Uredba o prestanku važenja Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz investiranje u proširenje i unapređenje ekonomskih aktivnosti seoskog stanovništva za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/07, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ INVESTIRANjE U PROŠIRENjE I UNAPREĐENjE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI SEOSKOG STANOVNIŠTVA ZA 2009. GODINU

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz investiranje u proširenje i unapređenje ekonomskih aktivnosti seoskog stanovništva za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 17/09).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ”.

05 Broj:

U Beogradu, 2. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4427009.0013.107.Doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Kako je rebalansom budžeta Republike Srbije u 2009. godini izvršeno smanjenje troškova predviđenih u članu 5. razdeo 14, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, neophodno je doneti ovu uredbu.

III. SADRŽINA UREDBE

Prestaje da važi Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz investiranje u proširenje i unapređenje ekonomskih aktivnosti seoskog stanovništva za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 17/09).

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ”.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna finansijska sredstva.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ”.

U skladu sa izvršenim rebalansom budžeta u 2009. godini, a radi racionalizacije troškova utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu na ekonomskoj klasifikaciji 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe ranije ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

Ostavite komentar