Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 -US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, br. 8/17, 53/17, 67/17, 88/17 i 101/17), u članu 2. stav 3. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 3.847.000.000 dinara. U skladu sa Rešenjem o promeni aproprijacije broj: 401-00-1513/2017 od 18. maja 2017. godine na Ekonomsku klasifikaciju 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 900.000.000 dinara. U skladu sa Rešenjem o promeni aproprijacije broj: 401-00-3011/2017 od 27. septembra 2017. godine na Ekonomsku klasifikaciju 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 1.210.000.000 dinara. Ukupna raspoloživa sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama koja iznose 5.957.000.000 dinara Rešenjem broj: 420-00-950/4/2017-02 od 1. novembra 2017. godine uvećana su na izvoru 12 preusmeravanjem unutar budžetskog korisnika sa Evidencionog računa Fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede, Glava 23.1 Program 0103, Funkcija 420, Programska aktivnost/projekat 0005 Kreditna podrška u poljoprivredi, tako da ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 1.000.000.000 dinara i iznose 6.957.000.000 dinara. U skladu sa Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 broj: 401-11191/2017 od 15. novembra 2017. godine na Ekonomsku klasifikaciju 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 775.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu 7.732.000.000 dinara, od čega je 6.732.000.000 dinara obezbeđeno na izvoru 01 i 1.000.000.000 dinara na izvoru 12.”

Član 2.

U članu 5. stav 2. tačka 1) reči: „3.600.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „3.645.000.000 dinara”.

U tački 2) reči: „2.927.028.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.925.028.000 dinara”.

U tački 3) reči: „5.200.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „5.000.000.000 dinara”.

U tački 4) reči: „1.500.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „1.700.000.000 dinara”.

U tački 5) reči: „20.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „100.000 dinara”.

U tački 9) reči: „2.410.128.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.387.028.000 dinara”.

Član 3.

U članu 8. stav 1. menja se i glasi:

„Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 6.912.000.000 dinara od čega je iznos od 5.912.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 1.000.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12.”

U stavu 2. tačka 1) i podtačka (1) menjaju se i glase:

„1) unapređenje konkurentnosti u iznosu od 5.771.300.000 dinara od čega je iznos od 4.877.300.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 894.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12, i to za:

(1) investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 5.277.800.000 dinara od čega je iznos od 4.433.800.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 844.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12, od čega za:”.

U podtački (1) alineja druga menja se i glasi:

„- podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u ukupom iznosu od 5.127.800.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme, kao i kvalitetnih priplodnih grla u iznosu od 1.907.300.000 dinara od čega je iznos od 1.463.300.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 444.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12, za podršku za investicije za nabavku novih traktora u ukupnom iznosu od 1.930.500.000 dinara, od čega je iznos od 1.830.500.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 100.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12, a za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u ukupnom iznosu od 1.290.000.000 dinara od čega je iznos od 990.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 300.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12;”.

U tački 1) podtačka (2) reči: „iznosu od 393.500.000 dinara” zamenjuju se rečima: „ukupnom iznosu od 443.500.000 dinara, od čega je iznos od 393.500.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 50.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12”.

U tački 2) reči: „155.500.000 dinara” zamenjuju se rečima: „203.500.000 dinara”.

U tački 2) podtačka (2) reči: „65.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „113.000.000 dinara”.

U podtački (2) alineja druga, reči: „58.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „106.000.000 dinara”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-11507/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić,s.r.

Ostavite komentar