Uredba o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12) i članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA GENETSKO

UNAPREĐENJE STOČARSTVA U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pravno lice i preduzetnik ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) sa aktivnim statusom, u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 – u daljem tekstu: Pravilnik);

2) je prijavilo vrstu i brojno stanje životinja i gazdinstvo na kojem drži ili uzgaja životinje, u skladu sa Pravilnikom;

3) je vlasnik grla za koje podnosi zahtev za podsticaje ili je vlasnik grla član njegovog poljoprivrednog gazdinstva.

Član 3.

Lice iz člana 2. ove uredbe (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) ostvaruje pravo na korišćenje podsticaja ako su kvalitetna priplodna grla prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije (u daljem tekstu: odgajivačke organizacije) posle ocenjivanja i razvrstavanja kvalitetnih priplodnih grla u klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo i ako se koriste za proizvodnju mleka i mesa ili služe za dalju reprodukciju na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva.

Član 4.

Podsticaji se isplaćuju u vidu novčanih iznosa po grlu kvalitetne priplodne domaće životinje i to za goveda, ovce, koze i svinje, do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom Vlade kojim se uređuje raspodela i korišćenje sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje, prema redosledu podnošenja zahteva.

Član 5.

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na podsticaje jednom u toku godine za isto grlo.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu podataka iz Registra.

Član 6.

Podsticaji se utvrđuju po grlu, u zavisnosti od vrste stoke, i to u iznosu od:

1) 25.000 dinara za kvalitetne priplodne prvotelke;

2) 25.000 dinara za kvalitetne priplodne krave;

3) 4.000 dinara za kvalitetne priplodne ovce i koze;

4) 4.000 dinara za kvalitetne priplodne krmače.

Član 7.

Korisnik podsticaja u periodu od godinu dana od dana ostvarivanja prava na podsticaje ne sme da otuđi grla za koja je ostvario pravo na podsticaje u skladu sa ovom uredbom, osim u slučaju uginuća ili prinudnog klanja, kada se mora izvršiti kontrola od strane veterinarskog inspektora.

Član 8.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 6. tačka 1) ove uredbe podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu 1 – Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za kvalitetne priplodne prvotelke za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, od 1. januara do 20. januara 2013. godine i to za grla koja se otele u periodu od 1. novembra do 31. decembra 2012. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se izvod iz registra teladi za kvalitetne priplodne prvotelke za koje se podnosi zahtev overen od strane odgajivačke organizacije.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 6. tač. 2), 3) i 4) ove uredbe podnosi se Upravi na Obrascu 2 – Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, najkasnije do 30. novembra 2012. godine.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana podnosi se izvod iz glavne matične evidencije stoke za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev overen od strane odgajivačke organizacije.

Uprava, posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova i upoređivanja podataka iz zahteva i priloženih dokumenata i podataka o prijavljenoj vrsti i brojnom stanju životinja i gazdinstva na kojem se životinje drže ili uzgajaju iz Registra, u saradnji sa nadležnim organima utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom.

Član 9.

Isplatu podsticaja iz člana 6. ove uredbe vrši Uprava korisniku podsticaja na namenski račun otvoren kod poslovne banke, po sprovedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja.

Član 10.

Ako se utvrdi da je korisnik podsticaja dao neistinite podatke u zahtevu iz člana 8. st. 1. i 3. i člana 14. stav 2. ove uredbe, a ti podaci imaju uticaja na ostvarivanje prava na podsticaje, gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticaja za koji se obračunava zatezna kamata.

Član 11.

Novčanom kaznom od 700.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – odgajivačka organizacija ako overi izvod iz člana 8. st. 2. i 4. ove uredbe, na osnovu kojih korisnik podsticaja ostvari pravo na podsticaje, a ne ispunjava uslove predviđene ovom uredbom.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 12.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik podsticaja, ako ostvari pravo na podsticaje, a ne ispunjava uslove iz čl. 2. i 3. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik – korisnik podsticaja.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik podsticaja.

Član 13.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik podsticaja ako postupi suprotno članu 7. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik – korisnik podsticaja.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik podsticaja.

Član 14.

Korisniku podsticaja – fizičkom licu kojem je rešenjem utvrđeno pravo na podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva na osnovu Uredbe o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 24/12) i kojem je izvršena isplata sredstava u visini od 50% iznosa utvrđenog rešenjem, isplata preostalog iznosa sredstava izvršiće se do 30. novembra 2012. godine.

Korisnik podsticaja – fizičko lice kome je rešenjem utvrđeno pravo na podsticaje na osnovu Uredbe o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 24/12) može da ostvari pravo na razliku podsticaja po grlu u skladu sa ovom uredbom po zahtevu koji se podnosi Upravi najkasnije do 30. novembra 2012. godine, na Obrascu 3 – Zahtev za isplatu razlike sredstava za genetsko unapređenje stočarstva, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, a uz koji se podnosi dokumentacija iz člana 8. stav 4. ove uredbe.

Korisnik podsticaja – fizičko lice koji je ostvario pravo na podsticaje na osnovu Uredbe o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 24/12) ne može ostvariti pravo na podsticaje za ista grla u skladu sa ovom uredbom.

Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini koji je podnet na osnovu Uredbe o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 24/12), a na osnovu koga nije doneto rešenje kojim je utvrđeno pravo na podsticaje rešavaće se u skladu sa ovom uredbom.

Član 15.

Sprovođenje ove uredbe nadzire ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 16.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 24/12).

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2012. godine

VLADA

PREDSEDNIK

4827012.0064.48/1 Obrazac 1

ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA ZA KVALITETNE PRIPLODNE PRVOTELKEZA 2012. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva / Poslovno ime pravnog lica / Poslovno ime preduzetnika JMBG / Matični broj Adresa (opština, mesto, ulica i broj) / Sedište pravnog lica/preduzetnika Broj telefona Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) Identifikacioni broj gazdinstva sa životinjama (HID) iz Centralne baze Broj namenskog računa Naziv banke

II Obračun podsticajnih sredstava za kvalitetna priplodna grla

Red.br. Kategorija grla Broj grla Iznos podsticaja po grlu (din) Iznos obračunatog podsticaja(3×4) 1 2 3 4 5 Ukupno:

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su kvalitetne priplodne prvotelke za koje se podnosi zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za kvalitetne priplodne prvotelke za 2012. godinu registrovane u sopstvenom zapatu i da se nalaze pod kontrolom odgajivačke organizacije, te da za iste nije u 2012. godini ostvarivano pravo na podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za 2012. godinu.

Podnosilac zahteva Datum i mesto _____________________________ ____________________ Vlasnik grla – Član poljoprivrednog gazdinstva ___________________________________________ Obrazac 2

ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA ZA 2012. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva / Poslovno ime pravnog lica / Poslovno ime preduzetnika JMBG / Matični broj Adresa (opština, mesto, ulica i broj) / Sedište pravnog lica/preduzetnika Broj telefona Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) Identifikacioni broj gazdinstva (HID) Broj namenskog računa Naziv banke

II Obračun podsticajnih sredstava za kvalitetna priplodna grla

Red.br. Vrsta i kategorija grla Broj grla Iznos podsticaja po grlu (din) Iznos obračunatog podsticaja(3×4) 1 2 3 4 5 Ukupno:

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za 2012. godinu registrovana u sopstvenom zapatu i da se nalaze pod kontrolom odgajivačke organizacije, te da za ista nije u 2012. godini ostvarivano pravo na podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva.

Datum i mesto Podnosilac zahteva ____________________ _________________________________ Vlasnik grla – Član poljoprivrednog gazdinstva ___________________________________________ Obrazac 3

ZAHTEV ZA ISPLATU RAZLIKE SREDSTAVA ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA ZA 2012. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Adresa (opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) Identifikacioni broj gazdinstva (HID) Broj namenskog računa Naziv banke

II Obračun podsticajnih sredstava za kvalitetna priplodna grla

Red.br. Vrsta i kategorija grla Broj grla Iznos podsticaja po grlu (din) Iznos obračunatog podsticaja(3×4) 1 2 3 4 5 Ukupno:

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za 2012. godinu registrovana u sopstvenom zapatu i da se nalaze pod kontrolom odgajivačke organizacije, te da za ista nije u 2012. godini ostvarivano pravo na podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva.

Datum i mesto Podnosilac zahteva ____________________ _________________________________ Vlasnik grla – Član poljoprivrednog gazdinstva ___________________________________________

Ostavite komentar