Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ STOČARSTVA U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Kreditna podrška kroz subvencionisanje dela kamate koju banke naplaćuju korisnicima kredita koristi se radi podsticanja poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 17/12) i uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Član 3.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2012. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u iznosu određenom posebnim aktom Vlade.

Sredstva za obaveze nastale sprovođenjem ove uredbe obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije za godinu u kojoj te obaveze dospevaju, a u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827012.0060.2.doc/1

PROGRAM

KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ STOČARSTVA U 2012. GODINI

KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE

1. Ciljevi programa

Programom kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate (u daljem tekstu: Program) utvrđuju se posebni uslovi za ostvarivanje prava na kreditnu podršku kroz subvencionisanje dela kamate koju banke naplaćuju korisnicima kredita za razvoj stočarstva u 2012. godini (u daljem tekstu: kreditna podrška za razvoj stočarstva).

Kreditna podrška za razvoj stočarstva sprovodi se radi obezbeđivanja povoljnijih uslova za korišćenje kredita namenjenih razvoju stočarstva u 2012. godini u odnosu na tržišne, a u cilju unapređenja stočarske proizvodnje, unapređenja rasnog sastava stoke i radi povećanja konkurentnosti, obima i kvaliteta proizvodnje mleka, mesa, jaja, ribe i meda.

2. Korišćenje sredstava

Pravo na kreditnu podršku za razvoj stočarstva pod uslovima utvrđenim Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini imaju:

1) fizičko lice;

2) preduzetnik;

3) pravno lice.

Fizičko lice, preduzetnik, pravno lice koje je razvrstano u malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i zemljoradnička zadruga ostvaruju pravo na kreditnu podršku za razvoj stočarstva za nabavku:

1) kvalitetnih priplodnih junica;

2) kvalitetnih priplodnih krava;

3) teladi za tov telesne mase do 300 kg;

4) kvalitetnih priplodnih dviski, ovaca i ovnova;

5) kvalitetne priplodne jagnjadi;

6) jagnjad za tov telesne mase do 20 kg;

7) kvalitetnih priplodnih koza i jarčeva;

8) kvalitetnih priplodnih jaradi;

9) jarad za tov telesne mase do 15 kg;

10) kvalitetnih priplodnih nazimica i nerastova;

11) prasadi za tov telesne mase do 50 kg;

12) kvalitetnih roditeljskih jata živine (kokoške, ćurke, guske, patke, biserke);

13) jednodnevnih pilića za tov;

14) rojeva pčela standardno formiranih na pet ramova i pčelinje matice;

15) riblje mlađi za tov;

16) hrane za životinje.

Pravno lice ostvaruje pravo na kreditnu podršku za razvoj stočarstva za nabavku životinja za tov (teladi za tov telesne mase do 300 kg, jagnjadi za tov telesne mase do 20 kg, jaradi za tov telesne mase do 15 kg, prasadi za tov telesne mase do 50 kg, jednodnevnih pilića za tov i riblje mlađi za tov) u kom slučaju ostvaruju i pravo na kreditnu podršku za nabavku hrane za te životinje najviše u vrednosti nabavne cene životinja za tov.

Uz zahtev za korišćenje kreditne podrške za razvoj stočarstva podnosi se predračun za nabavku iz stava 3. ovog odeljka ili predugovor o kupoprodaji.

Izuzetno, ako su prodavac i kupac predmeta kredita fizička lica, kreditna podrška za razvoj stočarstva za nabavku iz stava 3. tač. 1)-15) ovog odeljka može se odobriti na osnovu zahteva i izjave podnosioca zahteva date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da će sredstva iskoristiti za namene navedene u zahtevu, a u skladu sa poslovnom politike banke.

Korisnik kredita posle puštanja kredita u tečaj, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke predmeta kredita dostavlja banci sledeću dokumentaciju:

1) kopiju uverenja o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodne stoke (pedigre) za kvalitetna priplodna grla (za uvozna grla, kopija originalnog pedigrea iz zemlje izvoznika),

2) kopiju odgovarajućeg dokumenta o poreklu uveženog jata živine izdatog od nadležnog organa zemlje izvoznice,

3) kopiju potvrde o kontroli jata živine u odgoju izdate od strane ovlašćene ustanove za selekciju i reprodukciju stoke;

4) kopiju pasoša za goveda kojim se utvrđuje da je izvršeno obeležavanje i registracija grla, odnosno praćenje kretanja goveda (za uvozna grla kopiju originalnog pasoša iz zemlje izvoznika) i dokaz da su grla evidentirana u Centralnoj bazi Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede na način propisan Pravilnikom o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima („Službeni glasnik RS”, br. 57/09 i 14/10) ili kopiju odgovarajuće potvrde o izvršenom obeležavanju i registraciji svinja, ovaca i koza propisane Pravilnikom o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije svinja („Službeni glasnik RS”, broj 94/10) i Pravilnikom o načinu obeležavanja i registracije ovaca i koza, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije ovaca i koza („Službeni glasnik RS”, broj 6/11), odnosno kopiju odgovarajuće potvrde o izvršenoj vakcinaciji živine protiv Atipične kuge živine – Njukastl bolesti, koje izdaje nadležna veterinarska organizacija prilikom obeležavanja i registracije životinja;

5) original ili overenu kopiju računa za nabavljeni predmet kredita, odnosno ugovor o kupoprodaji;

6) drugu dokumentaciju u skladu sa poslovnom politikom banke.

Korisnik kredita ima obavezu da kredit koristi u skladu sa namenom za koju je odobren, odnosno da predmet kredita ne otuđi do momenta otplate kredita, kao i da u slučaju uginuća, prinudnog klanja ili ubijanja usled bolesti ili nesrećnog slučaja priplodnog grla koje je predmet kredita obezbedi potvrdu nadležne veterinarske ustanove.

Izuzetno odredba stava 7. ovog odeljka ne odnosi se na grla namenjena tovu koja je dozvoljeno otuđiti pre momenta otplate kredita uz prethodnu saglasnost banke.

3. Osiguranje predmeta kredita

Korisnik kredita je dužan da zaključi polisu osiguranja predmeta kredita za kategorije životinja koje se osiguravaju na minimalni obim pokrića sa društvom za osiguranje na način i pod uslovima predviđenim Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini i ovim programom.

Minimalni obim pokrića predstavlja obim pokrića koji obezbeđuje da je osigurani predmet kredita zaštićen od rizika:

1) uginuća osigurane životinje od bolesti ili nesrećnog slučaja;

2) prinudnog klanja osigurane životinje zbog bolesti ili nesrećnog slučaja, kada životinji preti neposredna opasnost da ugine, te se klanje vrši u cilju iskorišćenja odnosno smanjenja štete (prinudno klanje iz nužde);

3) prinudnog klanja ili ubijanja životinja kada zbog bolesti ili nesrećnog slučaja životinji ne preti neposredna opasnost da ugine, ali je postala neupotrebljiva za bilo koju svrhu i nema izgleda da se to stanje lečenjem izmeni, pa je dalje držanje postalo iz ekonomskih razloga nerentabilno (prinudno klanje iz ekonomskih razloga – prinudna klanja iz ekonomskih razloga mogu se odobriti samo kod onih hroničnih oboljenja koja su imala svoj početak i bila lečena nakon početka obaveze osiguravača).

Korisnik kredita zaključuje polisu osiguranja za kategorije životinja koje se osiguravaju do visine godišnjih premijskih stopa na sledeći način:

Namena Visina godišnje premijske stope 1. Kvalitetne priplodne junice do 4,28% 2. Kvalitetne priplodne krave do 4,28% 3. Telad za tov telesne mase do 300 kg(godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova) do 5,82% 4. Kvalitetne priplodne dviske, ovce i ovnovi do 4,23% 5. Kvalitetna priplodna jagnjad do 4,23% 6. Kvalitetne priplodne koze, jarčevi i jarad do 4,23% 7. Kvalitetne priplodne nazimice i nerastovi do 4,47% 8. Prasad za tov telesne mase do 50 kg(godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova) do 4,47%

Korisnik kredita je dužan da ima validnu polisu osiguranja do momenta otplate kredita, odnosno dok su životinje u njegovom vlasništvu.

Ako korisnik kredita ne postupi u skladu sa stavom 4. ovog odeljka, banka sa kojom je zaključen ugovor o kreditu plaća premiju osiguranja u punom iznosu i za plaćeni iznos zadužuje korisnika, a Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede se oslobađa plaćanja 100% premije osiguranja.

4827012.0060.2.doc/2

Ostavite komentar