Uredba o utvrđivanju programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE REALIZACIJI MERA OD REGIONALNOG I LOKALNOG ZNAČAJA U 2014. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

P R O G R A M

PODRŠKE REALIZACIJI MERA OD REGIONALNOG I LOKALNOG ZNAČAJA U 2014. GODINI

Uvodni deo

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 110/13) član 7, u okviru razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 463 –Transferi ostalim nivoima vlasti predviđena su sredstva u iznosu od 40.000.000,00 dinara. Od navedenog iznosa 30.000.000,00 dinara je opredeljeno za realizaciju sledećih mera i to:

(1) iznos od 20.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata;

(2) iznos od 10.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA).

Programom podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini (u daljem tekstu: Program) utvrđuju se ciljevi, mere, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

Ciljevi Programa

Opšti cilj Programa je podrška ravnomernijem regionalnom i lokalnom razvoju, povećanje konkurentnosti regiona, oblasti i lokalne samouprave, unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Specifični ciljevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom mera su:

(1) podrška jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje učešća, koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave, u projektima koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora od značaja za regionalni i lokalni razvoj, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje;

(2) jačanje institucionalne infrastrukture za podršku regionalnom razvoju kroz sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA.

Mere

Program se sastoji iz sledećih mera:

3.1. Mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata

3.1.1. Cilj mere je podrška jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni od domaćih i međunarodnih donatora, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

3.1.2. Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave.

3.1.3. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl).

Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori.

2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;

3) regeneracija braunfild lokacija;

4) uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;

5) projekti javno-privatnog partnerstva;

6) urbano-ruralni projekti;

7) poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

1) projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih sponzorstava za učešće u radionicama;

2) projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije ili obuke;

3) projekte čiji će učinak neposredno koristiti pojedinačnim preduzećima;

4) projekte povezane sa političkim partijama i projekte u vezi sa:

(1) duvanskom industrijom,

(2) proizvodnjom destilovanih alkoholnih pića,

(3) organizovanjem igara na sreću,

(4) proizvodnjom i prodajom oružja i vojne opreme.

3.1.4. Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;

2) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta u budžetu jedinice lokalne samouprave;

3) da račun podnosioca prijave nije u blokadi;

4) da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora pre podnošenja prijave Ministarstvu.

3.1.5. Finansijski okvir

Ministarstvo će u određenom procentu sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje projekta koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave, a koji ne može preći iznos od 2.500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost i to u zavisnosti od nivoa razvijenosti na sledeći način:

1) do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave bez poreza na dodatu vrednost;

2) do 35% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz treće i četvrte grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

3) do 20% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz prve i druge grupe bez poreza na dodatu vrednost.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava primenjivaće se Uredba o utvrđivanju stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) do stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranje ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta (podnosilac prijave) koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

Ministarstvo neće sufinansirati učešće jedinica lokalne samouprave u projektima koji su već sufinansirani od strane ovog Ministarstva u 2012, 2013. i 2014. godini.

3.1.6. Opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi radova, troškovi projekta, troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacija.

Sredstva za realizaciju mere se ne mogu koristiti za: troškove ljudskih resursa, troškove putovanja u cilju realizacije projekta, zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita, troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske i administrativne troškove, kreditiranje trećih lica i kupovinu opreme.

3.1.7. Dinamika prenosa sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti prema sledećoj dinamici:

– 30% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon potpisivanja ugovora između Nacionalne agencije i korisnika sredstava i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;

– 70% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon realizacije aktivnosti, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan ugovorom.

3.1.8. Javni poziv

Ministarstvo će po donošenju Programa od strane Vlade i potpisivanju ugovora sa Nacionalnom agencijom raspisati javni poziv za učešće u meri 3.1. Programa.

Prijave će se primati najkasnije do 1. oktobra 2014. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Ukoliko se raspoloživa sredstva utroše pre isteka krajnjeg roka za podnošenje prijava, obaveštenje o toj činjenici će biti dostupno na internet stranici Ministarstva: www.mrrls.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

Ministarstvo će objaviti javni poziv u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo će javni poziv i konkursnu dokumentaciju objaviti na internet stranici Ministarstva: www.mrrls.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

3.1.9. Neophodna dokumentacija

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;

2) potvrda Narodne banke Srbije da račun podnosioca prijave nije u blokadi;

3) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca prijave za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

4) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;

5) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca prijave da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;

6) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca prijave, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstava za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;

7) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije 1. januara 2013. godine, a ugovor potpisan najranije 1. januara 2013. godine, a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u;

8) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala i obavezno se predaje u dva primerka.

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd. Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata sa naznakom „NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

3.1.10. Kriterijumi i postupak odabira prijava

Kontrolu formalne ispravnosti, pregledanje i ocenjivanje prijava obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava (u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.

Komisija postupak odabira prijava sprovodi po sledećim kriterijumima: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i rentabilnost troškova.

Prijava mora da bude ocenjena sa najmanje 55 bodova da ne bi bila odbijena.

3.1.11. Zaključivanje ugovora

Nakon donošenja odluka Komisije, Ministarstvo će odluke o odobravanju sredstava dostaviti Nacionalnoj agenciji koja je dužna da pismeno, u roku od osam dana od dana prijema odluka Komisije, preporučenom poštom, obavestiti učesnike o rezultatima javnog poziva i izabrane podnosioce prijava pozove da pristupe potpisivanju ugovora sa Nacionalnom agencijom o korišćenju bespovratnih sredstava koji mora da sadrži obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora ista da vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2015. godine.

3.2. Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA

3.2.1. Cilj mere je obezbeđenje sredstava za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA. Sufinansiranje članarine vrši se u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa aktom Vlade kojim se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanje akreditacije pre isteka roka na koji je izdata i to na sledeći način:

1) u iznosu od 25% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u treću grupu po stepenu razvijenosti;

2) u iznosu od 50% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti;

3) u iznosu od 75% godišnje članarine u devastiranim područjima.

Sredstva jedinice lokalne samouprave za finansiranje godišnje članarine za rad i poslovanje ARRA utvrđuju se u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS” br. 74/10 i 4/12).

3.2.2. Korisnici

Pravo na podnošenje zahteva imaju jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti i devastirana područja na osnovu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Zahtevi za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA podnose se Nacionalnoj agenciji najkasnije do 1. oktobra 2014. godine.

3.2.3. Neophodna dokumentacija

Uz zahtev za sufinansiranje godišnje članarine, jedinice lokalne samouprave dužne su da dostave sledeće:

1) dokaz da je jedinica lokalne samouprave osnivač akreditovane regionalne razvojne agencije;

2) važeći ugovor o članarini zaključen između ARRA i jedinice lokalne samouprave;

3) dokaz da je jedinica lokalne samouprave izvršila prenos sredstava na račun ARRA (izvod iz Uprave za trezor);

4) odluku o usvajanju završnog računa budžeta jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu.

Po prikupljenim i sumiranim zahtevima, Nacionalna agencija dostavlja Ministarstvu zahtev za prenos sredstava, a Ministarstvo nakon izvršene kontrole i obračunatog iznosa za sufinansiranje, prenosi sredstva Nacionalnoj agenciji. Nacionalna agencija zaključuje ugovore sa jedinicama lokalne samouprave i prenosi sredstva jedinicama lokalne samuprave, a prema izvršenom obračunu iznosa za sufinansiranje.

Prenos sredstava po zahtevima koje su jedinice lokalne samouprave u predviđenom roku u 2013. godini, a nisu realizovani do kraja 2013. godine, izvršiće se iz sredstava za ove namene predviđene za 2014. godinu, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu („Službeni glasnik RS” broj 62/13).

Način realizacije programa

Po donošenju Programa, javni poziv za podnošenje zahteva i sva neophodna dokumentacija za meru 3.1. Programa objaviće se na sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije.

Ministarstvo će po donošenju Programa, potpisati ugovore o realizaciji mera 3.1. i 3.2. Programa sa Nacionalnom agencijom, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, kao i prenos i kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava.

Ministarstvo će po donošenju odluka o dodeli sredstava korisnicima, radi realizacije mera 3.1. i 3.2. Programa, preneti sredstva na podračune posebne namene Nacionalnoj agenciji u skladu sa ugovorom o realizaciji mera 3.1. i 3.2. Programa. Nacionalna agencija će po zaključenju ugovora sa korisnicima sredstava preneti sredstva korisnicima prema dinamici utvrđenoj za svaku od mera Programa.

Za realizaciju mera 3.1. i 3.2. Ministarstvo će na Nacionalnu agenciju i ARRA preneti i obavezu pružanja pomoći u pripremi zahteva i potrebne dokumentacije podnosiocima zahteva.

Praćenje realizacije programa

Nacionalna agencija će Ministarstvu dostaviti izveštaje o realizaciji mera 3.1. i 3.2. Programa, koje će Ministarstvo radi informisanja dostaviti Vladi.

Ostavite komentar