Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mleka i mesa u 2010. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

ZA RURALNI RAZVOJ KROZ INVESTICIJE U PRERAĐIVAČKE KAPACITETE ZA PRERADU MLEKA I MESA U 2010. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mleka i mesa u 2010. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva), u cilju proširenje i unapređenje aktivnosti u oblasti prerade mleka i mlečnih proizvoda, kao i mesa i mesnih proizvoda.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju:

1) pravno lice razvrstano kao malo pravno lice, u smislu zakona kojim se uređuje revizija i računovodstvo;

2) preduzetnik.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su registrovana kod Agencije za privredne registre za bavljenje preradom mleka ili mesa, upisana u Registar objekata koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i ako su izmirila sve poreske obaveze za 2009. godinu, a kada je u pitanju zemljoradnička zadruga i pod uslovom da ima najmanje deset zadrugara – članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 111/09) i nalaze se u aktivnom statusu.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava lica iz člana 2. ove uredbe (u daljem tekstu: podnosioci zahteva) ostvaruju za investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mleka, i to za:

1) izgradnju objekata za preradu mleka, u cilju ispunjavanja veterinarsko-sanitarnih uslova;

2) izgradnju prostorija za prikupljanje i skladištenje mleka;

3) nabavku novih proizvodnih linija za proširenje asortimana proizvoda;

4) nabavku novih mašina i/ili opreme, u cilju modernizacije postojećih ili opremanja novih prerađivačkih kapaciteta;

5) rekonstrukciju objekata za preradu mleka, u cilju ispunjavanja veterinarsko-sanitarnih uslova;

6) rekonstrukciju prostorija za prikupljanje i skladištenje mleka.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava podnosioci zahteva ostvaruju za investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mesa, i to za:

1) izgradnju objekata za preradu mesa, u cilju ispunjavanja veterinarsko-sanitarnih uslova;

2) izgradnju prostorija za prikupljanje i skladištenje mesa;

3) rekonstrukciju postojećih objekata za preradu mesa, u cilju ispunjavanja veterinarsko-sanitarnih uslova;

4) nabavku nove proizvodne linije za proširenje asortimana proizvoda;

5) nabavku novih mašina i/ili opreme u cilju modernizacije postojećih ili opremanja novih prerađivačkih kapaciteta;

6) izgradnju objekata u cilju uspostavljanja klaničnih kapaciteta;

7) izgradnju objekata za upravljanje otpadom u klanicama i prerađivačkoj industriji;

8) nabavku nove opreme za upravljanje otpadom u klanicama i prerađivačkoj industriji;

9) rekonstrukciju prostorija za prikupljanje i skladištenje mesa.

Član 5.

Minimalna vrednost investicije za koju se odobravaju podsticajna sredstva po ovoj uredbi ne može biti manja od 200.000 dinara, bez uračunatog poreza na dodatnu vrednost, a maksimalni iznos podsticajnih sredstava po jednom korisniku sredstava ne može biti veći od 20.000.000 dinara.

Podnosilac zahteva ne može za istu investiciju iz čl. 3. i 4. ove uredbe ostvariti pravo na podsticajna sredstva više od jednog puta.

Podnosilac zahteva koji ostvari pravo na podsticajna sredstva po osnovu propisa kojim se uređuju uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz podršku aktivnostima usmerenim na stvaranju proizvoda sa većom dodatom vrednošću u 2010. godini ne može ostvariti podsticajna sredstva po ovoj uredbi.

Član 6.

Podsticajna sredstva utvrđuju se u procentalnom iznosu od vrednosti ukupne realizovane investicije, bez uračunatog poreza na dodatnu vrednost, i to u iznosu od 50% realizovane investicije.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od:

1) 7.000.000 dinara – za investicije iz člana 3. stav 1. tač. 1), 2), 5) i 6) i člana 4. stav 1. tač. 1), 2), 3), 6), 7) i 9) ove uredbe;

2) 5.000.000 dinara – za investicije iz člana 3. stav 1. tač. 3) i 4) i člana 4. stav 1. tač. 4), 5) i 8) ove uredbe.

Član 7.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Konkursom iz stava 1. ovog člana definisaće se modeli/tipovi mašina i opreme, rokovi, kriterijumi i potrebna dokumentacija koje su zainteresovana lica dužna da ispune, odnosno podnesu kako bi dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva.

Član 8.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje Ministarstvo na osnovu priložene dokumentacije i nultog pregleda koji vrši poljoprivredni inspektor, a kojim se proveravaju podaci iz zahteva.

Ministarstvo utvrđuje rang listu podnosioca zahteva za koje utvrdi da ispunjavaju uslove propisane ovom uredbom, u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u konkursu.

Ako dva ili više podnosioca zahteva imaju isti broj bodova, prilikom utvrđivanja rang liste prednost će imati podnosilac zahteva koji je ranije podneo zahtev.

Član 9.

Podnosilac zahteva koji ostvari pravo na podsticajna sredstva u skladu sa ovom uredbom (u daljem tekstu: korisnik sredstava), dužan je da investiciju za koju je ostvario pravo realizuje u roku koji će se utvrditi rešenjem, a u zavisnosti od vrste investicije.

Član 10.

Podsticajna sredstva isplaćuju se posle realizacije investicije i izvršene kontrole od strane Ministarstva.

U slučaju da korisnik sredstava odustane od investicije ili mu je iz drugih razloga onemogućeno da realizuje investiciju, pravo na korišćenje podsticajnih sredstava može se utvrditi sledećem licu na rang listi.

Podsticajna sredstva isplaćuju se do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom koji je donela Vlada.

Član 11.

Korisnik sredstava dužan je da:

1) pokretnu, odnosno nepokretnu stvar koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticajna sredstva koristi u skladu sa predviđenom namenom;

2) pokretnu, odnosno nepokretnu stvar koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticajna sredstva ne otuđi u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava;

3) svu dokumentaciju koja se odnosi na investiciju čuva najmanje pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava;

4) pokretnu, odnosno nepokretnu stvar koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticajna sredstva vidljivo označi da je investicija sufinansirana od strane Ministarstva.

Član 12.

Korisnik sredstava za koga se utvrdi da nije postupio u skladu sa odredbama člana 11. tač. 1), 2) i 3) ove uredbe ili ako je onemogućio vršenje kontrole od strane Ministarstva, dužan je da vrati primljeni iznos podsticajnih sredstva, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

Član 13.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj

U Beogradu,

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827010.0063.18.Doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Osnova podmere podrška investicionim ulaganjima za preradu mleka podrazumeva ulaganja u nabavku, izgradnju i rekonstrukciju objekata za preradu sa odgovarajućom opremom, izgradnju i rekonstrukciju prostorija za prikupljanje i skladištenje i nabavku nove opreme.

Osnova podmere podrška investicionim ulaganjima za preradu mesa podrazumeva ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju objekata za preradu sa odgovarajućom opremom, prostorije za prikupljanje i skladištenje i opremu, izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih prostorija da bi se dostigli (postigli) higijenski i veterinarski standardi, nabavku novih proizvodnih linija za širu ponudu proizvoda, nabavku novih mašina i opreme u cilju modernizacije postojećih prerađivačkih kapaciteta ili razvoj novih, nabavku nove specijalizovane tehnološke opreme, uključujući izgradnju objekata klaničnih kapaciteta i nabavku nove opreme, izgradnju i rekonstrukciju objekata i nabavku nove opreme za upravljanje otpadom u klanicama i prerađivačkoj industriji.

Cilj podmere je unapređenje konkurentnosti i tržišne efikasnosti subjekata za preradu mleka i poboljšanje kvaliteta proizvedenog mleka, kao i unapređenje konkurentnosti i tržišne efikasnosti subjekata za preradu mesa i poboljšanje kvaliteta proizvedenog mesa.

Efekat u prerađivačkom sektoru očekuje se u poboljšanju kvaliteta ulazne sirovine za dalju preradu, što će doprineti dostizanju visokih standarda kvaliteta gotovih proizvoda, a tako i bolje pozicioniranje na domaćem i inostranom tržištu.

III. SADRŽINA UREDBE

U članu 1. propisano je da se ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mleka i mesa u 2010. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva), u cilju proširenje i unapređenje aktivnosti u oblasti prerade mleka i mlečnih proizvoda, kao i mesa i mesnih proizvoda.

U članu 2. propisano je da pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju: 1) pravno lice razvrstano kao malo pravno lice, u smislu zakona kojim se uređuje revizija i računovodstvo; 2) preduzetnik. Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su registrovano kod Agencije za privredne registre za bavljenje preradom mleka ili mesa, upisana u Registar objekata koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i ako su izmirila sve poreske obaveze u 2009. godini, a kada je u pitanju zemljoradnička zadruga i pod uslovom da ima najmanje deset zadrugara, članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 111/09) i nalaze se u aktivnom statusu.

U članu 3. propisano je da pravo na korišćenje podsticajnih sredstava lica iz člana 2. ove uredbe (u daljem tekstu: podnosioci zahteva) ostvaruju za investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mleka, i to za: 1) izgradnju objekata za preradu mleka, u cilju ispunjavanja veterinarsko-sanitarnih uslova; 2) izgradnju prostorija za prikupljanje i skladištenje mleka; 3) nabavku novih proizvodnih linija za proširenje asortimana proizvoda; 4) nabavku novih mašina i/ili opreme, u cilju modernizacije postojećih ili opremanja novih prerađivačkih kapaciteta; 5) za rekonstrukciju objekata za preradu mleka, u cilju ispunjavanja veterinarsko-sanitarnih uslova; 6) rekonstrukciju prostorija za prikupljanje i skladištenje mleka.

U članu 4. propisano je da pravo na korišćenje podsticajnih sredstava podnosioci zahteva ostvaruju za investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mesa, i to za: 1) izgradnju objekata za preradu mesa, u cilju ispunjavanja veterinarsko-sanitarnih uslova; 2) izgradnju prostorija za prikupljanje i skladištenje mesa; 3) rekonstrukciju postojećih objekata za preradu mesa, u cilju ispunjavanja veterinarsko-sanitarnih uslova; 4) nabavku nove proizvodne linije za proširenje asortimana proizvoda; 5) nabavku novih mašina i/ili opreme u cilju modernizacije postojećih ili opremanja novih prerađivačkih kapaciteta; 6) izgradnju objekata u cilju uspostavljanja klaničnih kapaciteta; 7) izgradnju objekata za upravljanje otpadom u klanicama i prerađivačkoj industriji; 8) nabavku nove opreme za upravljanje otpadom u klanicama i prerađivačkoj industriji; 9) rekonstrukciju prostorija za prikupljanje i skladištenje mesa.

U članu 5. propisano je da minimalna vrednost investicije za koju se odobravaju podsticajna sredstva po ovoj uredbi ne može biti manja od 200.000,00 dinara, bez uračunatog poreza na dodatnu vrednost, a maksimalni iznos podsticajnih sredstava po jednom korisniku sredstava ne može biti veći od 20.000.000,00 dinara. Podnosilac zahteva ne može za istu investiciju iz čl. 3. i 4. ove uredbe ostvariti pravo na podsticajna sredstva više od jednog puta. Podnosilac zahteva koji ostvari pravo na podsticajna sredstva na osnovu Uredbe o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz podršku aktivnostima usmerenim na stvaranju proizvoda sa većom dodatom vrednošću u 2010. godini ne može ostvariti podsticajna sredstva po ovoj uredbi.

U članu 6. propisano je da podsticajna sredstva utvrđuju se u procentalnom iznosu od vrednosti ukupne realizovane investicije, bez uračunatog poreza na dodatnu vrednost, i to u iznosu od 50% realizovane investicije. Ukupan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od: 1) 7.000.000,00 dinara – za investicije iz člana 3. stav 1. tač. 1), 2), 5), 6) i člana 4. stav 1. tač. 1), 2), 3), 6), 7) i 9) ove uredbe; 2) 5.000.000,00 dinara – za investicije iz člana 3. stav 1. tač. 3) i 4) i člana 4. stav 1. tač. 4), 5) i 8) ove uredbe.

U članu 7. propisano je da podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ( u daljem tekstu: Ministarstvo). Konkursom će se definisati se modeli/tipovi mašina i opreme, rokovi, kriterijumi i potrebna dokumentacija koje su zainteresovana lica dužna da podnesu, odnosno ispune kako bi dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva.

U članu 8. propisano je da ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje Ministarstvo na osnovu priložene dokumentacije i nultog pregleda koji vrši poljoprivredni inspektor, a kojim se proveravaju podaci iz zahteva. Ministarstvo utvrđuje rang listu podnosioca zahteva za koje utvrdi da ispunjavaju uslove propisane ovom uredbom, u skladu sa kriterijumima odabira koji su utvrđeni u konkursu. Ako dva ili više podnosioca zahteva imaju isti broj bodova, prilikom utvrđivanja rang liste prednost će imati podnosioci zahteva koji su ranije podneli zahtev.

U članu 9. propisano je da podnosilac zahteva koji ostvari pravo na podsticajna sredstva u skladu sa ovom uredbom (u daljem tekstu: korisnik sredstava), dužan je da investiciju za koju je ostvario pravo realizacije u roku koji će se utvrditi rešenjem, a u zavisnosti od vrste investicije.

U članu 10. propisano je da podsticajna sredstva isplaćuju se posle realizacije investicije i izvršene kontrole od strane Ministarstva. U slučaju da korisnik sredstava odustane od investicije ili mu je iz drugih razloga onemogućeno da realizuje investiciju, pravo na korišćenje podsticajnih sredstava može se utvrditi sledećem licu na rang listi. Podsticajna sredstva isplaćuju se do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom koji je donela Vlada.

U članu 11. propisano je da je korisnik sredstava dužan da: 1) pokretnu, odnosno nepokretnu stvar koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticajna sredstva koristi u skladu sa predviđenom namenom; 2) pokretnu, odnosno nepokretnu stvar koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticajna sredstva ne otuđi u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava; 3) svu dokumentaciju koja se odnosi na investiciju čuva najmanje pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava; 4) pokretnu, odnosno nepokretnu stvar koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticajna sredstva vidljivo označi da je investicija sufinansirana od strane Ministarstva.

U članu 12. propisano je da korisnik sredstava za koga se utvrdi da nije postupao u skladu sa odredbama člana 11. tač. 1), 2) i 3) ove uredbe, kao i ako je onemogućio vršenje kontrole od strane Ministarstva, dužan je da vrati primljeni iznos podsticajnih sredstva, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2010. godinu.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu, u članu 7, razdeo 16, Glava 16.7 – Uprava za agrarna plaćanja, funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, predviđena su sredstva u iznosu od 15.405.357.000 dinara.

Od navedenog iznosa za strukturne podsticaje predviđena su sredstva u iznosu od 2.125.000.000 dinara, u okviru kojih za mere ruralnog razvoja predviđena su sredstva u iznosu od 1.920.000.000, a u okviru ovog iznosa za investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mleka i mesa 300.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar