Uredba o dopuni Uredbe o platama lica koja obavljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela („Službeni glasnik RS”, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 – dr. zakon, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11 – dr. zakon, 101/11 – dr. zakon i 32/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O PLATAMA LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE U POSEBNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA DRŽAVNIH ORGANA NADLEŽNIH ZA SUZBIJANJE ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Član 1.

U Uredbi o platama lica koja obavljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS”, br. 14/03, 67/05 i 105/05), u članu 2. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Upravnik Okružnog zatvora u Beogradu, u kome je obrazovana Posebna pritvorska jedinica, ima pravo na platu u dvostrukom iznosu svoje osnovne plate, a zamenik upravnika Okružnog zatvora u Beogradu, ima pravo na platu u dvostrukom iznosu svoje osnovne plate za vreme obavljanja poslova i ovlašćenja upravnika Okružnog zatvora u Beogradu u vreme njegovog odsustva sa rada ili sprečenosti po drugom osnovu.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10169/2014-1

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARNovak Nedić PREDSEDNIKAleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar