Uredba o izmenama Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina

Na osnovu člana 219. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11)

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE

O VRSTI, KOLIČINI I VREDNOSTI ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU

UVOZNE DAŽBINE, ROKOVIMA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA

OSTVARIVANjE PRAVA NA OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA UVOZNIH

DAŽBINA

Član 1.

U Uredbi o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina („Službeni glasnik RS”, broj 48/10), član 6. stav 2, broj: „45” zamenjuje se brojem: „70”.

Član 2.

U članu 29. stav 2. tačka 1) broj: „25” zamenjuje se brojem: „50”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, septembra 2011. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar