Uredba o regresu za priplodnu stoku i selekcionisanje pčelinje matice za 2005. godinu (05 Broj 110- 816/ 2005)

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O REGRESU ZA PRIPLODNU STOKU I SELEKCIONISANE PČELINjE MATICE ZA 2005. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja regresa za proizvodnju i nabavku kvalitetnog priplodnog podmlatka u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, kao i selekcionisanih pčelinjih matica za 2005. godinu.

Član 2.

Pravo na regres za priplodnu stoku i selekcionisane pčelinje matice iz člana 1. ove uredbe imaju pravna i fizička lica i preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici regresa) upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“, br. 45/04 i 139/04).

Član 3.

Korisnici regresa ostvaruju pravo na regres ako je kvalitetno priplodno grlo kupljeno radi dalje reprodukcije ili je proizvedeno u sopstvenom zapatu i služi za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu, a selekcionisana pčelinja matica ako je kupljena u selekcijskom centru (ili reprostanici) radi dalje reprodukcije na sopstvenom pčelinjaku.

Član 4.

Regres za kvalitetno priplodno grlo ostvaruje se jednom u toku reprodukcije, i to: posle prvog telenja, odnosno jagnjenja i jarenja, za kvalitetne priplodne bikove, ovnove, jarčeve posle prvog uključivanja u pripust, a za selekcionisane pčelinje matice jednom u toku godine za formiranje novih rojeva.

Član 5.

Regres iz člana 3. ove uredbe utvrđuje se po grlu i po selekcionisanoj pčelinjoj matici u visini od:

1) 11.000 dinara za kvalitetne krave prvotelke;

2) 15.000 dinara za kvalitetne priplodne bikove koji služe za prirodno parenje;

3) 600 dinara za kvalitetne ovce i koze koje su se prvi put ojagnjile, odnosno ojarile;

4) 1.000 dinara za kvalitetne priplodne ovnove i jarčeve;

5) 200 dinara po selekcionisanoj pčelinjoj matici.

Član 6.

Sredstva za regres isplaćivaće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede korisnicima regresa na namenski račun otvoren kod poslovne banke.

Član 7.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede propisaće način utvrđivanja i isplate regresa i vrstu dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za ostvarivanje prava na regres najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8.

Zahtev za ostvarivanje regresa za priplodnu stoku za period od 1.januara do 31. marta korisnici regresa podnose do 15. aprila 2005. godine, za period od 1. aprila do 30. juna do 15. jula 2005. godine, za period od 1. jula do 30. septembra do 15. oktobra 2005. godine, a za period od 1. oktobra do 31. decembra do 15. januara 2006. godine.

Član 9.

Zahtev za ostvarivanje regresa za selekcionisane pčelinje matice kupljene u periodu od 1. juna do 31. avgusta 2005. godine korisnici regresa podnose do 1. oktobra 2005. godine.

Član 10.

Novčanom kaznom od 200.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik regresa ako ostvari pravo na regres, a ne ispunjava uslove iz člana 3. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik – korisnik regresa.

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik regresa.

Član 11.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

4427005.043.doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/2004).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Stočarska proizvodnja u narednom periodu treba da postane dominantna grana u strukturi poljoprivredne proizvodnje. S obzirom na proizvodne potencijale, kao i na značaj stočarske proizvodnje njeno učešće u strukturi ukupne poljoprivredne proizvodnje Republike Srbije treba da iznosi preko 50%. U cilju daljeg povećanja stočarske proizvodnje, neophodno je, da se merama agrarne politike podstiče razvoj stočarstva.

U poslednjih 11 godina stočarska proizvodnja je smanjena za preko 1/3, a učešće iste u ukupnoj vrednosti poljoprivredne proizvodnje pala je na ispod 40%, što je u suprotnosti sa svim tendencijama u poljoprivrednoj proizvodnji u zemljama sa razvijenom poljoprivredom.

Podsticanjem proizvodnje kvalitetnog priplodnog podmlatka u govedarstvu i ovčarstvu stvaraju se uslovi za povećanje obima i kvaliteta proizvodnje mleka i mesa. Povećanjem brojem goveda i ovaca racionalno se koriste raspoloživi kapaciteti livada i pašnjaka, kao i sporedni proizvodi u biljnoj proizvodnji, koji se ne bi mogli upotrebiti za druge namene. Stabilizacijom govedarske i ovčarske proizvodnje stabilizuje se i proizvodnja kukuruza i celokupne proizvodnje kabaste stočne hrane. Stabilna proizvodnja podmlatka u govedarstvu, osnov je za organizovanje proizvodnje junećeg mesa „bebi bif“ namenjenog izvozu na platežno najsposobnija tržišta zemalja članica Evropske unije.

Regres za nabavku kvalitetnog priplodnog podmlatka u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu i selekcionisanih pčelinjih matica je dodatni stimulans proizvođačima za veću proizvodnju mesa, mleka i meda.

III. SADRŽINA UREDBE

Uredbom su detaljno razrađeni uslovi za ostvarivanje prava na regres za priplodnu stoku i selekcionisane pčelinje matice. Korisnici regresa su isključivo proizvođači kvalitetne priplodne stoke i selekcionisanih pčelinjih matica i to: pravna i fizička lica i preduzetnici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, br. 45/04 i 139/04).

Uredbom je predviđeno da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede propisati način isplate regresa i vrstu dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za ostvarivanje prava na regres.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupno potrebna sredstva za regres za priplodnu stoku i selekcionisane pčelinje matice za 2005. godinu iznose 402.000.000 dinara. Ova sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), član 7. razdeo 10. funkcija 420. ekonomska klasifikacija 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – mere unapređenja produktivnosti gazdinstva – predviđeno ukupno 1.430.800.000 dinara, od toga za regres za priplodnu stoku i selekcionisane pčelinje matice 402.000.000 dinara.

V STUPANjE I NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

4427005.043.doc/2

Ostavite komentar