Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RASPODELI

PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI

I RURALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, br. 20/13 i 21/13-ispravka), u članu 2. stav 1. reči: „sredstva u iznosu od 726.000.000 dinara, od čega se ovom uredbom raspodeljuju sredstva u iznosu od 689.700.000 dinara” zamenjuju se rečima: „sredstva u iznosu od 500.000.000 dinara, koja se raspodeljuju u skladu sa ovom uredbom”.

U stavu 2. iznos: „830.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „330.000.000 dinara”.

U stavu 3. reči: „sredstva u iznosu od 34.091.735.000 dinara, od čega se ovom uredbom raspodeljuju sredstva u iznosu od 33.866.690.000 dinara” zamenjuju se rečima: „sredstva u iznosu od 32.477.033.000 dinara, koja se raspodeljuju u skladu sa ovom uredbom”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. iznos: „319.700.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „130.000.000 dinara”.

U stavu 3. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se reči: „regresiranje goriva za jesenju setvu.”

Član 3.

U članu 5. stav 1. iznos: „28.268.250.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „26.378.593.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 2) iznos: „10.500.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „9.110.343.000 dinara”.

U tački 10) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se tačkom.

Tačka 11) briše se.

Član 4.

U članu 7. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 5.

U članu 8. stav 2. tačka 1) podtačka (1) alineje prva i druga menjaju se i glase:

„- podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 200.000.000 dinara, od čega za podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada u okviru Projekta podrške ruralnom razvoju za pet okruga Južne i Istočne Srbije u saradnji sa Vladom Danske iznos od 30.000.000 dinara,

– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 500.000.000 dinara, od čega za podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u okviru Projekta podrške ruralnom razvoju za pet okruga Južne i Istočne Srbije u saradnji sa Vladom Danske iznos od 60.000.000 dinara;”

Član 6.

U članu 9. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „osim za podsticaje iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (1) alineje prve i druge ove uredbe koji se odnose na Projekat podrške ruralnom razvoju za pet okruga Južne i Istočne Srbije u saradnji sa Vladom Danske koji se sprovodi putem konkursa”.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827013.0064.25/1

Ostavite komentar