Uredba o izvršavanju zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

Na osnovu člana 61. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12 i 108/13),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZVRŠAVANJU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se izvršavanje Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12 i 108/13 – u daljem tekstu: Zakon) na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM) za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Član 2.

Na promet dobara i usluga koji obveznici PDV vrše sa teritorije Republike Srbije van teritorije APKM (u daljem tekstu: Republika van APKM) na teritoriju APKM, kao i na promet koji se vrši sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM, primenjuje se Zakon, propisi doneti na osnovu Zakona i ova uredba.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, mestom prometa telekomunikacionih usluga smatra se mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost.

Član 3.

Na promet dobara koji obveznici PDV vrše sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznici PDV imaju pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom, pod uslovom da su dobra otpremljena na teritoriju APKM.

Dokazima da su dobra otpremljena na teritoriju APKM smatraju se jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave, kao i izvod iz poslovnog računa obveznika PDV da je za promet dobara izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca dobara na poslovni račun obveznika PDV – isporučioca dobara.

Poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana primenjuje se i ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa iz stava 1. ovog člana, obveznik PDV može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje ugovor kojim je predviđeno avansno plaćanje pre izvršenog otpremanja dobara na teritoriju APKM i račun o avansnom plaćanju izdat u skladu sa Zakonom.

Član 4.

Na promet dobara koja se dopremaju sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom.

Član 5.

Otpremanje, odnosno dopremanje dobara iz čl. 3. i 4. ove uredbe vrši se u skladu sa važećim propisima.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Službeni glasnik RS”, br. 15/05 i 68/11), kao i propisi doneti na osnovu navedene uredbe.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: ______

U Beogradu, 14. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar