Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

Na osnovu člana 263. st. 2. i 3. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 72/09 i 31/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 16/07, 21/09, 1/11 – US i 83/11), u članu 2. stav 2. reči: „stariji nadzornik” zamenjuju se rečju: „nadzornik”, a reč: „nadzornik” zamenjuje se rečima: „mlađi nadzornik”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9826/2011

U Beogradu, 29. decembra 2011. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar