Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, br. 20/13, 21/13-ispravka, 63/13 i 90/13), u članu 5. stav 1. iznos: „26.564.593.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „26.672.593.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 1) iznos: „3.240.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „3.360.000.000 dinara”.

U tački 6) iznos: „200.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „188.000.000 dinara”.

Član 2.

U članu 8. stav 1. iznos: „1.052.721.780 dinara” zamenjuje se iznosom: „1.016.721.780 dinara”.

U stavu 2. tačka 1) iznos: „752.721.780 dinara” zamenjuje se iznosom: „704.721.780 dinara”.

U tački 1) podtačka (2) iznos: „52.721.780 dinara” zamenjuje se iznosom: „4.721.780 dinara”.

U podtački (2) alineja prva iznos: „50.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „2.000.000 dinara”.

U tački 2) iznos: „220.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „232.000.000 dinara”.

U tački 2) podtačka (2) menja se i glasi:

„(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 32.000.000 dinara, od čega za očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 10.000.000 dinara, a za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 22.000.000 dinara;”.

Član 3.

U članu 11. stav 1. iznos: „556.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „484.000.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 3) iznos: „136.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „64.000.000 dinara”.

U tački 3) podtačka (2) iznos: „126.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „54.000.000 dinara”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

4827013.0116.24/1 OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju sadržan je u članu 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13), članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi da se izvrši preraspodela sredstava namenjenih podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Preraspodela sredstava namenjenih podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju vrši se iz razloga što su poljoprivredni proizvođači izrazili veliko interesovanje za korišćenje sredstava za pojedine vrste podsticaja, kao što su premija za mleko i očuvanje životinjskih genetičkih resursa, podnošenjem velikog broja zahteva za ostvarivanje prava na te podsticaje, dok za druge vrste podsticaja poljoprivredni proizvođači nisu ili nisu u dovoljnoj meri zainteresovani da koriste sredstva po osnovu podsticaja.

Imajući u vidu navedeno ukazala se potreba da se izvrši preraspodela sredstava namenjenih podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako što će se sredstva namenjena za podsticaje za koje ne postoji zainteresovanost poljoprivrednih proizvođača preraspodeliti na one podsticaje za koje je podnet veći broj zahteva.

III. SADRŽINA UREDBE

Članom 1. ove uredbe propisano je da se u u Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 20/13 i 21/13-ispravka, 63/13 i 90/13) u članu 5. stav 1. iznos: „26.564.593.000 dinara” zamenjuje iznosom: „26.672.593.000 dinara”, a u stavu 2. tačka 1) iznos: „3.240.000.000 dinara” zamenjuje iznosom: „3.360.000.000 dinara”, a u tački 6) iznos: „200.000.000 dinara” zamenjuje iznosom: „188.000.000 dinara”.

Na ovaj način obim sredstava za direktna plaćanja sa 26.564.593.000 dinara povećava se na 26.672.593.000 dinara, a u okviru direktnih plaćanja sredstva namenjena za premiju za mleko povećavaju se sa 3.240.000.000 dinara na 3.360.000.000 dinara, a sredstva namenjena za podsticaje za košnice pčela smanjuju se sa 200.000.000 dinara na 188.000.000 dinara.

Članom 2. ove uredbe propisano je da se u članu 8. stav 1. iznos: „1.052.721.780 dinara” zamenjuje iznosom: „1.016.721.780 dinara”, a u stavu 2. tačka 1) iznos: „752.721.780 dinara” zamenjuje iznosom: „704.721.780 dinara”, a u podtački (2) iznos: „52.721.780 dinara” zamenjuje iznosom: „4.721.780 dinara”, a u alineji prvoj iznos: „50.000.000 dinara” zamenjuje iznosom: „2.000.000 dinara”. Takođe, propisano je da se u tački 2) iznos: „220.000.000 dinara” zamenjuje iznosom: „232.000.000 dinara”, a podtačka (2) menja se i glasi: „očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 32.000.000 dinara, od čega za očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 10.000.000 dinara, a za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 22.000.000 dinara”.

Na ovaj način obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja sa 1.052.721.780 dinara smanjuje se na 1.016.721.780 dinara, a u okviru mera ruralnog razvoja obim sredstava namenjen za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta u iznosu od 752.721.780 dinara smanjuje se na 704.721.780 dinara. Takođe, u okviru investicija u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta obim sredstva namenjen za investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda i marketing u iznosu od 52.721.780 dinara smanjuje sa na 4.721.780 dinara od čega se sredstva za podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije smanjuju sa 50.000.000 dinara na 2.000.000 dinara, a obim sredstva namenjen za podsticaje za održivi ruralni razvoj u iznosu od 220.000.000 dinara povećava se na 232.000.000 dinara, od čega se sredstva za očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 20.000.000 dinara povećavaju na 32.000.000 dinara, s tim da se sredstva za očuvanje životinjski genetičkih resursa povećavaju sa 10.000.000 dinara na 22.000.000 dinara.

U članu 3. propisano je da se u članu 11. stav 1. iznos: „556.000.000 dinara” zamenjuje iznosom: „484.000.000 dinara”, a u stavu 2. tačka 3) iznos: „136.000.000 dinara” zamenjuje iznosom: „64.000.000 dinara”, a u tački 3) podtačka (2) iznos: „126.000.000 dinara” zamenjuje iznosom: „54.000.000 dinara”.

Na ovaj način obim sredstava namenjen za posebne podsticaje smanjuje se sa 556.000.000 dinara na 484.000.000 dinara, a u okviru mera za posebne podsticaje obim sredstava namenjen za podsticaje za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi iznos od 136.000.000 dinara smanjuje se na 64.000.000 dinara, a u okviru podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi sredstva namenjena za unapređenje stručnog znanja i stalnog usavršavanja ljudskih kapaciteta smanjuju se sa 126.000.000 dinara na 54.000.000 dinara.

U članu 4. propisana je završna odredba.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije iz razloga što se ovom uredbom vrši preraspodela sredstava po pojedinim namenama.

V. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA

STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05).

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNJIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje Predloga uredbe predviđeno je Planom rada Vlade za 2013. godinu.

VII. RANIJE STUPANJE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Imajući u vidu da se ukazala potreba da se izvrši preraspodela sredstava namenjenih za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno da je za pojedine mere podnet veliki broj zahteva, neophodno je da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” kako bi se blagovremeno nastavilo sa realizacijom podsticaja utvrđenih u skladu sa ovom uredbom, čime su se stekli uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi prilikom njihovog donošenja.

4827013.0116.24/2 IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Ovlašćeni predlagač propisa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – isključiva nadležnost

2. Naziv propisa

Predlog Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini

Draft Regulation on alocation of Subsidies in Agriculture and Rural Development in 2013

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Normativna sadržina Predloga Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini nije u suprotnosti sa odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma. Naime, članom 38. Prelaznog sporazuma (SSP član 73. Konkurencija i ostale ekonomske odredbe), stav 9. propisano je da se pravila državne pomoći, koje su predmet Predloga Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini, neće odnositi na poljoprivredne proizvode i proizvode ribarstva.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Predlogom Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini redefiniše se raspodela finansijskih sredstava budžeta Republike Srbije, namenjenih subvencionisanju poljoprivrede i ruralnog razvoja. Predlog Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini predlaže se na osnovu Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 10/13) i Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS” br. 114/12 i 59/13) i kojom se vrši preraspodela Uredbom predviđenih finansijskih sredstava.

Predlogom Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini obuhvaćeni su podsticaji, navedeni u Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno preraspodela finansijskih sredstava prema ovim podsticajima, što je u saglasnosti sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju i predstavljeno je u poglavlju 3.11. Poljoprivreda i razvoj sela.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Predlog Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini može se dovesti u vezu sa Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije i to sa glavom III Poljoprivreda i ribarstvo čl.39. do 44., a sa kojima nije u saglasnosti. Naime, nacionalno zakonodavstvo Republike Srbije ne podleže pravilima utvrđenim za osnivanje i funkcionisanje unutrašnjeg tržišta država članica EU i osnivanje organizacije poljoprivrednih tržišta EU. Pomenutim odredbama Ugovora o funkcionisanju EU uređuje se unutrašnje tržište poljoprivrednih proizvoda CMO (Common Market Organisation) i politika podsticaja iz ZPP (Zajednička poljoprivredna politika) iz koje su isključene države nečlanice, pa time i Republika Srbija.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Uredba Saveta (EC) br. 1234/2007 od 22. oktobra 2007. god. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednog tržišta i specifičnih odredaba za određene poljoprivredne proizvode (Regulativa o Jedinstvenoj organizaciji zajedničkog tržišta) („Službeni glasnik EU“ br. L 299 od 16.11.2007.) Poslednja izmena: Regulativa (EU) br. 261/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 14.03.2012. (OJ L 94, 30.03.2012.)

Predlog Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini nije usklađen sa navedenim sekundarnim izvorom prava EU iz razloga što se Predlog Uredbe ne odnosi na istu materiju koja je regulisana Uredbom Saveta br.1234/2007: mere na unutrašnjem tržištu, trgovinu sa trećim zemljama i pravila konkurencije. Naime, navedena Uredba Saveta odnosi se na regulisanje funkcionisanja Zajedničkog poljoprivrednog tržišta, tj. pravila, principa i standarda, dok Predlog Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini reguliše preraspodelu sredstava prema jasno definisanim podsticajima za poljoprivredne proizvođače u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Uredba Saveta (EC) br. 73/2009 od 19. januara 2009. godine o uspostavljanju zajedničkih pravila za šeme direktne podrške za farmere u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i uspostavljanju određenih šema podrške za farmere, o izmenama regulativa (EC) br. 1290/2005, (EC) br. 247/2006, (EC) br. 378/2007 i o ukidanju regulative (EC) br. 1782/2003(„Službeni glasnik EU“ L 30 od 31. 01.2009.). Poslednja izmena: Regulativa (EU) br. 671/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 11.07.2012. (OJ L 204, 31.07.2012.)

Predlog Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini delimično je usklađen sa navedenom Uredbom Saveta i to, pre svega, u pogledu definisanja klasifikacije i karaktera direktnih plaćanja.

Uredba Saveta (EC) broj1698/2005 od 20. septembra 2005. godine o podršci ruralnom razvoju od strane Evropskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj (EAFRD) („Službeni glasnik EU“L 277, 21.10.2005.) Poslednja izmena: Regulativa (EU) br. 1312/2011 Evropskog parlamenta i Saveta od 19.12.2011. (OJ L 339, 21.12.2011.)

Predlog Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini, kao i Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, nije u saglasnosti sa Uredbom Saveta, s obzirom da se sadržaj navedene Uredbe Saveta odnosi na zemlje članice EU za programski period 2007-2013 i ne finansira se iz pretpristupnih fondova već iz Evropskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj (EAFRD).

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Delimična usklađenost u Predlogu Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini sa sekundarnim izvorima prava EU posledica je nedovoljno razvijenih potrebnih mehanizama za implementaciju mera agrarne politike, sadržanih u Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i nepostojanja pratećih propisa koji regulišu ovu oblast.

Takođe, treba imati u vidu da Predlog Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini u fokusu ima raspodelu finansijskih sredstava i da ne postoji ekvivalentan, niti uporediv propis u evropskom zakonodavstvu sa kojim bi se izvršilo usklađivanje u celini, već zemlje članice propise ovakve vrste donose na nacionalnom nivou.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Kako se radi o propisu koji se donosi na godišnjem nivou, čije je važenje ograničeno na tekuću, 2013. godinu, nije predviđeno dodatno usaglašavanje sa propisima Evropske unije. Takođe, ne postoji ekvivalentan, niti uporediv propis u evropskom zakonodavstvu sa kojim bi se izvršilo usklađivanje Predloga Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini u celini.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Predlog Uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini za predmet ima raspodelu finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije i donosi se na godišnjem nivou, za kalendarsku godinu. Takođe, ne postoji ekvivalentan, niti uporediv propis Evropske unije, sa kojim bi se izvršilo usklađivanje u celini, već zemlje članice propise ovakve vrste donose na nacionalnom nivou.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne

MINISTAR prof. dr Dragan Glamočić

4827013.0116.24/3 PREGLED ODREDABA UREDBE

O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI

I RURALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI KOJE SE MENJAJU

Član 5.

Obim sredstava za direktna plaćanja iznosi 26.564.593.000 dinara 26.672.593.000 DINARA.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće vrste podsticaja:

1) premiju za mleko u iznosu od 3.240.000.000 dinara 3.360.000.000 DINARA;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 10.520.343.000 dinara;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne ovce i koze, kvalitetne priplodne krmače, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke, u iznosu od 3.163.250.000 dinara;

4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi i tov svinja u iznosu od 1.090. 000.000 dinara;

5) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 30.000.000 dinara;

6) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 200.000.000 dinara 188.000.000 DINARA;

7) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 65.000.000 dinara;

8) regres za gorivo u iznosu od 7.820.000.000 dinara;

9) regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u iznosu od 400.000.000 dinara;

10) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 36.000.000 dinara.

Član 8.

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 1.052.721.780 dinara 1.016.721.780 DINARA.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta u iznosu od 752.721.780 dinara 704.721.780 DINARA, i to za:

(1) investicije u poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 700.000.000 dinara, od čega za:

– podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 200.000.000 dinara, od čega za podststicanje podizanja novih višegodišnjih zasada u okviru Projekta podrške ruralnom razvoju za pet okruga Južne i Istočne Srbije u saradnji sa Vladom Danske iznos od 30.000.000 dinara,

– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 500.000.000 dinara, od čega za podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u okviru Projekta podrške ruralnom razvoju za pet okruga Južne i Istočne Srbije u saradnji sa Vladom Danske iznos od 60.000.000 dinara;

(2) investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda i marketing u iznosu od 52.721.780 dinara 4.721.780 DINARA, od čega za:

– podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije u iznosu od 50.000.000 dinara 2.000.000 DINARA,

– kontrolne markice za poljoprivredne prehrambene proizvode i vino u iznosu od 2.721.780 dinara;

2) podsticaje za održivi ruralni razvoj u iznosu od 220.000.000 dinara , i to za:

(1) organsku proizvodnju u iznosu od 200.000.000 dinara,

(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 20.000.000 dinara, od čega za očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 10.000.000 dinara, a za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 10.000.000 dinara;

(2) OČUVANJE BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA U IZNOSU OD 32.000.000 DINARA, OD ČEGA ZA OČUVANJE BILJNIH GENETIČKIH RESURSA U IZNOSU OD 10.000.000 DINARA, A ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA U IZNOSU OD 22.000.000 DINARA;

3) podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije u ukupnom iznosu od 80.000.000 dinara, i to za:

(1) (brisana)

(2) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 50.000.000 dinara,

(3) ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 30.000.000 dinara.

Član 11.

Obim sredstava za posebne podsticaje iznosi 556.000.000 dinara 484.000.000 DINARA.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće posebne podsticaje:

1) podsticaje za podršku savetodavnim i stručnim poslovima u poljoprivredi u iznosu od 260.000.000 dinara;

2) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu u iznosu od 120.000.000 dinara;

3) podsticaje za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi u iznosu od 136.000.000 dinara 64.000.000 DINARA, i to za:

(1) mere i akcije u poljoprivredi u iznosu od 10.000.000 dinara,

(2) unapređenje stručnog znanja i stalnog usavršavanja ljudskih kapaciteta u iznosu od 126.000.000 dinara 54.000.000 DINARA;

4) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju, u iznosu od 40.000.000 dinara.

4827013.0116.24/4

IZJAVA

O OSTVARENOJ SARADNJI, ODNOSNO PRIBAVLJANJU MIŠLJENJA OD

ORGANA, ORGANIZACIJA I TELA

Ne postoje posebni propisi prema kojima bi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede bilo obavezno da uspostavi saradnju, odnosno pribavi mišljenja od organa, organizacija i tela u skladu sa članom 39a stav 4. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/08, 33/10, 69/10, 20/11,037/11 i 30/13), prilikom izrade Predloga uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini.

4827013.0116.24/5 [pic] Republika Srbija MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Broj: 110-00-21/2013-09 Datum: 28. novembar 2013. godine B e o g r a d

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT

ZA ZAKONODAVSTVO

B E O G R A D

U prilogu dopisa dostavljamo vam Predlog uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini, radi davanja mišljenja.

Molimo da nam mišljenje dostavite u što kraćem roku.

MINISTAR

prof. dr Dragan Glamočić

Predmet obradila,

na osnovu inicijative

Uprave za agrarna plaćanja:

_______________

Marija Matić

Saglasne:

_______________

Ružica Tripić

_______________

Daniela Stojanović

4827013.0116.24/6 [pic] Republika Srbija MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Broj: 110-00-21/2013-09 Datum: 28. novembar 2013. godine B e o g r a d

MINISTARSTVO FINANSIJA

B E O G R A D

U prilogu dopisa dostavljamo vam Predlog uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini, radi davanja mišljenja.

Molimo da nam mišljenje dostavite u što kraćem roku.

MINISTAR

prof. dr Dragan Glamočić

Predmet obradila,

na osnovu inicijative

Uprave za agrarna plaćanja:

_______________

Marija Matić

Saglasne:

_______________

Ružica Tripić

_______________

Daniela Stojanović

4827013.0116.24/7

[pic] Republika Srbija MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Broj: 110-00-21/2013-09 Datum: 28. novembar 2013. godine B e o g r a d

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

B E O G R A D

U prilogu dopisa dostavljamo Predlog uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini sa Izjavom o usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije, radi davanja mišljenja.

Molimo da nam mišljenje dostavite u što kraćem roku.

MINISTAR

prof. dr Dragan Glamočić

Predmet obradila,

na osnovu inicijative

Uprave za agrarna plaćanja:

_______________

Marija Matić

Saglasne:

_______________

Ružica Tripić

_______________

Daniela Stojanović

4827013.0116.24/8 [pic] Republika Srbija MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Broj: 110-00-21/2013-09 Datum: 4. decembar 2013. godine B e o g r a d

V L A D A

– Generalni sekretarijat –

BEOGRAD

U prilogu dopisa dostavljamo Prečišćen tekst uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini, radi objavljivanja u „Službenim glasniku Republike Srbije”.

Napominjemo da je Prečišćen tekst uredbe sačinjen u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo.

MINISTAR

prof. dr Dragan Glamočić

Predmet obradila:

_______________

Marija Matić

Saglasna:

_______________

Ružica Tripić

4827013.0116.24/9 [pic]Republika Srbija MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Broj: 110-00-21/2013-09 Datum: 3. decembar 2013. godine Beograd

VLADA

– Generalni sekretarijat –

BEOGRAD

U prilogu dopisa dostavljamo Predlog uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini, radi razmatranja i usvajanja na prvoj narednoj sednici Vlade.

Imajući u vidu potrebu da se izvrši preraspodela sredstava namenjenih podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na one podsticaje za koje je podnet veći broj zahteva (premija za mleko i očuvanje životinjskih genetičkih resursa), a radi nastavljanja blagovremene realizacije navedenih podsticaja, kao i činjenicu da se završava budžetska godina, neophodno je tekst Predloga uredbe o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini staviti na prvu narednu sednicu Vlade.

Napominjemo da ćemo mišljenja Ministarstva finansija, Kancelarije za evropske integracije i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo pribaviti do početka sednice Vlade.

MINISTAR prof. dr Dragan Glamočić

4827013.0116.24/10

Ostavite komentar