Uredba o utvrđivanju Programa za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA PRIVREDNOG AMBIJENTA U CILJU PRIVLAČENJA INVESTICIJA ZA 2015. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prijava projekta koji se finansira u skladu sa ovom uredbom, podnosi se na Obrascu – Prijava projekta za Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ocenjivanje i odabir projekta koji se finansira u skladu sa ovom uredbom vrši se na osnovu kriterijuma koji su dati u Prilogu – Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivavanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 5. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

PROGRAM

ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA PRIVREDNOG AMBIJENTA U CILJU PRIVLAČENJA INVESTICIJA ZA 2015. GODINU

I. OPŠTE ODREDBE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), u članu 7, Razdeo 20 – Ministarstvo privrede, Program 1505 – Regionalni razvoj, Funkcija 411 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, Projekat 4002 – Podrška razvoju poslovnih zona, Ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti, predviđena su sredstva u visini od 166.430.000 dinara, namenjena za Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu (u daljem tekstu: Program).

Iznos sredstava iz prethodnog stava opredeljuje se za realizaciju:

1) mera opremanja poslovnih zona u cilju privlačenja investicija;

2) mera unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II. CILJ PROGRAMA

Opšti cilj Programa je podrška razvoju privrede i stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija unapređenjem privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.

Specifični ciljevi Programa su:

1) unapređenje privrednog kapaciteta jedinica lokalne samouprave kroz razvoj poslovnih zona;

2) obezbeđenje saobraćajne dostupnosti poslovne zone i funkcionalno integrisanje poslovne zone u okruženje (priključenje na komunalnu, elektroenergetsku, energetsku i ostalu infrastrukturu) i realizacija drugih projekata u cilju privlačenja investicija.

III. PODNOSILAC PRIJAVE PROJEKTA

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta.

Ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

IV. UČEŠĆE MINISTARSTVA U FINANSIRANJU PROJEKTA

Ministarstvo učestvuje u finansiranju realizacije projekta u iznosu do 50% od ukupne vrednosti projekta, dok se preostala sredstva obezbeđuju iz budžeta Podnosioca prijave.

Ukoliko se prijavljuje projekat čija je realizacija započeta, a sprovodi se u više etapa, Podnosiocu prijave se kao finansijsko učešće za nastavak realizacije sledeće, odnosno nove etape u realizaciji tog projekta priznaje vrednost prethodnog učešća, za etapu projekta koji se prijavljuje.

V. NAMENA PROGRAMA

Namena Programa koja se realizuje kroz meru opremanja poslovnih zona u cilju privlačenja investicija je učešće u finansiranju realizacije projekata infrastrukturnog opremanja poslovnih zona, odnosno izgradnje novih objekata, rekonstrukcije i sanacije postojećih objekata u poslovnoj zoni kao i izgradnje objekata za prateće sadržaje koji omogućavaju uspešno poslovanje u poslovnoj zoni.

Namena Programa koja se realizuje kroz meru unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija je učešće u finansiranju projekata izgradnje objekata saobraćajne infrastrukture koja obezbeđuje dostupnost poslovne zone, objekata komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne zone u okruženje i drugih projekata u cilju privlačenja investicija.

VI. USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA PROGRAMA

Uslovi za dodelu sredstava Programa su:

1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;

2) da je finansiranje projekta predviđeno odlukom o budžetu Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa;

3) da je predmet projekta u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima jedinice lokalne samouprave;

4) da su završene sve prethodne pravne, tehničke i druge procedure koje prethode realizaciji projekta.

VII. DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVLJIVANJE PROJEKTA NA JAVNI POZIV

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja prijave projekta:

pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu;

potvrda o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta i izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave, sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta;

3) glavni projekat, odnosno projekat za izvođenje koji se prilaže i u elektronskom formatu na CD, treba da sadrži sledeće:

(1) za glavni projekat – skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova, a za projekat za izvođenje – skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;

(2) tekstualne i grafičke priloge;

(3) predmer i predračun radova u Excel formatu i skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;

(4) skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;

(5) skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija;

4) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;

5) rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostaviti akt nadležnog organa o toj činjenici);

6) list nepokretnosti;

7) izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju poslovne zone;

8) ugovor ili drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom;

9) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta.

Kao dokaz za prethodno učešće iz glave IV. stav 2. Programa dostavlja se jedan od sledećih dokumenata:

odluka o pokretanju postupka javne nabavke i stepen realizacije postupka javne nabavke;

ugovor o izvođenju radova sa statusom realizacije ugovora za prethodnu etapu;

okončana situacija, ukoliko su radovi za prethodnu etapu izvedeni.

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u overenoj fotokopiji i u elektronskom formatu na CD.

VIII. KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE I ODABIR PROJEKTA

Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta su sledeći:

efekti projekta;

održivost projekta;

postojanje namere investitora za investiranje;

planirani broj novih radnih mesta koja će otvoriti potencijalni investitor.

Navedeni kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta detaljno su razrađeni u Prilogu – Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta.

IX. JAVNI POZIV, OCENJIVANJE I ODABIR PROJEKTA

Ministarstvo objavljuje javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.

Rok za podnošenje prijave projekta je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ispunjenost uslova za dodelu sredstava iz glave VI. Programa kao i dostavljenu dokumentaciju iz glave VII. Programa utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar privrede.

Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su blagovremeno podnete i kompletne.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od Podnosioca prijave koji je ispunio uslove iz Programa i javnog poziva.

U skladu sa kriterijumima na osnovu kojih se vrši ocenjivanje i odabir projekta, Komisija će u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava projekta, sačiniti listu projekata na osnovu koje će utvrditi predlog akta o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu i dostaviti ga ministru privrede.

Akt o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu (u daljem tekstu: Akt) donosi ministar privrede.

Akt sadrži: naziv Podnosioca prijave, naziv projekta, mesto ulaganja i visinu odobrenog iznosa sredstava za realizaciju projekta i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.

Javne nabavke za potrebe realizacije projekata Ministarstvo će sprovesti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Ministarstvo, Podnosilac prijave i izabrani izvođač radova zaključuju ugovor za realizaciju projekta.

X. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA I IZVEŠTAVANJE

Ministarstvo će putem svojih stručnih službi, obezbediti kontinuirano praćenje realizacije svakog odabranog projekta iz Programa i to sa svih aspekata realizacije (tehničke, finansijske, pravne i dr.).

Podnosilac prijave obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji odabranog projekta.

Ministarstvo će na kraju budžetske godine dostaviti Vladi, radi informisanja, izveštaj o realizaciji Programa.

Obrazac

PRIJAVA PROJEKTA ZA PROGRAM ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA PRIVREDNOG AMBIJENTA U CILJU PRIVLAČENJA INVESTICIJA ZA 2015. GODINU

MERE

1.1

MERA OPREMANJA POSLOVNIH ZONA U CILJU PRIVLAČENJA IVESTICIJA FORMCHECKBOX

1.2

MERA UNAPREĐENJA INFRASTRUKTURNIH KAPACITETA U CILJU PRIVLAČENJA INVESTICIJA FORMCHECKBOX

OPŠTI PODACI O PROJEKTU

2.1

PODNOSILAC PRIJAVE PROJEKTA

FORMCHECKBOX

Grad

FORMCHECKBOX

Opština

Naziv

Okrug

Odgovorno lice

(Gradonačelnik/Predsednik)

Adresa

Kontakt telefon

Faks

Internet stranica

Adresa elektronske pošte

Napomena: Ukoliko je u pitanju investicija koju zajedno realizuje više jedinica lokalne samouprave, polje 2.1 iskopirati i popuniti za svaku jedinicu lokalne samouprave koja učestvuje u realizaciji projekta.

2.2

ODGOVORNO LICE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA

Ime i prezime

Telefon

Faks

Adresa elektronske pošte

2.3

NAZIV PROJEKTA

2.4

MESTO ULAGANJA

2.5

UKUPNA VREDNOST PROJEKTA

Budžet Ministarstva privrede

U DIN

U %

Budžet jedinice

lokalne samouprave

U DIN

U %

Prethodno učešće

U DIN

U %

Ukupan budžet

U DIN

U %

CILJEVI PROJEKTA, STRATEŠKI OKVIR I

REZULTATI

3.1

CILJEVI PROJEKTA

Opšti cilj

RB

Specifični ciljevi

1.

2.

3.

3.2

VEZA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

RB

Naziv dokumenta

Veza sa dokumentom

(Kratko i jasno navesti veze sa navedenim dokumentima, uključujući i oznaku dela/ poglavlja/ odeljka)

1.

2.

3.3

OČEKIVANI REZULTATI

RB

Rezultat

Izvor provere

1.

2.

OPIS PROJEKTA

4.1

OPIS TRENUTNOG STANJARAZLOZI ZA POKRETANJE PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

4.2

TEHNIČKI OPIS PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

4.3

DETALJNE INFORMACIJE O PROJEKTU (maksimalno 1/2 strane)

4.4

OČEKIVANI EFEKTI PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

4.5

ODRŽIVOST PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

(Navesti kako će se obezbediti održivost predmetnog investicionog projekta i doprineti unapređenju privrednog ambijenta i privlačenju investicija, nakon ulaganja traženih sredstava)

4.6

POSTOJANJE NAMERE INVESTITORA ZA INVESTIRANJE (maksimalno 1/2 strane)

4.7

PLANIRANI BROJ NOVIH RADNIH MESTA KOJI ĆE OTVORITI POTENCIJALNI INVESTITOR (maksimalno 1/2 strane)

4.8

LISTA RIZIKA

RB

Opis

Verovatnoća

(visoka/ srednja/ niska)

Uticaj

(visok/ srednji/ nizak)

Korektivne aktivnosti

1.

2.

3.

4.

5.

DOKUMENTACIJA

5.1

Neophodna dokumentacija

Rb

DA

NE

Datum

1.

Potvrda o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta i izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave projekta, sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

2.

Glavni projekat ili projekat za izvođenje

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

3.

Glavni projekat ili projekat za izvođenje na CD

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

4.

Akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

5.

Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

6.

List nepokretnosti

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

7.

Izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju poslovne zone

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

8.

Ugovor ili drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

9.

Postojanje pisane namere potencijalnog investitora

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

10.

Izjava podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stučni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

5.2

Neophodna dokumentacija za dokazivanje predhodnog učešća

Rb

DA

NE

Datum

1.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i stepen realizacije postupka javne nabavke

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

2.

Ugovor o izvođenju radova za prethodnu etapu sa statusom realizacije ugovora

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

3.

Okončana situacija za prethodnu etapu ukoliko su radovi izvedeni

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

Datum: Gradonačelnik/Predsednik opštine

________________ _________________________

Ostavite komentar