Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14 i 103/15), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 -US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 8/16), u članu 2. stav 2. reči: „koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom” zamenjuju se rečima: „od čega se ovom uredbom raspoređuju sredstva u iznosu od 19.780.670.000 dinara”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 2.896.950.000 dinara, od čega 2.296.950.000 dinara budžetskih sredstava i 600.000.000 dinara sredstava finansijske pomoći EU za finansiranje IPARD mera. U skladu sa Rešenjem o promeni aproprijacije 03 broj: 401-00-4009/2016 od 16. novembra 2016. godine na Ekonomsku klasifikaciju 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 650.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznose 3.546.950.000 dinara, od čega 2.946.950.000 dinara budžetskih sredstava i 600.000.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD mera. Budžetska sredstva u iznosu od 2.946.950.000 dinara raspoređuju se u skladu sa ovom uredbom dok se sredstva finansijske pomoći EU za finansiranje IPARD mera u iznosu od 600.000.000 raspodeljuju putem konkursa, u skladu sa posebnim aktom – IPARD Programom.”

Član 2.

U članu 3. stav 2. reči: „3.462.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „3.312.000.000 dinara”.

U stavu 3. reči: „457.650.000 dinara” zamenjuju se rečima: „312.650.000 dinara”.

Član 3.

U članu 5. stav 1. reči: „16.968.670.000 dinara” zamenjuju se rečima: „ 16.468.670.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 1) reči: „3.400.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „3.635.000.000 dinara”.

U tački 2) reči: „3.525.694.000 dinara” zamenjuju se rečima: „3.175.694.000 dinara”.

U tački 3) reči: „5.248.782.000 dinara” zamenjuju se rečima: „5.390.782.000 dinara”.

U tački 4) reči: „900.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „1.550.000.000 dinara”.

U tački 6) reči: „320.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „420.000.000 dinara”.

U tački 7) reči: „28.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „1.000.000 dinara”.

U tački 8) reči: „3.525.694.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.275.694.000 dinara”.

Član 4.

U članu 8. stav 1. reči: „1.839.300.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.634.300.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 1) reči: „1.206.600.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.076.600.000 dinara”.

U podtački (1) reči: „664.100.000 dinara” zamenjuju se rečima: „1.414.100.000 dinara”.

U podtački (1) alineja prva reči: „150.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „100.000.000 dinara”.

Alineja druga menja se i glasi:

„- podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 1.314.100.000 dinara, od čega za podršku primarnoj biljnoj proizvodnji u iznosu od 1.050.000.000 dinara, a za podršku primarnoj stočarskoj proizvodnji u iznosu od 264.100.000 dinara;”.

U podtački (3) reči: „450.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „570.000.000 dinara”.

U tački 2) reči: „150.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „175.000.000 dinara”.

Podtačka (2) menja se i glasi:

„(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 83.000.000 dinara, od čega za očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 5.000.000 dinara, a za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 78.000.000 dinara”.

U tački 4) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se tačkom.

Tačka 5) briše se.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10990/2016-1

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar