Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine i smrznute maline roda 2010. godine

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA SKLADIŠTENjA PŠENICE, DURUM PŠENICE I KUKURUZA U JAVNA SKLADIŠTA RODA 2010. GODINE I SMRZNUTE MALINE RODA 2010. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine i smrznute maline roda 2010. godine (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Pod subvencionisanim troškovima skladištenja pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine podrazumevaju se troškovi čuvanja robe bez dodatnih troškova prijema i otpreme, kao i pripreme robe za skladištenje.

Pod subvencionisanim troškovima skladištenja smrznute maline roda 2010. godine podrazumevaju se troškovi čuvanja robe sa troškovima prijema i otpreme, kao i pripreme robe za skladištenje.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima fizičko lice-nosilac poljoprivrednog gazdinstva ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 21/10-u daljem tekstu: Pravilnik);

2) se nalazi u aktivnom statusu pod sledećim uslovima:

– da je izmirilo poreske obaveze za 2009. godinu,

– da ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) i ako je na dan 13. avgusta 2010. godine platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini utvrđenih obaveza za 2009. godinu, osim za fizičko lice-nosioca poljoprivrednog gazdinstva kome je svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda utvrđeno u 2010. godini, i to do dana podnošenja zahteva.

Član 3.

Lice iz člana 2. ove uredbe ima pravo na podsticajna sredstva za troškove skladištenja pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine, osim za troškove prijema i otpreme, na period do šest meseci i u mesečnom iznosu od:

1) 80 dinara po toni za A-1 klasu pšenice i durum pšenice;

2) 70 dinara po toni za A-2 klasu pšenice i durum pšenice;

50 dinara po toni za A-3 klasu pšenice i durum pšenice;

50 dinara po toni za sve klase kukuruza.

Podsticajna sredstva ostvaruju se za uskladištenu količinu, a najviše do šest tona po hektaru za površinu zasejanu pšenicom i durum pšenicom, odnosno osam tona po hektaru za površinu zasejanu kukuruzom.

Podsticajna sredstva se ostvaruju za pšenicu, durum pšenicu i kukuruz za površinu do 100 ha, koja je prijavljena u skladu sa Pravilnikom.

Fizičko lice ima pravo na podsticajna sredstva za troškove skladištenja smrznute maline roda 2010. godine, na period do šest meseci i u mesečnom iznosu do 700 dinara po toni.

Podsticajna sredstva ostvaruju se za uskladištenu količinu, a najviše do šest tona po hektaru za površinu do 10 ha zasejanu malinom, koja je prijavljena u skladu sa Pravilnikom.

Član 4.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se na Obrascu-Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine i smrznute maline roda 2010. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u dva primerka Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) od 15. jula 2010. godine do 31. maja 2011. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana za skladištenje pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine podnosi se faktura za usluge i kopija priznanice robnog zapisa overena pečatom skladištara koji je emitent robnog zapisa.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana za smrznute maline roda 2010. godine podnosi se faktura za usluge, kopija ugovora o skladištenju overena pečatom skladištara, kopija izvoda Agencije za privredne registre za hladnjaču u kojoj je ista registrovana za poslove prerade i skladištenja smrznutog voća i kopija HACCP sertifikata hladnjače u kojoj se vrši skladištenje.

Član 5.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje Uprava na osnovu priložene dokumentacije i ispostavlja nalog za prenos sredstava na osnovu subvencionisanja skladištenja pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine i smrznute maline roda 2010. godine sa posebnog računa za subvencije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) na namenski račun korisnika sredstava.

Član 6.

Uprava vodi evidenciju o korisnicima sredstava i o visini isplaćenih sredstava i o tome obaveštava Ministarstvo.

Član 7.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice-skladištar ako izda potvrdu za pšenicu, durum pšenicu i kukuruz roda 2010. godine i smrznute maline roda 2010. godine koje nije primio na skladištenje.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 8.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje ostvari podsticajna sredstva na osnovu netačnih i neistinitih podataka .

Član 9.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827010.0061.55.Doc/1

OBRAZAC ZAHTEVZA ISPLATU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SKLADIŠTENjE PŠENICE, DURUM PŠENICE I KUKURUZA U JAVNA SKLADIŠTA RODA 2010. GODINE I SMRZNUTE MALINE RODA 2010. GODINE I OSNOVNI PODACI Ime i prezime nosiocapoljoprivrednog gazdinstva: Jedinstveni matični broj građana (JMBG) Broj telefona Broj mobilnog telefona Adresa(opština, mesto, ulica i broj) Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (BPG) II. PODACI O PREDATIM KOLIčINAMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA KLASA Predata količina (u tonama) Pšenica Durum pšenica A-1 A-2 A-3 KLASA Predata količina (u tonama) Kukuruz SVE KLASE KLASA Predata količina (u tonama) Smrznuta malina SVE KLASE III. PODACI O PROIZVODNJI Red. br Naziv Pšenica Durum pšenica Kukuruz Malina 1. Površina (ha) 2. Katastarska opština 3. Katastarska parcela 4. Predato na skladištenje 5. Naziv skladišta ili hladnjače 6. Serijski broj robnog zapisa Datum i mesto Podnosilac zahteva_________________ ________________________

Ostavite komentar