Uredba o izmenama Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12) i članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV JUNADI

Član 1.

U Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi („Službeni glasnik RS”, broj 55/12), u članu 4. reči: „5.000 dinara” zamenjuju se rečima: „10.000 dinara”.

Član 2.

Član 6. menja se i glasi:

„Podnosilac zahteva popunjava zahtev u saradnji sa licem zaposlenim u područnoj poljoprivrednoj stručnoj službi koje u njegovom prisustvu vrši uvid u brojno stanje, vrstu i kategorije životinja na gazdinstvu.

Zahtev se overava pečatom područne poljoprivredne stručne službe iz stava 1. ovog člana.”

Član 3.

Član 7. menja se i glasi:

„Zahtev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu 1 – Zahtev za podsticajna sredstva za tov junadi, i to do 31. januara 2013. godine.”

Član 4.

U članu 12. stav 1. reči: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11)” zamenjuju se rečima: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12)”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Sredstva za obaveze po ovoj uredbi u 2013. godini obezbeđuju se budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu za tu godinu.”

Član 5.

Korisnik sredstava kome je rešenjem utvrđeno pravo na podsticajna sredstva na osnovu Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi („Službeni glasnik RS”, broj 55/12), može da ostvari pravo na razliku podsticajnih sredstva u iznosu od 5.000 dinara po grlu na osnovu ove uredbe, ako podnese zahtev Upravi na Obrascu 2 – Zahtev za isplatu razlike podsticajnih sredstava za tov junadi, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, i to do 31. januara 2013. godine.

Zahtev koji je podnet na osnovu Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi („Službeni glasnik RS”, broj 55/12), a na osnovu koga nije doneto rešenje kojim je utvrđeno pravo na podsticajna sredstva rešavaće se u skladu sa ovom uredbom.

Član 6.

Obrazac – Zahtev za podsticajna sredstva za tov junadi koji je odštampan uz Uredbu o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi („Službeni glasnik RS”, broj 55/12) i čini njen sastavni deo, zamenjuje se Obrascem 1 – Zahtev za podsticajna sredstva za tov junadi, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827012.0065.30.doc/1

Obrazac 1

ZAHTEV ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

ZA TOV JUNADI

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I. Osnovni podaci

Ime i prezime nosiocapoljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Adresa (opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) Identifikacioni broj gazdinstva (HID) Broj namenskog računa Naziv banke

II. Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su tovna grla za koja se podnosi zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za tov junadi u mom vlasništvu ili u vlasništvu člana mog poljoprivrednog gazdinstva, da su namenjena za proizvodnju mesa, da će po završetku tova biti predata u klanicu i da za ista nije ostvarivano pravo na podsticajna sredstva za tov junadi.

Datum i mesto Podnosilac zahteva

__________________ ________________

Vlasnik grla – Član poljoprivrednog gazdinstva

_______________________________________

III. Obračun podsticajnih sredstava za tov junadi

Red.br. Identifikacioni broj grla(ID broj životinje) Broj pasoša Datum registracije grla u vlasništvu podnosioca zahteva Iznos podsticaja po grlu (din.)

Podnosilac zahteva Za područnu poljoprivrednu stručnu službu

_______________________ _____________________________ MP

Obrazac 2

ZAHTEV ZA ISPLATU RAZLIKE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV JUNADI

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I. Osnovni podaci

Ime i prezime nosiocapoljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Adresa (opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) Identifikacioni broj gazdinstva (HID) Broj namenskog računa Naziv banke Broj rešenja o priznavanju prava na podsticajna sredstva i datum njegovog donošenja

Datum i mesto Podnosilac zahteva __________________ __________________

4827012.0065.30.doc/2

Ostavite komentar