Uredba o dopuni Uredbe o platama lica koja vrše funkciju, odnosno obavljaju poslove u vezi sa izvršavanjem kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala

Na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O PLATAMA LICA KOJA VRŠE FUNKCIJU, ODNOSNO OBAVLJAJU POSLOVE U VEZI SA IZVRŠAVANJEM KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA

ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Član 1.

U Uredbi o platama lica koja vrše funkciju, odnosno obavljaju poslove u vezi sa izvršavanjem kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS”, broj 106/09), u članu 2. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Plata zamenika upravnika zavoda sa posebnim obezbeđenjem u kome je obrazovano Posebno odeljenje, za vreme dok obavlja poslove i ovlašćenja upravnika zavoda za vreme njegovog odsustva sa rada ili sprečenosti po drugom osnovu, obračunava se i isplaćuje u dvostrukom iznosu plate koju ostvaruje zamenik upravnika zavoda sa posebnim obezbeđenjem u kome nije obrazovano Posebno odeljenje.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10165/2014-1

U Beogradu, 22. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar