Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2015. godinu

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o zvaničnoj statistici („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE

STATISTIKE ZA 2015. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Plan zvanične statistike za 2015. godinu.

Član 2.

Plan zvanične statistike za 2015. godinu odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-15507/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar