Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12 i 114/12-US),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

Član 1.

U Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04 i 31/05), u članu 1. reči: „broj 24/2001” zamenjuju se rečima: „br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12 i 114/12-US”.

Član 2.

U članu 2. stav 1. reči: „Republičkoj upravi javnih prihoda” zamenjuju se rečima: „Poreskoj upravi”.

Član 3.

U članu 3. stav 1. tačka 3) posle reči: „trgovinska delatnost koja se obavlja izvan poslovnih prostorija (na tezgama i sličnim objektima koji se koriste na pijacama, ulicama, trgovima i drugim javnim površinama)” dodaju se zapeta i reči: „astrolozi, agencije za posredovanje kod sklapanja braka, usluge reklame i propagande, delatnost ribolova, delatnost čišćenja stanova, stambenih zgrada i poslovnih prostorija, delatnost pružanja pomoći starim i iznemoglim licima”.

U tački 5) posle reči: „profesori” dodaju se zapeta i reči: „prevodioci, tumači, inženjeri, arhitekte”.

U tački 7) posle reči: „autotaksi” dodaju se zapeta i reči: „prevoz putnika kombi vozilom i minibusom”.

Član 4.

U članu 5. tačka 7) menja se i glasi:

„7) sedma grupa:

a) autotaksi 35%

b) prevoz putnika kombi vozilom i minibusom 55%

v) šlep služba 65%

g) prevoz posmrtnih ostataka 125%

d) prevoz putnika autobusom 165% đ) prevoz stvari i robe kamionom:

– do 3 tone nosivosti 55%

– od 3 do 7 tona nosivosti 70%

– od 7 do 12 tona nosivosti 80%

– od 12 do 15 tona nosivosti 90%

– od 15 do 18 tona nosivosti 100%

– od 18 do 21 tone nosivosti 110%

– od 21 do 24 tone nosivosti 120%

– od 24 tone nosivosti 130%”.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi člana 41. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12 i 114/12-US), kojom je propisano da Vlada uređuje bliže uslove, kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi da se preduzetnici koji obavljaju određene delatnosti razvrstaju u grupe na osnovu kojih se opredeljuje polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda.

Pored toga, u postojećoj ekonomskoj situaciji neophodno je obezbediti adekvatnije utvrđivanje poreske obaveze za preduzetnike koji porez plaćaju na paušalno utvrđen prihod, a koji obavljaju autotaksi delatnost. S tim u vezi, očekuje se da će predloženo rešenje rezultirati povećanjem finansijske discipline, odnosno redovnijim izmirivanjem fiskalnih obaveza.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Ovom odredbom vrši se tehnička korekcija teksta člana 1. Uredbe.

Uz član 2.

Ovom odredbom vrši se usaglašavanje u pogledu naziva nadležnog organa kome se podnosi zahtev za paušalno oporezivanje.

Uz član 3.

Odredbama ovog člana vrši se razvrstavanje preduzetnika koji obavljaju određene delatnosti u odgovarajuće grupe (astrolozi, agencije za posredovanje kod sklapanja braka, usluge reklame i propagande, delatnost ribolova, delatnost čišćenja stanova, stambenih zgrada i poslovnih prostorija, delatnost pružanja pomoći starim i iznemoglim licima, prevodioci, tumači, inženjeri, arhitekte, prevoz putnika kombi vozilom i minibusom), a na osnovu kojih se utvrđuje polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda.

Uz član 4.

Odredbama ovog člana proširena je sedma grupa delatnosti obuhvatanjem obveznika samostalne delatnosti koji obavljaju prevoz putnika kombi vozilom i minibusom. Takođe, precizirani su procentualni iznosi koji opredeljuju polaznu osnovicu za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, tako što su precizno definisane stope za autoprevoznike koji se bave prevozom stvari i robe kamionom u zavisnosti od njihove nosivosti. Pored toga, procentualni iznos koji opredeljuje polaznu osnovicu za utvrđivanje paušalnog prihoda za autotaksiste smanjen je sa 55% na 35%.

Uz član 5.

Predlaže se da ova uredba stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar