Uredba o Planu hitnih mera pomoći žrtvama i njihovim porodicama u slučaju nesreće u saobraćaju

Na osnovu člana 14. Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 66/15), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O PLANU HITNIH MERA POMOĆI ŽRTVAMA I NJIHOVIM PORODICAMA U

SLUČAJU NESREĆE U SAOBRAĆAJU

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se plan hitnih mera pomoći žrtvama i njihovim porodicama u slučaju nesreće u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju koji se odnosi na prevoz, smeštaj i medicinsku pomoć žrtvama i njihovim porodicama.

Član 2.

U pružanju pomoći žrtvama i njihovim porodicama u slučaju nesreće u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju (u daljem tekstu: nesreća u saobraćaju) učestvuju organi državne uprave, organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica, fizička lica, kao i preduzetnici.

Član 3.

Koordinaciju pružanja pomoći iz člana 2. ove uredbe vrši organ državne uprave nadležan za poslove zaštite i spasavanja koji određuje lice za koordinaciju za pružanje pomoći žrtvama i njihovim porodicama u slučaju nesreća u saobraćaju (u daljem tekstu: koordinator).

Koordinator od svih učesnika u nesreći u saobraćaju pribavlja informacije o stanju žrtava i njihovih porodica, potrebi organizovanja njihovog prevoza i smeštaja, koji dostavlja jedinicama lokalne samouprave i drugim učesnicima u zaštiti i spasavanju.

Član 4.

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju obaveštava koordinatora da se dogodila nesreća u saobraćaju.

Član 5.

Operateri vazduhoplova koji obavljaju javni avio-prevoz i operateri aerodroma u vazdušnom saobraćaju, donose sopstvene planove hitnih mera za pomoć žrtvama i njihovim porodicama koje uključuju prevoz, smeštaj i medicinsku pomoć žrtvama i njihovim porodicama u slučaju nesreća, u skladu sa propisima koji uređuju oblast vazdušnog saobraćaja.

Upravljač železničke infrastrukture i železnički prevozioci u železničkom saobraćaju, donose sopstvene planove hitnih mera za pomoć žrtvama i njihovim porodicama, u skladu sa propisima koji uređuju bezbednost i interoperabilnost železničkog saobraćaja.

Domaći brodari koji vrše prevoz u unutrašnjoj plovidbi i domaće pomorske kompanije koje vrše prevoz u pomorskoj plovidbi, donose sopstvene planove hitnih mera za pomoć žrtvama i njihovim porodicama koje uključuju prevoz, smeštaj i medicinsku pomoć žrtvama i njihovim porodicama u slučaju nesreća u vodnom saobraćaju, u skladu sa propisima koji uređuju plovidbu na unutrašnjim vodama.

Član 6.

Zdravstvena ustanova koja je najbliža mestu nesreće vrši zbrinjavanje žrtava nesreće u saobraćaju i pruža hitnu medicinsku pomoć na licu mesta, a ako ima potrebe upućuje ih u odgovarajuće zdravstvene ustanove.

U slučaju da najbliža zdravstvena ustanova, jedinica lokalne samouprave, organizacije, nisu dovoljni za pružanje pomoći žrtvama i njihovim porodicama u slučaju nesreća u saobraćaju, većih razmera, ministarstvo nadležno za poslove odbrane obezbeđuje učešće organizacionih delova ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije za pružanje pomoći u prevozu, smeštaju i medicinskoj pomoći.

Član 7.

Organizaciju prevoza i smeštaja žrtava i njihovih porodica vrše jedinice lokalne samouprave preko pravnih i fizičkih lica koji raspolažu prevoznim sredstvima i smeštajnim kapacitetima na teret operatera u vazdušnom saobraćaju, upravljača i železničkih prevozioca u železničkom saobraćaju, brodara i pomorskih kompanija u vodnom saobraćaju.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6384/2016

U Beogradu, 15. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić, s.r

Ostavite komentar