Uredba o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine

Na osnovu člana 86. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04),

Vlada donosi

O MERILIMA I USLOVIMA ZA POVRAĆAJ, OSLOBAĐANjE ILI SMANjENjE PLAĆANjA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE

Član 1.

Ovo uredbom bliže se utvrđuju merila i uslovi za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine (u daljem tekstu: naknada).

Član 2.

Obveznik plaćanja naknade (u daljem tekstu: obveznik) ima pravo na povraćaj odnosno smanjenje dela naknade za zagađivanje koje potiče od postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola ako su ispunjeni sledeći uslovi:

ako je integrisanu dozvolu pribavio pre roka utvrđenog Programom usklađivanja rada pojedinih grana sa zahtevima za izdavanje integrisane dozvole;

ako sredstva za koja se vrši povraćaj odnosno smanjuje naknada koristi za realizaciju Programa prilagođavanja rada postojećeg postrojenja propisanim uslovima (u daljem tekstu: Program);

ako je na osnovu izveštaja inspekcije o merenju emisije utvrđeno da je smanjio zagađivanje životne sredine ispod propisanih graničnih vrednosti odnosno smanjio količinu proizvedenog ili odloženog otpada.

Član 3.

Povraćaj dela naknade koju je obveznik platio u prethodnom obračunskom periodu vrši se ako:

opasan otpad izvozi radi tretmana odnosno odlaganja u inostranstvo;

otpad predaje na tretman odnosno odlaganje u postrojenja za upravljanje otpadom.

Povraćaj dela naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje se najviše do visine godišnje naknade koju je obveznik platio u prethodnom obračunskom periodu i koja se procentualno umanjuje srazmerno količini izvezenog otpada odnosno količini otpada koji je predat na tretman odnosno odlaganje, u odnosu na ukupno proizvedenu količinu otpada.

Član 4.

Obveznik ima pravo na smanjenje naknade za emisije SO2, NO2 i praškastih materija od obračunate naknade za naredni obračunski period srazmerno procentualnom smanjenju zagađivanja životne sredine ispod propisane granične vrednosti u prethodnom obračunskom periodu.

Član 5.

Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine odlučuje svake godine o pravu na povraćaj odnosno smanjenje naknade u periodu važenja integrisane dozvole odnosno za koji je izvršena njena revizija.

Povraćaj odnosno smanjenje naknade vrši se na zahtev koji obveznik podnosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o konačnom obračunu.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana obveznik podnosi sledeću dokumentaciju:

dokaz o izvršenoj uplati naknade;

ispravu kojom se potvrđuje da je otpad izvezen, predat na tretman odnosno odlaganje;

3) godišnji program namenskog korišćenja sredstava za koji se vrši povraćaj odnosno smanjenje naknade.

Član 6.

Naknadu za vozila na motorni pogon ne plaćaju:

vlasnici motornih vozila na električni pogon, na pogon alternativnim gorivom (vodonik, bioalkohol);

zdravstvene ustanove za sanitetska vozila, vozila za prevoz bolesnika na dijalizi i vozila u službi transfuzije krvi;

vlasnici motornih vozila – vojni invalidi, civilni invalidi rata i invalidi rada sa 80% ili više procenata telesnog oštećenja ili kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata;

Ministarstvo unutrašnjih poslova za vozila koja koristi za sopstvene potrebe – za vatrogasna vozila i Vojska Srbije i Crne Gore za vozila koja koristi za sopstvene potrebe – za vojna vozila;

vlasnici vozila koja su starija od 30 godina, a imaju istorijski značaj uz potvrdu koju izdaje Muzej automobila u Beogradu.

Potvrda iz stava 1. tačka 5) ove uredbe sadrži podatke o vozilu, i to: registarsku oznaku, vrstu vozila, godinu proizvodnje i opis na osnovu koga je vozilo steklo i zadržalo status vozila istorijske vrednosti.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, ______ 2005. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK,

Ostavite komentar