Uredba o regresu za priplodnu stoku i nova pčelinja društva za period april – decembar 2004. godine

Na osnovu člana 90. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/2004),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O REGRESU ZA PRIPLODNU STOKU I NOVA PČELINjA DRUŠTVA

ZA PERIOD APRIL-DECEMBAR 2004. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja regresa za proizvodnju i nabavku kvalitetnog priplodnog podmlatka u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i nova pčelinja društva sa maticama iz selekcijskih centara za period april-decembar 2004. godine.

Član 2.

Preduzeća, preduzetnici, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije, poljoprivredna gazdinstva sa statusom pravnog lica i zemljoradnici (u daljem tekstu: korisnici regresa), ostvaruju pravo na regres ako je kvalitetno priplodno grlo i novo pčelinje društvo kupljeno radi dalje reprodukcije ili je proizvedeno u sopstvenom zapatu i služi za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu.

Član 3.

Regres za kvalitetno priplodno grlo i novo pčelinje društvo ostvaruje se samo jednom u toku reprodukcije, i to: posle prvog telenja, odnosno jagnjenja i jarenja, za kvalitetne priplodne bikove, ovnove i jarčeve posle prvog uključivanja u pripust i rojenja pčela.

Član 4.

Regres iz člana 2. ove uredbe utvrđuje se po grlu i broju novih pčelinjih društava u visini od:

1) 11.000,00 dinara za kvalitetne krave prvotelke;

2) 15.000,00 dinara za kvalitetne priplodne bikove koji služe za prirodno parenje;

3) 600,00 dinara za kvalitetne ovce i koze koje su se prvi put ojagnjile, odnosno ojarile;

4) 1.000,00 dinara za kvalitetne priplodne ovnove i jarčeve.

5) 3.500,00 dinara za nova pčelinja društva sa selekcionisanom maticom.

Član 5.

Zemljoradnik ostvaruje regres preko preduzeća, zemljoradničke zadruge, preduzetnika ili drugih pravnih subjekata sa kojima je poslovno povezan.

Član 6.

Kad zemljoradnik ostvaruje pravo na regres preko preduzeća, zemljoradničke zadruge, preduzetnika ili drugih pravnih subjekata, oni su dužni da sredstva ostvarena po tom osnovu isplate zemljoradniku najkasnije u roku od tri dana od dana naplate tih sredstava.

Član 7.

Sredstva za regres isplaćivaće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 8.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede propisaće način utvrđivanja i isplate regresa i vrstu dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za ostvarivanje prava na regres najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 9.

Zahtev za ostvarivanje regresa za priplodnu stoku i nova pčelinja društva za period od 1. aprila do 30. juna korisnici regresa podnose do 15. jula 2004. godine, za period od 1. jula do 30. septembra do 15. oktobra 2004. godine a za period od 1. oktobra do 31. decembra 2004. godine do 15. januara 2005. godine.

Član 10.

Novčanom kaznom od 150.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik regresa ako ostvari pravo na regres, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 7.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 11.

Novčanom kaznom od 150.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje u roku iz člana 6. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači zemljoradniku.

Novčanom kaznom od 7.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1.ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 70.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik preko kojeg zemljoradnik ostvaruje pravo na regres.

Član 12.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

4427004.114/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 90. Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/2004).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Stočarska proizvodnja u narednom periodu treba da postane dominantna grana u strukturi poljoprivredne proizvodnje. S obzirom na proizvodne potencijale, kao i na značaj stočarske proizvodnje njeno učešće u strukturi ukupne poljoprivredne proizvodnje Republike Srbije treba da iznosi preko 50%. U cilju daljeg povećanja stočarske proizvodnje, neophodno je, da se merama agrarne politike podstiče razvoj stočarstva.

U poslednjih 11 godina stočarska proizvodnja je smanjena za preko 1/3, a učešće iste u ukupnoj vrednosti poljoprivredne proizvodnje pala je na ispod 40%, što je u suprotnosti sa svim tendencijama u poljoprivrednoj proizvodnji u zemljama sa razvijenom poljoprivredom.

Regres za nabavku kvalitetnog priplodnog podmlatka u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i nova pčelinja društva je dodatni stimulans proizvođačima u stočarstvu za veću proizvodnju mesa, mleka i meda.

III. SADRŽINA UREDBE

Uredbom su detaljno razrađeni uslovi za ostvarivanje prava na regres za priplodnu stoku i nova pčelinja društva. Korisnici regresa su isključivo proizvođači kvalitetne priplodne stoke i novih pčelinjih društava i to: zemljoradnici, preduzeća, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije i poljoprivredna gazdinstva sa statusom pravnog lica.

Uredbom je predviđeno da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede propisati način isplate regresa i vrstu dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za ostvarivanje prava na regres.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Isplata regresa za priplodnu stoku i nova pčelinja društva obavlja se kvartalno i u proseku za jedan kvartal je neophodno obezbediti sredstva u iznosu od oko 100 miliona dinara, a do kraja godine 300 miliona dinara.

Ukupno potrebna sredstva za regres za priplodnu stoku i nova pčelinja društva za 2004. godinu iznose oko 402 miliona dinara.

Ova sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/2004), član 7. razdeo 17, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – mere unapređenja produktivnosti gazdinstava predviđeno je ukupno 660.800.000,00 dinara, od toga za regres za priplodnu stoku i nova pčelinja društva 402.000.000,00 dinara.

Uredbom o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2004. godine za ovu namenu je utrošeno 46.627.752,00 dinara.

V RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE I NA SNAGU UREDBE

Isplata regresa se obavlja kontinuirano, pa iz tih razloga su se stekli uslovi iz člana 120. Ustav Republike Srbije da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

4427004.114/2

Ostavite komentar