Uredba o izmenama Uredbe o korišćenju podsticaja proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2010. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJA PROIZVOĐAČIMA POLjOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA 2010. GODINU

Član 1.

U Uredbi o korišćenju podsticaja proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 20/10), čl. od 6. do 9. menjaju se i glase:

„Član 6.

Radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz ove uredbe izvoznik podnosi Narodnoj banci Srbije dokumentaciju i obrazac o ispunjenosti uslova za korišćenje podsticaja na osnovu ove uredbe, u roku od 90 dana od dana sticanja prava iz člana 3. stav 1. ove uredbe.

Za proizvode iz člana 3. stav 3. ove uredbe uz dokumentaciju iz stava 1. ovog člana dostavlja se zapisnik poljoprivrednog inspektora kojim se utvrđuje poreklo grožđa i voća od kojih su proizvedeni.

Član 7.

Narodna banka Srbije propisuje dokumentaciju i obrazac o ispunjenosti uslova za korišćenje podsticaja na osnovu ove uredbe.

Član 8.

Narodna banka Srbije proverava podnetu dokumentaciju i obrazac iz člana 6. ove uredbe i ako utvrdi ispunjenost uslova za ostvarivanje prava iz ove uredbe overava propisani obrazac koji, sa pregledom kontrolisanih i overenih obrazaca, dostavlja izvozniku.

Ako Narodna banka Srbije utvrdi nepravilnosti u podnetom obrascu i dokumentaciji pozvaće izvoznika da te nepravilnosti otkloni u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema poziva za otklanjanje nepravilnosti.

Član 9.

Zahtev za korišćenje podsticaja iz ove uredbe podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac (u daljem tekstu: Uprava), za svaki tarifni broj iz člana 2. ove uredbe.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva podnosi:

1) overen obrazac od strane Narodne banke Srbije o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz ove uredbe, u originalu;

2) pregled kontrolisanih i overenih obrazaca.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Upravi na odlučivanje u roku od 30 dana od dana izrade pregleda kontrolisanih i overenih obrazaca.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 15. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827010.0062.37.Doc/1 O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i članom 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sastoje se u činjenici da se uloga poljoprivrednog sektora ogleda u obezbeđenju prehrambene sigurnosti, obezbeđivanju ekonomskog napredka, ali isto tako poljoprivreda je i nosilac ruralnog razvoja.

Poljoprivreda Srbije u poslednjih nekoliko godina beleži stalni rast izvoza i uvoza, pri čemu izvoz raste sa značajno većom stopom nego uvoz. Međutim, imajući u vidu sve oštriju konkurenciju i sve zahtevnija ino tržišta, potrebno je što je moguće duže podsticati izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kako bi se održao trend rasta izvoza ovih proizvoda, zadržala osvojena tržišta i osvojila nova profitibilna tržišta za period nakon pristupanja STO, kad će ova mera agrarne politike morati da se ukine.

Subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda se isplaćuju u cilju unapređenja i promovisanja domaće proizvodnje, rasterećenja od domaćih viškova i u cilju pronalaženja novih tržišta za proizvode za koje još nije postignut odgovarajući nivo konkurentnosti.

Izmena uredbe vrši se u cilju preciziranja postupka koji se odnosi na ostvarivanje prava na podsticaje.

III. SADRŽINA UREDBE

U Uredbi o korišćenju podsticaja proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 20/10), čl. 6. do 9. menjaju se i glase:

„Član 6.

Radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz ove uredbe izvoznik podnosi Narodnoj banci dokumentaciju i obrazac o ispunjenosti uslova na korišćenje podsticaja na osnovu ove uredbe, u roku od 90 dana od dana sticanja prava iz člana 3. stav 1. ove uredbe.

Za proizvode iz člana 3. stav 3. ove uredbe uz dokumentaciju iz stava 1. ovog člana dostavlja se zapisnik poljoprivrednog inspektora kojim se utvrđuje poreklo grožđa i voća od kojih su proizvedeni.

Član 7.

Narodna banka Srbije propisuje dokumentaciju i obrazac o ispunjenosti uslova na korišćenje podsticaja na osnovu ove uredbe.

Član 8.

Narodna banka proverava podnetu dokumentaciju i obrazac iz člana 6. ove uredbe i ako utvrdi ispunjenost uslova za ostvarivanje prava iz ove uredbe overava propisani obrazac koji, sa pregledom kontrolisanih i overenih obrazaca, dostavlja izvozniku.

Ako Narodna banka utvrdi nepravilnosti u podnetom obrascu i dokumentaciji pozvaće izvoznika da te nepravilnosti otkloni u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema poziva za otklanjanje nepravilnosti.

Član 9.

Zahtev za korišćenje podsticaja iz ove uredbe podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac (u daljem tekstu: Uprava), za svaki tarifni broj iz člana 2. ove uredbe.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva podnosi:

1) overen obrazac od strane Narodne banke o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz ove uredbe, u originalu;

2) pregled kontrolisanih i overenih obrazaca.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Upravi na odlučivanje u roku od 30 dana od dana izrade pregleda kontrolisanih i overenih obrazaca.”

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), Razdeo 16 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 16.7 Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđena su sredstva u iznosu od 15.405.357.000 dinara, od čega za Tržišne podsticaje 350.000.000 dinara, a u okviru kojih za Mere podsticanja izvoza 300.000.000 dinara.

V. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Kako su sredstva za subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda utvrđuju za svaku godinu u budžetu Republike Srbije, a njihovo korišćenje se obavlja kontinuirano, svakodnevno, to bi trebalo da Uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Ostavite komentar