Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon , 116/08 – dr. zakon i 92/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08,108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11 i 65/11), u članu 2. tačka 14, u drugoj grupi, tačka 2. menja se i glasi:

„2. Direktor filijale preko 70.000 osiguranika, zamenik i pomoćnik direktora Pokrajinskog Fonda, direktor sektora u direkciji Pokrajinskog fonda, pomoćnik direktora Službe direkcije Fonda   21,00’’

Član 2.

U članu 3. tačka 10. menja se i glasi:

„10. Nacionalna služba za zapošljavanje: 1) za poslove pripreme podzakonskih akata, projekata, pravnog zastupanja, analize, nadzora, kontrole, revizije, programiranja, kontrole baze podataka, drugostepenog postupka, u zavisnosti od odgovornosti i složenosti – do 1,50; 2) po osnovu rukovođenja: – direktoru i zameniku direktora – do 30%; – direktoru Pokrajinske službe, pomoćniku direktora, sekretaru Nacionalne službe za zapošljavanje, direktoru filijale, zameniku direktora Pokrajinske službe, zameniku direktora filijale, pomoćniku direktora sektora, rukovodiocu službe, načelniku odeljenja, šefu odseka u Direkciji – do 20%; – šefu odseka, rukovodiocu grupe – do 10%; 3) za poslove pomoći pri zapošljavanju – do 20%; 4) za poslove pripravnosti i podrške – do 30% 5) za koordinaciju poslova – 5%.”

Tačka 13. menja se i glasi:

„13. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje: (1) za poslove pripreme podzakonskih akata, projekata, analize, revizije, kontrole, kontrole centralne baze podataka, pravnog zastupanja, drugostepenog postupka, u zavisnosti od odgovornosti i složenosti poslova – od 0,5 do 1,50; (2) po osnovu rukovođenja:   – direktoru Fonda – 30%;   – zameniku direktora Fonda – 25%;   – pomoćniku direktora Fonda, direktoru Pokrajinskog fonda i zameniku direktora Pokrajinskog fonda, direktoru Službe direkcije Fonda, direktoru sektora u direkciji Fonda i direkciji Pokrajinskog fonda, pomoćniku direktora Pokrajinskog Fonda, direktoru Filijale za grad Beograd, direktoru Službe Filijale za grad Beograd, zameniku direktora sektora u direkciji Fonda, pomoćniku direktora Službe direkcije Fonda, zameniku direktora Filijale za grad Beograd, pomoćniku direktora sektora u Direkciji Fonda, direktoru filijale, zameniku i pomoćniku direktora filijale – do 20%;   – šefu službe filijale, načelniku i pomoćniku načelnika, šefu odseka – do 10%; (3) lekaru veštaku – do 20%; (4) za poslove pomoći pri ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – do 20%; (5) za koordinaciju poslova – 5%.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za januar 2012. godine.

05 Broj: 110-10106/2011

U Beogradu, 29. decembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar