Uredba o izmeni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 4/12), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Za namene iz člana 1. ove uredbe sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u ukupnom iznosu od 1.

200.000.000,00 dinara, od čega 880.000.000,00 dinara na Razdelu 23 – Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, funkcija 620 – Razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, a 320.000.000,00 dinara na Razdelu 17 – Ministarstva finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine.

Sredstva iz stava 1. ovog člana prenose se na račun Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (u daljem tekstu: Nacionalna korporacija), otvoren kod Uprave za trezor, sa kojeg će se vršiti isplata sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Korišćenje sredstava iz stava 1. ovog člana odobrava se u skladu sa ovom uredbom.

Nacionalna korporacija vrši isplatu odobrenih sredstava bankama sa računa na koji su sredstva preneta.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 7. avgusta 2012.godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar