Uredba o posebnom načinu obezbeđivanja dostupnosti podataka sadržanih u katastru zemljišta za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), a u vezi sa članom 62. stav 1. i članom 191. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10 i 65/13),

Vlada donosi

U R E D B U

O POSEBNOM NAČINU OBEZBEĐIVANJA DOSTUPNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U KATASTRU ZEMLJIŠTA ZA AUTONOMNU POKRAJINU KOSOVO I METOHIJA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se poseban način obezbeđivanja dostupnosti podataka sadržanih u katastru zemljišta za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija, u skladu sa članom 62. stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10 i 65/13 – u daljem tekstu: Zakon), radi vođenja pouzdane katastarske evidencije o nepokretnostima i pravima građana i drugih subjekata, efikasnijeg ostvarivanja i zaštite prava i sloboda građana sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, za vreme važenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i izvršavanja dogovora Republike Srbije sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini posredstvom nadležnih organa Evropske unije i Ujedinjenih nacija.

Član 2.

Poseban način obezbeđivanja dostupnosti podataka sadržanih u katastru zemljišta iz člana 1. ove uredbe sastoji se u skeniranju ili fotografisanju dokumentacije koja sadrži navedene podatke i dostavljanju skeniranih i fotografisanih podataka službama Vlade nadležnim za dijalog sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Poslove iz stava 1. ovog člana, saglasno članu 10. Zakona, obavlja Republički geodetski zavod.

Vršenju poslova iz stava 1. ovog člana mogu da prisustvuju predstavnici službi Vlade nadležnih za dijalog sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini i organa Evropske unije i Ujedinjenih nacija.

Član 3.

Skenirane ili fotografisane podatke sadržane u katastru zemljišta iz člana 1. ove uredbe Republički geodetski zavod dostavlja nadležnim službama Vlade.

Član 4.

Redosled obezbeđivanja dostupnosti podataka iz člana 2. stav 1. ove uredbe i dostavljanja skeniranih ili fotografisanih podataka sadržanih u katastru zemljišta iz člana 1. ove uredbe službama Vlade nadležnim za dijalog sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini, određuje se internim aktom koji donosi direktor Republičkog geodetskog zavoda, u skladu sa članom 181. tačka 17) Zakona.

Član 5.

Podaci iz katastra zemljišta iz člana 1. ove uredbe koriste se u skladu sa Ustavom i zakonom, a u cilju izvršavanja sporazuma Republike Srbije sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini sklopljenog posredstvom nadležnih organa Evropske unije i Ujedinjenih nacija.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNOPRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA

Članom 42. stav 1. Zakona o Vladi Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14) propisano je da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Članom 62. stav. 1. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10 i 65/13) propisano je da su podaci katastra nepokretnosti javni i svako može da izvrši uvid u te podatke pod uslovima određenim ovim zakonom.

Članom 191. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10 i 65/13) propisano je da će se do dana osnivanja katastra nepokretnosti koristiti i održavati postojeći premer i katastar zemljišta shodno Zakonu i premeru katastra zemljišta („Službeni glasnik SRS”, br. 11/76, 27/77, 21/78 i 24/84)

2. RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

U okviru pregovora predstavnika Republike Srbije sa predstavnicima Privremenih institucija samouprave posredstvom Evropske Unije postignut je sporazum o katastru. Tačkom 3. navedenog sporazuma dogovoreno je da će Specijalni predstavnik EU dobiti skenirane kopije originalne katastarske evidencije iz perioda pre 1999. godine koja je sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija prebačena u Kruševac.

U cilju implementacije navedenog sporazuma Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u katastru zemljišta za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 94/11) od 8. decembra 2011. godine. Ustavni sud Republike Srbije doneo je dana 25. februara 2014. godine Odluku broj IUo870/2012 kojom se utvrđuje da Uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u katastru zemljišta za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 94/11) od 8. decembra 2011. godine nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

Imajući u vidu Odluku Ustavnog suda broj IUo870/2012 od 25. februara 2014. godine kao i potrebu sprovođenja Sporazuma o katastru Vlade Republike Srbije sklopljenog sa predstavnicima Privremenih institucija samouprave posredstvom Evropske Unije Kancelarija za Kosovo i Metohiju je pripremila predlog nove Uredbe o posebnom načinu obezbeđivanja dostupnosti podataka sadržanih u katastru zemljišta za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija.

Osnovni cilj Sporazuma o katastru je da se predstavnicima EU i Privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji učine dostupnim podaci koji se nalaze u katastru zemljišta za teritoriju Kosova i Metohije, koji su nakon juna 1999. godine preneti u Kruševac. Tačkom 3. navedenog sporazuma dogovoreno je da će Specijalni predstavnik EU dobiti skenirane kopije originalne katastarske dokumentacije. Članom 62. stav. 1. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10 i 65/13) propisano je da su podaci katastra nepokretnosti javni i svako može da izvrši uvid u te podatke pod uslovima određenim ovim zakonom. Članom 173. stav 4. Zakona o državnom premeru i katastru propisano je da se prepisi i kopije originalnih podataka katastarskog premera mogu izdavati državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i geodetskim organizacijama.

Članom 191. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10 i 65/13) propisano je da će se do dana osnivanja katastra nepokretnosti koristiti i održavati postojeći premer i katastar zemljišta shodno Zakonu o premeru katastra zemljišta („Službeni glasnik SRS”, br. 11/76, 27/77, 21/78 i 24/84). Imajući u vidu da na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija nije sačinjen katastar nepokretnosti već i dalje postoji samo katastar zemljišta koji se trenutno nalazi u Kruševcu za korišćenje navedenog katastra zemljišta primenjuje se član 191. stav 3. Zakona o premeru katastra zemljišta („Službeni glasnik SRS”, br. 11/76, 27/77, 21/78 i 24/84) kojim je propisano je da se prepisi i kopije podataka iz elaborata premera mogu izdavati zainteresovanim organima. Članom 10. stav 4. navedenog zakona propisano je da se prepisi, kopije i drugi podaci premera i katastra zemljišta dobijeni od nadležnog geodetskog organa mogu uz saglasnost tog organa ustupiti drugim organima, organizacijama udruženog rada i građanima.

Imajući u vidu navedene propise kojima je regulisano korišćenje podataka nepokretnosti , odnosno katastra nepokretnosti zemljišta za Kosovo i Metohiju potrebno je uredbom Vlade regulisati primenu navedenih propisa u cilju dostavljanja podataka iz katastra zemljišta predstavnicima Evropske Unije radi implementacije sporazuma o katastru. Navedeno dostavljanje vrši se preko službi Vlade koje su nadležne za pregovore sa predstavnicima Privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji posredstvom EU. Krajni cilj obezbeđivanja podataka iz katastra zemljišta za teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija je zaštita prava na nepokretnostima na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija čiji su vlasnici, odnosno korisnici Srbi i nealbanci sa navedene teritorije.

U cilju obezbeđivanja podataka katastra zemljišta sa Kosova i Metohije potrebno je sprovesti radnje kao što su skeniranje i fotografisanje dokumentacije u kojoj se nalaze navedeni podaci. Navedene poslove u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru vrši Republički geodetski zavod. Budući da je potrebno tehnički regulisati vršenje navedenih radnji neophodno je da direktor Republičkog geodetskog zavoda donese odgovarajući interni akt kojim bi se uredio redosled obezbeđivanja dostupnosti podataka, odnosno dostavljanja skeniranih ili fotografisanih podataka sadržanih u katastru. Direktor Republičkog geodetskog zavoda je u skladu sa članom 181. tačka 17) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10 i 65/13) nadležan da donese podzakonski akt kojim se uređuju tehničke normative, metode i način rada u oblasti državnog premera i katastra.

3. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. uredbe navedeno je da se uredbom uređuje poseban način obezbeđivanja dostupnosti podataka sadržanih u katastru zemljišta za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija, u skladu sa čl. 62. stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru radi vođenja pouzdane katastarske evidencije o nepokretnostima i pravima građana i drugih subjekata, efikasnijeg ostvarivanja i zaštite prava i sloboda građana sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kao i izvršavanja dogovora Republike Srbije sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini posredstvom nadležnih organa Evropske unije i Ujedinjenih nacija.

Stavom 1. člana 2. uredbe propisano je da se obezbeđivanje dostupnosti podataka sadržanih u katastru zemljišta iz člana 1. uredbe vrši putem skeniranja ili fotografisanja dokumentacije koja sadrži navedene podatke i dostavljanju skeniranih i fotografisanih podataka službama Vlade nadležnim za dijalog sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini. Stavom 2. člana 2. uredbe propisano je da poslove obezbeđivanja dostupnosti podataka u katastru zemljišta nepokretnosti sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija vrši Republički geodetski zavod kao nadležni organ u skladu sa propisima. Stavom 3. člana 2. uredbe propisano je da vršenju poslova iz stava 1. ovog člana mogu da prisustvuju predstavnici službi Vlade nadležnih za dijalog sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini i organa Evropske unije i Ujedinjenih nacija.

Članom 3. uredbe propisano je da se skenirani ili fotografisani podaci sadržani u katastru zemljišta iz člana 1. uredbe dostavljaju od strane Republičkog geodetskog zavoda nadležnim službama Vlade Republike Srbije.

Članom 4. uredbe propisano je da se redosled obezbeđivanja dostupnosti podataka iz člana 2. stav 1. uredbe i dostavljanja skeniranih ili fotografisanih podataka sadržanih u katastru zemljišta iz člana 1. ove uredbe službama Vlade nadležnim za dijalog sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini, određuje internim aktom koji sačinjava direktor Republičkog geodetskog zavoda u skladu sa članom 181. tačka 17) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10 i 65/13).

Članom 5. uredbe propisano je da se podaci iz katastra zemljišta iz člana 1. uredbe koriste se u skladu sa Ustavom i zakonom, a u cilju izvršavanja sporazuma Republike Srbije sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini sklopljenog posredstvom nadležnih organa Evropske unije i Ujedinjenih nacija.

Članom 6. Predloga uredbe propisano je da uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

4. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE AKTA

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno izdvajanje sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar