Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju mleka i proizvodnju mesa u 2010. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RURALNI RAZVOJ KROZ INVESTICIJE U POLjOPRIVREDNA GAZDINSTVA ZA PROIZVODNjU MLEKA I PROIZVODNjU MESA U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju mleka i proizvodnju mesa u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, broj 15/10), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima:

1) fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

2) udruženje poljoprivrednika koji se bave stočarstvom.

Lice iz stava 1. tačka 1) ovog člana ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 111/09 – u daljem tekstu: Pravilnik) i nalazi se u aktivnom statusu;

2) je izmirilo poreske obaveze za 2009. godinu;

3) ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) i ako je na dan 30. aprila 2010. godine platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini utvrđenih obaveza za 2009. godinu, izuzev za fizička lica – nosioce poljoprivrednog gazdinstva kojima je svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda utvrđeno u 2010. godini i to do dana podnošenja zahteva;

4) ima prebivalište u opštini u kojoj se vrši investicija.

Lice iz stava 1. tačka 2) ovog člana ostaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, ako:

1) je upisano u odgovarajući registar udruženja u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja;

2) ima najmanje deset članova udruženja koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom i nalaze se u aktivnom statusu;

3) je registrovano do 2010. godine.”

Član 2.

U članu 3. stav 1. menja se i glasi:

„Lice iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za investicije u proizvodnju mleka, i to:

1) za izgradnju objekta za držanje mlečnih krava kapaciteta najmanje 20, a najviše 100 mlečnih krava;

2) za rekonstrukciju objekta za držanje mlečnih krava;

3) za izgradnju objekta/objekata za mužu i skladištenje mleka;

4) za nabavku nove opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka na farmi;

5) za nabavku nove opreme i/ili mehanizacije za pripremu silaže;

6) za nabavku nove mehanizacije za pripremu, rukovanje i distribuciju stočne hrane na farmi i/ili za sistem za napajanje stoke;

7) za nabavku nove opreme za transport mleka na farmi;

8) za izgradnju objekta i/ili nabavku nove opreme za adekvatnu manipulaciju stajnjakom;

9) za rekonstrukciju objekata za mužu i skladištenje mleka.”

U stavu 2. reči: „podnosilac zahteva” zamenjuju se rečima: „lice iz stava 1. ovog člana.”

Član 3.

Posle člana 3. dodaje se član 3a, koji glasi:

„Član 3a

Lice iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za investicije u proizvodnju mleka, i to:

1) za nabavku nove opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka na farmi;

2) za nabavku nove opreme i/ili mehanizacije za pripremu silaže;

3) za nabavku nove mehanizacije za pripremu, rukovanje i distribuciju stočne hrane na farmi i/ili za sistem za napajanje stoke;

4) za nabavku nove opreme za transport mleka na farmi;

5) za nabavku nove opreme za adekvatnu manipulaciju stajnjakom.”

Član 4.

U članu 4. stav 1. menja se i glasi:

„Lice iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za investicije u proizvodnju mesa, i to:

1) za izgradnju objekta za držanje životinja kapaciteta najmanje 20, a najviše 150 grla junadi, odnosno kapaciteta najmanje 150 grla ovaca, odnosno koza;

2) za nabavku nove opreme i/ili mehanizacije za pripremu silaže;

3) za nabavku nove mehanizacije za pripremu, rukovanje, distribuciju stočne hrane na farmi i/ili za sistem za napajanje stoke;

4) za izgradnju objekta i/ili nabavku nove opreme za adekvatnu manipulaciju stajnjakom;

5) za rekonstrukciju objekta za držanje životinja.”

U stavu 2. reči: „podnosilac zahteva” zamenjuju se rečima: „lice iz stava 1. ovog člana.”

Član 5.

Posle člana 4. dodaje se član 4a, koji glasi:

„Član 4a

Lice iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za investicije u proizvodnju mesa, i to:

1) za nabavku nove opreme i/ili mehanizacije za pripremu silaže;

2) za nabavku nove mehanizacije za pripremu, rukovanje, distribuciju stočne hrane na farmi i/ili za sistem za napajanje stoke;

3) za nabavku nove opreme za adekvatnu manipulaciju stajnjakom.”

Član 6.

U članu 5. stav 2. menja se i glasi:

„Lice iz člana 2. stav 1. ove uredbe (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) ne može da ostvari pravo na podsticajna sredstva za istu investiciju iz čl. 3. i 4. odnosno čl. 3a i 4a ove uredbe više od jednog puta.”

Član 7.

U članu 6. stav 2. tač. 2) i 3) menjaju se i glase:

„2) 4.000.000 dinara – za investicije iz člana 3. stav 1. tač. 4) i 5), člana 3a tač. 1) i 2), člana 4. stav 1. tačka 2) i člana 4a tačka 1) ove uredbe;

3) 2.000.000 dinara – za investicije iz člana 3. stav 1. tač. 6) i 7), člana 3a tač. 3), 4) i 5), člana 4. stav 1. tačka 3) i člana 4a tač. 2) i 3) ove uredbe.”

Član 8.

U članu 7. stav 1. reči: „ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo)” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).”

Član 9.

U članu 8. st. 1. i 2. reči: „Ministarstvo” zamenjuju se rečima: „Uprava”.

Član 10.

U članu 10. stav 1. reč: „Ministarstva” zamenjuje se rečima: „Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).”

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj

U Beogradu,

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827010.0063.39.Doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Osnova ove podmere je podrška investicionim ulaganjima u gazdinstva za proizvodnju mleka, što podrazumeva ulaganja u nabavku opreme i mehanizacije za proizvodnju stočne hrane, opreme za mužu, distribuciju i hlađenje mleka, mehanizaciju za pravilnu manipulaciju stajnjaka, izgradnju objekata za držanje mlečnih krava i objekata za pravilno skladištenje stajnjaka, kao i podrška investicionim ulaganjima u gazdinstva za proizvodnju mesa, što podrazumeva ulaganja u nabavku opreme i mehanizacije za proizvodnju stočne hrane, mehanizacije za pravilnu manipulaciju stajnjaka, izgradnju objekata za držanje tovnih junadi, ovaca i koza i objekata za pravilno skladištenje stajnjaka.

Cilj mere je unapređenje konkurentnosti i tržišne efikasnosti poljoprivrednih gazdinstava za proizvodnju sirovog mleka i poboljšanje kvaliteta mleka, kao i poljoprivrednih gazdinstva za proizvodnju mesa i poboljšanje kvaliteta proizvedenog mesa.

Efekat mere se očekuje kroz poboljšanje kvaliteta proizvedenog sirovog mleka na gazdinstvu, a u prerađivačkom sektoru očekivani efekat je kvalitetniji prerađeni proizvodi i njihovo bolje pozicioniranje na inostranom tržištu. Takođe, efekat se očekuje i u povećanoj ponudi proizvedenog mesa (kako po količini, tako i kvalitetu). Efekat u prerađivačkom sektoru očekuje se u poboljšanju kvaliteta ulazne sirovine za dalju preradu, što će doprineti dostizanju visokih standarda kvaliteta gotovih proizvoda, a tako i bolje pozicioniranje na domaćem i inostranom tržištu.

III. SADRŽINA UREDBE

Članom 1. ove uredbe član 2. Uredbe o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju mleka i proizvodnju mesa u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, broj 15/10 – u daljem tekstu: Uredba), menja se i glasi: „Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima:

1) fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

2) udruženje poljoprivrednika koji se bave stočarstvom.

Lice iz stava 1. tačka 1) ovog člana ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 111/09 – u daljem tekstu: Pravilnik) i nalazi se u aktivnom statusu;

2) je izmirilo poreske obaveze za 2009. godinu;

3) ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) i ako je na dan 30. aprila 2010. godine platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini utvrđenih obaveza za 2009. godinu, izuzev za fizička lica – nosioce poljoprivrednog gazdinstva kojima je svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda utvrđeno u 2010. godini i to do dana podnošenja zahteva;

4) ima prebivalište u opštini u kojoj se vrši investicija.

Lice iz stava 1. tačka 2) ovog člana ostaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, ako:

1) je upisano u odgovarajući registar udruženja u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja;

2) ima najmanje deset članova udruženja koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom i nalaze se u aktivnom statusu;

3) je registrovano do 2010. godine.”

Članom 2. član 3. stav 1. Uredbe menja se i glasi:

„Lice iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za investicije u proizvodnju mleka, i to:

1) za izgradnju objekta za držanje mlečnih krava kapaciteta najmanje 20, a najviše 100 mlečnih krava;

2) za rekonstrukciju objekta za držanje mlečnih krava;

3) za izgradnju objekta/objekata za mužu i skladištenje mleka;

4) za nabavku nove opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka na farmi;

5) za nabavku nove opreme i/ili mehanizacije za pripremu silaže;

6) za nabavku nove mehanizacije za pripremu, rukovanje i distribuciju stočne hrane na farmi i/ili za sistem za napajanje stoke;

7) za nabavku nove opreme za transport mleka na farmi;

8) za izgradnju objekta i/ili nabavku nove opreme za adekvatnu manipulaciju stajnjakom;

9) za rekonstrukciju objekata za mužu i skladištenje mleka.”

U stavu 2. istog člana reči: „podnosilac zahteva” zamenjuju se rečima: „lice iz stava 1. ovog člana.”

Članom 3. propisano je da posle člana 3. Uredbe dodaje se član 3a koji glasi:

„Član 3a

Lice iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za investicije u proizvodnju mleka, i to:

1) za nabavku nove opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka na farmi;

2) za nabavku nove opreme i/ili mehanizacije za pripremu silaže;

3) za nabavku nove mehanizacije za pripremu, rukovanje i distribuciju stočne hrane na farmi i/ili za sistem za napajanje stoke;

4) za nabavku nove opreme za transport mleka na farmi;

5) za nabavku nove opreme za adekvatnu manipulaciju stajnjakom.”

Članom 4. menja se član 4. stav 1. Uredbe tako da glasi:

„Lice iz člana 2. stav 1. tačka 1. ove uredbe ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za investicije u proizvodnju mesa, i to:

1) za izgradnju objekta za držanje životinja kapaciteta najmanje 20, a najviše 150 grla junadi, odnosno kapaciteta najmanje 150 grla ovaca, odnosno koza;

2) za nabavku nove opreme i/ili mehanizacije za pripremu silaže;

3) za nabavku nove mehanizacije za pripremu, rukovanje, distribuciju stočne hrane na farmi i/ili za sistem za napajanje stoke;

4) za izgradnju objekta i/ili nabavku nove opreme za adekvatnu manipulaciju stajnjakom;

5) za rekonstrukciju objekta za držanje životinja.”

U stavu 2. istog člana reči: „podnosilac zahteva” zamenjuju se rečima: „lice iz stava 1. ovog člana.”

Članom 5. predviđeno je da se posle člana 4. Uredbe dodaje član 4a koji glasi:

„Član 4a

Lice iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za investicije u proizvodnju mesa, i to:

1) za nabavku nove opreme i/ili mehanizacije za pripremu silaže;

2) za nabavku nove mehanizacije za pripremu, rukovanje, distribuciju stočne hrane na farmi i/ili za sistem za napajanje stoke;

3) za nabavku nove opreme za adekvatnu manipulaciju stajnjakom.”

Članom 6. predviđeno je da se član 5. stav 2. Uredbe menja i glasi: „Lice iz člana 2. stav 1. tač. 1) i 2) ove uredbe (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) ne može da ostvari pravo na podsticajna sredstva za istu investiciju iz čl. 3. i 4, odnosno čl. 3a i 4a ove uredbe više od jednog puta.”

Članom 7. predviđeno se u članu 6. stav 2. tač. 2) i 3) menjaju se i glase:

„2) 4.000.000 dinara – za investicije iz člana 3. stav 1. tač. 4) i 5), člana 3a tač. 1) i 2), člana 4. stav 1. tačka 2) i član 4a tačka 1);

3) 2.000.000 dinara – za investicije iz člana 3. stav 1. tač. 6) i 7), član 3a tač. 3), 4) i 5), član 4. stav 1. tačka 3) i član 4a tač. 2) i 3).”

Članom 8. predviđeno je da se u članu 7. Uredbe reči: „ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo)” zamenjuju rečima: „Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljljem tekstu: Uprava).”

Članom 9. predviđeno je da se u članu 8. st. 1. i 2. Uredbe reči: „Ministarstvo” zamenjuju rečima: „Uprava”.

Članom 10. predviđeno je da se u članu 10. stav 1. Uredbe reči: „Ministarstva” zamenjuju se rečima: „Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).”

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2010. godinu.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu, u članu 7, razdeo 16, Glava 16.7 – Uprava za agrarna plaćanja, funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, predviđena su sredstva u iznosu od 15.405.357.000 dinara.

Od navedenog iznosa za strukturne podsticaje predviđena su sredstva u iznosu od 2.125.000.000 dinara, u okviru kojih za mere ruralnog razvoja predviđena su sredstva u iznosu od 1.920.000.000, a u okviru ovog iznosa za povećanje konkurentnosti kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva predviđena su sredstva u iznosu od 1.620.000.000 dinara, od čega je za investicije u gazdinstva za proizvodnju mleka predviđeno 200.000.000 dinara, a za investicije u gazdinstva za proizvodnju mesa 100.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4827010.0063.39.Doc/2

P R E G L E D

ODREDABA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RURALNI RAZVOJ KROZ INVESTICIJE U POLjOPRIVREDNA GAZDINSTVA ZA PROIZVODNjU MLEKA I PROIZVODNjU MESA U 2010. GODINI KOJE SE MENjAJU

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 111/09) i nalazi se u aktivnom statusu;

2) je upisano u Registar objekata koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

3) je izmirilo poreske obaveze za 2009. godinu;

4) ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) i ako je na dan 30. aprila 2010. godine platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini utvrđenih obaveza za 2009. godinu, izuzev za fizička lica – nosioce poljoprivrednog gazdinstva kojima je svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda utvrđeno u 2010. godini, i to do dana podnošenja zahteva;

5) ima prebivalište u opštini u kojoj se vrši investicija.

Izuzetno od stava 1. tačka 2) ove uredbe, za investicije iz člana 3. stav 1. tačka 1) i člana 4. stav 1. tačka 1) ove uredbe, pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ima fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstava koje na dan podnošenja zahteva za dobijanje podsticajnih sredstava nije upisano u Registar objekata koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, pod uslovom da je posle realizacije investicije, a pre isplate podsticajnih sredstava upisano u taj registar.

PRAVO NA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA, POD USLOVIMA UTVRĐENIM OVOM UREDBOM, IMA:

1) FIZIČKO LICE – NOSILAC POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA;

2) UDRUŽENjE POLjOPRIVREDNIKA KOJI SE BAVE STOČARSTVOM.

LICE IZ STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA OSTVARUJE PRAVO NA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA, AKO:

1) JE UPISANO U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SKLADU SA PRAVILNIKOM O NAČINU I USLOVIMA UPISA I VOĐENjA REGISTRA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, OBRASCIMA ZAHTEVA ZA UPIS I OBNOVU REGISTRACIJE I PRILOGA, DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV, NAČINU ČUVANjA PODATAKA, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVNI STATUS POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 111/09 – U DALjEM TEKSTU: PRAVILNIK) I NALAZI SE U AKTIVNOM STATUSU;

2) JE IZMIRILO PORESKE OBAVEZE ZA 2009. GODINU;

3) IMA UTVRĐENO SVOJSTVO OSIGURANIKA POLjOPRIVREDNIKA KOD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE (U DALjEM TEKSTU: FOND) I AKO JE NA DAN 30. APRILA 2010. GODINE PLATILO GLAVNI DUG PO OSNOVU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE U VISINI UTVRĐENIH OBAVEZA ZA 2009. GODINU, IZUZEV ZA FIZIČKA LICA – NOSIOCE POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KOJIMA JE SVOJSTVO OSIGURANIKA POLjOPRIVREDNIKA KOD FONDA UTVRĐENO U 2010. GODINI I TO DO DANA PODNOŠENjA ZAHTEVA;

4) IMA PREBIVALIŠTE U OPŠTINI U KOJOJ SE VRŠI INVESTICIJA.

LICE IZ STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA OSTARUJE PRAVO NA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA, AKO:

1) JE UPISANO U ODGOVARAJUĆI REGISTAR UDRUŽENjA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU UDRUŽENjA;

2) IMA NAJMANjE DESET ČLANOVA UDRUŽENjA KOJI SU UPISANI U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SKLADU SA PRAVILNIKOM I NALAZE SE U AKTIVNOM STATUSU;

3) JE REGISTROVANO DO 2010. GODINE.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ostvaruje lice iz člana 2. ove uredbe (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) za investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju kravljeg mleka, i to:

1) za izgradnju objekta za držanje mlečnih krava kapaciteta najmanje 20, a najviše 100 mlečnih krava;

2) za rekonstrukciju objekta za držanje mlečnih krava;

3) za izgradnju objekta/objekata za mužu i skladištenje mleka;

4) za nabavku nove opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka na farmi;

5) za nabavku nove opreme i/ili mehanizacije za pripremu silaže;

6) za nabavku nove mehanizacije za pripremu, rukovanje i distribuciju stočne hrane na farmi i/ili za sistem za napajanje stoke;

7) za nabavku nove opreme za transport mleka na farmi;

8) za izgradnju objekta i/ili nabavku nove opreme za adekvatnu manipulaciju stajnjakom;

9) za rekonstrukciju objekata za mužu i skladištenje mleka.

LICE IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 1) OVE UREDBE OSTVARUJE PRAVO NA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U PROIZVODNjU MLEKA, I TO:

1) ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA DRŽANjE MLEČNIH KRAVA KAPACITETA NAJMANjE 20, A NAJVIŠE 100 MLEČNIH KRAVA;

2) ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKTA ZA DRŽANjE MLEČNIH KRAVA;

3) ZA IZGRADNjU OBJEKTA/OBJEKATA ZA MUŽU I SKLADIŠTENjE MLEKA;

4) ZA NABAVKU NOVE OPREME ZA MUŽU, HLAĐENjE I SKLADIŠTENjE MLEKA NA FARMI;

5) ZA NABAVKU NOVE OPREME I/ILI MEHANIZACIJE ZA PRIPREMU SILAŽE;

6) ZA NABAVKU NOVE MEHANIZACIJE ZA PRIPREMU, RUKOVANjE I DISTRIBUCIJU STOČNE HRANE NA FARMI I/ILI ZA SISTEM ZA NAPAJANjE STOKE;

7) ZA NABAVKU NOVE OPREME ZA TRANSPORT MLEKA NA FARMI;

8) ZA IZGRADNjU OBJEKTA I/ILI NABAVKU NOVE OPREME ZA ADEKVATNU MANIPULACIJU STAJNjAKOM;

9) ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA ZA MUŽU I SKLADIŠTENjE MLEKA.

U slučaju da podnosilac zahteva LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA već ima objekat/objekte za držanje mlečnih krava, pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iz stava 1. tačka 1) ovog člana može ostvariti pod uslovom da posle realizacije investicije, a pre isplate sredstava, ukupan kapacitet svih objekata za čuvanje mlečnih krava bude najmanje 20, a najviše 100 mlečnih krava na jednom poljoprivrednom gazdinstvu.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iz stava 1. tačka 2) ovog člana može se ostvariti pod uslovom da je na dan podnošenja zahteva, kao i posle realizacije investicije, a pre isplate sredstava, kapacitet objekta/objekata za čuvanje mlečnih krava najmanje 20, a najviše 100 mlečnih krava na jednom poljoprivrednom gazdinstvu.

ČLAN 3A

LICE IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 2) OVE UREDBE OSTVARUJE PRAVO NA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U PROIZVODNjU MLEKA, I TO:

1) ZA NABAVKU NOVE OPREME ZA MUŽU, HLAĐENjE I SKLADIŠTENjE MLEKA NA FARMI;

2) ZA NABAVKU NOVE OPREME I/ILI MEHANIZACIJE ZA PRIPREMU SILAŽE;

3) ZA NABAVKU NOVE MEHANIZACIJE ZA PRIPREMU, RUKOVANjE I DISTRIBUCIJU STOČNE HRANE NA FARMI I/ILI ZA SISTEM ZA NAPAJANjE STOKE;

4) ZA NABAVKU NOVE OPREME ZA TRANSPORT MLEKA NA FARMI;

5) ZA NABAVKU NOVE OPREME ZA ADEKVATNU MANIPULACIJU STAJNjAKOM.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava podnosilac zahteva ostvaruje za investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju mesa, i to:

1) za izgradnju objekta za držanje životinja kapaciteta najmanje 20, a najviše 150 grla junadi, odnosno kapaciteta najmanje 150 grla ovaca, odnosno koza;

2) za nabavku nove opreme i/ili mehanizacije za pripremu silaže;

3) za nabavku nove mehanizacije za pripremu, rukovanje, distribuciju stočne hrane na farmi i/ili za sistem za napajanje stoke;

4) za izgradnju objekta i/ili nabavku nove opreme za adekvatnu manipulaciju stajnjakom;

5) za rekonstrukciju objekta za držanje životinja.

LICE IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 1) OVE UREDBE OSTVARUJE PRAVO NA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U PROIZVODNjU MESA, I TO:

1) ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA DRŽANjE ŽIVOTINjA KAPACITETA NAJMANjE 20, A NAJVIŠE 150 GRLA JUNADI, ODNOSNO KAPACITETA NAJMANjE 150 GRLA OVACA, ODNOSNO KOZA;

2) ZA NABAVKU NOVE OPREME I/ILI MEHANIZACIJE ZA PRIPREMU SILAŽE;

3) ZA NABAVKU NOVE MEHANIZACIJE ZA PRIPREMU, RUKOVANjE, DISTRIBUCIJU STOČNE HRANE NA FARMI I/ILI ZA SISTEM ZA NAPAJANjE STOKE;

4) ZA IZGRADNjU OBJEKTA I/ILI NABAVKU NOVE OPREME ZA ADEKVATNU MANIPULACIJU STAJNjAKOM;

5) ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKTA ZA DRŽANjE ŽIVOTINjA.

U slučaju da podnosilac zahteva LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA već ima objekat/objekte za držanje životinja, pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iz stava 1. tačka 1) ovog člana može ostvariti pod uslovom da posle realizacije investicije, a pre isplate sredstava, ukupan kapacitet svih objekata za tov junadi bude najmanje 20, a najviše 150 grla, odnosno ukupan kapacitet svih objekta/objekata za držanje ovaca, odnosno koza bude najmanje 150 grla, na jednom poljoprivrednom gazdinstvu.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iz stava 1. tačka 5) ovog člana može se ostvariti pod uslovom da je na dan podnošenja zahteva, kao i posle realizacije investicije, a pre isplate podsticajnih sredstava, ukupan kapacitet objekta/objekata za tov junadi najmanje 20, a najviše 150 grla, odnosno ukupan kapacitet objekta/objekata za držanje ovaca, odnosno koza najmanje 150 grla, na jednom poljoprivrednom gazdinstvu.

ČLAN 4A

LICE IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 2) OVE UREDBE OSTVARUJE PRAVO NA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U PROIZVODNjU MESA, I TO:

1) ZA NABAVKU NOVE OPREME I/ILI MEHANIZACIJE ZA PRIPREMU SILAŽE;

2) ZA NABAVKU NOVE MEHANIZACIJE ZA PRIPREMU, RUKOVANjE, DISTRIBUCIJU STOČNE HRANE NA FARMI I/ILI ZA SISTEM ZA NAPAJANjE STOKE;

3) ZA NABAVKU NOVE OPREME ZA ADEKVATNU MANIPULACIJU STAJNjAKOM.

Član 5.

Minimalna vrednost investicije za koju se odobravaju podsticajna sredstva po ovoj uredbi ne može biti manja od 200.000 dinara, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, a maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 15.000.000 dinara, po jednom korisniku sredstava.

Podnosilac zahteva ne može da ostvari pravo na podsticajna sredstva za istu investiciju iz čl. 3. i 4. ove uredbe više od jednog puta.

LICE IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČ. 1) I 2) OVE UREDBE (U DALjEM TEKSTU: PODNOSILAC ZAHTEVA) NE MOŽE DA OSTVARI PRAVO NA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA ISTU INVESTICIJU IZ ČL. 3. I 4, ODNOSNO ČL. 3A I 4A OVE UREDBE VIŠE OD JEDNOG PUTA.

Član 6.

Podsticajna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od ukupne vrednosti realizovane investicije, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, i to u iznosu od 50% realizovane investicije.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od:

1) 7.000.000 dinara – za investicije iz člana 3. stav 1. tač. 1), 2), 3), 8) i 9) i člana 4. stav 1. tač. 1), 4) i 5) ove uredbe;

2) 4.000.000 dinara – za investicije iz člana 3. stav 1. tač. 4) i 5) i člana 4. stav 1. tač. 2) i 3) ove uredbe;

3) 2.000.000 dinara – za investicije iz člana 3. stav 1. tač. 6) i 7) ove uredbe.

„2) 4.000.000 DINARA – ZA INVESTICIJE IZ ČLANA 3. STAV 1. TAČ. 4) I 5), ČLANA 3A TAČ. 1) I 2), ČLANA 4. STAV 1. TAČKA 2) I ČLAN 4A TAČKA 1);

3) 2.000.000 DINARA – ZA INVESTICIJE IZ ČLANA 3. STAV 1. TAČ. 6) I 7), ČLAN 3A TAČ. 3), 4) I 5), ČLAN 4. STAV 1. TAČKA 3) I ČLAN 4A TAČ. 2) I 3).”

Član 7.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministartvo) MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA (U DALjEM TEKSTU: UPRAVA).

Konkursom iz stava 1. ovog člana definisaće se modeli/tipovi opreme i mehanizacije, rokovi, kao i kriterijumi i potrebna dokumentacija koju su zainteresovana lica dužna da ispune, odnosno podnesu kako bi dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva.

Član 8.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje Ministarstvo UPRAVA na osnovu priložene dokumentacije i nultog pregleda koji vrši poljoprivredni inspektor, a kojim se proveravaju podaci iz zahteva.

Ministarstvo UPRAVA utvrđuje rang listu podnosioca zahteva za koje utvrdi da ispunjavaju uslove propisane ovom uredbom, u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u konkursu.

Ako dva ili više podnosioca zahteva imaju isti broj bodova, prilikom utvrđivanja rang liste prednost će imati podnosilac zahteva koji je ranije podneo zahtev.

Član 10.

Podsticajna sredstva isplaćuju se posle realizacije investicije i izvršene kontrole od strane Ministarstva MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE (U DALjEM TEKSTU: MINISTARSTVO).

U slučaju da korisnik sredstava odustane od investicije ili mu je iz drugih razloga onemogućeno da realizuje investiciju, pravo na korišćenje podsticajnih sredstava može se utvrditi sledećem licu na rang listi.

Podsticajna sredstva isplaćuju se do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom koji je donela Vlada.

Ostavite komentar