz po kvartalima (kg): I II III IV Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena: Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu ili smešu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru. REPUBLIKA SRBIJAObrazac br. 2 PRIJAVA ZA PLANIRANI UVOZ OPREME KOJA SADRŽI ILI SE OSLANJA NA KONTROLISANE SUPSTANCE ZA KOJE SE UTVRĐUJE UVOZNA KVOTA ZA 20….. godinu Naziv uvoznika (preduzeća): Matični broj uvoznika (preduzeća): Evidencioni broj: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Godina uvoza: Vrsta/Oznaka opreme(navesti iz grupe II Dela I Priloga 3): Tarifna oznaka: Kontrolisana supstanca (ili smeša koja sadrži ovu supstancu) sadržana u opremi: Količina kontrolisane supstance (ili smeše koja sadrži ovu supstancu) po jedinici opreme: Hemijska formula kontrolisane supstance ili sastav smeše: Odobrena kvota u prethodnoj godini: Realizovana kvota u prethodnoj godini: Ukupna količina planirana u godini uvoza (kg)/ukupan broj jedinica: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena (1): Obrazac se popunjava za svaku vrstu opreme pojedinačno.

Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

REPUBLIKA SRBIJAObrazac br. 3 ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZKONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI Redni broj zahteva (prema evidenciji uvoznika): Naziv uvoznika (preduzeća): Matični broj uvoznika (preduzeća): Evidencioni broj: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Kontrolisana ili nova supstanca: Naziv kontrolisane supstance ili nove supstance ili naziv smeše: Stanje supstance (označiti): prvi put korišćena supstanca korišćena supstanca sakupljena obnovljena obrađena Hemijska formula kontrolisane supstance ili nove supstance ili sastav smeše (u wt %): Oznaka: Količina (kg): Tarifna oznaka kontrolisane supstance, nove supstance ili smeše: Proizvođač supstance: Država iz koje se uvozi supstanca: Svrha uvoza(označiti jednu od sledećih namena): rashladni sektorproizvodni/servisni laboratorijska i analitička upotreba sirovina kritična upotreba halona procesno sredstvo ostalo (navesti): Granični prelaz: Krajnji korisnici: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena (1): Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu, novu supstancu ili smešu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

REPUBLIKA SRBIJAObrazac br. 4 ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZKONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI Redni broj zahteva (prema evidenciji izvoznika): Naziv izvoznika (preduzeća): Matični broj izvoznika (preduzeća): Evidencioni broj: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Kontrolisana ili nova supstanca: Naziv kontrolisane supstance ili nove supstance ili naziv smeše: Stanje supstance (označiti): prvi put korišćena supstanca korišćena supstanca sakupljena obnovljena obrađena Hemijska formula kontrolisane supstance ili nove supstance ili sastav smeše (u wt %): Oznaka: Količina (kg): Tarifna oznaka kontrolisane supstance, nove supstance ili smeše: Proizvođač supstance: Država u koju se izvozi supstanca: Granični prelaz: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena: Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu, novu supstancu ili smešu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

REPUBLIKA SRBIJAObrazac br. 5 ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ KONTROLISANIH SUPSTANCI I PROIZVODA I OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE U VANREDNIM SLUČAJEVIMA Redni broj zahteva (prema evidenciji uvoznika): Naziv uvoznika (preduzeća): Matični broj uvoznika (preduzeća): Evidencioni broj: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Kontrolisana supstanca: Naziv: Hemijska formula: Oznaka: Količina: Tarifna oznaka: Proizvođač supstance: Država iz koje se uvozi supstanca: Svrha uvoza(označiti jednu od sledećih namena): očuvanje ljudskog zdravlja zaštita od požara odbrana i bezbednost države bezbednost u saobraćaju Opisati detaljno razloge za podnošenje zahteva: Granični prelaz: Krajnji korisnici: Proizvod ili oprema koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisanu supstancu: Naziv: Količina: Tarifna oznaka: Proizvođač proizvoda ili opreme koji se uvoze: Država iz koje se uvozi: Svrha uvoza (označiti jednu od sledećih namena): očuvanje ljudskog zdravlja zaštita od požara odbrana i bezbednost države bezbednost u saobraćaju Opisati detaljno razloge za podnošenje zahteva: Granični prelaz: Krajnji korisnici: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena (1): Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

REPUBLIKA SRBIJAObrazac br. 6 ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZPROIZVODA I/ILI OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NAKONTROLISANE SUPSTANCE Redni broj zahteva (prema evidenciji uvoznika): Naziv uvoznika (preduzeća): Matični broj uvoznika (preduzeća): Evidencioni broj: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Tip i namena proizvoda ili opreme (navesti iz Dela I Priloga 3): Količina/broj: Naziv/Oznaka proizvoda: Proizvođač: Kontrolisana supstanca (ili smeša koja sadrži ovu supstancu) sadržana u proizvodu ili opremi ili na koje se proizvod ili oprema oslanjaju: Hemijska formula: Količina kontrolisane supstance ili smeše koja sadrži ovu supstancu po jedinici proizvoda ili opreme: Država iz koje se uvozi: Svrha uvoza (označiti): stavljanje u promet sopstvene potrebe uvoznika Granični prelaz: Krajnji korisnici: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena (1): Obrazac se popunjava za svaku vrstu opreme ili proizvoda pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

REPUBLIKA SRBIJAObrazac br. 7 ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA IZVOZPROIZVODA I/ILI OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE Redni broj zahteva (prema evidenciji izvoznika): Naziv izvoznika (preduzeća): Matični broj izvoznika (preduzeća): Evidencioni broj: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Tip i namena proizvoda ili opreme(navesti iz Dela I Priloga 3): Količina/broj: Naziv/Oznaka proizvoda: Proizvođač: Kontrolisana supstanca (ili smeša koja sadrži ovu supstancu) sadržana u proizvodu ili opremi ili na koje se proizvod ili oprema oslanjaju: Hemijska formula: Količina kontrolisane supstance ili smeše koja sadrži ovu supstancu po jedinici proizvoda ili opreme: Država u koju se izvozi: Granični prelaz: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena (1): Obrazac se popunjava za svaku vrstu opreme ili proizvoda pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

ZA UVOZNIKE/IZVOZNIKE SUPSTANCI

REPUBLIKA SRBIJAObrazac br. 8 EVIDENCIJA O UVOZU/IZVOZU KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI I KRAJNJEM KORISNIKU Godina: Naziv preduzeća: Matični broj preduzeća: Evidencioni broj: Broj stranice/ukupan broj stranica: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Supstanca ili smeša: Naziv: Stanje supstance (označiti): prvi put korišćena supstanca korišćena supstanca sakupljena obnovljena obrađena Hemijska formula supstance ili sastav smeše: Oznaka: Količina: Tarifna oznaka: kontrolisana supstanca / smeša UVOZ supstance ili smeše IZVOZ supstance ili smeše Količina uvezenesupstance ili smeše: Svrha uvoza(2) Naziv zemlje iz koje se uvozi: Količina izvezenesupstance ili smeše: Naziv zemlje u koju se izvozi: R-22 R-141b R-142b R-406a Ukupna količina stavljena u promet ili korišćena za sopstvene potrebe: Zalihe, zaključno sa 31.decembrom: UKUPNO(kg): Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena (1): Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu, novu supstancu ili smešu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

Napomena (2): Kod „Svrha uvoza”, navesti jednu od namena iz Obrasca br. 3. ZA UVOZNIKE/IZVOZNIKE PROIZVODA I OPREME

REPUBLIKA SRBIJAObrazac br. 9 EVIDENCIJA O UVOZU/IZVOZU PROIZVODA I OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE I KRAJNJEM KORISNIKU Godina: Naziv preduzeća: Matični broj preduzeća: Evidencioni broj: Broj stranice/ukupan broj stranica: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Tip i namena proizvoda ili opreme: Količina/broj: Naziv/Oznaka proizvoda: Proizvođač: Kontrolisana supstanca (ili smeša koja sadrži ovu supstancu) sadržana u proizvodu ili opremi ili na koje se proizvod ili oprema oslanjaju: Hemijska formula: Količina kontrolisane supstance ili smeše koja sadrži ovu supstancu po jedinici proizvoda ili opreme: Supstanca ili smeša koja se nalazi u opremi UVOZ proizvoda ili opreme IZVOZ proizvoda ili opreme Količina/broj uvezenihproizvoda ili opreme: Naziv zemlje iz koje se uvozi: Količina/broj izvezenihproizvoda ili opreme: Naziv zemlje u koju se izvozi: R-22 R-141b R-142b R-406a Ukupna količina/broj stavljena u promet: Zalihe, zaključno sa 31.decembrom: UKUPNO: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena (1): Obrazac se popunjava za svaku vrstu opreme ili proizvoda pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

Napomena (2): Kod „Tip i namena proizvoda ili opreme”, napisati naziv proizvoda ili opreme prema listi iz Priloga 3.

ZA SERVISE

REPUBLIKA SRBIJAObrazac br. 10 EVIDENCIJA O NABAVLJENIM, UPOTREBLJENIM I PRODATIM KOLIČINAMA KONTROLISANIH SUPSTANCI Godina: Naziv preduzeća/ime i prezime servisera: Matični broj preduzeća: Adresa: Evidencioni broj: Broj stranice/ukupan broj stranica: Telefon: Faks: E-mail: Kontrolisana supstanca ili smeša: Naziv: Hemijska formula kontrolisane supstance ili sastav smeše: Oznaka: Zalihe zaključno sa 1. januarom godine izveštavanja (navesti otpadne supstance ili smeše odvojeno) (kg): Zalihe zaključno sa 31. decembrom godine izveštavanja (navesti otpadne supstance ili smeše odvojeno) (kg): Količine kupljene u godini izveštavanja (kg): Količine sakupljene u godini izveštavanja (kg): Količine prodate u godini izveštavanja (kg): Količine izgubljene u godini izveštavanja (kg) (navesti razlog za gubitak – emisija, krađa, ispuštanje, gubitak prilikom obnavljanja): Količine upotrebljene u godini izveštavanja (kg) za: Ponovno punjenje rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi: (a) prvi put korišćenom supstancom ili smešom (b) sakupljenom supstancom ili smešom (v) sakupljenom i obnovljenom supstancom ili smešom Punjenje/ponovno punjenje sistema za zaštitu od požara ili aparata za gašenje požara: (a) prvi put korišćenom supstancom ili smešom (b) sakupljenom supstancom ili smešom (v) sakupljenom i obnovljenom supstancom ili smešom Punjenje/ponovno punjenje opreme koja sadrži rastvarače: (a) prvi put korišćenom supstancom ili smešom (b) sakupljenom supstancom ili smešom (v) sakupljenom i obnovljenom supstancom ili smešom Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena (1): Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu ili smešu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

Napomena (2): Podatke o prodatim količinama unose samo pravna lica registrovana za poslove unutrašnje trgovine.

ZA KORISNIKE KONTROLISANIH SUPSTANCI, IZUZEV SERVISA

REPUBLIKA SRBIJAObrazac br. 11 EVIDENCIJA O NABAVLJENIM, UPOTREBLJENIM I PRODATIM KOLIČINAMA KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI Godina: Naziv preduzeća: Matični broj preduzeća: Adresa: Evidencioni broj: Broj stranice/ukupan broj stranica: Telefon: Faks: E-mail: Kontrolisana supstanca ili nova supstanca ili smeša: Naziv: Hemijska formula supstance ili sastav smeše: Oznaka: Zalihe zaključno sa 1. januarom godine izveštavanja (navesti otpadne supstance ili smeše odvojeno) (kg): Zalihe zaključno sa 31. decembrom godine izveštavanja (navesti otpadne supstance ili smeše odvojeno) (kg): Količine kupljene u godini izveštavanja (kg): Količine sakupljene u godini izveštavanja (kg): Količine prodate u godini izveštavanja (kg): Količine izgubljene u godini izveštavanja (kg) (navesti razlog za gubitak – emisija, krađa, ispuštanje): Količine upotrebljene u godini izveštavanja (kg) za: Proizvodnju rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi Ekspanziju pene ili proizvodnju prethodno pomešanih poliola za ekspanziju pene Proizvodnju sistema za zaštitu od požara ili aparata za gašenje požara Proizvodnju aerosola i sprejeva Sirovine Procesna sredstva Rastvarače Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena (1): Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu ili smešu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

Napomena (2): U slučaju korišćenja kontrolisanih supstanci kao sirovina ili procesnih sredstava, potrebno je zasebno izveštavanje o količinama emitovanim tokom godine izveštavanja.

Obrazac br. 12

ZA VLASNIKE SISTEMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I APARATA ZA GAŠENJE POŽARA KOJI SADRŽE HALONE

NAPOMENA: Navesti sve količine halona u kilogramima sa tačnošću od jedne decimale, zaokruživanjem na prvu decimalu kilograma.

KATEGORIJA OPREME ILI POSTROJENJA EVIDENCIJA O POSTUPANJU SA PRIKUPLJENIM KOLIČINAMA KONTROLISANIH SUPSTANCI Godina: Naziv preduzeća/ime i prezime servisera: Matični broj preduzeća: Adresa: Evidencioni broj: Broj stranice/ukupan broj stranica: Telefon: Faks: E-mail: Kontrolisana supstanca ili smeša: Naziv kontrolisane supstance ili smeše: Hemijska formula kontrolisane supstance ili sastav smeše (ako je poznat): Oznaka kontrolisane supstance ili smeše: Naziv pravnog lica i/ili preduzetnika koji je prikupio i isporučio kontrolisanu supstancu ili smešu: Primljena količina kontrolisane supstance ili smeše [kg]: Količina kontrolisane supstance ili smeše koju je sakupio centar [kg]: Prerađena količina kontrolisane supstance ili smeše (navesti odvojeno obnovljene i obrađene količine) [ kg]: Otpadna količina kontrolisane supstance ili smeše [kg]: Naziv pravnog lica i/ili preduzetnika koji je trajno zbrinuo otpadnu kontrolisanu supstancu ili smešu: UKUPNO [kg]: Količina na skladištu (zaključno sa 1. januarom): Prikupljeno tokom godine: Prodato/poslato na termičko tretiranje tokom godine: Količina na skladištu (zaključno sa 31. decembrom): Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena (1): Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu ili smešu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

Napomena (2): Posebno navesti kontrolisane supstance sakupljene iz aparata za gašenje požara i sistema za zaštitu od požara koji sadrže halone namenjene za kritične upotrebe.

ZA OPERATERE STACIONARNE RASHLADNE I KLIMATIZACIONE OPREME, TOPLOTNIH PUMPI ILI SISTEMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA KOJI SADRŽE 3 KG ILI VIŠE KONTROLISANIH SUPSTANCI

REPUBLIKA SRBIJAObrazac br. 14 OBRAZAC ZA VOĐENJE EVIDENCIJE PREMA OBAVEZAMA IZ ČLANA 33. OVE UREDBE Naziv i adresa operatera: Ime, telefon i e-mail adresa kontakt osobe kod operatera: Rashladna i klimatizaciona oprema, toplotne pumpe ili sistemi za zaštitu od požara: – Naziv, model: – Datum instalacije ili isporuke: – Naziv kontrolisane supstance ili smeše sadržane u opremi ili sistemu: – Količina kontrolisane supstance ili smeše sadržane u opremi ili sistemu (prema značenju izraza iz člana 3. ove uredbe): Datum EVIDENCIJA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI SE BAVE DELATNOŠĆU UVOZA, IZVOZA, STAVLJANJA U PROMET PO PRVI PUT KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI ILI PROIZVODA I OPREME, INSTALACIJE, ODRŽAVANJA ILI SERVISIRANJA OPREME KOJA SADRŽI ILI SE OSLANJA NA KONTROLISANE SUPSTANCE, SAKUPLJANJA, OBNAVLJANJA, OBRADE I TERMIČKOG TRETIRANJA KONTROLISANIH SUPSTANCI, KAO I UPOTREBOM KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI Redni/Evidencioni broj: Naziv pravnog lica i/ili preduzetnika: Matični broj preduzeća: Adresa: Delatnost: Telefon: Faks: E-mail: Odgovorno lice: Datum izdavanja potvrde o upisu u evidenciju: Promena podataka i datumi promene: Datum i mesto izdavanja: MP_______________________________________(ovlašćeno lice)

Napomena: Obrazac se popunjava za svako pravno lice i/ili preduzetnika pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

REPUBLIKA SRBIJAMINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINEObrazac br. 16 EVIDENCIJA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI SE BAVE DELATNOŠĆU SAKUPLJANJA KONTROLISANIH SUPSTANCI IZ KLIMATIZACIONIH SISTEMA U MOTORNIM VOZILIMA Redni/Evidencioni broj: Naziv pravnog lica i/ili preduzetnika: Matični broj preduzeća: Adresa: Delatnost: Telefon: Faks: E-mail: Odgovorno lice: Datum izdavanja potvrde o upisu u evidenciju: Promena podataka i datumi promene: Datum i mesto izdavanja: MP_______________________________________(ovlašćeno lice)

Napomena: Obrazac se popunjava za svako pravno lice ili preduzetnika pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru. PRILOG 10.

MINIMALNI ZAHTEVI ZA TEHNIČKE ALATE KOJE SU PRAVNA LICA I/ILI PREDUZETNICI U OBAVEZI DA POSEDUJU U CILJU DOBIJANJA DOZVOLE IZ ČLANA 32. OVE UREDBE

1. Tehnički alati potrebni za proveru ispuštanja iz rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi koji sadrže 3 kg ili više kontrolisanih supstanci ili 6 kg i više kontrolisanih supstanci, ako su hermetički zatvoreni i obeleženi kao takvi, bez prekidanja rashladnog kola

uređaj za detekciju i identifikaciju ispuštanja, sa tačnošću od najmanje 5 g/godini;

tečnosti ili sapuni za pravljenje sapunice;

zaštitne naočare i rukavice.

2. Tehnički alati potrebni za proveru ispuštanja iz sistema za zaštitu od požara koji sadrže 3 kg ili više kontrolisanih supstanci

uređaj za detekciju i identifikaciju ispuštanja, sa tačnošću od najmanje 5 g/godini;

tečnosti ili sapuni za pravljenje sapunice;

uređaj za merenje temperature u opsegu od -20 oC do +50 oC, sa tačnošću od najmanje +/-1oC;

komplet vaga za merenje sa tačnošću od najmanje +/-0,1 kg za opseg do 200 kg, 0,2 kg za opseg do 600 kg i 0,5 kg za opseg do 600 kg;

zaštitne naočare i rukavice.

3. Tehnički alati potrebni za instalaciju i održavanje ili servisiranje rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi koji sadrže manje od 3 kg kontrolisanih supstanci ili manje od 6 kg kontrolisanih supstanci, ako su hermetički zatvoreni i obeleženi kao takvi

uređaj za sakupljanje gasovitih rashladnih sredstava iz opreme;

servisna creva sa zaustavnim ventilima u cilju sprečavanja ispuštanja rashladnog sredstva u životnu sredinu;

komplet opreme projektovane za punjenje opreme i cilindara sa rashladnim sredstvom, uključujući pokretnu vakuum pumpu koja je u stanju da dostigne pritisak jednak ili niži od 270 Ra, komplet manometara i vagu ili menzuru;

cilindri pod pritiskom sa dva ventila – najmanje jedan za svaku vrstu kontrolisane supstance ili smeše, kapaciteta prilagođenog sakupljenoj količini kontrolisane supstance ili smeše;

komplet standardnih alata i ključeva;

zaštitne naočare i rukavice.

4. Tehnički alati potrebni za instalaciju i održavanje ili servisiranje rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi koji sadrže 3 kg ili više kontrolisanih supstanci ili 6 kg ili više kontrolisanih supstanci, ako su hermetički zatvoreni i obeleženi kao takvi, uključujući proveru ispuštanja svake opreme koja podrazumeva prekid rada rashladnog kruga

uređaj za sakupljanje gasovitih rashladnih sredstava iz opreme;

servisna creva sa zaustavnim ventilima u cilju sprečavanja ispuštanja rashladnog sredstva u životnu sredinu;

komplet opreme projektovane za punjenje opreme i cilindara sa rashladnim sredstvom, uključujući pokretnu vakuum pumpu koja je u stanju da dostigne pritisak jednak ili niži od 270 Ra, komplet manometara i vagu ili menzuru;

cilindri pod pritiskom sa dva ventila – najmanje jedan za svaku vrstu kontrolisane supstance ili smeše, kapaciteta prilagođenog sakupljenoj količini kontrolisane supstance ili smeše;

električni ili gasni uređaj za tvrdo lemljenje;

uređaj za detekciju i identifikaciju ispuštanja, sa tačnošću od najmanje 5 g/godini ili

fluorescentna tečnost za UV detekciju i UV lampa ili

tečnosti ili sapuni za pravljenje sapunice;

komplet alata za testiranje zaptivenosti i otpornosti opreme na ispuštanje, uključujući cilindre pod pritiskom sa inertnim gasom opremljene redukcionim ventilima, manometrima;

uređaj za merenje temperature od – 50°C do +150 °C, sa tačnošću od ±0,5 °C;

uređaj za merenje električnih parametara, uključujući jačinu struje, napon struje i električni otpor;

uređaji za merenje pritiska u opsegu od 60 Pa do 3,0 MPa;

komplet standardnih alata i ključeva;

zaštitne naočare i rukavice.

5.Tehnički alati potrebni za instalaciju i održavanje ili servisiranje sistema za zaštitu od požara koji sadrže 3 kg ili više kontrolisanih supstanci

uređaj za sakupljanje gasovitih sredstava za gašenje požara iz sistema za zaštitu od požara;

servisna creva sa zaustavnim ventilima u cilju sprečavanja ispuštanja sredstava za gašenje požara u životnu sredinu;

uređaj za merenje temperature od – 20°C do +50 °C, sa tačnošću od ±0,5 °C;

komplet manometara sa skalom od 0 MPa do 10 MPa, sa minimalnom klasom tačnosti od 1,5;

cilindri pod pritiskom sa dva ventila, najmanje jedan za svaki tip kontrolisane supstance koja se koristi kao sredstvo za gašenje požara, kapaciteta prilagođenog sakupljenoj količini sredstva za gašenje požara;

komplet vaga za merenje sa tačnošću od najmanje +/-0,1 kg za opseg do 200 kg, 0,2 kg za opseg do 600 kg i 0,5 kg za opseg do 600 kg;

komplet alata za testiranje zaptivenosti i otpornosti opreme na ispuštanje sistema, uključujući cilindre pod pritiskom sa inertnim gasom opremljene redukcionim ventilima i manometrima;

komplet standardnih alata i ključeva;

elektronski prenosivi identifikator curenja sa tačnošću od najmanje 5 g/godini (potrebno je proveravanje tačnosti identifikatora svakih 12 meseci);

komplet za detekciju ispuštanja korišćenjem metode ultraljubičastog zračenja;

tečnosti ili sapuni za pravljenje sapunice;

zaštitne naočare i rukavice.

6. Tehnički alati potrebni za sakupljanje kontrolisanih supstanci iz rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi koji sadrže manje od 3 kg kontrolisanih supstanci ili manje od 6 kg kontrolisanih supstanci, ako su hermetički zatvoreni i obeleženi kao takvi i za odlaganje te opreme

uređaj za sakupljanje gasovitih rashladnih sredstava iz opreme;

servisna creva sa zaustavnim ventilima u cilju sprečavanja ispuštanja rashladnog sredstva u životnu sredinu;

cilindri pod pritiskom, najmanje jedan za svaku vrstu kontrolisane supstance ili smeše;

vaga za merenje.

7.Tehnički alati potrebni za sakupljanje kontrolisanih supstanci iz sistema za zaštitu od požara koji sadrže 3 kg ili više kontrolisanih supstanci i za odlaganje tih sistema

uređaj za sakupljanje gasovitih sredstava za gašenje požara iz sistema za zaštitu od požara;

servisna creva sa zaustavnim ventilima u cilju sprečavanja ispuštanja sredstava za gašenje požara u životnu sredinu;

uređaj za merenje temperature od – 20°C do +50 °C, sa tačnošću od ±0,5 °C;

cilindri pod pritiskom sa dva ventila, najmanje jedan za svaku vrstu kontrolisane supstance koja se koristi kao sredstvo za gašenje požara, kapaciteta prilagođenog sakupljenoj količini kontrolisane supstance;

komplet vaga za merenje sa tačnošću od najmanje +/-0,1 kg za opseg do 200 kg, 0,2 kg za opseg do 600 kg i 0,5 kg za opseg do 600 kg;

komplet standardnih alata i ključeva;

elektronski prenosivi identifikator curenja sa tačnošću od najmanje 5 g/godini (potrebno je proveravanje tačnosti identifikatora svakih 12 meseci);

zaštitne naočare i rukavice.

8. Tehnički alati potrebni za sakupljanje kontrolisanih supstanci iz opreme koja sadrži 3 kg ili više kontrolisanih supstanci kao rastvarača i za odlaganje te opreme

cilindar (ili cilindri) za prikupljanje sakupljenih kontrolisanih supstanci, sa dobrim zaptivanjem i priključkom za pumpu, tako da je sakupljanje moguće bez otvaranja cilindra, sa ventilom za ispuštanje, napravljen od materijala otpornog na sakupljenu kontrolisanu supstancu, kapaciteta prilagođenog količini sakupljene kontrolisane supstance;

ručna ili mehanička pumpa za pumpanje kontrolisane supstance;

komplet creva napravljenih od materijala otpornih na sakupljenu kontrolisanu supstancu;

vaga za merenje sa tačnošću od +/- 0,1 kg i skalom prilagođenom kapacitetu cilindara;

komplet standardnih alata i ključeva;

zaštitne naočare i rukavice.

PRILOG 11.

PROCEDURE KOJE JE POTREBNO PRATITI PRI PROVERI ISPUŠTANJA RASHLADNE I KLIMATIZACIONE OPREME, TOPLOTNIH PUMPI I SISTEMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA KOJI SADRŽE 3 KG

ILI VIŠE KONTROLISANIH SUPSTANCI

Procedure za proveru ispuštanja iz rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi koji sadrže 3 kg ili više kontrolisanih supstanci

Napomena (1): Opisane procedure se ne odnose na hermetički zatvorene sisteme koji sadrže manje od 6 kg kontrolisanih supstanci.

Napomena (2): Novu instaliranu opremu potrebno je proveriti na ispuštanje odmah nakon puštanja u rad.

Napomena (3): Proveru ispuštanja potrebno je zabeležiti na Obrascu br. 14 iz Priloga 9, a komentare servisnog tehničara treba uneti u odgovarajuću kolonu obrasca.

Napomena (4): Pre provere ispuštanja, servisni tehničari treba da pročitaju sve komentare vezane za prethodne provere ispuštanja ili popravke opreme zabeležene na Obrascu br. 14 iz Priloga 9.

Potrebno je proveriti sledeće delove opreme:

1) spojeve i priključke;

2) ventile, uključujući zaptivanje vretena ventila;

3) zaptivke, uključujući zaptivke na zamenjivim sušačima i filterima;

4) delove sistema koji su podložni vibracijama;

5) priključke za sigurnosne i regulacione uređaje.

Moguće je primeniti direktne ili indirektne metode provere ispuštanja. Direktne metode mogu se uvek primeniti, dok se indirektne metode mogu primeniti samo ako parametri opreme iz tačke 4, koji se analiziraju, pružaju pouzdane informacije o punjenju kontrolisanom supstancom navedenom u evidenciji opreme i o verovatnoći da će doći do ispuštanja.

Direktne metode

Moguće je primeniti jednu ili više sledećih direktnih metoda:

– korišćenje uređaja za detekciju gasova;

– korišćenje ultraljubičastih tečnosti ili uvođenje boje u rashladno kolo (ova metoda može se sprovesti samo ako je odobrena od strane proizvođača te opreme i ako je primenjuje servisni tehničar koji poseduje odgovarajući sertifikat za prekidanje rashladnog kruga);

– korišćenje tečnosti ili sapuna za pravljenje sapunice.

Kada metode primenjene na delove opreme navedene u tački 1. pokažu da nema ispuštanja, a servisni tehničar sumnja na postojanje ispuštanja, potrebno je da proveri delove opreme koji nisu navedeni u tački 1. ovog priloga.

Pre testiranja zaptivenosti opreme primenom inertnog gasa pod pritiskom, servisni tehničar koji poseduje odgovarajući sertifikat mora da sakupi kontrolisanu supstancu iz opreme.

Indirektne metode

Jedan ili više sledećih parametara opreme mogu se analizirati vizuelno/ručnim metodama:

– pritisak;

– temperatura;

– struja kompresora;

– nivoi tečnosti;

– zapremina ponovnog punjenja.

Svako potencijalno ispuštanja treba da prati jedna od direktnih metoda opisanih pod tačkom 3. Jedna ili više sledećih situacija ukazuje na potencijalno ispuštanje:

fiksni sistem za detekciju ispuštanja ukazuje na ispuštanje;

oprema proizvodi nekarakteristične zvukove, vibracije, stvara led ili nema dovoljan kapacitet hlađenja;

pojava korozije, ispuštanje ulja i oštećenja delova ili materijala na mogućim tačkama ispuštanja;

indikacija ispuštanja na vidnim staklima, nivokaznim ili drugim vizuelnim pomagalima;

indikacija oštećenja na sigurnosnim prekidačima, presostatima, meračima i senzorskim priključcima;

odstupanje od normalnih radnih uslova na koje ukazuju gore navedeni analizirani parametri, uključujući očitavanja elektronskih sistema u realnom vremenu;

ostali znaci koji ukazuju na gubitke rashladnog sredstva prilikom punjenja.

Popravka ispuštanja

Popravke ispuštanja mora da obavlja servisni tehničar koji poseduje odgovarajući sertifikat. Kada je neophodno, pre popravke potrebno je obaviti sakupljanje rashladnog sredstva. Operater opreme dužan ja da obezbedi da se testiranje pritiska izvrši nakon popravke. Servisni tehničar je obavezan da unese informaciju o uzroku ispuštanja, kao deo svog komentara, u odgovarajuću kolonu Obrasca br. 14 iz Priloga 9.

Kontrolna provera

Kontrolna provera prema članu 33. ove uredbe treba da se usmeri na delove opreme na kojima su pronađena i sanirana ispuštanja, kao i na susedne delove u slučaju da su pretrpela oštećenja tokom popravke.

Procedure za proveru ispuštanja iz sistema za zaštitu od požara koji sadrže 3 kg ili više kontrolisanih supstanci

Napomena (1): Novi instalirani sistem za zaštitu od požara potrebno je proveriti na ispuštanje odmah nakon puštanja u rad.

Napomena (2): Proveru ispuštanja potrebno je zabeležiti na Obrascu br. 14 iz Priloga 9, a komentare servisnog tehničara treba uneti u odgovarajuću kolonu obrasca.

Napomena (3): Pre provere ispuštanja, servisni tehničari treba da pročitaju sve komentare vezane za prethodne provere ispuštanja ili popravke sistema za zaštitu od požara zabeležene na Obrascu br. 14 iz Priloga 9.

Vizuelne i ručne provere

Da bi identifikovao oštećenje ili znakove ispuštanja, servisni tehničar koji poseduje odgovarajući sertifikat treba da obavi vizuelnu proveru regulacionih uređaja, cilindara, komponenti i priključaka koji su pod pritiskom;

Jedna ili više sledećih situacija predstavlja pretpostavku za ispuštanje:

– fiksni sistem za detekciju ispuštanja ukazuje na ispuštanje;

– bilo koji cilindar pokazuje pad pritiska, sveden u odnosu na temperaturu, za više od 10%;

– bilo koji cilindar pokazuje gubitak sredstva za gašenje požara u količini većoj od 5%;

– postoje drugi znaci koji ukazuju na ispuštanje.

Popravka ispuštanja

Popravku ispuštanja mora da sprovede servisni tehničar koji poseduje odgovarajući sertifikat. Operater je dužan da obavi testiranje na ispuštanje pre ponovnog punjenja sredstvom za gašenje požara. Servisni tehničar je obavezan da unese informaciju o uzroku ispuštanja, kao deo svog komentara, u odgovarajuću kolonu Obrasca br. 14 iz Priloga 9.

Kontrolna provera

Kontrolna provera prema članu 33. ove uredbe treba da se usmeri na one delove opreme na kojima su pronađena i sanirana ispuštanja, kao i na susedne delove u slučaju da su pretrpela oštećenja tokom popravke.

Ostavite komentar