Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga za period od 2016. do 2020. godine

Na osnovu člana 58. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

Ovom uredbom utvrđuje se Program implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga za period od 2016. do 2020. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11623/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić s.r.

Ostavite komentar