Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2013. godinu

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o zvaničnoj statistici („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE

ZA 2013. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Plan zvanične statistike za 2013. godinu.

Član 2.

Plan zvanične statistike za 2013. godinu odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8938/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARVeljko Odalović PREDSEDNIKIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar