Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2014. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, br. 8/14, 30/14, 116/14 i 128/14), u članu 3. stav 3. iznos: „5.093.845.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „4.993.845.000 dinara”.

Član 2.

U članu 5. stav 1. iznos: „23.792.500.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „24.285.280.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 1) iznos: „3.550.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „3.450.000.000 dinara”.

U tački 2) iznos: „10.954.500.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „10.962.850.000 dinara”.

U tački 3) iznos: „3.273.390.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „3.323.390.000 dinara”.

U tački 4) iznos: „960.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „620.000.000 dinara”.

U tački 5) iznos: „10.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „3.800.000 dinara”.

U tački 6) iznos: „210.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „193.800.000 dinara”.

Tačka 7) briše se.

U tački 8) iznos: „3.894.610.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „4.759.130.000 dinara”.

U podtački (1) iznos: „2.194.350.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „2.713.062.000 dinara”.

U podtački (2) iznos: „1.700.260.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „2.046.068.000 dinara”.

U tački 9) iznos: „400.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „462.310.000 dinara”.

Član 3.

U članu 7. stav 3. iznos: „10.454.500.000 dinara” zamenjuje se iznosom: 10.462.850.000 dinara”, a iznos: „10.954.500.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „10.962.850.000 dinara”.

Član 4.

U članu 8. stav 1. iznos: „1.052.200.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „659.420.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 1) iznos: „890.800.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „518.000.000 dinara”.

U podtački (1) iznos: „786.800.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „476.800.000 dinara”.

U alineji drugoj iznos: „706.800.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „396.800.000 dinara”, a iznos: „130.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „50.000.000 dinara”.

U podtački (2) iznos: „104.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „41.200.000 dinara”.

U alineji prvoj iznos: „2.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „200.000 dinara”.

Alineja druga briše se.

U alineji trećoj iznos: „100.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „41.000.000 dinara”.

U tački 2) iznos: „113.750.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „93.770.000 dinara”.

U podtački (1) iznos: „83.750.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „73.750.000 dinara”.

Podtačka (2) menja se i glasi:

„(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 20.020.000 dinara, od čega za očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 20.000 dinara, a za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 20.000.000 dinara;”.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 15. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar