Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz investiranje u proširenje i unapređenje ekonomskih aktivnosti seoskog stanovništva za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ INVESTIRANjE U PROŠIRENjE I UNAPREĐENjE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI SEOSKOG STANOVNIŠTVA ZA 2009. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz investiranje u proširenje i unapređenje ekonomskih aktivnosti seoskog stanovništva za 2009. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju:

1) fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstava;

2) preduzetnik;

3) zemljoradnička zadruga;

4) crkva, odnosno manastir;

5) udruženje građana.

Lice iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08 – udaljem tekstu: Uredba), ako je imalo prebivalište na području sela u kome se vrši investicija najmanje prethodnu jednu godinu i ako je kategorizaciju objekta za smeštaj u okviru seoskog domaćinstva (kuća, stan, apartman, odnosno soba za iznajmljivanje) izvršio nadležni organ jedinice lokalne samouprave, osim za namene iz člana 3. stav 1. tačka 1) ove uredbe.

Lice iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar u skladu sa Uredbom, ako je registrovano kod Agencije za privredne registre i ima prebivalište, odnosno sedište na području sela u kome se vrši investicija najmanje prethodnu jednu godinu.

Lice iz stava 1. tačka 4) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar u skladu sa Uredbom, ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS”, broj 36/06) i ima sedište na području sela gde se vrši investicija.

Lice iz stava 1. tačka 5) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koji se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94 – dr. zakon, 28/96 – dr. zakon i 73/00 – dr. zakon) i Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana („Službeni glasnik SRS”, br. 24/82, 39/83 – ispravka, 17/84, 50/84, 45/85 – dr. zakon i 12/89 – dr. zakon i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i koje je osnovano u cilju obavljanja delatnosti u oblasti očuvanja starih, tradicionalnih zanata, veština, pravljenja tradicionalnih prerađevina od proizvoda sa sela i bavljenja seoskim turizmom.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava lice iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe ostvaruje za investicije kojima se podstiče proširenje i unapređenje ekonomskih aktivnosti seoskog stanovništava, i to:

1) za izgradnju objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše, vajate i druge prateće objekte, uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a u cilju bavljenja seoskim turizmom;

2) za adaptiranje (izgradnju i renoviranje kupatila i uvođenje sistema centralnog grejanja i slično), odnosno privođenje nameni objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše, vajate i druge prateće objekte, uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a u cilju bavljenja seoskim turizmom;

3) za restauraciju autentičnih objekata na selu – vodenica, vinskih podruma, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna) i slično, koji će biti u funkciji seoskog turizma;

4) za nabavku opreme za obogaćenje sadržaja u ponudi seoskog turizma.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava lica iz člana 2. stav 1. ove uredbe ostvaruju za nabavku repromaterijala, sirovina ili neophodne opreme radi održanja starih, umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti, i to kao: opančari, korpari, grnčari, pinteri, kovači, zanati u oblasti obradi drveta (kolari, tesari, duborez), izrada suvenira, tkanje, ikonopisanje, naivna umetnost, izrada ručnih radova, za čije je proizvode, u skladu sa posebnim propisom, potrebno pribaviti pozitivno mišljenje (sertifikaciju) nadležnog ministarstva da se radi o proizvodima starih, umetničkih zanata, odnosno proizvodima domaće radinosti.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava lice iz člana 2. stav 1. tačka 5) ove uredbe ostvaruje za promociju seoskog turizma, za manifestacije koje neguju udruženja žena u seoskim područjima, kao i za aktivnosti koje su usmerene na zapošljavanje žena u seoskim područjima.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava lica iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako su obezbedila učešće sopstvenih sredstava za realizaciju investicije, odnosno aktivnosti, u skladu sa ovom uredbom.

Podsticajna sredstva dodeljuju se u procentu od ukupne vrednosti investicije, odnosno aktivnosti, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Član 5.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđuje se u zavisnosti od toga da li se podsticajna sredstva koriste na marginalnom području ili na ostalom području.

Marginalno područje, u smislu ove uredbe, jeste područje opštine na čijoj teritoriji postoje prirodna ograničenja za poljoprivrednu proizvodnju u smislu velikih nadmorskih visina, zakonska ograničenja za bavljenjem poljoprivrednom proizvodnjom u nacionalnim parkovima i ekonomski nerazvijene opštine.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede utvrdiće spisak opština iz stava 1. ovog člana.

Član 6.

Podsticajna sredstva za investicije, odnosno aktivnosti iz člana 3. ove uredbe dodeljuju se bespovratno, u procentualnom iznosu od procenjene vrednosti investicije, odnosno aktivnosti, i to:

1) 50% – za ostala područja;

2) 60% – za marginalna područja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, licu iz člana 2. stav 1. tačka 5) ove uredbe, podsticajna sredstva za aktivnosti iz člana 3. st. 2. i 3. ove uredbe dodeljuju se bespovratno u procentualnom iznosu od 100% od ukupne vrednosti projekta.

Iznos podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od:

1) 1.500.000 dinara – za investicije iz člana 3. stav 1. tačka 1) ove uredbe;

2) 1.000.000 dinara – za investicije iz člana 3. stav 1. tač. 2) i 3) ove uredbe;

3) 500.000 dinara – za investicije iz člana 3. stav 1. tačka 4) i člana 3. stav 2. ove uredbe;

4) 250.000 dinara – za manifestacije i aktivnosti iz člana 3. stav 3. ove uredbe.

Član 7.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrdiće se i potrebna dokumentacija i kriterijumi koje su zainteresovana lica dužna da podnesu, odnosno ispune kako bi dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva.

Član 8.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

U postupku razmatranja zahteva komisija iz stava 1. ovog člana naročito proverava opravdanost projekta putem analize biznis plana koji se dostavlja sa prijavom na osnovu priložene dokumentacije, a za investicije iz člana 3. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ove uredbe i izvršenog nultog pregleda od strane inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede kojim se utvrđuje tačnost navoda iz konkursne prijave.

Član 9.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana uređuju se naročito predmet i obim investicije, novčani iznosi koji se dodeljuju korisniku, način prenosa podsticajnih sredstava, kao i način i rokovi realizacije.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

4427009.0013.10.doc/1

Ostavite komentar