Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 -US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, br. 8/17, 53/17, 67/17 i 88/17), u članu 2. stav 1. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 800.000.000 dinara. Rešenjem o prenosu sredstava unutar budžetskog korisnika broj: 401-00-950/4/2017-02 od 19. oktobra 2017. godine, sredstva u iznosu od 250.000.000 dinara i Rešenjem o prenosu sredstava unutar budžetskog korisnika broj: 401-00-950/5/2017-02 od 19. oktobra 2017. godine, u iznosu do 550.000.000 dinara uvećana je ukupna aproprijacija na izvoru 12, na 1.600.000.000 dinara na Glavi 23.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, od čega se unutar budžetskog korisnika preusmerava Rešenjem broj: 420-00-950/4/2017-02 od 1. novembra 2017. godine iznos od 1.000.000.000 dinara, a na Glavu 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, izvor finansiranja 12, dok se preostala sredstva na Glavi 23.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 600.000.000 dinara raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.”

Stav 3. menja se i glasi:

,,Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 3.847.000.000 dinara. U skladu sa Rešenjem o promeni aproprijacije broj: 401-00-1513/2017 od 18. maja 2017. godine na Ekonomsku klasifikaciju 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 900.000.000 dinara. U skladu sa Rešenjem o promeni aproprijacije broj: 401-00-3011/2017 od 27. septembra 2017. godine na Ekonomsku klasifikaciju 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 1.210.000.000 dinara. Ukupna raspoloživa sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama koja iznose 5.957.000.000 dinara Rešenjem broj: 420-00-950/4/2017-02 od 1. novembra 2017. godine uvećana su na izvoru 12, preusmeravanjem unutar budžetskog korisnika sa Evidencionog računa Fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede, Glava 23.1 Program 0103, Funkcija 420, Programska aktivnost/projekat 0005 Kreditna podrška u poljoprivredi, tako da ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 1.000.000.000 dinara i iznose 6.957.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu u iznosu 6.957.000.000 dinara, od čega je 5.957.000.000 dinara obezbeđeno na izvoru 01 i 1.000.000.000 dinara na izvoru 12, se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.”

Član 2.

U članu 5. stav 2. tačka 1) reči: „3.400.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „3.600.000.000 dinara”.

U tački 2) reči: „2.961.128.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.927.028.000 dinara”.

U tački 7) reči: „25.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „100.000 dinara”.

U tački 9) reči: „2.551.128.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.410.128.000 dinara”.

Član 3.

U članu 8. stav 1. reči: „5.137.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „6.137.000.000 dinara, od čega je iznos od 5.137.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 1.000.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12.”

U stavu 2. tačka 1) reči: „4.150.300.000 dinara” zamenjuju se rečima: „5.044.300.000 dinara, od čega je iznos od 4.150.300.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 894.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12”.

U tački 1) podtačka (1) reči: „3.706.800.000 dinara” zamenjuju se rečima: „4.550.800.000 dinara, od čega je iznos od 3.706.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 844.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12.”

U podtački (1) alineja druga menja se i glasi:

„- podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u ukupnom iznosu od 4.400.800.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme, kao i kvalitetnih priplodnih grla u iznosu od 1.490.300.000 dinara od čega je iznos od 1.046.300.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 444.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12, za podršku za investicije za nabavku novih traktora u ukupnom iznosu od 1.930.500.000 dinara, od čega je iznos od 1.830.500.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 100.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12, a za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u ukupnom iznosu od 980.000.000 dinara od čega je iznos od 680.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 300.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12;”.

U tački 1) podtačka (2) alineja treća menja se i glasi:

„- nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa u iznosu od 440.000.000 dinara od čega je iznos od 390.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 50.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12;”.

U tački 2) podtačka (1) alineja prva, reči: „30.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „5.000.000 dinara”.

U podtački (1) alineja druga, reči: „60.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „85.000.000 dinara”.

U tački 3) reči: „430.200.000 dinara” zamenjuju se rečima: „536.200.000 dinara, od čega je iznos od 430.200.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 106.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12”.

U tački 3) podtačka (2) reči: „420.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „526.000.000 dinara, od čega je iznos od 420.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 106.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12”.

Član 4.

U članu 11. reči: „670.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „470.000.000 dinara”.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10905/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

4827017.0127.103.doc/1

Ostavite komentar