Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07 i 60/07), u članu 2. tačka 11. menja se i glasi:

„11. U socijalnoj zaštiti:   Direktor ustanove socijalne zaštite 24,17 Pomoćnik direktora ustanove socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica čiji je kapacitet iznad 1000 korisnika 23,65 Rukovodilac odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja u ustanovi za smeštaj i domskog odeljenja pri centru za socijalni rad i rukovodilac odeljenja međuopštinskog centra za socijalni rad 23,59 Lekar specijalista u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti 22,38 Lekar specijalista u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju 20,87 Diplomirani defektolog u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti, u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju, vaspitač u zavodima za vaspitanje dece i omladine, stručni radnik i vaspitač u prihvatilištu za urgentnu zaštitu dece i omladine (VII stepen stručne spreme) 19,09 Lekar opšte prakse i diplomirani stomatolog u ustanovama socijalne zaštite 17,87 Vaspitač, socijalni radnik, specijalni pedagog, psiholog, pravnik, sociolog, pedagog, radni terapeut, logoped, složeni ekonomsko-finansijski poslovi, organizator kulturno-zabavnog života, nutricionista i trijažer u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i u CSR (VII stepen stručne spreme) 18,10 Defektolog u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti, u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika, u ustanovama za stare i umereno ometene u mentalnom razvoju, vaspitač u zavodima za decu i omladinu (VI stepen stručne spreme) 14,91 Vaspitač, socijalni radnik, radni terapeut, pravnik u ostalim ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, socijalni radnik i pravnik u CSR i referent za komunikacije sa korisnicima usluga u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica čiji je kapacitet iznad 1000 korisnika (VI stepen stručne spreme) 14,81 Socijalni radnik, radni terapeut i medicinska sestra – vaspitač u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i u stacionaru za decu do tri godine starosti (VI stepen stručne spreme) 13,93 Viša medicinska sestra i fizioterapeut u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i u stacionaru za decu do tri godine starosti (VI stepen stručne spreme) 12,80 Složeniji ekonomsko-finansijski poslovi: kontista i bilansista (VI stepen stručne spreme) 13,05 Administrativno-tehnički poslovi, statističar, programer i referent za opšte poslove (VI stepen stručne spreme) 12,93 Viša medicinska sestra i fizioterapeut u ostalim ustanovama socijalne zaštite (VI stepen stručne spreme) 12,34 Medicinska sestra – vaspitač i negovateljica u paviljonima-kućicama za smeštaj dece (IV stepen stručne spreme) 12,14 VKV radnik (V stepen stručne spreme) 11,99 Medicinska sestra i fizioterapeut u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti (IV stepen stručne spreme) 11,49 Medicinska sestra, fizioterapeut i zubni tehničar u ostalim ustanovama socijalne zaštite (IV stepen stručne spreme) 11,06 Ekonomsko-finansijski poslovi, unošenje podataka u računar, magacioner, ekonom (nabavljač), domaćica kluba, vozač putničkog vozila, radni instruktor, kozmetičar, kuvar, daktilograf i administrativni radnik (IV stepen stručne spreme) 10,69 Negovateljica u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti (III stepen stručne spreme) 10,39 KV kuvar, pekar, KV radnik, portir, nabavljač i magacioner, vozač, negovateljica u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju, frizer, radni instruktor, gerontodomaćica i daktilograf u CSR (III stepen stručne spreme) 10,03 Negovateljica u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti (II stepen stručne spreme) 9,30 Negovateljica u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju, berberin, gerontodomaćica (II stepen stručne spreme) 9,03 Vešerka, servirka, čuvar, portir, ložač, domar u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, umereno, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti i nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare, daktilograf i pomoćni kuvar, telefonista i poslovi u tehničkoj radionici (II stepen stručne spreme) 7,43 Vešerka, servirka, čuvar, portir, ložač, domar u ostalim ustanovama socijalne zaštite (II stepen stručne spreme) 7,40 Spremačica u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, umereno, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti i nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare (I stepen stručne spreme) 7,40 Spremačica u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika (I stepen stručne spreme) 6,45 Spremačica u ostalim ustanovama socijalne zaštite (I stepen stručne spreme) 6,17

Fizički radnik 5,91”.

U tački 13. posle reči: „Poslovi koje obavljaju medicinski tehničari u kabinetu za transfuziju krvi i ostali poslovi koje obavljaju zdravstveni radnici (V stepen stručne spreme)” broj: „13,26” zamenjuje se brojem: „13,78”.

Član 2.

U članu 3. tačka 10. menja se i glasi:

„10. Nacionalna služba za zapošljavanje:

za poslove pripreme podzakonskih akata, projekata, pravnog zastupanja, analize, nadzora, kontrole, programiranja, kontrole baze podataka, drugostepenog postupka, u zavisnosti od odgovornosti i složenosti – do 1,50;

po osnovu rukovođenja:

direktoru i zameniku direktora – do 30%;

direktoru Pokrajinske službe, pomoćniku direktora, sekretaru Nacionalne službe za zapošljavanje, direktoru filijale, višem savetniku, savetniku direktora, zameniku direktora Pokrajinske službe, zameniku direktora filijale, pomoćniku direktora sektora, rukovodiocu službe, načelniku odeljenja, šefu odseka u Direkciji – do 20%;

šefu odseka, šefu kabineta, rukovodiocu grupe – do 10%;

za poslove pomoći pri zapošljavanju, poslove sprovođenja aktivnih mera zapošljavanja, poslove sprovođenja mera politike tržišta rada – do 15%;

za koordinaciju poslova – 5%.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za septembar 2007. godine.

05 Broj: 110-3629/2007-2

U Beogradu, 4. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić

Ostavite komentar