Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07 i 40/07), u članu 2. tač. 7, 8, 9. i 9a menjaju se i glase:

7. U kulturi:

Poslovi direktora, odnosno upravnika centralnih ustanova 25,20

Poslovi direktora ustanove koja obavlja poslove od interesa za Republiku i sekretara centralnih ustanova 23,09

Poslovi savetnika: bibliotekara, bibliografa, arheografa, informatičara, programera, konzervatora, arhiviste, filmskog arhiviste, etnologa, arheologa, pravnika, ekonomiste, kustosa, arhitekte, akademskog slikara, fiziko-hemičara, građevinskog inženjera, grafičkog dizajnera, biologa, šumara i prostornog planera (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje ili doktorat nauka) 22,32

Najsloženiji pravno-ekonomski poslovi (sekretar i pomoćnik poslovodnog organa ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji Republike) i poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji više opština, odnosno grada (VII stepen stručne spreme) 20,29

Viši stručni saradnik: bibliotekar, bibliograf, arheograf, filmski arhivista, urednik, arhivist, etnolog, arheolog, kustos, akademski slikar i vajar, grafički dizajner, istoričar umetnosti, istoričar, muzikolog, konzervator-restaurator kulturnih dobara, hemičar, fiziko-hemičar, građevinski inženjer, geograf, arhitekta, informatičar, programer, anali-tičar, sistem analitičar, pravnik, ekonomista, biolog, šumar i prostorni planer (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje ili akademski naziv – magistar) 18,61

Direktor, odnosno upravnik ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji jedne opštine, sekretar i pomoćnik poslovodnog organa ustanove koji obavlja delatnost na teritoriji više opština, odnosno grada (VII stepen stručne spreme) 18,24

Stručni saradnik: bibliotekar, bibliograf, arheograf, informatičar, programer, lektor, redaktor, urednik, konzervator-restaurator kulturnih dobara, poslovi međunarodne bibliotečke saradnje, etnolog, arheolog, istoričar umetnosti, istoričar, muzikolog, arhivista, filmski arhivista, kustos, arhitekta, akademski slikar i vajar, hemičar, fiziko-hemičar, grafički dizajner, geograf, pravnik, ekonomista, šumar, prostorni planer, profesor pedagog i sociolog (VII stepen stručne spreme) 16,01

Poslovi sekretara ustanova koje obavljaju delatnost na teritoriji jedne opštine (VII stepen stručne opreme) 15,41

Manje složeni poslovi (učešće u izradi studija, elaborata i projekata u cilju zaštite i korišćenja određenog kulturnog dobra, odnosno unapređivanja bibliotečke delatnosti) koji se obavljaju na osnovu uputstva i uz odgovarajući stručni nadzor i usmeravanje-poslovi mlađih stručnih saradnika bez stručnih ispita i drugo (VII stepen stručne spreme) 14,73

Viši knjižničar, viši arhivski pomoćnik, viši preparator, viši tehničar, grafički urednik, vodič, operativni tehnolog za konzervaciju, bibliotekar, radna mesta sa stručnim zvanjem (VI stepen stručne spreme) 12,40

Organizator materijalno finansijskih i opštih poslova (VI stepen stručne spreme) 11,76

Poslovi organizovanja: tehničke službe, knjigoveznice i štamparije, depoa, muzičkih i kulturnih aktivnosti i poslovi protivpožarne zaštite (VI stepen stručne spreme) 10,69

Specijalistički poslovi sa V stepenom stručne spreme: knjigovezac, reprofotograf, konzervator-preparator, stolar-modelar, pozlatar, majstor rasvete i umetnički fotograf i sa VI stepenom stručne spreme: knjigovođa (bilansista i kontista), programer i statističar 10,33

Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, arhivski pomoćnik, knjižničar, vodič, konzervator, tehničar-preparator, bibliotekar (IV stepen stručne spreme) 10,30

Vodoinstalater, stolar, vozač i elektroinstalater (V stepen stručne spreme) 8,80

Arhivar, knjižar, prodavac, korektor, ofset štampar, reprograf, poslovi na tehničkoj realizaciji kulturno-obrazovnih aktivnosti, tehničar-manipulant, knjigovezac, fotograf (IV stepen stručne spreme) 8,80

Radna mesta sa stručnim zvanjem sa IV stepenom stručne spreme 8,64

Poslovi daktilografa na unosu podataka i kucanje tekstova na stranim jezicima (III stepen stručne spreme) 7,58

Daktilograf, laborant, crtač, poslovi unosa podataka za računsku obradu, vozač, ložač, poslovi obezbeđenja i protivpožarne zaštite (III stepen stručne spreme) 7,47

Poslovi manipulanta u magacinima, odnosno depoima (III stepen stručne spreme) 6,93

Poslovi manipulanta u magacinima, odnosno depoima, telefoniste na kućnim centralama (II stepen stručne spreme) 6,48

Poslovi kurira, servirke, pomoćnog radnika u depou, pakovanja i ekspedicije pošte i drugih materijala, portira, garderobera, razvodnika, pomoćnika ložača, telefoniste, biletara, poslovi kopiranja (II stepen stručne spreme) 6,37

Poslovi održavanja higijene u štamparijama, konzervatorskim i drugim laboratorijama, magacinima i depoima (I stepen stručne spreme) 6,15

Manipulativni poslovi, poslovi polukvalifikovanog radnika i održavanja higijene 6,06

Fizički radnik

5,76

8. U pozorištu:

Upravnik nacionalnog pozorišta, glumac-prvak drame, prvak baleta, prvak opere, dirigent, reditelj drame, reditelj opere, istaknuti: koreograf, kostimograf i scenograf 25,20

Baletski igrač-solist I, koreograf, baletski pedagog, glumac I, dramaturg drame, reditelj drame, kostimograf, scenograf, operski pevač-solist I, koncert majstor, dirigent, direktor drame, direktor opere, direktor baleta, i u nacionalnoj ustanovi kulture: direktor tehnike, pomoćnik i zamenik upravnika 22,14

Baletski igrač-solist II, operski pevač-solist II, zamenik koncertmajstora, vođa grupa drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani, glumac II (IV i VII stepen stručne spreme) u orkestru u muzičkoj ustanovi: zamenik koncertmajstora, vođa grupa: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen stručne spreme) 20,80

Poslovi direktora, odnosno upravnika u pozorištu koje ima do 50 zaposlenih (VII stepen stručne spreme) 20,40

Direktor drame, sekretar, finansijski direktor, operativni direktor, direktor tehnike i investiciono-tehničkog održavanja, pomoćnik i zamenik upravnika pozorišta koje ima preko 50 zaposlenih 18,46

Dramaturg drame, reditelj drame, kostimograf, scenograf, složeni pravno-ekonomski i tehnički poslovi (VII stepen stručne spreme) 18,46

Koreograf, baletski pedagog, repetitor, korepetitor, reditelj opere, umetnički rukovodilac hora (VII stepen stručne spreme) 18,09

Zamenik vođe grupe drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, treći duvači, tuba, asistent dirigenta, muzikolog (IV i VII stepen stručne spreme), baletski igrač solist III, repetitor u baletu, korepetitor, operski pevač solist III, inspicijent opere i baleta I (IV i VII stepen stručne spreme), glumac III, dramaturg drame, reditelj drame, reditelj filmske i TV produkcije, kostimograf, scenograf, dramaturg opere, vajar, slikar, umetnički sekretar, šef scenske opreme i tehnike, producent, rukovodilac drame, urednik, rukovodilac marketinga i samostalni organizator, složeni pravni i ekonomski poslovi, producent, urednik, sekretar, pomoćnik i zamenik upravnika pozorišta koji ima do 50 zaposlenih (VII stepen stručne spreme) 16,38

Baletski ansambl I, korepetitor tuti: prve violine, drugi duvači, četvrta horna, udaraljke, član hora I vođa deonice (IV i VII stepen stručne spreme) 15,61

Dramaturg drame, kostimograf, scenograf, inspicijent opere, baleta i drame, sufler opere i drame, umetnički fotograf, vajar kaširer, slikar, izvođač, producent, dizajner, arhivist-dokumentarista, bibliotekar I, organizatori u sektorima, kompjuterski programer i saradnik za propagandu (VII stepen stručne spreme) 15,10

Sufler opere i drame, inspicijent baleta, inspicijent drame, inspicijent opere, horski pevač II, asistent reditelja (VI stepen stručne spreme) 12,88

Majstor specijalista: modelar, lutkar, majstor pozornice, svetla, tona, maske, šefovi radionica 12,88

Sekretar orkestra, nototekar i organizator materijalno- finansijskih i opštih poslova, šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen stručne spreme) 11,76

Složeni administrativni, knjigovodstveni i finansijski poslovi: kontista, bilansista, knjigovođa glavne knjige, glavni likvidator, referent za kadrove PPZ i zaštite na radu, nabavljač, magacioner, bibliotekar II, poslovni sekretar (VI stepen stručne spreme) 11,76

Muzički arhivar, nototekar, glavni dekorater, glavni majstori u radionicama, majstor scene, rekviziter, samostalni tehničari rasvete, tona, maske, frizeraja, video tehničar, referent za kadrove, PPZ i zaštitu na radu, bibliotekar (VI stepen stručne spreme) 10,30

Sufler drame, sufler opere, majstori na pultu, garderober, dekorater, cug majstor, arhivar, rekviziter, masker, frizer, vlasuljar, nabavljač, tehničari (rasvete, tona i videa), majstori u radionicama i na održavanju zgrade i opreme, vozač svih kategorija, inspicijent drame, tehnički urednik dizajner (V stepen stručne spreme) 10,30

Organizator materijalno-finansijskih poslova i opštih poslova (IV stepen stručne spreme) 10,30

Sufler drame, sufler opere, majstori na pultu, garderober, dekorater, cug majstor, arhivar, rekviziter, masker, frizer, vlasuljar, tehničari (rasvete, tona i videa), vozač svih kategorija, inspicijent drame, tehnički urednik dizajner (IV stepen stručne spreme) 9,60

Muzički arhivar, nototekar, glavni dekorater, glavni majstori u radionicama, majstori scene, rekviziter, samostalni tehničari rasvete, tona, maske, frizeraja, video tehničar (V stepen stručne spreme) 9,56

Domar objekta, fotograf, bibliotekar, vatrogasac komandir, rukovodilac higijenskog održavanja (V stepen stručne spreme) 9,43

Nabavljač, majstori u radionicama na održavanju zgrade i opreme, domar objekta, fotograf, bibliotekar, vatrogasac komandir, rukovodilac higijenskog održavanja (IV stepen stručne spreme) 9,19

Manje složeni administrativni i knjigovodstveni poslovi: poslovni sekretar, administrator, knjigovođa, blagajnik, likvidator i operater na računaru, referent za EOI, referent opštih poslova PPZ i zaštite na radu, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar, telefonista, noćni čuvar, dekorater I, garderober I, muški i ženski kostimer I, rekviziter, binski radnik, sufler drame, arhivar, blagajnik bileta, manipulant i distributer ulaznica i propagandnog materijala (IV stepen stručne spreme) 8,64

Dekorater I, garderober I, muški i ženski kostimer I, rekviziter, ložač, binski radnik, glavni transporter, daktilograf, sufler drame, domaćin zgrade-domar, arhivar, blagajnik biletar, manipulant i distributer ulaznica i propagandnog materijala, nabavljač, administrator, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar, telefonista-noćni čuvar (III stepen stručne spreme) 7,48

Dekorater II, garderober II, muški i ženski kostimer II, rekviziter II, radnik za plakate, muzički momak, poslovi hemijskog čišćenja i pranja (III stepen stručne spreme) 6,93

Dekorater II, garderober II, muški i ženski kostimer II, rekviziter II, radnik za plakate, muzički momak, poslovi hemijskog čišćenja i pranja (II stepen stručne spreme) 6,60

Pomoćnik nototekara, pomoćni radnici u radionicama, pomoćni radnik zgrade, pomoćnik ložača, spremačica smene, transporteri, čuvar, kafe kuvarica, servirka, telefonista, portir, portir-telefonista, biletar publike, razvodnik, garderober publike, kurir (II stepen stručne spreme) 6,37

Poslovi održavanja higijene u specifičnim uslovima slikarnica i radionica gde se radi sa hemikalijama (I stepen stručne spreme) 6,15

Čistačica, razvodnik, garderober publike (I stepen stručne spreme) 6,06

Fizički radnik 5,76

9. U muzičkoj ustanovi:

Poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove od interesa za Republiku (VII stepen stručne spreme) 25,20

Umetnički direktor-šef dirigent sa magistraturom

(VII stepen stručne spreme) 25,20

Dirigent i koncertmajstor orkestra 23,85

Koncertmajstor i dirigent 22,32

Poslovi direktora, odnosno upravnika muzičke ustanove

(VII stepen stručne spreme) 21,36

U orkestru: zamenik koncertmajstora, vođa grupa: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen stručne spreme) 20,80

Urednik programa, sekretar ustanove, finansijski rukovodilac, pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme) 18,61

U orkestru: zamenici vođa grupa: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, treći duvači, tuba, i asistent dirigenta 17,71

Rukovodilac marketinga i samostalni organizator

(VII stepen stručne spreme) 17,53

U orkestru: tuti prve violine, drugi duvači, četvrta horna i udaraljke 16,01

U orkestru: tuti (druge violine, viole, violončela, kontrabas) 15,84

Organizator, propagandni referent (VII stepen stručne spreme)) 15,16

Sekretar orkestra, nototekar i organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen stručne spreme) 11,76

Knjigovođa glavne knjige, kontista, bilansista, referent za kadrove i zaštitu na radu, referent za PPZ i referent za organe upravljanja (VI stepen stručne spreme) 10,33

Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova (IV stepen stručne spreme) 10,30

VKV radnik: tehnička realizacija programa-binski majstor, domar i majstor (V stepen stručne spreme) 8,80

Manje složeni administrativni i knjigovodstveni poslovi: poslovni sekretar, administrator, knjigovođa, blagajnik, likvidator i operater na računaru, referent za EOI, referent opštih poslova PPZ i zaštite na radu, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar, telefonista-noćni čuvar (IV stepen stručne spreme) 8,64

KV radnik: daktilograf, binski majstor, majstor, poslovi obezbeđenja i PPZ (III stepen stručne spreme) 7,37

PK radnik: poslovi servirke, kafe kuvarica, portir, čuvar i kurir (II stepen stručne spreme) 6,37

Poslovi održavanja higijene (I stepen stručne spreme) 6,06

Fizički radnik 5,76

9a U muzičkoj ustanovi Beogradska filharmonija:

Poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove od interesa za Republiku (VII stepen stručne spreme) 25,20

Umetnički direktor-šef dirigent sa magistraturom (VII stepen stručne spreme) 25,20

Dirigent i koncertmajstor orkestra 23,85

Koncertmajstor i dirigent 22,30

Poslovi direktora, odnosno upravnika muzičke ustanove (VII stepen stručne spreme) 21,36

U orkestru: zamenik koncertmajstora, vođa grupa: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen stručne spreme) 20,80

Urednik programa, sekretar ustanove, finansijski rukovodilac, pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme) 18,60

U orkestru: zamenici vođa grupa: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, treći duvači, tuba, asistent dirigenta 17,70

Rukovodilac marketinga i samostalni organizator (VII stepen stručne spreme) 17,50

U orkestru: tuti prve violine, drugi duvači, četvrta horna i udaraljke 16,00

U orkestru: tuti (druge violine, viole, violončela, kontrabas) 15,85

Organizator, propagandni referent (VII stepen stručne spreme) 15,16

Sekretar orkestra, nototekar i organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen stručne spreme) 11,76

Knjigovođa glavne knjige, kontista, bilansista, referent za kadrove i zaštitu na radu, referent za PPZ i referent za organe upravljanja (VI stepen stručne spreme) 10,33

Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova (IV stepen stručne spreme) 10,30

VKV radnik: tehnička realizacija programa-binski majstor, domar i majstor (V stepen stručne spreme) 8,80

Manje složeni administrativni i knjigovodstveni poslovi: poslovni sekretar, administrator, knjigovođa, blagajnik, likvidator i operater na računaru, referent za EOI, referent opštih poslova PPZ i zaštite na radu, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar i telefonista-noćni čuvar (IV stepen stručne spreme) 8,64

KV radnik: daktilograf, binski majstor, majstor, poslovi obezbeđenja i PPZ (III stepen stručne spreme) 7,37

PK radnik: poslovi servirke, kafe kuvarica, portir, čuvar i kurir (II stepen stručne spreme) 6,37

Poslovi održavanja higijene (I stepen stručne spreme) 6,06

Fizički radnik 5,76

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od obračuna i isplate plata za jun 2007. godine.

05 Broj: 110-3629/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

VLADA

POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić

Ostavite komentar