Uredba o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon i 116/08 – dr. zakon, 92/11 i 99/11 ( dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11 i 100/11), u članu 2. posle tačke 6. dodaje se tačka 6a koja glasi:

„6a U Informaciono-komunikacionoj ustanovi „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”:

Direktor 30,36 Zamenik direktora (VII stepen stručne spreme, odnosno drugistepen studija) 28,88 Pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme, odnosno drugistepen studija) 27,40 Saradnik za finansijske poslove ( kordinator (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) 27,40 Saradnik za pravne poslove ( kordinator (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) 27,40 Saradnik za finansijske poslove (VII stepen stručne spreme, odnosno drugistepen studija) 25,40 Saradnik za pravne poslove (VII stepen stručne spreme, odnosno drugistepen studija) 25,40 Viši stručni saradnik (VII stepen stručne spreme, odnosno drugistepen studija) 24,20 Stručni saradnik (VII stepen stručne spreme, odnosno drugistepen studija) 20,90 Menadžer za odnose sa javnošću (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija ) 20,90 Menadžer korisničkih servisa (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) 19,35 Poslovni sekretar (VI stepen stručne spreme) 15,30 Menadžer za odnose sa javnišću (IV stepen stručne spreme) Kurir – vozač (IV stepen stručne spreme) 13,57 10,90”

Posle tačke 16a dodaje se nova tačka koja glasi:

„17. U Fondu solidarnosti:

Direktor (VII stepen stručne spreme, odnosno drugistepen studija) 30,36 Zamenik direktora (VII stepen stručne spreme, odnosno drugistepen studija) 28,68 Sekretar, načelnik odeljenja (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) 23,76 Šef odseka (VII stepen stručne spreme, odnosno drugistepen studija) 18,50 Samostalni savetnik za administrativno-pravnu obradu zahteva (VII stepen stručne spreme, odnosno drugistepen studija) 18,20 Savetnik za administrativno-pravnu obradu zahteva, savetnik za opšte pravne poslove, sistem administrator (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) 17,50 Viši saradnik za operativno-finansijske i knjigovodstvene poslove (VI stepen stručne spreme) 16,50 Referent logistike (IV stepen stručne spreme) 14,20 Administrativno tehnički poslovi, knjigovođa (IV stepen stručne spreme) 12,40”

Član 2.

U članu 3. posle tačke 16a dodaje se tačka 16b koja glasi:

„16b Informaciono-komunikaciona ustanova „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”:

Na osnovu rukovođenja:

direktoru – 30%;

zameniku direktora – 25 %;

pomoćniku direktora – 20%;

kordinatoru – 20%.

Na osnovu stručno priznatih i naučnih zvanja:

za doktorat – 1,00;

za magistraturu – 0,50;

za specijalizaciju – 0,50”

Posle tačke 16b dodaje se nova tačka 17. koja glasi:

„17. Fond solidarnosti:

1) za poslove pripreme podzakonskih akata, projekata, analize, programiranja, kontrole baze podataka, u zavisnosti od odgovornosti i složenosti − do 2;

2) po osnovu rukovođenja:

– direktoru − do 30%;

– zameniku direktora – do 20%

– sekretaru, načelniku odeljenja, šefu odseka – do 15%;

3) za poslove pomoći pri ostvarivanju prava neisplaćenih potraživanja kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak – do 20 %;

4) za finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove – do 15 %;

5) predstavljanje i zastupanje u stečajnom postupku – do 20% ”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za januar 2012. godine.

05 Broj: 110-944/2012

U Beogradu, 9. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar