Uredba o načinu i postupcima u vezi sa obavljanjem poslova i održavanjem brodske straže članova posade na pomorskim brodovima, kao i drugih poslova na brodu u cilju bezbedne plovidbe i zaštite mora od zagađenja

Na osnovu člana 86. stav 7. Zakona o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, br. 87/11 i 104/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

 

I. UVODNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se način i postupci u vezi sa obavljanjem poslova i održavanjem brodske straže članova posade na pomorskim brodovima koji imaju državnu pripadnost Republike Srbije, kao i drugih poslova na brodu u cilju bezbedne plovidbe i zaštite mora od zagađenja, obaveze kompanije, zapovednika, oficira i drugih članova posade sa posebnim ovlašćenjima na brodu koja se odnose na vršenje brodske straže, kao i način ostvarivanja efikasne komunikacije na pomorskim brodovima koji imaju državnu pripadnost Republike Srbije.

 

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) brodska straža je jedno ili više lica koja obavljaju poslove osiguranja bezbednosti plovidbe u propisanom vremenskom periodu;

2) poslovnik sistema bezbednog upravljanja brodom i zaštite morske sredine (u daljem tekstu: Poslovnik) je dokument koji sadrži uputstva za nadležna lica u kompaniji i za zapovednika broda u vezi sa postupanjem u slučajevima opasnosti, za boravak broda u luci, na sidrištu i u plovidbi. Poslovnik se mora nalaziti na brodu i uredno ažurirati;

3) zaštita morske sredine je zaštita morske sredine od zagađenja sa pomorskog broda;

4) SOLAS Konvencija je Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru, usvojena 1974. godine (u daljem tekstu: SOLAS Konvencija).

 

II. OBAVEZE KOMPANIJE, ODNOSNO BRODARA I ZAPOVEDNIKA BRODA

 1. Obaveze kompanije, odnosno brodara

Član 3.

U cilju pravilnog i bezbednog obavljanja poslova i održavanja brodske straže, kompanija, odnosno brodar je dužan da:

1) ukrca na brod stručno i zdravstveno sposobnu posadu čiji broj i sastav mora da bude u skladu sa posebnim propisima, vodeći računa o organizaciji radnog vremena kako bi se obezbedilo propisano vreme odmora i sprečio umor članova posade;

2) za svaki brod posebno odredi obaveze svakog člana posade koji obavlja ili vrši nadzor nad poslovima koji se odnose na bezbednost plovidbe i zaštitu morske sredine;

3) odredi jedno ili više lica na kopnu koja će biti posrednik između posade na brodu i kompanije, odnosno brodara i koja će za svaki brod vršiti nadzor nad sprovođenjem propisanih mera bezbednosti plovidbe i zaštite morske sredine, a po potrebi da pruža odgovarajuću stručnu i drugu pomoć, obezbeđujući im potrebna sredstva i ovlašćenja za rad;

4) uspostavi sistem bezbednog upravljanja brodom, davanjem pisanih uputstava sadržanih u Poslovniku;

5) obezbedi uputstva u vezi sa postupanjem na zapovedničkom mostu i primenu obrazaca za proveru, prilagođenih svakom pojedinačnom brodu;

6) obezbedi da svaki pomorac koji je ukrcan na brod bude upoznat sa svojim dužnostima, kao i svim karakteristikama broda, opreme i uređaja, postupcima koji se odnose na njegove redovne dužnosti ili dužnosti u vanrednim situacijama;

7) obezbedi da posada može efikasno da koordinira svoje aktivnosti u vanrednim situacijama i u obavljanju dužnosti vezanih za bezbednost, sigurnosnu zaštitu i sprečavanje zagađenja morske sredine;

8) obezbedi uputstva o postupanju zapovedniku broda u slučaju upotrebe droga i alkoholnih pića od strane članova posade;

9) omogući upoznavanje svakog člana posade sa opremom i postupcima u vezi sa obavljanjem njihovih dužnosti;

10) obezbedi pravilno vođenje i dostupnost svih podataka i informacija o pomorcima ukrcanim na brodovima kompanije, naročito dokumentaciju koja se odnosi na ovlašćenja o osposobljenosti, obuku, pomorski staž i zdravstvenu sposobnost.

   

2. Obaveze zapovednika broda

 

Član 4.

U cilju pravilnog obavljanja poslova i održavanja brodske straže, zapovednik broda je obavezan da:

1) preduzme sve potrebne mere koje proizlaze iz njegove odgovornosti za bezbednost broda, putnika, posade i tereta, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje pomorska plovidba i međunarodnih sporazuma čija je Republika Srbija strana ugovornica;

2) zapoveda i organizuje rad posade u vezi sa obavljanjem poslova na brodu, posebno organizuje postupke u slučajevima opasnosti;

3) u slučajevima nastupanja neposredne opasnosti za život putnika i posade, kao i nastajanja materijalne štete, lično rukovodi postupcima u cilju otklanjanja opasnosti, odnosno štete što obuhvata, prema okolnostima slučaja, i obaveštavanje organa obalne države nadležnih za pružanje pomoći na moru, traganje i spašavanje, odnosno intervenciju u slučaju zagađenja;

4) sprovodi upoznavanje i uvežbavanje sredstvima i opremom za bezbednost i spašavanje, kao i da preduzima mere za održavanje tih sredstava i opreme;

5) uspostavi brodsku stražu kojom će se osigurati bezbedna plovidba broda, bezbedan boravak broda na sidrištu i u luci;

6) preduzme sve potrebne mere radi poštovanja odredaba propisa kojima se uređuju sati rada i vreme odmora članova posade;

7) uspostavi sistem komunikacije i obaveštavanja na brodu;

8) se brine o administraciji i brodskom, radio i ostalim dnevnicima, kao i da daje uputstva oficirima o načinu upisivanja beležaka u dnevnike tokom straže, a lično da unosi beleške o događajima koji ugrožavaju bezbednost putnika, posade, tereta i broda;

9) obezbedi da priručnici, uputstva i zapisi o bezbednom upravljanju brodom i zaštiti morske sredine budu dostupni inspekcijskim službama.

 

Član 5.

Drugi članovi posade koji neposredno rukovode obavljanjem poslova i održavanjem brodske straže su: upravitelj mašine, oficiri odgovorni za brodsku stražu, kao i radio-operater odgovoran za radio stražu i radio-operater odgovoran za radio veze u slučaju opasnosti, odnosno nastanka materijalne štete.

Oficiri odgovorni za brodsku stražu su: oficir odgovoran za palubnu stražu, oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju i oficir sa dvojnim ovlašćenjima (za palubnu stražu i stražu u mašinskom odeljenju).

Oficir sa dvojnim ovlašćenjima ne može istovremeno da obavlja poslove dva ovlašćenja.

Zapovednik i drugi članovi posade iz stava 1. ovog člana ne mogu za vreme obavljanja poslova i održavanja straže na brodu da budu pod uticajem alkohola i/ili opojnih droga i/ili drugih stvari koje menjaju stanje svesti, odnosno da budu bolesni ili premoreni.

 

III. PALUBNA STRAŽA

 

Član 6.

Oficir odgovoran za palubnu stražu, odgovoran je zapovedniku broda za bezbednost broda u luci i na sidrištu, odnosno za bezbednu plovidbu i postupanje u skladu sa odredbama Međunarodnih pravila o izbegavanju sudara na moru.

 

Član 7.

Zapovednik broda na kome nema oficira odgovornog za palubnu stražu ima i obaveze oficira odgovornog za palubnu stražu koje su propisane ovom uredbom.

 

Član 8.

Oficir odgovoran za palubnu stražu ne može da preda stražu drugom oficiru za koga sumnja da nije u stanju da efikasno obavlja poslove straže, o čemu je dužan da odmah obavesti zapovednika broda.

 

1. Palubna straža u plovidbi

 

Član 9.

Oficir odgovoran za palubnu stražu prilikom preuzimanja brodske straže, obavezan je da:

1) proveri da li su članovi posade koji preuzimaju poslove brodske straže sposobni za obavljanje poslova brodske straže, naročito u pogledu njihove prilagođenosti noćnoj vidljivosti;

2) proveri procenjenu i stvarnu poziciju broda, što podrazumeva potvrdu nameravanog kursa i brzine broda i proveru upravljanja mašine, kao i saznanje o svim plovidbenim opasnostima koje se očekuju tokom obavljanja straže;

3) se upozna sa naredbama i uputstvima zapovednika broda koja se odnose na plovidbu broda;

4) se upozna sa postojećom pozicijom, kursom, brzinom i gazom broda, kao i pretežnim i predviđenim stanjem plime i oseke, struja, vremena, vidljivosti i njihovim uticajem na kurs i brzinu broda;

5) se upozna sa postupcima u vezi sa upotrebom pogonskog uređaja pri manevru, kada se pogonskim uređajem upravlja sa mosta;

6) se upozna sa uslovima plovidbe, što naročito obuhvata:

(1) radno stanje navigacijske i bezbednosne opreme, koja je u upotrebi ili koja se može upotrebiti,

(2) grešku žiro kompasa i devijaciju magnetnog kompasa,

(3) prisustvo i kretanje brodova koji se vide ili se zna da su u blizini,

(4) uslove i opasnost za koje je verovatno da će nastupiti tokom straže,

(5) moguće uticaje kormila, brzine, gustine vode i dubine na putu ispred broda,

(6) proveru navigacijskih upozorenja.

 

Član 10.

Oficir odgovoran za palubnu stražu obavezan je da vodi tačne beleške o radnjama i postupcima u vezi sa plovidbom broda u brodskom dnevniku i drugim brodskim knjigama i zapisima.

 

Član 11.

Oficir odgovoran za palubnu stražu u plovidbi obavezan je da:

1) vrši stražu na zapovedničkom mostu;

2) ostane na zapovedničkom mostu sve dok pravilno ne preda stražu;

3) ostane na zapovedničkom mostu, kao odgovorno lice za bezbednost plovidbe, čak i u slučaju prisutnosti zapovednika broda, sve dok ga zapovednik pismeno ne obavesti o preuzimanju odgovornosti;

4) obavesti zapovednika broda o mogućoj sumnji u pogledu bezbednosti;

5) proverava kormilarski kurs, poziciju i brzinu broda, koristeći se svim dostupnim i potrebnim uređajima i opremom za rad, kao i da zna njihov razmeštaj, kako bi u svakom trenutku bio siguran da brod plovi planiranim kursom;

6) ne preuzima druge poslove koji bi mogli da ugroze bezbednost plovidbe, dok obavlja poslove palubne straže.

 

Član 12.

Oficir odgovoran za palubnu stražu obavezan je da redovno proverava:

1) da li lice koje kormilari brodom ili uređaj za automatsko kormilarenje vodi brod tačnim kursom;

2) poziciju broda, grešku žiro kompasa i devijaciju magnetnog kompasa i to najmanje jedanput tokom trajanja straže, a po mogućstvu, posle svake veće promene kursa;

3) postojanost pokazivanja kursa magnetnog i žiro kompasa, kao i sinhronizaciju ponavljača i matice žiro kompasa;

4) da li uređaj za automatsko kormilarenje reaguje na promenu kursa, odnosno da li kormilo može da se prebaci sa automatskog upravljača na ručni i obrnuto, najmanje jedanput tokom straže;

5) da li navigacijska i signalna svetla, kao i ostala navigacijska oprema ispravno radi;

6) da li radio oprema ispravno radi i tokom straže najmanje jednom upiše poziciju broda u DSC radio uređaje, ako GMDSS sistem nije povezan sa GPS prijemnikom;

7) da li sistem daljinskog upravljanja za mašinsko odeljenje bez osoblja ispravno radi, kao i sistemi za uzbunjivanje i dojavu. 

Član 13.

Oficir odgovoran za palubnu stražu, u skladu sa odredbama SOLAS Konvencije, obavezan je da:

1) pravovremeno postavi lice koje će kormilariti brodom, kao i da pravovremeno izvrši prebacivanje na ručno kormilarenje, kako bi se na bezbedan način suočio sa mogućom opasnošću;

2) vodi računa da je na brodu, kojim se kormilari automatski, opasno da oficir na straži ostane bez pomoći, zbog čega bi morao da prekine vršenje nadzora radi preduzimanja neke radnje u nuždi.

 

Član 14.

Oficir odgovoran za palubnu stražu, obavezan je da u svakom trenutku da obezbedi odgovarajući nadzor.

Na brodovima sa odvojenom prostorijom za karte, oficir odgovoran za palubnu stražu može kraće vreme da koristi prostoriju sa kartama, da bi obavio navigacijske poslove, pri čemu prethodno mora da utvrdi da takav postupak, uz obezbeđenje primerenog nadzora, ne ugrožava bezbednost plovidbe.

 

Član 15.

Ako oficir odgovoran za palubnu stražu jedini vrši nadzor za vreme dnevnog svetla, obavezan je da sa dužnom pažnjom proceni postojeće stanje, uzimajući u obzir sve faktore, kao što su: vremenske prilike, vidljivost, gustina saobraćaja, blizina mogućih plovidbenih opasnosti, opasnost plovidbe kroz područja odvojene plovidbe ili u njihovoj blizini, kao i da odmah obavesti zapovednika i da pozove pomoć, ako prilike to zahtevaju.

 

Član 16.

Oficir odgovoran za palubnu stražu obavezan je da bez odlaganja obavesti zapovednika broda:

1) da je nastupila ili se očekuje smanjena vidljivost;

2) da su nastupili otežavajući saobraćajni uslovi, odnosno da plovidba drugih brodova izaziva neposrednu opasnost;

3) da su se pojavili problemi pri održavanju kursa;

4) da u očekivano vreme nije ugledao kopno, plovidbenu oznaku ili naišao na očekivanu dubinu;

5) da je neočekivano ugledao kopno ili plovidbenu oznaku, odnosno da se pojavila neočekivana promena dubine;

6) da je došlo do kvara pogonskih uređaja, sistema za daljinsko upravljanje pogonskim uređajem i sistema za uzbunjivanje i dojavu, kormilarskog uređaja ili nekog važnog navigacijskog uređaja i opreme;

7) da je došlo do kvara radijskih uređaja;

8) da je nastupilo nevreme;

9) da je brod naišao na opasnost za plovidbu, poput leda ili olupine.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, osim obaveštavanja zapovednika broda, oficir odgovoran za palubnu stražu dužan je da bez odlaganja preduzme mere neophodne za bezbednosti broda.

 

Član 17.

Oficir odgovoran za palubnu stražu za vreme dobre vidljivosti, obavezan je da upotrebi sve raspoložive navigacijske uređaje u cilju pravovremenog utvrđivanja opasnosti od sudara pri čemu treba, ako okolnosti to nalažu, da preduzme pravovremenu radnju u skladu sa odredbama Međunarodnih pravila za izbegavanje sudara na moru.

U slučaju smanjene vidljivosti ili očekivanja smanjene vidljivosti, oficir odgovoran za palubnu stražu obavezan je da postupi u skladu sa odredbama Međunarodnih pravila za izbegavanje sudara na moru, naročito u pogledu davanja signala za maglu, plovidbe bezbednom brzinom i mogućnosti pogonskih uređaja za neposredan manevar.

U slučajevima iz stava 2. ovog člana, oficir odgovoran za palubnu stražu obavezan je da:

1) obavesti zapovednika broda;

2) postavi odgovarajuće lice za vršenje nadzora;

3) istakne navigacijska svetla;

4) uključi i upotrebi radar.

 

Član 18.

Oficir odgovoran za palubnu stražu obavezan je da za vreme plovidbe upotrebljava radar.

Prilikom upotrebe radara oficir odgovoran za palubnu stražu obavezan je da postupa u skladu sa odredbama Međunarodnih pravila o izbegavanju sudara na moru.

U slučaju potrebe, oficir odgovoran za palubnu stražu obavezan je da bez odlaganja upotrebi uređaje za kormilarenje, pogonske uređaje i zvučne signale, pri čemu treba, prema mogućnostima, pravovremeno da uputi obaveštenje straži u mašinskom odeljenju o nameravanoj promeni rada pogonskog uređaja, odnosno da upotrebi upravljački uređaj na mostu za pogonski uređaj bez osoblja.

 

Član 19.

Oficir odgovoran za palubnu stražu, obavezan je da završi započeti manevar ili drugu radnju nephodnu za izbegavanje nadolazeće opasnosti, iako je tokom obavljanja tih radnji nastupilo vreme za predaju straže.

 

Član 20.

Svi oficiri odgovorni za brodsku stražu dužni su da poznaju manevarske karakteristike broda, uključujući dužinu njegovog zaustavnog puta, uvažavajući činjenicu da drugi brodovi mogu da imaju drugačije manevarske karakteristike.

 

Član 21.

Uz oficira odgovornog za palubnu stražu, u periodima mraka i smanjene vidljivosti potreban je i drugi član posade koji obavlja poslove nadzora, pri čemu se član posade koji kormilari brodom ne smatra licem koji obavlja poslove nadzora.

Član posade koji kormilari brodom čini deo palubne straže, a poslove kormilarenja brodom obavlja u skladu sa naredbama oficira odgovornog za palubnu stražu.

Član posade iz stava 2. ovog člana, kada ne kormilari, obavlja poslove nadzora kao član palubne straže i ne može da se raspoređuje na druge poslove, ako bi takav raspored ugrožavao efikasnost poslova straže.

 

Član 22.

U plovidbi uz obalu i područjima opasnim za plovidbu, oficir odgovoran za palubnu stražu obavezan je da upotrebljava karte većeg obima za to područje, ispravljene prema poslednjim dostupnim obaveštenjima.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, potrebno je, prema mogućnostima, da se provere pozicije, snimanjem na više načina, kao i da se pouzdano identifikuju sve odgovarajuće plovidbene oznake.

 

Član 23.

Prisustvo pilota na brodu ne oslobađa oficira odgovornog za palubnu stražu njegovih obaveza i odgovornosti u odnosu na bezbednost broda.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, oficir odgovoran za palubnu stražu obavezan je da sarađuje sa pilotom, kao i da zatraži objašnjenje postupaka pilota, dok u slučaju sumnje u pogledu postupaka pilota, obavezan je da odmah obavesti zapovednika uz preduzimanje neophodnih mera.

 

2. Palubna straža na sidrištu

 

Član 24.

Sastav i organizacija palubne straže dok je brod na sidrištu mora da bude jednak sastavu i organizaciji palubne straže u plovidbi.

Za vreme boravka broda na sidrištu oficir odgovoran za palubnu stražu obavezan je da:

1) u najkraćem mogućem roku utvrdi i ucrta položaj broda na odgovarajuću kartu;

2) kada okolnosti dopuste, snimanjem fiksnih plovidbenih oznaka i lako prepoznatljivih obalnih objekata, proveri da li brod stoji bezbedno na sidrištu;

3) obezbedi odgovarajući nadzor;

4) prati meteorološke uslove plime i oseke i stanja mora;

5) ako sidro ore morsko dno obavesti zapovednika i preduzme odmah sve neophodne mere;

6) obezbedi pripravnost u odnosu na pogonski uređaj i druga postrojenja u skladu sa naredbama zapovednika broda;

7) u slučaju smanjene vidljivosti, obavesti o tome zapovednika broda;

8) obezbedi da brod istakne odgovarajuća svetla i znakove, kao i po potrebi uključi davanje zvučnih signala u skladu sa važećim propisima;

9) preduzme mere za zaštitu morske sredine.

 

3. Palubna straža u luci

 

Član 25.

Sastav i organizacija palubne straže u luci utvrđuje zapovednik.

Za vreme boravka broda u luci oficir odgovaran za palubnu stražu obavezan je da redovno proverava:

1) stanje brodske veze i siza, naročito tokom perioda plime i oseke ili nevremena, kao i da po potrebi preduzime dodatne mere obezbeđenje;

2) gaz ili dubinu ispod kobilice i opšte stanje broda prilikom rukovanja i slaganja tereta ili prilikom balastiranja;

3) vremenske prilike i stanje mora;

4) primenu propisa o bezbednosti i protivpožarnoj zaštiti;

5) nivo vode u kaljužama i tankovima;

6) lica na brodu i mesto njihovog boravka, naročito lica koja se nalaze na udaljenim mestima na brodu ili zatvorenim prostorima na brodu;

7) isticanje svetala i davanje znakova;

8) sve radove koji moraju da se obave na brodu u vezi sa ukrcavanjem ili iskrcavanjem putnika i tereta.

 

Član 26.

Oficir odgovoran za palubnu stražu, obavezan je da za vreme boravka broda u luci:

1) u slučaju loših vremenskih prilika ili po prijemu najave nevremena preduzme mere potrebne za zaštitu broda, lica na brodu i tereta;

2) preduzme sve mere pažnje radi zaštite morske sredine;

3) u slučaju neposredne opasnosti za bezbednost broda da uzbunu, obavesti zapovednika broda, kao i da preduzme sve raspoložive mere da se izbegne opasna situacija i oštećenje broda i tereta, a ako okolnosti to zahtevaju da zatraži pomoć lučkih vlasti ili brodova u blizini;

4) vodi računa o stanju brodskog stabiliteta, kako bi u slučaju požara mogao da obavesti vatrogasce o približnoj količini vode kojom brod može da se bez opasnosti naplavi;

5) ponudi pomoć brodovima ili licima koja se nađu u opasnosti;

6) u slučaju pokretanja vijaka, preduzme mere za sprečavanje nezgode ili štetnih posledica;

7) zabeleži u brodski dnevnik značajne događaje za brod.

 

Član 27.

Oficir odgovoran za palubnu stražu, obavezan je da prilikom predaje straže, za vreme boravka broda u luci, obavesti oficira koji preuzima stražu o:

1) dubini na vezu, gazu broda, nivou i vremenu nastupanja plime i oseke, pouzdanosti vezova i njegovim karakteristikama važnim za bezbednost broda, nategnutosti sidrenog lanca ako je sidro u moru, o stanju pogonskih uređaja i mogućnosti njihove upotrebe u slučaju nužde;

2) svim radovima koji na brodu moraju da se obave, vrsti, količini i razmeštaju tereta koji se ukrcava ili preostaje, kao i o ostatku tereta na brodu tokom iskrcavanja;

3) nivou vode u kaljužama i balastnim tankovima;

4) signalima koji se ističu ili znakovima koji se daju zvukom;

5) broju članova palubne straže i posade koji moraju da se nalaze na brodu i o prisustvu drugih lica na brodu;

6) stanju protivpožarnog uređaja;

7) posebnim lučkim propisima;

8) naređenjima zapovednika broda;

9) sredstvima komunikacije između broda i obale, uključujući lučke vlasti u slučaju nastanka štete i potrebe za pomoć;

10) postupku za obaveštavanje lučkih vlasti o svakom zagađenju, koje je posledica obavljanja poslova na brodu;

11) ostalim okolnostima važnim za bezbednost broda, posade, tereta ili za zaštitu morske sredine;

12) stanju sredstava za spašavanje.

 

Član 28.

Oficir odgovoran za palubnu stražu, obavezan je da prilikom preuzimanja straže, za vreme boravka broda u luci, utvrdi:

1) da li su obezbeđeni vezovi i sidreni lanac;

2) da li su istaknuta odgovarajuća svetla i odgovarajući signali;

3) da li se postupa u skladu sa merama bezbednosti, naročito u pogledu sprečavanja požara;

4) da li su svi upoznati sa svojstvima tereta koji se ukrcava ili iskrcava i sa merama koje treba preduzeti;

5) da li je brod ugrožen od spoljnih uticaja;

6) da li brod ugrožava druge brodove;

7) da li su svi članovi straže sposobni da obavljaju svoje dužnosti;

8) razmeštaj i upotrebu opreme za bezbednost ljudi u opasnom okruženju;

9) da li je pribor za hitnu zdravstvenu pomoć dostupan.

 

Član 29.

Oficir odgovoran za palubnu stražu obavezan je da završi započetu radnju važnu za bezbednost broda, iako je tokom obavljanja te radnje nastupilo vreme predaje straže.

  

IV. STRAŽA U MAŠINSKOM ODELJENJU

 

Član 30.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju, odgovoran je upravitelju mašine za pouzdan i bezbedan rad i održavanje brodskog sistema, pogonskih uređaja i uređaja od kojih zavisi bezbednost broda.

Ako nivo automatizacije sistema, pogonskih uređaja i uređaja iz stava 1. ovog člana, to dozvoljava, oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju ne mora stalno da bude prisutan u mašinskom odeljenju, već je dovoljno da obezbedi dežurstva, kao i boravak u prostorijama broda, gde su postavljeni ili se čuju alarmni i/ili dojavni uređaji mašinskog odeljenja.

Upravitelj mašine obavezan je da organizuje stručni sastav straže u mašinskom odeljenju, kojim se obezbeđuje pouzdan i bezbedan rad sistema, pogonskih uređaja i uređaja iz stava 1. ovog člana.

Upravitelj mašine obavezan je da obavesti zapovednika o stanju u mašinskom odeljenju;

Sastav straže u mašinskom odeljenju i njena organizacija, osim ispunjavanja propisanih uslova, određuje se prema:

1) vrsti broda, nivou automatizacije, kao i tehničkim karakteristikama pogonskih i drugih uređaja;

2) uslovima rada koje zahtevaju vremenske prilike;

3) osposobljenosti i iskustvu članova straže u mašinskom odeljenju.

 

Član 31.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju, ne sme da preda stražu oficiru za kojeg sumnja da li je u mogućnosti da obavlja poslove straže, o čemu mora da obavesti upravitelja mašine.

 

Član 32.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju, obavezan je da prilikom preuzimanja straže proveri:

1) naredbe i uputstva upravitelja mašine;

2) ispravnost pogonskog uređaja, kao i drugih uređaja od kojih zavisi bezbedan rad pogonskog uređaja;

3) nivo vode u kaljužama mašinskog odeljenja, nivou slatke vode u tankovima, kao i funkcionisanje uređaja za obradu otpadnih i fekalnih voda;

4) nivo goriva i maziva;

5) izmenjeni način rada koji je prouzrokovan kvarom opreme ili opštim lošim stanjem broda;

6) ispravnost rada sistema za nadzor i upravljanje uređajima;

7) ispravnost uređaja za gašenje požara i sistema upozorenja na požar;

8) izveštaj o posadi u mašinskom odeljenju i njihovom obavljanju poverenih poslova;

9) vođenje dnevnika mašine, kao i ostalih knjiga i zapisa.

 

Član 33.

Prisustvo upravitelja mašine u mašinskom odeljenju ne oslobađa oficira odgovornog za stražu u mašinskom odeljenju, njegovih obaveza i odgovornosti, sve dok ga upravitelj mašine pismeno ne obavesti o preuzimanju obaveza i odgovornosti.

 

Član 34.

Svi članovi straže u mašinskom odeljenju moraju da budu osposobljeni za svoje radne obaveze, a naročito moraju da budu upoznati sa:

1) načinom upotrebe unutrašnjih sredstava komunikacije;

2) izlazima u hitnim situacijama iz mašinskog odeljenja;

3) sistemima, signalima i vrstama uzbuna u mašinskom odeljenju;

4) brojem, razmeštajem, vrstama i načinima upotrebe protivpožarne opreme i ličnih sredstava za spašavanje.

 

Član 35.

U slučaju kada pogonski uređaj ne radi ispravno, usled čega je neophodno primeniti posebne mere, oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju obavezan je da zabeleži sva zapažanja i preduzete mere, kao i da o tome obavesti upravitelja mašine.

 

Član 36.

Ako je mašinsko odeljenje pod nadzorom, oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju obavezan je da bude u svakom trenutku spreman da preuzme rukovanje pogonskim uređajem.

Ako je mašinsko odeljenje povremeno bez nadzora, oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju obavezan je da bude dostupan kako bi na poziv odmah došao u mašinsko odeljenje.

 

Član 37.

Ako se pogonskim uređajem upravlja neposredno, oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju obavezan je da tokom manevra ili najavljenog manevra obezbedi stalno prisustvo lica ili više njih uz upravljačke uređaje u mašinskom odeljenju.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju, odgovoran je za pravovremeno izvršavanje naredbi palubne straže, pri čemu je obavezan da zabeleži sve promene načina rada pogonskog uređaja.

 

Član 38.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju obavezan je da vodi računa o održavanju pogonskog uređaja, uključujući mehaničke, električne, hidraulične i pneumatske sisteme, njihove upravljačke uređaje, pripadajuću bezbednosnu opremu, sisteme i uređaje u prostorima za smeštaj posade.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju obavezan je da isključi sve one sisteme i uređaje iz stava 1. ovog člana, na kojima se tokom straže mora obaviti održavanje, što se mora posebno zabeležiti.

U slučaju da je mašinsko odeljenje u stanju pripravnosti, oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju obavezan je da preduzme mere obezbeđenja kako bi svi sistemi i uređaji iz stava 1. ovog člana, koji se mogu naći u upotrebi tokom manevra, bili u stanju neposredne pripravnosti, što podrazumeva obezbeđenje potrebne uštede električne energije.

 

Član 39.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju obavezan je da preduzme sve mere obezbeđenja kako bi se u slučaju nastalih kvarova u mašinskom odeljenju, požara, naplavljivanja, sudara, nasukavanja ili sličnog, sprečilo širenje nastale štete.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju obavezan je da sarađuje sa oficirom odgovornim za poslove održavanja mašinskog odeljenja, naročito u slučaju obavljanja periodičnog održavanja i otklanjanja kvarova, izvan perioda obavljanja straže.

U slučaju izbijanja požara ili nastajanja kvara koji bi mogao da dovede do smanjenja brzine, nemogućnosti promene kursa, zaustavljanja pogonskog uređaja, promena u napajanju električnom energijom, što bi moglo ugroziti bezbednost broda i lica na njemu, oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju obavezan je da bez odlaganja o tome obavesti oficira odgovornog za palubnu stražu i upravitelja mašine.

 

Član 40.

Oficiru odgovornom za stražu u mašinskom odeljenju ne mogu da se daju druge dužnosti koje bi mogle da ga ometaju u vršenju nadzoru nad mašinskim odeljenjem, niti on sme da preuzme druge dužnosti tokom obavljanja straže, sve dok ne bude propisno zamenjen.

Nadzor nad mašinskim odeljenjem iz stava 1. ovog člana obuhvata nadzor nad pogonskim uređajem, sistemom postrojenja i uređaja, što uključuje povremene obilaske mašinskog odeljenja i kormilarskih uređaja, u cilju uočavanja mogućih neispravnosti, kvarova, kao i preduzimanja potrebnih mera, odnosno rukovođenja njima.

 

Član 41.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju obavezan je da bez odlaganja obavesti upravitelja mašine u slučajevima:

1) oštećenja ili kvara, odnosno vanrednog događaja koji bi mogao da ugrozi ispravan i bezbedan rad pogonskih i drugih uređaja;

2) pojave kvara koji bi mogao da utiče na ispravan rad ili prestanak rada pogonskog i drugih brodskih uređaja, kao i sistema za nadzor, automatsko i daljinsko upravljanje;

3) sumnje u pogledu postupka koji bi mogao da ima uticaj na ispravan i bezbedan rad uređaja i sistema iz tačke 2. ovog stava.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju obavezan je da u slučajevima iz stava 1. ovog člana, uz obaveštavanje upravitelja mašine i sam preduzme odgovarajuće mere za bezbednost lica i brodskog postrojenja.

 

Član 42.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju obavezan je da svim članovima straže u mašinskom odeljenju da uputstva o bezbednom i odgovarajućem načinu obavljanja poslova straže.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju odgovoran je za preduzimanje mera kojima se obezbeđuje dovoljan pritisak ili pare za davanje zvučnih signala.

 

Član 43.

Sastav i organizacija straže u mašinskom odeljenju dok je brod na sidrištu ili luci mora da bude jednak sastavu i organizaciji straže u mašinskom odeljenju u plovidbi.

Odluku o mogućem drugačijem sastavu i organizaciju straže u mašinskom odeljenju na sidrištu i u luci donosi upravitelj mašine u dogovoru sa zapovednikom broda.

Prilikom donošenja odluke iz stava 2. ovog člana, upravitelj mašine obavezan je da obezbedi da na brodu pogonske snage od 3000 kW ili veće, za stražu bude odgovoran oficir straže u mašinskom odeljenju.

Za održavanje straže u mašinskom odeljenju ili za dežurstvo dok je brod u luci, nije nužna stalna prisutnost oficira odgovornog za stražu u mašinskom odeljenju, već je dovoljno da oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju povremeno obilazi pogonske i druge uređaje u mašinskom odeljenju za čiji ispravan i bezbedan rad je odgovoran.

  

Član 44.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju za vreme boravka u luci obavezan je da obezbedi:

1) izvršavanje naređenja i postupanje u skladu sa propisima o opasnostima i njihovom sprečavanju u okviru svoje odgovornosti;

2) nadzor nad instrumentima i upravljačkim uređajima, kao i praćenje potrebnog izvora električne energije;

3) postupanje u skladu sa propisima o zaštiti morske sredine;

4) nadzor nad stanjem u kaljužama i ispravnosti uređaja za otpadne i fekalne vode.

 

Član 45.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju za vreme boravka broda u luci obavezan je da:

1) oglasi uzbunu u slučaju neposredne opasnosti za brod, kao i da preduzme mere kako bi se sprečio nastanak štete;

2) sarađuje i dogovara sa oficirom odgovornim za palubnu stražu u vezi sa upotrebom opreme koja služi za ukrcavanje i iskrcavanje tereta, balastiranje i stabilitet;

3) vrši nadzor i preduzima radnje u cilju otkrivanja mogućih neispravnosti ili kvarova na uređajima, kao i da ih po potrebi otklanja radi zaštite bezbednosti ljudskih života, broda, luke i zaštite morske sredine.

 

Član 46.

Upravitelj mašine je jedini ovlašćen da donese odluku da li oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju treba da završi započetu radnju, ako je tokom obavljanja te radnje nastupilo vreme predaje straže u mašinskom odeljenju.

 

Član 47.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju koji predaje stražu za vreme boravka broda u luci obavezan je da obavesti oficira koji stražu preuzima o:

1) naređenjima u vezi sa radovima na brodu, popravkama na sistemu, pogonskim i drugim uređajima;

2) popravkama na brodskim sistemima, pogonskim i drugim uređajima i mogućim opasnostima;

3) nivoima u kaljužama, stanju balasta, stanju goriva u tankovima, kao i posebnim uslovima za ispuštanje otpadnih voda;

4) uslovima za ispuštanje fekalnih voda;

5) stanju fiksnih i prenosnih uređaja za gašenje požara;

6) članovima posade odgovornim za popravke u mašinskom odeljenju, kao i o broju drugih članova posade;

7) lučkim propisima i protivpožarnim merama;

8) svim ostalim okolnostima važnim za bezbednost ljudskih života, broda, tereta i zaštitu morske sredine.

 

Član 48.

Oficir odgovoran za stražu u mašinskom odeljenju koji preuzima stražu u luci obavezan je da se pre preuzimanja straže utvrdi da mu je oficir koji mu je predao stražu u potpunosti preneo sve potrebne informacije, pri čemu je naročito obavezan da se:

1) upozna sa postojećim i mogućim izvorima električne energije, grejanja i hlađenja, kao i sa njihovim razvođenjem;

2) upozna sa količinama i stanjem goriva, maziva i vode na brodu.

 

V. RADIO STRAŽA

 

Član 49.

U cilju pravilnog obavljanja poslova i održavanja radio straže, zapovednik broda je obavezan da:

1) obezbedi da se radio straža obavlja u skladu sa odredbama SOLAS Konvencije, ako se radi o brodu na kojeg se ta konvencija primenjuje, kao i u skladu sa odredbama drugih međunarodnih radijskih propisa (STCW B-VIII/2, Deo 3-3 tačka 13), kao i da odredi odgovorno lice za radio stražu;

2) obezbedi ispravnu radio opremu;

3) obezbedi prvenstvo porukama u radio saobraćaju koje se odnose na mogućnost nastanka opasnosti i šteta, bezbednost broda i lica, kao i bezbednost plovidbe;

4) odredi radio-operatera, kao lice odgovorno za radio veze u slučajevima opasnosti ili nastanka materijalne štete.

 

Član 50.

Radio-operater odgovoran za radio veze u slučaju opasnosti, odnosno nastanka materijalne štete, obavezan je da pre isplovljenja utvrdi i obezbedi:

1) da su svi radijski uređaji za bezbednost, odnosno za slučaj opasnosti ili nastanka štete, kao i njihovi izvori energije za slučaj vanrednih situacija u ispravnom stanju, kao i da to zabeleži u radijski dnevnik;

2) da su sve isprave i radio obaveštenja brodovima dostupna i ispravljena prema poslednjim saznanjima, kao i da o mogućim odstupanjima obavesti zapovednika broda;

3) da je radijski sat tačno podešen prema merodavnom vremenskom signalu;

4) da su antene dobro postavljene, neoštećene i ispravno priključene;

5) da su aktuelna vremenska i navigacijska upozorenja za područje u kojem će brod ploviti dopunjena u skladu sa mogućnostima, kao i da o tome obavesti zapovednika broda.

 

Član 51.

Radio-operater odgovoran za radio stražu obavezan je da:

1) obezbedi da se radio straža obavlja u skladu sa odredbama Međunarodnog pravilnika o radio saobraćaju;

2) obezbedi obavljanje radio straže na frekvencijama poziva u skladu sa odredbama Međunarodnog pravilnika o radio saobraćaju;

3) obezbedi da su sve isprave, publikacije i radio obaveštenja brodovima dostupni i ažurirani, kao i da o promenama obavesti zapovednika;

4) proveri ispravnost antena;

5) proveri ispravnost pomoćnog i izvora električne energije za slučaj vanrednih situacija, kao i da o tome vodi evidenciju;

6) obezbedi da su svi radijski uređaji u ispravnom stanju, na osnovu dnevnih ili nedeljnih provera koje se upisuju u radijski dnevnik;

7) se dnevni vremenski izveštaji i navigacijska upozorenja drže u kormilarnici broda na vidnom mestu;

8) vodi radijski dnevnik u skladu sa odredbama Međunarodnog pravilnika o radio saobraćaju.

 

Član 52.

Radio-operater odgovoran za radio stražu obavezan je da odmah nakon isplovljenja broda, kao i za vreme plovidbe:

1) proveri sistem za prijem navigacijskih upozorenja, kao i da obavesti zapovednika o novim upozorenjima koje se odnose na nameravano putovanje broda;

2) u radijski dnevnik upiše započetu radio službu sa prethodnim proverama ispravnosti rada radijskih uređaja;

3) podesi radio uređaje na frekvencije za poziv i za slučaj opasnosti, odnosno nastanaka štete.

 

Član 53.

U slučaju opasnosti, odnosno nastanka materijalne štete za brod, nakon prijema radijskog upozorenja o tome, radio-operater odgovoran za radio veze u slučaju opasnosti, odnosno nastanka materijalne štete za brod, obavezan je da bez odlaganja preduzme radnje u skladu sa odredbama Međunarodnog pravilnika o radio saobraćaju.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, radio-operater odgovoran za radio stražu, obavezan je da bez odlaganja o tome obavesti zapovednika broda i radio-operatera odgovornog za radio veze u slučaju opasnosti, odnosno nastanka materijalne štete za brod, kao i da dan obaveštavanja zabeleži u radijski dnevnik.

 

VI. KOMUNIKACIJA NA BRODU 

Član 54.

Radni jezik na brodu domaće državne pripadnosti su srpski i engleski jezik, kao i ćirilično, odnosno latinično pismo.

U cilju obezbeđenja efikasne komunikacije na brodu bitne za bezbednost, svi članovi posade broda iz stava 1. ovog člana dužni su da govore srpski, odnosno engleski jezik i da se služe ćiriličnim, odnosno latiničnim pismom.

Za brodove na koje se primenjuje Glava I. SOLAS Konvencije, komunikacija između broda i obalnih vlasti mora da se vrši u skladu sa odredbama Glave V, pravila 14. stav 4. SOLAS Konvencije.

Na putničkim brodovima domaće državne pripadnosti, sva pisana uputstva putnicima koja se odnose na bezbednost i postupke u vanrednim situacijama, oznake evakuacijskih ruta i slično, moraju da budu na srpskom i engleskom jeziku.

Kompanija, odnosno brodar obavezan je da Poslovnikom utvrdi način komuniciranja posade i putnika u slučajevima opasnosti, vodeći računa o sledećim elementima:

1) jeziku ili jezicima koje koristi pretežni deo putnika;

2) mogućnost da posada osnovna uputstva putnicima pruži na engleskom jeziku;

3) mogućnost komuniciranja u vanrednim situacijama neverbalnim načinom (prikazom, znakovima i dr).

Član 55.

Kompanija, odnosno brodar je obavezan da obezbedi upoznavanje pomoraca sa odredbama ove uredbe.

 

Član 56.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

Beograd, 2013. godine

VLADA

PREDSEDNIK

 

Ostavite komentar